Методичні вказівки до виконання магістерських робіт для студентів спеціальності 050201 "Менеджмент організацій". /Авт. Ковалевський Г. В. Харків: хнамг, 2008. 59 сстраница3/3
Дата22.04.2016
Размер0.64 Mb.
1   2   3
ТЕМА: ІНТЕГРАЛЬНИЙ СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА „ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ”2)

Вступ


Розділ 1. Основні особливості житлово-комунальних підприємств України

1.1. Значення та функції житлово-комунальних підприємств.

1.2. Основні закономірності розвитку житлово-комунального господарства України.

1.3. Основні особливості комунального підприємства „Харківські теплові мережі”.

Розділ 2. Інтегральний системний аналіз ефективності розвитку комунального підприємства „Харківські теплові мережі”

2.1. Загальна характеристика інтегрального системного аналізу (ІСА).

2.2. Система показників економічної та споживчої (соціальної) ефективності розвитку комунальних підприємств.

2.3. Внутрішній аналіз ефективності розвитку КП „Харківські теплові мережі”.

Розділ 3. Підвищення ефективності менеджменту КП „Харківські теплові мережі”.

3.1. Використання міжнародного досвіду у підвищенні ефективності менеджменту КП „Харківські теплові мережі”.

3.2. Впровадження нової системи показників економічної та споживчої ефективності в КП „Харківські теплові мережі”.

3.3. Індикатори та рейтинги рівня професіоналізму у підвищенні ефективності менеджменту КП „Харківські теплові мережі”.


2) Інтегральний системний аналіз – це аналіз, який узагальнює в інтегральній (комплексній) системі (Sо.д.) усі основні системи внутрішнього аналізу діяльності інституційної одиниці та зовнішнього порівняльного регіонального та міжнародного аналізу (див. розділ 8).

Розділ 4. Охорона праці (на прикладі КП „Харківські теплові мережі”).

Висновки

Список використаних джерел інформації

Додатки
ТЕМА: ВИКОРИСТАННЯ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ (HI TECH) У МЕНЕДЖМЕНТІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ МІСТА ХАРКОВА

Вступ


Розділ 1. Високі технології – основа інноваційного менеджменту житлово-комунальних підприємств м . Харкова.

1.1. Значення та масштаби використання високих технологій у менеджменті підприємств.

1.2. Сучасний стан інноваційного менеджменту житлово-комунальних підприємств м. Харкова.

1.3. Основні напрямки використання високих технологій у менеджменті житлово-комунальних підприємств м. Харкова.

Розділ 2. Аналіз ефективності використання високих технологій у менеджменті житлово-комунальних підприємств м. Харкова.

2.1. Система показників ефективності використання високих технологій у менеджменті підприємств.

2.2. Внутрішній аналіз використання високих технологій у менеджменті житлово-комунальних підприємств м. Харкова.

2.3. Міжнародний порівняльний аналіз використання високих технологій у менеджменті житлово-комунальних підприємств м. Харкова.

Розділ 3. Підвищення ефективності використання високих технологій у менеджменті житлово-комунальних підприємств м. Харкова.

3.1. Впровадження інформаційних високих технологій у менеджменті житлово-комунальних підприємств м. Харкова.

3.2. Використання високих технологій ресурсозбережень на житлово-комунальних підприємствах.

3.3. Удосконалення методів аналізу міжнародної стандартизації та інтелектуальної інтеграції.

Розділ 4. Охорона праці (на прикладі житлово-комунальних підприємств).

Висновки


Список використаних джерел інформації

Додатки
ТЕМА: ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ ТУРИСТСЬКОЇ ФІРМИ „ВСЕСВІТ”.

Вступ

Розділ 1. Менеджмент міжнародного туризму туристських фірм України.1.1. Міжнародний туризм у сучасному розвитку України.

1.2. Види та функції менеджменту міжнародного туризму.

1.3. Основні особливості розвитку менеджменту міжнародної діяльності туристських фірм України.

Розділ 2. Аналіз ефективності менеджменту міжнародної діяльності туристської фірми „Всесвіт”.

2.1. Загальна характеристика менеджменту туристської фірми „Всесвіт”.

2.2. Системи показників ефективності міжнародного туризму

туристської фірми „Всесвіт”.

2.3. Внутрішній аналіз ефективності міжнародного туризму фірми „Всесвіт”.

Розділ 3. Перспективи розвитку менеджменту міжнародного туризму в фірмі „Всесвіт”.

3.1. Впровадження сучасних рекламно-інформаційних технологій у міжнародному туризмі фірми „Всесвіт”.

3.2. Підвищення якості послуг та оптимізація туристських маршрутів фірми.

3.3. Застосування міжнародного досвіду у підвищенні рівня професіоналізму персоналу фірми „Всесвіт”.

Розділ 4. Охорона праці (на прикладі туристської фірми).

Висновки


Список використаних джерел інформації

Додаток 4.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996.-23 липня. – №30. – с. 381-417. (Зі змінами 2004 року).

 2. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 р .№280 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №24.– с. 379-432.

 3. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / Пер. с англ. – СПБ.: Питер, 1999. – 416с.

 4. Балабанов И. Т. Инновационный менеджмент. – СПБ.: Питер, 2001. – 304с.

 5. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: учебный курс. – К.: Ника – Центр, 2000. – 528с.

 6. Економічний аналіз/ За ред. М.Г. Чумаченька. – К.: КНЕУ, 2001. – 428с.

 7. Європейська Хартія Місцевого самоврядування. Рада Європи / Пер. з англ.. – К.: Мін.-во закордонних справ України, 1999. – 10с.

 8. Ковалевский Г.В. Идеи, поиски, решения. New Ideas, Approaches, Solutions. – Харьков: ХНАГХ, 2005. – 179с.

 9. Ковалевский Г.В. Индексн­ый метод в экономике. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 239с.

 10. Ковалевський Г.В., Казак Т.В. Інтегральний системний аналіз розвитку великого міста (на прикладі м. Харкова) // Комунальне хазяйство городов. Науч. – техн. сб. – К.: Техніка. – 2001. – В-п. 28. – С. 9-17.

 11. Ковалевський Г.В., Селиванов В.М. Статистика зарубіжних країн. – Харків: ХНУ ім.. В.Н. Каразіна, 2002. – 152с.

 12. Ковалевський Г. В., Селиванов В.М. Харківська Економічна школа. (1804-2004). - Харків: ХНУ, 2004. – 45с.

 13. Мендрул О. Г. Управління вартістю підприємств: теоретичні та практичні аспекти: Автореф. дис.... докт. е. неук: 08.06.01 / Київський національний економічний університет. – К., 2003. – 24с.

 14. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. с англ. – М.: Дело, 1992. – 699с.

 15. Моторин Р.М., Моторина Т.М. Система національних рахунків: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2001. – 336с.

 16. Мочерний С.В. Плюралізм економічної системи // Економічна енциклопедія. Т.Г. – К: Академія. 2001. – С.760 – 761.

 17. Новини Української асоціації інвестиційного бізнесу 05. 01. 2006 р. // http:// www. uaib. com. ua/files/f1137427650/DOC

 18. Про оплату населенням житлово-комунальних послуг станом на 10 січня 2007 року// http:// www.ukzstat.gov.ua

 19. Савицкая Г.В. Экономический анализ: учеб. – 11-е изд. – М.: Новое знание, 2005. – 651с.

 20. Статистичний щорічник України за 2006 рік / Держ. ком. статистики України / За ред. О.Г. Осауленка. – К.: Консультант, 2007. – 602с.

 21. Стюарт Т. Интеллектуальный капитал // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. – М.: Академия, 1999. – С. – 372-400.

 22. Хомяков В.І. Менеджмент підприємства. – 2-ге вид. – К.: Кондор, 2005, – 434с.

 23. Швець В.Е. Метод стандартизації показників в аналізі інвестиційної показників в аналізі інвестиційної привабливості регіонів // Фінанси України. – 1998. – №5. – С.23-26.

 24. Blair, I.P. Local economic development: Analysis and practice.- Chicago: APA, 1995. – 345pp.

 25. Glossary. Institutions, policies and enlargement of the European / European Commission / – Luxembourg: Office for official publications of the European Communities? 2000. – 79 pp.

 26. FT Special Report. It Review Corporate networks. Mobile infrastructure // Financial Times. – 2003. – June 18.

 27. Samuels, J.M., Wilkes, F.M. Management of company finance. 6th ed. – Birmingham: University of Birmingham, 1995. – 1056 pp.

 28. The Economic Freedom of the Index // The Economist. – 2003. – July 12 th-18th. – P.94.

 29. Tourism Highlights 2006. World Tourism Organization. Madrid. – 18.03.2007 // www.tourism.org – 10 pp.

Навчальне видання


Методичні вказівки до виконання магістерських робіт (для студентів спеціальності 8.050201 “Менеджмент організацій”)

Автор: докт. екон. наук, засл. професор

Харківської національної академії міського господарства

Георгій Валентинович Ковалевський

Редактор: О.С.Кравцова

План 2008, поз. 137м

____________________________________________________________________


Підп. до друку 5.02.2008 Формат 60х84 1/16. Папір офісний

Друк на ризографі Умовн.-друк. арк. 2,5 Обл.-вид. арк. 3,0

Тираж 100 прим. Замовл. № ______.
61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

____________________________________________________________________


Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, м. Харків, вул. Революції, 121   2   3


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница