«Мектепке дейінгі балалар ұйымдарына жіберу үшін мектепке дейінгі (7 жасқа дейін) жастағы балаларды кезекке қою» мемлекеттік қызмет стандартыстраница24/24
Дата04.05.2016
Размер4.38 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Баланы мектепке дейінгі ўйымєа ќабылдау їшін берілетін
жолдаманыѕ їлгісі

_____________________ ќаласыныѕ білім басќармасы


_____________________ ауданыныѕ білім бґлімі
_____________________ кентініѕ, ауылыныѕ јкімдігі

Баланы мектепке дейінгі ўйымєа ќабылдау їшін

ЖОЛДАМА

__________________ ќаласыныѕ білім басќармасы _______________ ќаласы, _______________кґшесі _____ мекен-жайы бойынша орналасќан № ________ мектепке дейінгі ўйымєа жолдама береді.
      Баланыѕ тегі, аты, јкесініѕ аты: _____________________________
      Туылєан кїні: ________________________________________________
      Баланыѕ їйініѕ мекен-жайы: __________________ ________________
      Жолдама мектепке дейінгі ўйымєа берілген кїннен бастап 5 кїн ішінде тапсырылуы тиіс.

      Жолдама «____»________ берілді


_____________________________________________________________________

Білім басќармасы бастыєыныѕ аты-жґні (ќолтаѕбасы )

      Мґр

«Мектепке дейінгі балалар ўйымдарына    


жіберу алу їшін мектепке дейінгі (7 жасќа 
дейінгі) жастаєы балаларды кезекке ќою»  
мемлекеттік ќызмет стандартына       
5-ќосымша                 

Мектепке дейінгі балалар ўйымына жіберу їшін мектепке дейінгі
жастаєы балаларды тіркеу туралы хабарлама нысаны

      Баланы тіркеу туралы хабарлама


      Осы хабарлама _________________________________________________
                              (Ата-ананыѕ аты-жґні)
_______________________________________________________ берілді.
            (баланыѕ аты-жґні)
      Мектепке дейінгі балалар ўйымына жіберу їшін мектепке дейінгі жастаєы балаларды тіркеу журналына 20___ жылєы «____» ____________ №_______ нґмірімен кезекке ќойылды.
      Мектепке дейінгі ўйымнан орын алу їшін кезекте тўрєан тўтынушы жўмыс кестесіне сјйкес, сонымен ќатар электрондыќ портал арќылы ґз кезегініѕ жылжуын баќылауды жїзеге асыруєа мїмкіндігі бар.

      (білім басќармасыныѕ маманы)

«Мектепке дейінгі балалар ўйымдарына    
жіберу алу їшін мектепке дейінгі (7 жасќа 
дейінгі) жастаєы балаларды кезекке ќою»  
мемлекеттік ќызмет стандартына       
6-ќосымша                 

Мектепке дейінгі балалалар ўйымдарына жолдама беру їшін мектеп
жасына дейінгі балаларды тіркеу ґтінішініѕ формасы

___________________ќаласыныѕ


білім беру басќармасыныѕ бастыєына
ауданыныѕ
білім беру бґлімініѕ бастыєына
___________________кентініѕ,
ауылыныѕ (село),
ауылдыќ (селолыќ) округініѕ јкіміне
____________________________________
мекен-жайында тўратын
__________________________
(Аты-жґні)
тел.________________________________

Ґтініш

Мектепке дейінгі ўйымнан орын алу їшін № _______,


меніѕ баламды___________________
туылєан кїні ________________

кезекке ќойуыѕызды сўраймын.

Мектепке дейінгі ўйымєа бірінші кезектік жолдамаєа ќўќыєын растайтын ќўжаттарєа ќосамын
_____________________________________________________________________

Ата-ананыѕ жўмыс орны:


анасы-_____________________________
јкесі-_____________________________
___________________________________
Кїні ______________________________
Ќолы ______________________________

«Мектепке дейінгі балалар ўйымдарына    


жіберу алу їшін мектепке дейінгі (7 жасќа 
дейінгі) жастаєы балаларды кезекке ќою»  
мемлекеттік ќызмет стандартына       
7-ќосымша                 

Кесте. Сапа жјне тиімділік кґрсеткіштерініѕ мјні

Сапа жјне тиімділік кґрсеткіштері

Кґрсеткіштіѕ нормативтік мјні

Кґрсеткіштіѕ келесі жылдаєы нысаналы мјні

Кґрсеткіштіѕ есепті жылдаєы аєымдаєы мјні

1

2

3

4

1. Уаќтылылыєы

1.1.Ќўжаттытапсырєансјттенбастапбелгіленгенмерзімдеќызметтіўсыну оќиєаларыныѕ%-ы(їлесі)


2. Сапасы

2.1. Ќызметтіўсыну їдерісініѕ сапасына ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ % (їлесі)


3. Ќолжетімділік

3.1. Ќызметті ўсынудыѕ сапасына жјне оны ўсыну тјртібі туралы аќпаратќа ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)


3.2.Аќпаратынаэлектрондыформаттаќолжеткізугеболатынќызметтер%-ы (їлесі)


4. Шаєымдану їдерісі

4.1.Шаєымданудыѕќолданыстаєытјртібінеќанаєаттанєантўтынушылардыѕ%-ы (їлесі)


5. Сыпайылыќ

5.1. Персоналдыѕ сыпайылыєына ќанаєаттанєан тўтынушылардыѕ %-ы (їлесі)
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница