Методичні вказівки до виконання магістерських робіт для студентів спеціальності 050201 "Менеджмент організацій". /Авт. Ковалевський Г. В. Харків: хнамг, 2008. 59 сстраница2/3
Дата22.04.2016
Размер0.64 Mb.
1   2   3

{S5 } {S6 } {S7 } {S8 } (6.1)

{S9 } {S10 } {S11 } {S12 }

{S13 } {S14 } {S15 } },

де Sо.д. – інтегральна (комплексна) система (модель) ефективної діяльності об’єкта дослідження;

Інтегральна система може використовуватися як в збільшеному масштабі – у цілому для організації (підприємства) чи сукупності організацій, так й у зменшеному – для окремої програми, заходу тощо. (тут Sо.д.) наповнюють п’ятнадцятьма локальними підсистемами {S1}, {S2}, ..., {S15} які відповідають специфіці об’єкта дослідження – певній організації, сукупності організацій, специфіці програми, заходу тощо.

{ – знак множини, який показує, що загальна інтегральна система Sо.д. інтегрує тобто поєднує на новому кращому рівні всі 15 локальних підсистем. Кожна локальна підсистема є за своїм змістом самостійною, специфічною локальною системою.– знак напрямку (послідовності) розробки та використання кожної з 15 локальних систем;

{S1}система цілей об’єкта дослідження. Система цілей є першою за важливістю і черговістю розробки локальною підсистемою. {S2} – система використовуваних ресурсів (фінансових, матеріально-технічних, природних, трудових та ін.). Система ресурсів є другою за черговістю розробки локальною підсистемою. {S3} – система обмежень. {S4} – система пріоритетів (пріоритетні програми, напрямки інвестування, види продукції, послуги тощо). {S5} – система інформації: інформаційних банк знань та умінь ( у тому числі банк даних), інформаційна підсистема засобів інформації (система ПЕОМ, інформаційний моніторинг, інтегрована система програмного забезпечення), інформаційні мережі та інші засоби зв’язку (включаючи Internet і т.п.), підсистема персоналу системи інформації, підсистема користувачів інформації (юридичні і фізичні особи – користувачі відповідної інформації). {S6} – система аналізу певної відібраної інформації (система методів аналізу інформації, технічних засобів аналізу, результатів впливу найважливіших факторів на основні грошові й натуральні показники, які характеризують об’єкт дослідження). {S7} – система первісних програм або окремих заходів ефективної діяльності об’єкта дослідження. {S8} – система правового (юридичного) забезпечення всіх заходів, рекомендацій і результатів використання розроблених програм або окремих заходів ефективної діяльності об’єкта дослідження. Перевірка на відповідність всіх розроблених заходів, рекомендацій, а також отриманих результатів статтям відповідних законів України та іншим нормативним актам. Можлива розробка й внесення у відповідні органи у встановленому порядку необхідних нових нормативних актів.

{S9} – система професійного забезпечення розроблюваних програм чи заходів необхідними знаннями та уміннями персоналу. Оцінюється за 100 – відсотковою (100-бальною) шкалою, від найнижчого рівня професіоналізму персоналу у „0” відсотків до найвищого – 100% (або 100 балів). {S10} – система психологічного забезпечення розроблюваних програм чи окремих заходів (їхніми виконавцями та споживачами). За 100% шкалою експерти встановлюють „рейтинги психологічного забезпечення” програм чи заходів. {S11} – система пробного впровадження програм чи заходів ефективної діяльності об’єкта дослідження. Для будь-якої програми чи заходу необхідне пробне впровадження, оскільки заздалегідь на стадії розробки програми передбачити всі можливі помилки та прорахунки принципово неможливо. Пробне впровадження дозволяє усунути з мінімальними втратами вказані помилки. {S12} – система остаточних програм чи заходів (поліпшених на основі виправлення помилок, які можна виявити тільки на стадії пробного впровадження).

{S13} – система впровадження (система кадрових, менеджерських, фінансових та інших заходів щодо впровадження остаточних, інтимізованих програм чи заходів).

{S14} – система контролю за виконанням остаточних програм чи заходів. {S15} – система отриманих результатів від впровадження остаточних програм чи розроблюваних окремих заходів (у вигляді системи фактично досягнутих цільових показників економічної ефективності та цільових показників економічної ефективності, а також цільових показників споживчої ефективності відповідних благ (товарів, послуг тощо).

Наведену інтегральну систему (Sо.д.) доцільно використовувати для розробки та впровадження ефективної та якісної магістерської роботи. При цьому вибір методів з наведеного їхнього переліку для виконання конкретної магістерської роботи залежить від її теми, об’єкта дослідження, термінів виконання, а також від набутих студентом у процесі навчання професійних знань та вмінь. Вибір необхідних методів для використання кожної з 15-ти найважливіших локальних систем здійснюється за допомогою наведеного переліку методів.

Інтегральна система (Sо.д.) повинна використовуватися багаторазово як у цілому для розробки та впровадження загальної інтегральної програми ефективної діяльності об’єкта дослідження, так і для кожної з її частин або окремого заходу, наповнюючи її 15 локальними системами {S1}, {S2},...,{S15}, відповідними розглянутій специфіці. Інтегральна система (Sо.д.) містить не тільки управлінські системи, але й, по суті, усі найважливіші системи ефективної діяльності об’єкта дослідження. Цілеспрямоване спільне застосування систем управлінського, економічного, соціального, правового та психологічного забезпечення, які доповнюють одна одну, може істотно підвищити ефективність розроблюваних програм чи заходів. 1. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Якість виконання магістерської роботи залежить, насамперед, від якості пошуку, збору й аналізу всієї потрібної інформації.

Потрібна інформація поділяється на зовнішню та внутрішню. Зовнішня інформація – це вся інформація, яка знаходиться за межами об’єкта дослідження, а внутрішня – належить цьому об’єкту. Знання інформації, найважливіших методів і прийомів її аналізу вкрай потрібно не тільки менеджерам та економістам, але й керівникам, бізнесменам, фахівцям підприємств, організацій та установ, а також представникам загальнодержавних, регіональних та муніципальних органів влади. Усі вони конче потребують найбільш точної й достовірної інформації.

Відомо, що все пізнається в порівнянні. Тому на цей час відчувається гостра потреба у предметному вивченні та аналізі передового досвіду з менеджменту організацій високорозвинутих країн та країн з перехідною економікою: США, Великої Британії, Канади, Німеччини, Франції, Італії, Швеції, Швейцарії, Японії, Росії, Польщі, Угорщини, Чехії та ін.

Для міжнародних і регіональних порівнянь та аналізу найважливіших економічних та соціальних показників, які характеризують стан та ефективність менеджменту організацій використовують наступні джерела інформації:


 1. Загальнодержавні нормативні акти

  1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. 23 липня. – № 30. – с. 381 – 417 [з змінами 2004 р.].

  2. Усі закони України і укази Президента України, які публікують на шпальтах таких офіційних видань:

1) „Відомості Верховної Ради України”;

2) „Урядовий кур’єр”. Часопис „Урядовий кур’єр” публікує також усі постанови Кабінету Міністрів України. 1. Поточні оперативні, підсумкові та аналітичні Internet - джерела

  1. Веб-сайт Державного комітету статистики України – найважливіша статистична інформація з усіх галузей економіки та соціального життя України, її регіонів та вибірково міжнародні порівняння країн:

www.ukrstat.gov.ua

  1. Веб-сайт Міністерства фінансів України – фінансова інформація усіх галузей економіки і соціального життя України та її регіонів:

http://www.minfin.gov.ua

  1. Інформація з розвитку регіонів України:

http://www.ir.org.ua

  1. Аналітична інформація “Інституту Реформ” (Київ, Україна):

http://www.ipa.net.ua

  1. Інформація з маркетингу України:

http://www.marketing.vc

Кожне міністерство України, кожна обласна державна адміністрація, великі міста України, а також крупні підприємства, установи та організації мають свої інформаційно-аналітичні веб-сайти.Міжнародна інформація

 1. Найбільша у світі універсальна електронна енциклопедія „wikipedia” – інформація з усіх знань, галузей економіки та соціального життя:

http://ru.wikipedia.org/wiki/

 1. Веб-сайт державного комітету статистики Російської Федерації – найважливіша статистична інформація усіх галузей економіки та соціального життя Росії, її регіонів ті вибірково міжнародні порівняння:

http://www.gks.ru

 1. Веб-сайт статистичного агентства Eurostat Європейського союзу – найважливіша постійно обновлювана інформація з усіх галузей економіки та соціального життя 27 країн – членів Європейського союзу:

http://www.europa.eu.int/comm/eurostat

 1. Веб-сайти ООН (російська мова) – економічна, соціальна та демографічна інформація 192 країн – членів ООН:

http://www.un.org/russian

Англійська мова – більш повна інформація про 192 країн – членів ООН:http://www.un.org/

 1. Веб-сайт Всесвітнього банку ООН (World Bank) – фінансова та економічна інформація 190 країн – членів ООН:

www.world.bank.org

 1. Веб-сайт Європейського Центрального Банку Європейського союзу (European Central Bank) – оперативна інформація про інфляцію, курси валют, ціни та економічні показники країн Європи та світу:

http://www.ecb.int/

 1. Веб-сайт міжнародного часопису „Фінансові часи” (Financial Times), Лондон:

а) поточна фінансова та економічна інформація усіх країн світу:

www.FTD/CHARTS

б) поточна інформація про досягнення Internet та інших високих технологій:www.ft.com/internet

в) дані стосовно 500 найкрупніших компаній Великої Британії та світу:www.ft.com/ft 500

 1. Веб-сайти міжнародного журналу „Економіст” (The Economist), Лондон:

а) інформація про проблеми економіки та бізнесу всіх країн світу:

www.economist.com/countries

б) інформація про економіку та бізнес міст світу:www.economist.com/cities

 1. Веб-сайт Управління національної статистики Великої Британії (The Office for National Statistics) – інформація з усіх галузей економіки та соціального життя Великої Британії:

www.statistics.gov.uk

 1. Веб-сайт Федерального статистичного управління Німеччини – інформація з усіх галузей економіки та соціального життя Німеччини:

http://www.statistik-bund.de

 1. Веб-сайт Бюро статистики праці США (Bureau of Labor Statistics) - економічна та соціальна інформація США та інших країн світу:

http://www.stats.bls.gov

 1. Веб-сайт Всесвітньої туристської організації (The World Tourism Organization), Іспанія, Мадрид – інформація з менеджменту туризму усіх країн світу:

www.world-tourism.org/tourism highlights


 1. Офіційні статистичні публікації та фахові журнали

  1. „Статистичний щорічник України за...рік/Держкомстат України. – Київ” [найбільш повний універсальний статистичний щорічник України; виходить з друку у червні кожного року; дані за попередні роки] – Найважливіша офіційна інформація з усіх галузей економіки та соціального життя України, її регіонів та вибірково міжнародні порівняння країн.

  2. „Україна у цифрах у...році/Держкомстат України. – К.” [короткий, але більш оперативний, універсальний статистичний щорічник України].

  3. „Статистика України” – щоквартальний науково-інформаційний журнал Держкомстату України (аналітичні статті та поточна інформація з усіх галузей економіки та соціального життя України).

  4. „Фінанси України” – щомісячний журнал Міністерства фінансів України (інформація з фінансового менеджменту).

  5. „Коммунальное хозяйство городов” (науково-технічний збірник, з 1992 року, більш 70 випусків, видання Харківської національної академії міського господарства) – інформація з менеджменту всіх галузей житлово-комунального господарства, а також соціального життя міст та регіонів України.

  6. „Управління сучасним містом” (щомісячний журнал, Київ).

Кожна область України, АР Крим та м. Київ мають свої статистичні щорічники.

Міжнародна інформація

  1. „Российский статистический ежегодник за...год” (Москва, Держкомстат РФ; з 1994 року до цього часу; найбільш повний офіційний статистичний щорічник Росії).

  2. „Проблемы теории и практики управления”. Москва. – щомісячний журнал.

  3. „Жилищное и коммунальное хозяйство”. Москва. – щомісячний журнал; інформація з менеджменту всіх галузей житлово-комунального господарства.

  4. Statistical Abstract of the United States („Статистичний збірник Сполучених Штатів за...рік”. Вашингтон. Державне видавництво США. З 1878 року до цього часу. Основний загальний статистичний щорічник США).

  5. Annual Abstract of Statistics…London. („Річний статистичний збірник за...рік. Лондон”. З 1856 р. до цього часу. Основний офіційний статистичний щорічник Великої Британії).

  6. Statistisches Jahrbuch...für Bundesrepublik Deutschland. („Статистичний щорічник за...рік Федеративної республіки Німеччини”. Основний офіційний статистичний щорічник Німеччини).

  7. Annauaire statistique de la France… Paris: INSЕЕX („Статистичний щорічник Франції за...рік. Париж: ІНСЄЄ”. З 1878р. до цього часу. Основний офіційний статистичний щорічник Франції).

  8. General Statistics. Luxembourg. EU („Загальна статистика. Люксембург. Європейський союз”. Основний офіційний статистичний щорічник 27 країн – членів Європейського союзу).

  9. Energy Statistics („Енергетична статистика”. Щорічник Європейського союзу. З 1964р. до цього часу).

  10. Social Statistics („Соціальна статистика”. Люксембург. Євростат. Основний офіційний щорічник та аналогічний та аналогічний щорічник з менеджменту соціальної сфери діяльності 27 країн – членів Європейського союзу).

IV. Довідкові видання

 1. Економічна енциклопедія. У 3-ох томах. Т.1.Київ: Академія, 2000. – 864 с.; Т.2.К.: Академія, 2001. – 848 с.; Т.3. К., 2002. – 871 с.

 2. Большая советская энциклопедия. 3-е изд. Т.1 – 30. М.: СЭ, 1969-1978.

 3. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. – 3-е изд. – М.: Ин-т новой экономики. 1998. - 864 с.

 4. Статистический словарь / Гл. ред. Юркова Ю.А. – М.: Финстатинформ, 1996. – 708 с.

 5. Тоффлер Б. Словарь маркетинговых терминов. – М.: ИНФРА – М.. 2000. – 432 с.

 6. Ковалевський Г.В.. Селиванов В.М. Статистика зарубіжних країн. – Харків: Харківський національний університет. 2001. – 144 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (рішення Колегії МОН від 11.04.2001 р.).

 7. Ковалевский Г.В. Идеи, поиски, решения. – Харьков: Харківська національна академія міського господарства. 2005. («Словарь важнейших терминов экономики, бизнеса и менеджмента»). С. 153-174.

Міжнародна інформація

 1. Encyclopedia of statistical sciences. V.1-9. – New York: J. Wiley. 1981-1988. („Енциклопедія статистичних наук. Т.1-9. – Нью-Йорк: Дж. Уилей” – одна з найкращих статистичних енциклопедій світу. У 9 томах інформація з статистичних та аналітичних методів менеджменту).

 2. Handworterbuch der Wirtschaftswissenschaften. Bd. 1-10. Stuttgart. 1977-1983. („Словник господарських наук. Тома 1-10. Штуттгарт. 1977-1983.”) – одна з найкращих німецькомовних економічних та управлінських енциклопедій; містить велику кількість статей з менеджменту та економіки.

 3. The new Palgrave: A dictionary of economics. V. 1-4. London, 1986-1989. („Новий Палгрев: словник з економіки. Т.1-4. Лондон”) – найкраща економічна енциклопедія Великої Британії; містить велику кількість статей з менеджменту.

 4. Ivanovic, A., Collin, P.H. Dictionary of Human Resources and Personnel Management. 2nd ed. London: BBM, 1997. 264 pp. („Іванович А., Колін П.Х. Словник з людських ресурсів та менеджменту персоналу. 2-ге видання. Лондон”. У серії „Британські книги з менеджменту”. 7500 термінів).


V. Міжнародні стандарти

 1. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998. - 736 с. [використовуюсь як стандарти фінансового менеджменту].

 2. Система национальных счетов. Нью-Йорк: издание ООН, 1993 [російська мова] – стандарти всесвітньої Системи національних рахунків ООН (SNA of UN), яка використовується у статистиці та бухгалтерському обліку України: стандартні методи визначення, аналізу та застосування термінів та показників менеджменту, економіки, статистики, обліку, соціальної діяльності.

 3. Национальное счетоводство. Под ред. Г. Д. Кулагиной. –М.: Финансы и статистика, 1997. – 448 с. [всесвітні стандарти системи національних рахунків].

 4. International Accounting Standards, 1998. – London: International Accounting Standards Committee, 1998. – 1017 pp.

Внутрішня інформація, яку використовують для виконання магістерської роботи, охоплює такі джерела об’єкта дослідження:

  1. дані статистичної, бухгалтерської та податкової звітності;

  2. планові, прогнозні та нормативні показники бізнес-планів та програм розвитку об’єкта дослідження;

  3. поточні дані веб-сайта та рекламні матеріали;

  4. інші фактологічні матеріали об’єкта дослідження (дані аналітичних записок, ревізій, первісних документів тощо).8. ЕФЕКТИВНІСТЬ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
Магістерська робота повинна мати кінцеві результати у вигляді показників своєї ефективності. Термін „ефективність” – це широке, багатопланове поняття (категорія), що означає оптимальну результативність будь-якої діяльності, ресурсів, програми або окремого заходу. Тому існує не тільки економічна ефективність, але й інші види ефективності: споживча ефективність (англ. efficiency), юридична (правова), екологічна й т.п. Для магістерської роботи особливо важливе значення мають два види ефективності: економічна ефективність та споживча ефективність.

Економічна ефективність – це оптимальна результативність будь-якої діяльності, ресурсів, програми чи окремого заходу у грошовому вимірі. Економічна та споживча ефективність не може бути виражена будь-яким позитивним чи негативним результатом. Це повинен бути в існуючих умовах лише оптимальний (найкращій) результат. Споживча ефективність – це задоволення індивідуальних та суспільних потреб людей у благах (у матеріальних та нематеріальних благах – у продукції, послугах, інформації, ресурсах тощо).

Всебічно й повно економічна ефективність може бути виражена тільки у вигляді системи найбільш важливих узагальнюючих цільових показників.

Економічна ефективність може вимірюватися двома видами показників: абсолютними й відносними. Абсолютні показники економічної ефективності – це сумарні, підсумкові показники, що характеризують обсяг, величину економічної ефективності (наприклад, суму отриманого чистого прибутку й т.п.). відносні показники економічної ефективності – це відношення двох величин – чисельника (абсолютного показника економічної ефективності) на одну одиницю знаменника (наприклад. Рентабельність авансованого капіталу – середня величина отриманого чистого прибутку на кожну грошову одиницю авансованого капіталу й т.п.).

Іншим важливим видом ефективності є „споживча ефективність”. Раніше ця ефективність називалася „соціальною ефективністю”, „споживчою вартістю”. Проте терміни „соціальна ефективність” і „соціальний ефект” не зовсім вдалі, оскільки мова йде не тільки про ефективність задоволення суспільних потреб (лат. слово socialis означає „суспільний”), але й насамперед особистих, індивідуальних потреб кожної людини. У відповідності до статті 3 Конституції України „людина... визнається в Україні найвищою соціальною цінністю” [1]. Споживча ефективність виражає кінцеву мету і кінцевий результат будь-якої діяльності – задоволення потреб людей матеріальними і нематеріальними благами.

Показники споживчої ефективності, як і економічної, підрозділяють на абсолютні й відносні. Абсолютні показники виражають в кількості, об’ємі спожитих благ (при стандартизованому рівні їхньої якості й оптимальній величині використовуваних ресурсів). Відносні показники часто визначають відносними величинами спожитих (або призначених до споживання благ) у розрахунку на одну людину (на душу населення, на одного робітника підприємства тощо).Економічна ефективність визначається міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та системи національних рахунків, які є обов’язковими для підприємств, організацій та установ. Згідно з цими стандартами найбільш важливим абсолютним показником економічної ефективності є чистий прибуток. Чистий прибуток залежить насамперед від суми доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та собівартості цієї продукції (товарів, робіт. послуг).

У обов’язковій формі бухгалтерського обліку – ф. №2 „Звіт про фінансові результати” чистий прибуток (збиток) підприємства, фірми чи установи визначається у такій послідовності: 1. Чистий дохід від реалізації продукції (ф. №2, код рядка 035) = Дохід від реалізації (ф. №2, код 010) – Податок на додану вартість (ф. №2, к. 015) – Акцизний збір (ф. №2, к. 020) – Інші вирахування з доходу (ф. №2, к. 030).

 2. Валовий прибуток (збиток) від реалізації продукції (ф. №2, к. 050 (055) = Чистий дохід від реалізації продукції (ф. №2, к. 035) – Собівартість реалізованої продукції (ф. №2, к. 040).

 3. Прибуток (збиток) від операційної діяльності (ф. №2, к. 100 (105) = Валовий прибуток (збиток) від реалізації продукції (к. 050 (055) + Інші операційні доходи (к. 060) – Адміністративні витрати (к. 070) – Витрати на збут (к. 080) – Інші операційні витрати (к. 090).

 4. Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування (к. 170 (175) = Прибуток (збиток) від операційної діяльності (к. 100 (105) + Дохід від участі в капіталі (к. 110) + Інші фінансові доходи (к. 120) + Інші доходи (к. 130) – Фінансові витрати (к. 140) – Втрати від участі в капіталі (к. 150) – Інші витрати (к. 160).

 5. Прибуток (збиток) від звичайної діяльності (к. 190 (195) = Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування (к. 170 (175) – Податок на прибуток від звичайної діяльності (к. 180).

 6. Чистий прибуток (збиток) (к. 220 (225) = Прибуток (збиток) від звичайної діяльності (к. 190 (195) + Надзвичайні доходи (к. 200) – Надзвичайні витрати (к. 205) – Податки з надзвичайного прибутку (ф. №2, к. 210).

Відносним показником економічної ефективності є рівень рентабельності. Показники рентабельності характеризують економічну ефективність підприємства (програми) в цілому, а також прибутковість різних напрямів діяльності.

Рентабельність капіталу (активів) за чистим прибутком показує. Скільки припадає чистого прибутку на одиницю інвестованих в активи коштів:

(8.1)

Рентабельність власного капіталу показує, скільки припадає чистого прибутку на одиницю власного капіталу:

(8.2)
Рентабельність реалізованої продукції показує, скільки припадає чистого прибутку на одиницю виручки:

Показники економічної ефективності заходів. Які розробляються у магістерській роботі, розраховуються за наведеною стандартною методикою визначення чистого прибутку та рівня рентабельності.9. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ

РОБОТИ

9.1 Загальні вимоги
Магістерську роботу друкують за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) через 1,5 міжрядкових комп’ютерних інтервали до тридцяти рядків на сторінці. При комп’ютерному наборі використовуються шрифти текстового редактору Microsoft Word, версії 2003 р. та наступних років, розмір 14.

Текст магістерської роботи необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий – 25 мм, зверху та знизу – 20 мм, праворуч – 10 мм.

Шрифт друку повинен бути чітким, чорного кольору, середньої жирності. Щільність тексту магістерської роботи повинна бути однаковою.

Вписувати в текст роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору. При цьому щільність вписаного тесту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.

Текст основної частини магістерської роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти.

Заголовки структурних частин роботи „зміст”, „вступ”, „розділ”, „висновки”, „список використаних джерел інформації”, „додатки” друкують великими літерами симетрично щодо тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовків не ставлять Якщо заголовок складається з двох, або більше речень, їх розділяють крапкою.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. Номер розділу ставлять після слів „розділ”. Такі структурні частини роботи, як „Зміст”, „Вступ”, „Висновки”, „Список використаних джерел інформації” не мають порядкового номера.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам.

Кожну структурну частину роботи („Зміст”, „Вступ”, „Розділ”, „Висновки”, „Список використаних джерел інформації”, „Додатки”) треба починати з нової сторінки.
9.2. Оформлення ілюстрацій (рисунків)
Ілюстрації (схеми, графіки, креслення, фотографії, карти) і таблиці необхідно подавати в магістерській роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації позначають словом „Рис.” І нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номеру ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2. (другий рисунок першого розділу). Кожен рисунок повинен мати свій змістовий заголовок, який ставиться після номера. Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

9.3. Оформлення таблиць
Цифровий матеріал магістерської роботи повинен, як правило, бути оформленим у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично відносно тексту. Назву і слово „Таблиця” починають з великої літери. Наприклад, таблиця друга першого розділу оформлюється наступним чином:
Таблиця 1.2

Назва таблиціБічний заголовок

Заголовки граф (верхні заголовки)

Заголовки рядків

1

2

3

4

5

і т.д.Підсумок


Назва таблиці, бічний заголовок, заголовки рядків та граф таблиць мають бути чіткими, лаконічними, без скорочень, тобто становити собою завершене ціле, яке органічно вписується до змісту тексту. Якщо число граф (колонок) велике, їх треба пронумерувати.

У кожній таблиці слід зазначити одиниці виміру. Якщо всі одиниці виміру є однаковими для всіх показників таблиці, вони наводяться у її назві. Якщо наведені показники мають різноманітні одиниці вимірювання, їм виділяють спеціальну графу.

Кількісні показники у межах однієї графи повинні наводитися з однаковою точністю, тобто до 0,1, до 0,01, до 0,001.

Якщо немає відомостей у величині показника, то у відповідній клітинці проставляються три крапки (...); відсутність показника позначають знаком „тире” (-). Дуже малі числа записуються так: 0,0, якщо величина показника таблиці не перевищує 0,05, або 0,00, якщо не перевищує 0,005. Якщо клітинка таблиці, передусім підсумкова, не може бути за змістом заповнена, ставиться знак „Х”. Якщо потрібна додаткова інформація, певні уточнення цифрових даних, то до таблиці додається примітка.

Таблиця має бути по можливості невеликою за розміром. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшими частинами пишеться наприклад: „Продовження табл.. 2.1”, а наприкінці – „закінчення табл.. 2.1”.

У разі посилання на таблицю вказують її номер, а слово „таблиця” пишуть у скороченому вигляді без назви. Наприклад: „табл. 1.2”.
9.4. Оформлення формул
Всі нумеровані формули, а також громіздкі формули, котрі мають у складі знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. Невеликі і нескладні формули. Що не мають самостійного значення, вписують (друкують) всередині рядків тексту.

Формули нумерують у межах розділу з правого боку у круглих дужках. Наприклад, у першому розділі роботи другою наведена важлива формула лінійного рівняння множинної регресії, котра нумерується так:(9.1)

Якщо формула не вміщується в один рядок, її слід перенести після знака рівності (=), або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) та ділення (:).


9.5. Оформлення цитат та посилань
Цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручення думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками „...” Текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у першоджерелі, із збереженням особливостей авторського написання.

Автор магістерської роботи повинен давати посилання на цитати, джерела інформації, матеріали або окремі результати, які він використовував під час написання роботи. Такі посилання дають змогу відшукати документи і джерела інформації, перевірити достовірність даних, цитат, а також установити авторство наукових досліджень. Посилатися слід на останні публікації. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них є матеріал, який не включено до останнього видання.

Посилення у тексті магістерської роботи на джерела інформації слід позначати порядковим номером за переліком їх у „Списку використаних джерел інформації”, виділивши двома квадратними дужками. Наприклад, посилення на джерело інформації за номером 2, сторінка 25-30 оформляється так: [2, с. 25-30].
9.6. Оформлення списку використаних джерел інформації
Джерела в списку треба розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків використаної літератури і Internet-джерел. Зразок оформлення списку використаних джерел інформації поданий у додатку 4.

9.7. Оформлення додатків
Кожен додаток повинен мати змістовий заголовок. Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. Сторінки додатків повинні відповідати формату А4 (210х297 мм). Додаток повинен мати номер. Наприклад:

Додаток 3. Зразок оформлення змісту дипломної роботи магістра


9.8. Оформлення реферату
Реферат має таку структуру :

 1. Титульний аркуш, який оформляється за наступним зразком:

  Міністерство освіти і науки України

  Харківська національна академія міського господарства

  Факультет менеджменту

  Кафедра менеджменту і маркетингу в міському господарстві

  РЕФЕРАТ

  магістерської роботи на тему:  (... повна назва теми)

  Спеціальність – 8.050201 „Менеджмент організації”


  Студент(ка) 5 курсу групи ...

  (прізвище, ім’я та по батькові)

  Науковий керівник роботи: (... науковий ступінь, звання, прізвище, ініціали)

  Харків (... рік ) 2. Актуальність обраної теми.

 3. Мета та завдання дослідження.

 4. Об’єкт дослідження та інформаційна база.

 5. Методи дослідження.

 6. Практична та теоретична цінність роботи, наукова новизна.

 7. Обсяг та структура магістерської роботи (кількість сторінок основного тексту та додатків роботи, назва і кількість розділів, кількість таблиць, малюнків, використаних джерел інформації за їх списком).

 8. Ілюстративні матеріали до кожного розділу роботи.

 9. Висновки.

Текстову частину реферату (титульний аркуш, актуальність обраної теми, мета, завдання, об’єкт, інформаційна база та методи дослідження, практична та теоретична цінність роботи, наукова новизна та висновки) оформлюють у формі стислого електронного та друкованого демонстраційного матеріалу, обсягом до 5 аркушів.

Ілюстративну частину реферату (графіки, схеми, фотографії, карти тощо) оформлюють у формі стислого електронного та друкованого демонстраційного матеріалу, обсягом до 10 аркушів.

Реферат оформлюється як окрема демонстраційна частина магістерської роботи.

10. РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗАХИСТ РОБОТИ
Студент повинен додати до магістерської роботи відгук з об’єкта дослідження (підприємства, організації, установи), завірений печаткою.

Строк подання магістерських робіт на кафедру встановлюється рішенням кафедри відповідно до затвердженого графіку навчального процесу. Необхідною умовою допуску до захисту магістерської дипломної роботи є наявність відгуку наукового керівника та зовнішньої рецензії.

Відгук наукового керівника містить висновок, в якому він дає оцінку якості виконання магістерської роботи, ступінь самостійності праці студента над нею та робить висновок щодо можливості допуску роботи до захисту на засіданні ДЕК.

Не пізніше ніж за тиждень до основного захисту науковий керівник має видати студентові відгук на магістерську роботу, підписану студентом, науковим керівником, консультантами на титульному аркуші, яка разом з письмовим відгуком наукового керівника подається на підпис завідувачу кафедри.

Завідувач кафедри організує на кафедрі попередній захист, вирішує питання стосовно допуску студента до захисту та направляє магістерську роботу на рецензування.

При виявленні у процесі попереднього захисту неможливості подання роботи студента до захисту через її незадовільну якість, це питання виноситься на засідання кафедри за участю наукового керівника. Обговорення і рішення кафедри з цього питання оформлюється протоколом і подається на затвердження послідовно декану факультету і ректору Академії.

Магістерська робота подається на зовнішню рецензію не пізніше, ніж за три дні до захисту. Студент повинен бути ознайомленим з рецензією не пізніше, ніж за один день до захисту.

Зовнішніми рецензентами можуть бути провідні фахівці, які працюють на підприємствах, в наукових установах, викладачі інших вищих навчальних закладів, інших кафедр управлінського профілю. Рецензія повинна містити:  • оцінку відповідності роботи її темі та завданню;

  • висновки щодо актуальності обраної теми, практичної значущості виконаної магістерської роботи;

  • оцінку використання студентом останніх досягнень науки, техніки, високих технологій;

  • оцінку наукового внеску;

  • висновки щодо позитивних та негативних сторін роботи;

  • оцінку якості ілюстративної (графічної) частини роботи;

  • оцінку повноти і якості використаних джерел інформації та в достовірності зроблених посилань;

  • висновок відносно можливості рекомендувати роботу до впровадження або опублікування;

  • загальний висновок і кваліфікаційна оцінка роботи за чотирибальною системою („відмінно”, „добре”, „задовільно”, „незадовільно”) та висновок про можливість присвоєння авторові кваліфікації магістра відповідного напряму.

Захист магістерської роботи відбувається на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії (ДЕК) за умови обов’язкової присутності голови комісії. Захист може проводитись як у вищому навчальному закладі, так і на підприємстві, в організаціях та закладах, для яких тематика магістерських робіт, що захищаються, має науково-теоретичний чи практичний інтерес.

На засідання ДЕК до початку захисту подаються такі документи: • витяг із наказу ректора про затвердження персонального складу ДЕК;

 • наказ про затвердження списку студентів, які допущені до захисту магістерських робіт;

 • зведена відомість, затверджена деканом факультету, про виконання студентами, які захищають магістерські роботи, усіх вимог навчального плану (включаючи середні зважені оцінки студентів за весь період навчання);

 • завершена магістерська робота з усіма підписами;

 • письмовий відгук наукового керівника магістерської роботи;

 • зовнішня рецензія на магістерську роботу;

 • інші матеріали, які характеризують наукову та практичну цінність виконаної магістерської роботи (довідки про впровадження пропозицій студента у практичну діяльність, відгуки з об’єктів дослідження, опубліковані статті студента за темою роботи тощо).

 • Процедура захисту магістерських робіт передбачає наступну послідовність:

 • оголошення інформації секретарем ДЕКу про студента та перелік поданих документів до захисту;

 • стисла довідка студента з використанням електронного та друкованого демонстраційного матеріалу;

 • відповіді студента на запитання щодо суті захисту магістерської роботи (запитання можуть ставитись усіма присутніми на захисті);

 • виступ рецензента або оголошення його рецензії;

 • відповіді студента на зауваження рецензента;

 • виступ наукового керівника магістерської роботи або оголошення його відгуку;

 • обговорення магістерської роботи та захисту її студентом;

 • заключне слово студента;

 • прийняття рішення про захист магістерської роботи.

Результат захисту визначається оцінками „відмінно”, „добре”, „задовільно”, „незадовільно” і оголошується в день захисту після оформлення протоколу засідання ДЕК. Студент, який отримав на захисті магістерської роботи незадовільну оцінку, має бути відрахованим з вищого навчального закладу як такий, що закінчив теоретичний курс навчання за відповідною програмою підготовки, але не захистив кваліфікаційної роботи. У цьому випадку йому видається академічна довідка встановленого зразка. Студент допускається до повторного захисту протягом трьох років після закінчення вищого закладу освіти.

Усі засідання ДЕК протоколюються. У протоколи вносять оцінки, одержані при захисті магістерських робіт, записуються поставлені студентам за питання, особливі міркування та зауваження членів комісії, вказують здобуту кваліфікація та який саме державний документ (з відзнакою чи без відзнаки) видається студенту-випускнику.

Захищені магістерські роботи та протоколи ДЕК зберігаються в архіві вищого закладу освіти.

ДОДАТКИ

Додаток 1

ОРІЄНТОВАНА ТЕМАТИКА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.050201

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”


1. СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, ПЛАНУВАННЯ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙ1)

1.1. Удосконалення стратегічного менеджменту організації ... (назва конкретної організації).

1.2. Розробка ефективної стратегії розвитку ... (назва об’єкта дослідження).

1.3. Розробка загально конкурентної стратегії підприємства ... (назва підприємства).

1.4. Підвищення ефективності управління підприємством у сфері малого бізнесу (на прикладі...).

1.5. Інтегральний системний підхід у підвищенні ефективності менеджменту...(назва організації).

1.6. Застосування об’єктно-цивільного підходу у стратегічному менеджменті... (назва об’єкта дослідження).

1.7. Ситуаційний підхід у підвищенні ефективності менеджменту ... (назва організації).

1.8. Формування оптимальної товарно-продуктової стратегії на підприємстві ...(назва підприємства).

1.9. Формування оптимальних функціональних стратегій організації...

1.10. Удосконалення менеджменту організації ...(назва організації) з урахуванням впливу факторів зовнішнього середовища.

1.11. Формування ефективної системи управління стратегічними змінами в організації ... (назва організації).1) Термін „організація” використовується як повний синонім міжнародного стандартного терміну „інституційна одиниця”, який охоплює усі підприємства, організації та установи.

1.12. Формування сучасного організаційно-економічного механізму забезпечення стратегічного менеджменту організації...

1.13. Особливості ефективного управління процесом диверсифікації діяльності підприємства.

1.14. Особливості управління підприємством на різних етапах життєвого циклу (на прикладі...).

1.15. Формування ефективного механізму корпоративного управління у стратегічному менеджменті організації... (назва організації).

1.16. Удосконалення корпоративного управління в умовах реструктуризації організації...

1.17. Діагностика системи управління підприємства в сучасних умовах господарювання (на прикладі...).

1.18. Шляхи підвищення конкурентоспроможності організації в системі стратегічного менеджменту (на прикладі...).

1.19. Формування ділового іміджу підприємства як фактора підвищення його конкурентоспроможності.

1.20. Формування організаційної культури сучасного підприємства як фактора підвищення рівня його конкурентоспроможності.

1.21. Формування корпоративної культури в системі стратегічного менеджменту організації...(назва організації).

1.22. Управління ризикозахищенністю підприємства у сучасних умовах (на прикладі...).

1.23. Формування системи управлінського обліку та контролю в стратегічному менеджменті організації ...

1.24. Удосконалення процесу управління житлово-комунальним підприємством в умовах адаптації до ринку.

1.25. Бізнес-планування ефективної стратегічної діяльності організації (назва організації).

1.26. Оптимізація бізнес-планування організації ...

1.27. Бізнес-план реструктуризації організації...

1.28. Бізнес-план енергозбереження в організації ... (назва організації).

1.29. Удосконалення бізнес-планування житлово-комунального підприємства...(назва підприємства).

1.30. Бізнес-план впровадження заходів науково-технічного прогресу в організації...

1.31. Бізнес-план впровадження альтернативних відновлювальних джерел теплової та електричної енергії у ...(назва організації).

1.32. Удосконалення оперативного бізнес-планування господарської діяльності в ... (назва організації).

1.33. Планування робочих місць в апараті управління організації...

1.34. Бізнес-план приватного утримання житлового фонду...2. МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙ

2.1. Сучасний інноваційний менеджмент у підвищенні ефективності діяльності ...(назва об’єкта дослідження).

2.2. Удосконалення управління інноваційним розвитком ...(назва об’єкта дослідження).

2.3. Впровадження ефективного організаційно-економічного механізму управління інноваційною діяльність...( назва об’єкта дослідження).

2.4. Використання резервів розвитку високих технологій в інноваційному менеджменті...( назва об’єкта дослідження).

2.5. Особливості ефективного управління інноваційним потенціалом підприємства...(назва підприємства).

2.6. Удосконалення управління інноваційно-інвестиційною діяльністю...(назва об’єкта дослідження).

2.7. Дослідження перспектив розвитку менеджменту інжинірингової діяльності...( назва об’єкта дослідження).

2.8. Удосконалення управління інноваційними проектами підприємств...(назва підприємства).

2.9. Лізинг як інструмент менеджменту та оновлення основних фондів підприємства...

2.10. Інноваційний менеджмент впровадження ресурсозбереження на ...(назва підприємства).

2.11. Удосконалення менеджменту водозбереження у ...(назва об'єкта дослідження)

2.12. Організація ефективного енергозбереження у ... ( назва об'єкта дослідження)

2.13. Сучасна система інноваційного менеджменту житлово-комунального підприємства ... (назва підприємства).

2.14. Впровадження високих технологій в менеджменті туристичних послуг ... (на прикладі).

3. МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ, ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Формування ефективної системи управління персоналом організації ... (назва організації).

3.2. Удосконалення кадрової політики підприємства...

3.3. Кадрове забезпечення підприємства і шляхи поліпшення (на прикладі ...).

3.4. Удосконалення методів управління персоналом організації ... (назва організації).

3.5 Організація та підвищення ефективності роботи адміністративно-управлінського персоналу підприємства ... (назва підприємства).

3.6. Удосконалення системи набору та відбору персоналу на підприємстві ...

3.7. Формування ефективної системи професійного розвитку персоналу організації ...

3.8. Індикатори та рейтинги рівня професіоналізму персоналу в управлінні ... (назва об'єкта дослідження).

3.9. Організація ефективної роботи персоналу туристської фірми ... (назва фірми).

3.10. Організація роботи персоналу житлово-комунального підприємства у ринкових умовах (на прикладі ...)

3.11. Удосконалення системи керівництва персоналом ... (назва об'єкта дослідження).

3.12. Удосконалення стилю керівництва персоналом організації ...( назва організації).

3.13. Організація та підвищення ефективності праці керівництва підприємства.

3.14. Організація ефективної роботи структурного підрозділу фірми ... (назва фірми та її структурного підрозділу).

3.15. Удосконалення організаційної структури управління ... об’єкта дослідження (назва об’єкта).

3.16. Розроблення системи економічного регулювання діяльності апарату управління організації...

3.17. Обґрунтування ефективного функціонального поділу праці в апараті управління організації...

3.18. Формування дієвої системи методів управління персоналом підприємства... (назва підприємства).

3.19. Застосування ефективних організаційно-розпорядчих методів в управлінні персоналом організації ... (назва організації)

3.20. Удосконалення процесу навчання персоналу в організації (на приклад...).

3.21. Впровадження автоматизованого робочого місця менеджера в організації ... (назва організації).

3.22. Організація автоматизованого робочого місця керівника підприємства.

3.23. Формування ефективної системи ділового оцінювання якостей управлінського персоналу ... (назва організації).

3.24. Формування ефективної системи управління кар’єрою управлінського персоналу...

3.25. Формування ефективної системи обліку та руху персоналу організації ... (назва організації).

3.26. Розроблення ефективно системи делегування повноважень в управлінні сучасними підприємством.

3.27. Розробка ефективної системи подолання конфліктів у сфері економічних відносин в організації.

3.28. Формування ефективного механізму мотивування та стимулювання праці персоналу організації ... (назва організації).

3.29. Управління продуктивністю та ефективністю праці на підприємстві... (назва підприємства).

3.30. Формування сучасної системи охорони праці та безпеки життєдіяльності персоналу організації ... (назва організації).

3.31. Дослідження стану соціальної відповідальності та соціальної етики в діяльності керівників підприємства.

3.32. Удосконалення операційного менеджменту підприємства ... (назва підприємства).

4. МЕНЕДЖМЕНТ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ, ЕНЕРГЕТИЧНИХ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ОРГАНІЗАЦІЙ

4.1 Удосконалення системи управління використання матеріально-технічних ресурсів організації ... (назва організації).

4.2 Розробка та використання ефективної системи управління енергетичними ресурсами організації ...( назва організації).

4.3. Оптимізація управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства... (назва підприємства).

4.4. Впровадження логістичної моделі оптимізації запасів продукції на ... (назва підприємства).

4.5. Управління ефективним використанням основних фондів організації ... (назва організації).

4.6. Шляхи підвищення ефективності формування та використання ресурсного потенціалу підприємства ...

4.7. Розбудова сучасної системи екологічного менеджменту підприємства ... (назва підприємства).

4.8. Формування ефективної системи збереження природних ресурсів на житлово-комунальному підприємстві...

4.9. Впровадження ефективної системи управління збереженням природних ресурсів на туристичній фірмі ... (назва фірми).

4.10. Удосконалення управління ресурсами туристичної фірми ...(назва фірми).

5. МЕНЕДЖМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗАЦІЙ

5.1. Розробка та використання ефективної системи інформаційно-аналітичного менеджменту організації... (назва організації).

5.2. Інтегральний системний аналіз ефективності розвитку організації... (назва організації).

5.3. Інформаційно-аналітичне забезпечення впровадження інвестиційних проектів підприємства ... (назва підприємства).

5.4. Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення управління організацією на основі впровадження високих технологій (на прикладі...).

5.5. Управління використанням облікової інформації в сучасному менеджменті організації...

5.6. Використання інформаційно-аналітичних ресурсів Internet у сучасному менеджменті організації... (назв організації).

5.7. Використання зовнішньої інформації у менеджменті туристичної фірми ...(назва фірми).

5.8. Використання зовнішньої інформації у підвищенні ефективності управління житлово-комунальним підприємством...(назва підприємства).

5.9. Удосконалення процесу аналізу господарської діяльності підприємства ... (назва підприємства).6. МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ (ПОСЛУГ) ОРГАНІЗАЦІЙ

6.1. Удосконалення системи управління якістю продукції (послуг) в організації... (назва організації).

6.2. Індикатори та рейтинги рівня якості продукції (послуг) в управлінні ... об’єкта дослідження (назва об’єкта).

6.3. Застосування організаційно-економічних методів управління якістю продукції (послуг) в організації ...

6.4. Формування та розвиток програми забезпечення якості на підприємстві ... (назва підприємства).

6.5. Шляхи підвищення економічної ефективності рівня якості нової продукції на підприємстві ...

6.6. Розробка та використання ефективної програми управління якістю послуг житлово-комунального підприємства... (назва підприємства).

6.7. Удосконалення системи управління якістю туристичного продукту в туристичній фірмі ... (назва фірми).7. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА КОНТРОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙ

7.1. Удосконалення фінансового менеджменту організації ... (назва організації).

7.2. Розробка та використання ефективної системи управління фінансами організації ... (назва організації).

7.3. Удосконалення управління фінансовим станом організації ... (назва організації).

7.4. Система індикаторів та рейтингів ефективності розвитку організації ... (назва організації).

7.5. Управління прибутком та рентабельністю підприємства ...(назва підприємства).

7.6. Дослідження впливу рівня податків та зборів на ефективність управління прибутком та рентабельністю підприємства (на прикладі ...).

7.7. Розробка та використання ефективної системи управління цінами та тарифами організації ...(назва підприємства).

7.8. Дослідження та мінімалізація впливу інфляції на економічний та соціальний розвиток організації ... (назва організації).

7.9. Обґрунтування тарифної політики житлово-комунального підприємства ...(назва підприємства).

7.10. Управління ризикозахищенністю підприємства в сучасних умовах.

7.11. Оптимізація фінансових ризиків інвестиційної діяльності підприємства... (назва підприємства).

7.12. Інтегральний системний аналіз ризиків та шляхи їхнього зниження в організації... (назва організації).

7.13. Страхування як засіб управління ризиками підприємства ...

7.14. Оптимізація фінансової структури капіталу фірми ...(назва фірми).

7.15. Управління портфелем цінних паперів на підприємстві...

7.16. Оптимізація емісії акцій у підвищенні ефективності фінансового менеджменту організації...

7.17. Формування ефективної системи контролінгу в управлінні організацією...

7.18. Застосування ефективної системи попереднього контролю та моніторингу в управлінні організацією...

7.19. Формування системи внутрішнього аудиту в організації...

7.20. Управління фінансовими результатами туристичної фірми...(назва фірми).

8. МЕНЕДЖМЕНТ КОМЕРЦЙНОЇ ТА МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ

8.1. Впровадження сучасної системи ефективного управління комерційною діяльністю організації...(назва організації).

8.2. Використання Internet у комерційній та рекламній діяльності об’єкта дослідження ... (назва об’єкта дослідження).

8.3. Удосконалення управління маркетинговою діяльністю в організації... (назва організації).

8.4. Організаційне проектування служби маркетингу та її діяльності на підприємстві ... (назва підприємства).

8.5. Удосконалення управління збутовою діяльністю підприємства...

8.6. Організація маркетингових досліджень на підприємстві...

8.7. Удосконалення управління рекламною діяльність підприємства...

8.8. Впровадження ефективної системи управління асортиментом і якістю товарів на підприємстві...

8.9. Паблик релейшенз у системі ефективного управління підприємством...

8.10. Організація ефективної реклами і продажу туристичного продукту в Internet туристичною фірмою... (назва фірми).

9. МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЙ

9.1. Удосконалення управління якістю життя персоналу організації...(назва організації).

9.2. Розробка і використання програми матеріального стимулювання працівників організації...

9.3. Розробка системи участі персоналу у прибутках для забезпечення постійного ефективного розвитку підприємства...(назва підприємства).

9.4. Удосконалення соціальної інфраструктури ... об’єкта дослідження (назва об’єкта).

9.5. Оптимізація режиму праці та відпочинку працівників організації ...10. МЕНЕДЖМЕНТ СУКУПНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ

10.1. Розробка та використання заходів ефективного управління житлово-комунальним комплексом міста (регіону, країни)...(назва міста, регіону, країни).

10.2. Розробка ефективних інвестиційних програм розвитку окремих галузей економіки міста (області)...(назва галузі конкретного міста, області).

10.3. Розробка та використання заходів ефективного управління міським транспортом...(назва міста).

10.4. Інвестиційний менеджмент розвитку міста (регіону) ... (назва міста, регіону).

10.5. Розробка сучасної системи ефективного управління розвитком туризму міста (області)... (назва міста, області).

10.6. Формування ефективної системи професійного розвитку функціональних розділів органів місцевого самоврядування... (назва функціонального розділу).

10.7. Удосконалення управління прибутком та рентабельністю муніципальних підприємств міста ... (назва муніципального підприємства або міста).

10.8. Удосконалення управління системою водопостачання міста (регіону)... (назва міста, регіону).

10.9. Удосконалення маркетингової діяльності в місті (регіоні)... (назва міста, регіону).

10.10. Розробка та використання заходів ресурсозбереження в місті (області)... (назва виду ресурсів і міста, області).

10.11. Розбудова сучасної системи екологічного менеджменту міста (області)...(назва міста, області).

10.12. Менеджмент приватного утримання житлового фонду міста (області)...(назва міста).

11. МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

11.1. Використання науково-практичних досягнень міжнародного стратегічного менеджменту в управлінні організації...(назва організації).

11.2. Використання міжнародних програм розвитку інновацій в управлінні організації ... (назва організації).

11.3. Використання міжнародних інформаційно-аналітичних систем в управлінні організації... (назва організації).

11.4. Використання міжнародного досвіду інвестиційного менеджменту в організації ...(назва організації).

11.5. Використання науково-практичних досягнень міжнародного персонального менеджменту в організації ...(назв організації).

11.6. Розробка системи ефективного міжнародного маркетингу в ...(назва об’єкта дослідження).

11.7. Дослідження економічної кон’юнктури на міжнародних ринках товарів (продукції) підприємства ...(назва підприємства).

11.8. Дослідження міжнародних ринків туристичних послуг в туристичній фірмі ... (назва фірми).

11.9. Система розвитку міжнародного туризму в місті (області)...(назва міста, області).

11.10. Дослідження розвитку експорту товарів (послуг) підприємств ...(назва підприємства).

Додаток 2.

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Кафедра Менеджменту і маркетингу в міському господарстві Спеціальність 8.050201 – „Менеджмент організацій”

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ „МАГІСТР” НА ТЕМУСтудента 5 курсу, групи 2, денне відділення( )

( прізвище, ім'я та по батькові) ( підпис студента)

Науковий керівник: ( )

( науковий ступінь, вчене звання, ( підпис керівника)

прізвище та ініціали )

Консультанти:

Основна частина: ( )

( науковий ступінь, вчене звання, ( підпис )

прізвище та ініціали )

Охорона праці: ( )

( науковий ступінь, вчене звання, ( підпис )

прізвище та ініціали )

Завідувач кафедри: ( )

( науковий ступінь, вчене звання, ( підпис )

прізвище та ініціали )

2008 р.


На зворотній сторінці титульного аркуша міститься наступний текст:

Роботу допущено до захисту перед ДЕК рішенням кафедри Менеджменту і

маркетингу в міському господарстві від “___” ___________2008 р.,

протокол № ___


Додаток 3.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗМІСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница