Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Серія „Навчально-методичні матеріали”Скачать 383.04 Kb.
Дата27.04.2016
Размер383.04 Kb.


Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління

при Президентові України
Серія „Навчально-методичні матеріали”

В. М. Пасічник

Релігієзнавство


навчально-методичні рекомендації


Львів -2013

УДК __________________________________________

П 167
Розповсюдження та тиражування без офіційного дозволу видавництва Львівського інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України заборонено.

РЕЦЕНЗЕНТИ :

Колодій Антоніна Федорівна – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри політичних наук та філософії Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Когут Петро Володимирович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри європейської інтеграції та права Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.


Друкується за рішенням Науково-методичної ради Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Протокол № від

Подано тематичний план, робочу програму вивчення курсу, плани семінарських занять, перелік контрольних запитань, тематику рефератів, теми контрольних робіт для слухачів заочної форми навчання. Запропоновано рекомендовану літературу для вивчення курсу.

Для слухачів спеціальності „Управління персоналом економіки та економіки праці” і „Менеджмент організацій” денної і заочної форми навчання ЛРІДУ НАДУ

ЗМІСТ

Вступ

Тематичний планПрограма вивчення курсу

Плани семінарських занять

Питання для самоконтролю

Теми рефератів

Тематика контрольних робіт

Перелік рекомендованої літературиВступ

Вивчення курсу «Релігієзнавство» спрямовано на набуття слухачами знань про історію і стан сучасних світових напрямків релігії, особливості віровчення та культу, організації й обрядової практики, соціальну та політичну доктрину світових церковних організацій. Він дозволить ознайомитися студентам з основними філософсько-теоретичними засадами релігієзнавства, засвоїти його термінологію, концептуальні підходи та першоджерела (священні книги) різних релігій, пізнати їхній зміст і богословську сутність. Релігієзнавчі знання необхідні спеціалістам з будь-якої галузі знань, кожній культурній, освіченій людині. Вивчення релігієзнавства допоможе студентам належним чином орієнтуватися у складному сучасному релігійному житті, краще зрозуміння психологію власного та інших народів, усвідомити релігійний феномен як скарбницю мудрості і моральності, сприятиме формуванню високої культури та духовності у молодого покоління в умовах духовної та моральної кризи українського суспільства.З огляду на специфіку дисципліни «Релігієзнавство» в ЛРІДУ НАДУ на економічних спеціальностях «Менеджмент організації» і «Управління персоналом та економіка праці», основна увага зосереджена на вивчення релігійної ситуації в Україні, різних напрямків християнських конфесій та інших світових релігій. Україна історично є поліконфесійною країною. На сьогодні тільки в українському православ’ї існує три гілки; Українська православна церква (УПЦ), Українська автокефальна православна церква (УАПЦ), Українська православна церква — Київський Патріархат (УПЦ — КП). Чимала частина віруючих належить до римо-католицького та греко-католицького віросповідань, існує багато протестантських церков, популярності набувають нетрадиційні вірування та неорелїгії. Поліконфесійність в Україні сформувалася в результаті дії зовнішніх та внутрішніх чинників: чергування державницького та бездержавницького періодів, війн, постійних переділів політичних кордонів, міграції населення, контактів між народами. На території України здавна проходила межа двох великих європейських цивілізацій — католицької і православної, а українські церкви підпорядковувалися і підпорядковуються нині різним релігійним центрам — Константинопольському та Московському патріархатам, Ватикану. З оглядну на складні сторінки української історії, даний курс спрямований на сприяння формуванню духовної єдності народу, внутрішньої консолідації українського суспільства, подолання негативних наслідків численних церковних розколів і кривавих сутичок на релігійному ґрунті, формування міжконфесійного діалогу, толерантності та віротерпимості.

Завдання навчальної дисципліни:

 • надати студентам базові знання з історії і філософії релігії:

 • показати феномен релігії, зародження релігійних культів, історичний процес формування національних і світових релігій;

 • розкрити основні філософсько-догматичні, культові та світоглядно-культурні засади релігійних конфесій і течій, їх сучасний стан;

 • поглибити знання з історії християнства й міжконфесійних взаємин на Україні;

 • з‘ясувати особливості правових взаємовідносин держави і церкви на сучасному етапі;

 • виховати у студентів віротерпимість, толерантне ставлення до відмінних релігійних культур, сприяти утвердженню гуманістичних цінностей сучасного світу, громадянської злагоди, гармонізації міжособистісних відносин представників різних релігійних і нерелігійних світоглядів;

 • допомогти молодим людям усвідомлено реалізувати свободу совісті; сприяти становленню громадянських якостей особистості; надати орієнтацію в певних соціально-політичних процесах; виявляти загальне і особливе в політиці різних партій і суспільних рухів у релігійних питаннях.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • розуміти основний зміст релігійної філософії, зокрема, світоглядні засади християнства;

 • знати догматичні і культові відмінності різних конфесій, їхні культурно-духовні традиції;

 • аналізувати світові та українські релігійні процеси на сучасному етапі та в історичній ретроспективі;

 • вміти працювати з релігійними першоджерелами та богословською літературою, давати їм самостійну наукову оцінку;

 • навчитись науково, об‘єктивно аналізувати конкретні аспекти тих чи інших релігійних явищ.

вміти:

 • практично використовувати основні поняття релігієзнавства, змістовно аналізувати основні релігійні напрями та течії;

 • розкривати духовно-релігійну сутність явищ та процесів людського буття;

 • застосовувати набуті знання у професійній і соціальній діяльності;

 • самостійно оцінювати та узагальнювати опрацьований матеріал, користуватися різноманітними джерелами інформації, робити висновки, приймати рішення.


Методи навчання (стратегія навчання та вивчення): лекції із застосуванням роздаткового та демонстраційного матеріалу, практичні заняття із використання інтерактивних технологій, дискусії, дебати та індивідуальні творчі завдання, самостійна робота студентів над літературою і виконанням творчих робіт, консультації. Залік за результатами підсумкового контролю.

Методи оцінювання, форми контролю, критерії оцінювання (із зазначенням питомої ваги у підсумковій оцінці):

• поточний контроль - участь у семінарських та практичних заняттях - 40%;

• контрольне випробування через тестування - 60%.

Тестування передбачає перевірку:

• засвоєння термінологічного апарату;

• рівень знань історії релігії;

• розуміння особливостей догматів, віровчення і культу, морально-етичних принципів релігійних конфесій.Контрольна робота (для студентів заочного відділення) визначає рівень самостійної підготовки студентів, засвоєння термінологічного апарату, вміння користуватися першоджерелами і науковою літературою з вибраної теми.

Критерії оцінки роботи семінарських заняттях:

• чіткий структурований виклад інформації та роздумів;

• застосувань понять, концепцій, що містяться в курсі навчальної дисципліни;

• фаховий аналіз запропонованої проблематики чи ситуації;

• вміння ставити проблемні питання та працювати над пошуками відповідей на них;

• уважність та дисциплінованість.

Програма курсу „Релігієзнавство” спрямована для студентів І курсу спеціальностей „Управління персоналом економіки та економіки праці” і „Менеджмент організацій” очної та заочно форми навчання.
Тематичний план
Кількість годин

лекції

семінари

індивідуальна

робота

самостійна

робота

Тема 1.Релігія, її зміст і

функції в суспільстві2

2
1

Тема 2. Локальні релігії

2

2
1

Тема 3. Світові релігії: Християнство

2

2
1

Тема 4. Еволюція християнства.

2

2
1

Тема 5. Особливості православ’я та католицизму

2

1
1

Тема 6. Протестантизм

2

1
1

Тема 7. Світові релігії: Іслам

2

2
1

Тема 8. Світові релігії:

Буддизм


2

2
1

Тема 9. Релігія та церква в

Україні: історія та сучасність.2

2
2

ІНДЗ
10

1

Усього годин


18

16

10

10

Програма вивчення курсу

Тема 1. Релігія, її зміст і функції в суспільстві

Об’єкт і предмет релігієзнавства. Мета, завдання та джерелознавча база курсу. Зміст релігієзнавства та його основні категорії. Методи дослідження. Методологічні засади викладання і вивчення. Структура сучасного релігієзнавства. Філософські вчення про релігію. Теорії походження релігії: міфологічна, анімістична, аніматична. Богослов‘я як наука. Вільнодумство та історія його розвитку. Історичні форми вільнодумства. Особливості прояву у ХХ ст. Теорія релігії. Поняття релігії. Конфесійні, філософські, соціологічні, біологічні, психологічні типи визначень. Структура релігії та її основні елементи: релігійна свідомість, релігійна діяльність, релігійні відносини, релігійні організації. Типи релігій: Родоплемінні релігійні культи, їхні особливості та характерні ознаки. Національні релігії. Світові релігії. Функції релігії: світоглядна, компенсаторна, комунікативна, регулятивна, інтегруюча (дезінтегруюча), просвітницька, збереження національної культури і мови, нормотворча, богослужебна, місіонерська, ідеологічна, політична, господарсько-економічна, благодійна. Релігія в системі культури: cпіввідношення релігії та культури; релігія як духовна цінність; роль релігії.Тема 2. Локальні релігії

Походження та ранньоісторичні форми релігії. Історичний характер релігії. Передумови виникнення, існування і відтворення релігії. Родоплемінні релігійні культи, їхні особливості та характерні ознаки. Фетишизм. Аніматизм. Тотемізм. Культ тварин. Анімізм. Магія. Види магії: землеробська, мисливська, любовна, лікувальна, метеорологічна, вербальна, магія слова (заклинання, молитви, заговори), обряди і церемонії викликання або заговорювання дощу, поклоніння сонцю, тощо). Історичні релігії. Етно-національні релігії світу. Політеїзм і монотеїзм. Виникнення, еволюція, основні напрямки, основи догматики і культу індуїзму, джайнізму, сикхізму, конфуціанства, даосизму, синтоїзму, мітраїзму, зороастризму, релігії стародавнього Єгипту, Вавилону, Шумеру й Аккату. Антична міфологія Греції мі Риму. Давньослов’янські дохристиянські вірування. Давньослов‘янський пантеїзм. Культ природи. Солярні культи. Давньослов‘янський пантеон. Культ предків. Звичаї й обряди.

Іудаїзм – перша монотеїстична релігія. Історичні умови виникнення. Філософія іудаїзму. Моральні засади. Особливості віровчення та культу. Священні книги іудаїзму. Тора. Історичні книги. Книги пророків. Псалми. Талмуд. Зміст “Декалогу”. Іудейські свята й обряди. Течії іудаїзму. Караїмство. Хасидизм. Бааль Шем Тоф. Сучасний іудаїзм. Іудаїзм в Україні.
Тема 3. Світові релігії: Християнство

Християнство як найбільша світова релігія. Суспільно-історичні умови виникнення і розповсюдження християнства, ідейні джерела, еволюція. Ісус Христос як засновник християнства. Богословська, міфологічна та історична концепції щодо трактування особи І.Христа. Апостоли. Сутність християнської релігії. Гоніння на християн протягом перших трьох століть н. е. Культ мучеників за віру. Християнська канонічна література. Біблія як священна книга християн. Походження, структура та зміст Біблії. Християнське трактування Нового Заповіту. Синоптичні Євангеліє. Моральні засади Нового Заповіту. Нагірна проповідь І. Христа. Послання апостолів. Одкровення Іоана. Християнські апокрифи. Вчення про спокутну жертву Христа. Християнське богослов‘я.


Тема 4. Еволюція християнства

Поширення християнства в Римській імперії та за її межами. Християнизація Європи. Перетворення християнства в державну релігію. Формування Нового Заповіту і виникнення християнської теології, внутрішньо церковна боротьба за утвердження християнського віровчення і культу. Вселенські Собори. розділення християнських церков у 1054 р. та утворення католицької та православної церкви. Реформація в 16-17 ст. та виникнення протестантизму. Особливості розвитку християнства в період нової та новітньої історії. Християнство і сучасність. Християнський ренесанс в умовах кризи існуючої матеріалістичної цивілізації.Тема 5. Особливості православ’я та католицизму

Католицьке та православне віровчення. Католицькі і православні особливості трактування догмату про Трійцю і Таїнства. Відмінності у культі та структурній організації католицької та православних церков. Автокефальні православні церкви. Організаційна структура католицизму. Ватикан і папство. Сучасна доктрина католицької церкви. ХХІ Вселенський (ІІ Ватиканський) собор. Розвитку православної церкви. Православ’я та католицизм в Україні. Українська греко-католицька церква. Православ’я та католицизм у сучасному світі.


Тема 6. Протестантизм

Реформаційний протестантський рух. Віровчення, культ та церковна організація. Кальвін і Лютер. Особливості віровчення та культу раннього протестантизму. Лютеранство. Кальвінізм. Англіканська церква. Методисти. Сучасні протестантські течії. Баптисти. Євангелісти. Адвентисти. П‘ятидесятники. Свідки Ієгови. Всесвітні протестантські церкви. Протестантизм в Україні.


Тема 7. Світові релігії: Іслам

Суспільно-історичні умови виникнення ісламу. Ідейні джерела. Засновник ісламу Мухаммед. Особливості віровчення, культу, організації. Мусульманське право. Закони шаріату. Коран та Сунна – священні книги ісламу. Свята та обряди. Мусульманські течії. Шиїти і суніти. Мусульманське сектантство. Ісламський фундаменталізм і модернізм. Терористичні мусульманські організації. Мусульманство в Україні.


Тема 8. Світові релігії: Буддизм

Виникнення, еволюція, основні напрямки, основи догматики і культу. Засновник буддизму Ганума Шак‘ямуні. Вчення про хінаяну й махаяну. Священні книги буддизму. Трипітака. Буддійський пантеон. Обряди, свята, звичаї. Ламаїзм. Основні положення, обрядовість. Культ Далай-лами.Буддизм у сучасному світі. Міжнародні буддійські організації.


Тема 9. Релігія та церква в Україні: історія та сучасність

Українські традиційні церкви. Православ‘я в Україні: прийняття християнства, візантійська традиція та Київська митрополія Константинопольського Патріархату (988 – 1685), Петро Могила. Руська православна церква Московського Патріархату. Історія створення. Поширення юрисдикції Московського Патріархату на Україну. Руська православна церква в Україні (кінець ХVІІ – ХХ ст.). Руська православна церква в незалежній Україні та Українська православна церква як її складова; Українська автокефальна православна церква. Історія УАПЦ; Українська православна церква Київського патріархату; сучасний стан розвитку і проблеми міжконфесійних відносин між РПЦ, УАПЦ і УПЦ КП. Українська Греко-католицька церква. Унійна традиція в Україні: Флорентійський собор; Берестейська і Ужгородська унії. Ліквідація унії на східноукраїнських землях в складі Російської імперії.Львівська митрополія УГКЦ (поч. ХІХ – перша половина ХХ ст.). Роль УГКЦ у національно-культурному розвитку. Митрополит Андрій Шептицький. Ліквідація УГКЦ тоталітарним режимом у повоєнні роки. “Катакомбний” період в історії церкви. Українська помісна католицька церква східного обряду в діаспорі. Патріарх Йосиф Сліпий. Боротьба за легалізацію церкви та відродження УГКЦ. Сучасний стан розвитку УГКЦ. Багатоконфесійність та релігійна ситуація в незалежній Україні. Забезпечення принців свободи совісті в Україні.

Церква і державно-правове регулювання соціальних відносин. Свобода совісті та її правовий зміст: визначення та здійснення свободи совісті в історії. Українське та зарубіжне законодавство про свободу совісті та релігійні організації: правове регулювання свободи совісті в Україні – Конституція України, Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”.Релігія у сучасному суспільному житті.
Плани семінарських занять

Семінарське заняття № 1

Тема. Релігія, її зміст і функції в суспільстві 1. Релігійна сфера як предмет вивчення релігієзнавства.

 2. Сутність і походження релігії.

 3. Релігія як сфера духовної культури. Форми та структура релігійного життя.

 4. Основні релігієзнавчі концепції та їхня загальна характеристика.

 5. Типи релігій. Класифікація релігій за характером віри, етапами розвитку та масштабами поширення.

 6. Релігія в житті людини та суспільства

 7. Функції релігії.


Семінарське заняття2

Тема. Локальні релігії 1. Поняття національно-державної (етнічної) релігії.

 2. Язичництво давніх слов’ян:

  • зміст язичницьких вірувань;

  • раньослов’янський пантеїзм та основні язичницькі культи;

  • пантеон давньослов’янських богів;

  • звичаї, обряди і свята.

 3. Релігії Стародавнього Єгипту, Месопотамії, Греції та Риму.

 4. Релігійні культи східних народів: індуїзму, джайнізм, конфуціанства, даосизму, синтоїзму, зороастризму, мітраїзму.

 5. Іудаїзм – перша монотеїстична релігія:

  • походження іудаїзму;

  • віровчення;

  • релігійні обряди;

  • релігійні свята;

  • напрямки у іудаїзмі.

 6. Іудейські корені Старозавітної християнської літератури

  • іудейські приписи, закони, культові настанови «П‘ятикнижжя Мойсея»;

  • основний зміст іудейських історичних книг (Книги Ісуса Навіна; Суддів; Рути; Самуїла; Царів; Хронік; Езри - Неємії; Товита, Естери та Юдіф; Маккавеїв);

  • пророчі книги Михаїла, Натанаїла, Даниїла, Ієзеєклія і ін;

  • морально-етичний і філософський зміст поетичних книг мудрості (“Книги Йова”, “Псалмів”, “Приповідок” тощо)


Семінарське заняття3

Тема. Світові релігії: Християнство 1. Християнство як найбільша світова релігія.

 2. Історичні умови виникнення християнства: соціально-економічні та політичні обставини, духовна атмосфера.

 3. Ісус Христос – засновник християнства.

 4. Сутність християнської релігії.

 5. Релігійне вчення раннього християнства. Есхатологічний та соціальний вимір християнства у часи його виникнення.

 6. Зміст книг Нового Завіту:

а) Нагірна проповідь Ісуса Христа – квінтесенція філософії Нового Завіту;

б) синоптичні Євангеліє;

в) «Діяння апостолів» – перша історія християнської церкви;

г) «Послання апостолів».

д) Апокаліптична християнська література (“Одкровення Іоана Богослова”).
Семінарське заняття4

Тема. Еволюція християнства 1. Поширення християнства у Римській імперії.

 2. Перетворення християнства на державну релігію.

 3. Богословська література: апологетика, патристика, праці Отців Церкви.

 4. Церковний розкол 1054 р. і утворення католицької та православної церкви.

 5. Реформація ХVI- ХVIІ ст. у Західній Європі та виникнення протестантизму.

 6. Розвиток християнства в Нові та Новітні часи та секуляризація суспільства.

Християнський та сучасність.
Семінарське заняття5

Тема. Особливості православ’я та католицизму

1. Православ’я.


  • православне віровчення;

  • православний культ.

  • церковна організація.

2. Католицизм. Основні напрями філософії ХХ – ХХІ століття:

  • догматичні відмінності католицизму від православ'я;

  • католицький культ;

  • канонічні відмінності католицького та православного культів;

  • відмінність католицизму і православ'я у богослужінні;

  • церковна організація.


Семінарське заняття6

Тема. Протестантизм 1. Віровчення протестантизму.

 2. Особливості протестантського культу.

 3. Церковна організація.

 4. Протестантські організації:

  • лютеранство;

  • кальвінізм;

  • англіканство;

  • баптизм;

  • п’ятидесятництво;

  • адвентизм;

  • методизм

  • Свідки Єгови.Семінарське заняття7

Тема. Світові релігії: Іслам 1. Зародження й розповсюдження ісламу.

 2. Віровчення ісламу.

 3. Коран та Суна – священні крига ісламу.

 4. Релігійний культ в ісламі.

 5. Релігійна організація та напрямки в ісламі.

 6. Традиціоналізм та модернізм в ісламі.

 7. Ісламський фундаменталізм.


Семінарське заняття8

Тема. Світові релігії: Буддизм 1. Історія виникнення і поширення буддизму. Життя Будди як засновника буддизму.

 2. Основи віровчення буддизму.

 3. Трипітака – священна книга буддизму.

 4. Морально-етичні норми буддизму.

 5. Релігійний культ в буддизмі.

 6. Основні течії у буддизмі: хінаяна, махаяна, дзен-буддизм, ламаїзм.


Семінарське заняття9

Тема. Релігія та церква в Україні: історія та сучасність 1. Православ‘я в Україні:

  • прийняття християнства, візантійська традиція та Київська митрополія Константинопольського Патріархату (988 – 1685);

  • утворення Російської (Руської) православної церкви Московського Патріархату та поширення юрисдикції Московського Патріархату на Україну.

  • Російська (Руська) православна церква в Україні та Українська православна церква як її складова;

  • Українська автокефальна православна церква. Історія УАПЦ;

  • Українська православна церква Київського патріархату;

  • сучасний стан розвитку і проблеми міжконфесійних відносин між РПЦ, УАПЦ і УПЦ КП.

 1. Українська Греко-католицька церква.

  • Унійна традиція в Україні: Флорентійський собор; Берестейська і Ужгородська унії.

  • Ліквідація унії на східноукраїнських землях в складі Російської імперії.

  • Львівська митрополія УГКЦ (поч. ХІХ – перша половина ХХ ст.). Роль УГКЦ у національно-культурному розвитку. Митрополит Андрій Шептицький.

  • Ліквідація УГКЦ тоталітарним режимом у повоєнні роки. “Катакомбний” період в історії церкви.

  • Українська помісна католицька церква східного обряду в діаспорі. Патріарх Йосиф Сліпий.

  • Боротьба за легалізацію церкви та відродження УГКЦ.

  • Сучасний стан розвитку УГКЦ.

 2. Багатоконфесійність та релігійна ситуація в незалежній Україні.

 3. Забезпечення принців свободи совісті в Україні


Питання для самоконтролю

 1. Дайте визначення релігії?

 2. Що є об’єктом релігієзнавства?

 3. Що є предметом релігієзнавства?

 4. Визначте структуру сучасного релігієзнавства.

 5. Типи визначень релігії.

 6. Cтруктура релігії та її основні елементи.

 7. Назвіть функції релігії.

 8. В чому полягає світоглядна функція релігії?

 9. В чому полягає ілюзорно-компенсаторна функція релігії?

 10. В чому полягають комунікативна, інтегруюча (дезінтегруюча) функції релігії?

 11. Розкрийте суть богослужебної, місіонерської, благодійної функції релігії.

 12. В чому полягає просвітницька функція релігії?

 13. Розкрийте суть богослужебної, місіонерської, благодійної функцій релігії.

 14. Розкрийте суть ідеологічної і політичної функцій релігії.

 15. Яка роль релігії в системі культури?

 16. Які ви знаєте теорії походження релігії?

 17. Назвіть основні філософські вчення про релігію.

 18. Розкрийте суть міфологічної теорії походження релігії.

 19. Розкрийте суть анімістичної теорії походження релігії.

 20. Розкрийте суть аніматичної теорії походження релігії.

 21. Що таке монотеїзм?

 22. Що таке політеїзм?

 23. Дайте визначення анімізму.

 24. Дайте визначення магії.

 25. Дайте визначення тотемізму.

 26. Дайте визначення фетишизму.

 27. Які Ви знаєте монотеїстичні релігії?

 28. Які ви знаєте види магії?

 29. Які Ви знаєте монотеїстичні релігії?

 30. Назвіть богів стародавнього Єгипту.

 31. Назвіть богів стародавньої Греції і Риму.

 32. Назвіть давньослов‘янських богів.

 33. Хто такий Будда?

 34. Хто такий Далай-лама?

 35. Що ви знаєте про засновника буддизму, як його звати?

 36. Буддійське уявлення про те, що станеться з людиною після смерті.

 37. В яких країнах сьогодні поширений буддизм?

 38. Загальні риси буддизму.

 39. Загальні риси ламаїзму.

 40. Назвіть буддійських богів.

 41. Що таке “Тріпітака”? Вкажіть її основний зміст.

 42. Що таке махаяна?

 43. Що таке сансара?

 44. Що таке хінаяна?

 45. Священні книги іудаїзму.

 46. Основний зміст іудейського «Талмуду».

 47. Основний зміст іудейської «Тори».

 48. Основний зміст книги «Вихід»

 49. Основний зміст книги «Пророки».

 50. Основний зміст книги «Царі».

 51. Основний зміст книги «Числа».

 52. Основний зміст «Книги Естер».

 53. Основний зміст «Книги Маккавеї».

 54. Основний зміст «Книги пророків».

 55. В чому особливості караїмства?

 56. В чому особливості хасидизму?

 57. Християнські таїнства.

 58. Хто засновник хасидизму? Назвіть його ім‘я.

 59. Хто така старозавітна Юдіф?

 60. Іудейське уявлення про те, що робиться з людиною після смерті.

 61. Назвіть богів іудаїзму

 62. Розкажіть про завоювання євреями м. Ієрихону (за «Торою»).

 63. Хто такий цар Давид (за «Біблією»)?

 64. Хто такий цар Соломон (за «Біблією»)?

 65. Чому громадяни Ізраїлю їдуть у Межибрж?

 66. Що це за свято Йом Кіпур? Прихильники якої релігії його святкують?

 67. Що це за свято Рош Гашана? Прихильники якої релігії його святкують?

 68. Що це за свято суккот? Прихильники якої релігії його святкують?

 69. Що це за свято ханука? Прихильники якої релігії його святкують?

 70. Як здійснюється у мусульманстві молитва?

 71. Як святкують іудеї Пасху, на честь чого?

 72. Який зміст біблейських книг «Пророки»?

 73. Які народи сьогодні сповідують іудаїзм?

 74. Вчення про спокутну жертву Христа.

 75. Вкажіть імена 12-и християнських апостолів.

 76. Основний зміст Нагірної проповіді Ісуса Христа.

 77. Основний зміст «Одкровення Іоана» («Апокаліпсису»).

 78. Основний зміст «Псалмів».

 79. Про що іде мова у «Діянні апостолів»?

 80. Скільки є канонічних євангелій, хто їх автори?

 81. Що ви знаєте про Іоана Хрестителя?

 82. Що ви знаєте про пророка Іллю?

 83. Що ви знаєте про пророка Даниїла?

 84. Розкрийте зміст «Давидових псплмів»

 85. Гоніння на християн протягом перших трьох століть н. е. Культ мучеників за віру.

 86. Розкажіть про виникнення християнства у І – ІІІ ст н.е.

 87. Розкажіть про перший християнський Ніккейський собор.

 88. Розкол християнства на католицизм і православ‘я. Назвіть дату розколу.

 89. Чернецтво. Особливості організації православних і католицьких монастирів.

 90. Особливості греко-католицького віровчення.

 91. Особливості католицьких таїнств.

 92. Особливості православних таїнств.

 93. Основні відмінності католицизму й православ‘я.

 94. Особливості орагнізаційної структури православної церкви.

 95. Особливості орагнізаційної структури католицької церкви.

 96. Католицькі і православні особливості трактування догмату про Трійцю.

 97. Організаційна і ієрархічна структура католицизму.

 98. Організаційна і ієрархічна структура православ‘я.

 99. Організаційна структура католицизму. Ватикан і папство.

 100. Хто такі монофізити?

 101. Особливості вірменської церкви.

 102. Який народ перший прийняв християнство як державну релігію?

 103. Які Ви знаєте протестантські церкви в Україні?

 104. Назвіть принципи протестантизму.

 105. Особливості віровчення та культу раннього протестантизму.

 106. Виникнення лютеранства і кальвінізму.

 107. Вкажіть, у чому полягають особливості протестантського вчення адвентизму.

 108. Вкажіть, у чому полягають особливості протестантського вчення баптизму.

 109. Вкажіть, у чому полягають особливості протестантського вчення євангелістів.

 110. Вкажіть, у чому полягають особливості протестантського вчення п‘ятидесятників.

 111. Вкажіть, у чому полягають особливості протестантського вчення Свідків Ієгови.

 112. Особливості віровчення мусульманства.

 113. Вкажіть мусульманські свята та обряди.

 114. Для чого використовують афтава-ляган?

 115. Для чого використовують джанамаз-килимок?

 116. Закони шаріату.

 117. Іслам кримських татар.

 118. Мусульманство в Україні.

 119. Священна книга ісламу і її основний зміст.

 120. Суть мусульманського фундаменталізму.

 121. Хто засновник ісламу? Що Ви про нього знаєте?

 122. Хто такі суніти?

 123. Хто такі шиїти?

 124. Що таке сакхал-дараг?

 125. Які мусульманські речі використовують під час молитви?

 126. Кардинал УГКЦ Йосиф Сліпий.

 127. Київський митрополит Петро Могила.

 128. Ліквідація УГУЦ радянською владою.

 129. Митрополит УГКЦ Андрей Шептицький.

 130. Поширення юрисдикції Московського Патріархату на Україну.

 131. Прийняття християнства на Україні.

 132. Проведення і значення Берестейського унійного собору.

 133. Реформаційний протестантський рух. Кальвін і Лютер.

 134. Роль УАПЦ у національно-культурному розвитку.

 135. Роль УГКЦ у національно-культурному розвитку.

 136. Сучасний стан УГКЦ.

 137. Українська помісна католицька церква східного обряду в діаспорі.

 138. Виникнення і сучасний стан УАПЦ.

 139. Виникнення і сучасний стан УПЦ Київського Патріархату.

 140. Виникнення і сучасний стан УПЦ Московського Патріархату.

 141. Боротьба за легалізацію церкви в умовах радянського режиму.Теми рефератів

 1. Релігія в системі культури.

 2. Духовна сутність релігії.

 3. Вірування у культи Стародавнього Єгипту.

 4. Релігії Стародавньої Месопотамії.

 5. Релігія Стародавньої Греції.

 6. Релігія Стародавнього Риму.

 7. Життєві цілі та моральні норми індуїзму.

 8. Роль конфуціанства у розвитку релігії, культури та держави в Китаї.

 9. Життя в гармонії з природою по-даоські.

 10. Давньослов’янський пантеон та культ.

 11. Основні ідеї Старого Завіту.

 12. Значення морального закону Мойсея в історії людства.

 13. Історичні умови виникнення буддизму.

 14. Причини росту популярності буддизму у світі.

 15. Основні течії і напрямки буддизму.

 16. Ламаїзм та його особливості.

 17. Духовно-політичний портрет Мухаммеда.

 18. Відносини між християнським світом та мусульманами.

 19. Ісламський фундаменталізм.

 20. Значення Корану для мусульман та його зміст.

 21. Основні обов’язки мусульман перед Аллахом, людьми та суспільством.

 22. Соціально-політичні та ідеологічні передумови виникнення християнства.

 23. Значення Біблії у християнстві, історії релігійної і філософської думки, історії світової культури.

 24. Образ Ісуса Христа в канонічних Євангеліях.

 25. Головні ідеї Нового Завіту.

 26. Перетворення християнства у державну релігію Римської імперії.

 27. Особливості католицького віровчення.

 28. Соціальна доктрина Католицької церкви.

 29. Вплив християнства на культуру, мистецтво, освіту Русі-України.

 30. Особливості українського православ’я.

 31. УАПЦ у сучасній Україні.

 32. Сучасний стан православ’я в Україні.

 33. Основні етапи історії Української греко-католицької церкви.

 34. Роль Української греко-католицької церкви у національно-визвольній боротьбі українського народу.

 35. Подвижницька діяльність митрополита Андрія Шептицького та Йосипа Сліпого.

 36. Реформація 15-16 ст. та виникнення протестантизму.

 37. Лютеранство і кальвінізм як два основні різновиди протестантизму.

 38. Своєрідність віросповідних засад і культової практики протестантизму.

 39. Протестантські конфесії в Україні.Тематика контрольних робіт

 1. Функції релігії.

 2. Роль релігії в системі культурних і духовних цінностей.

 3. Філософські вчення про релігію.

 4. Богослов'я як наука.

 5. Вільнодумство та історія його розвитку.

 6. Ранньоісторичні форми релігії.

 7. Індуїзм.

 8. Джайнізм.

 9. Сикхізм.

 1. Конфуціанство.

 2. Даосизм.

 3. Релігія стародавнього Єгипту.

 4. Релігія стародавніх Вавилону, Шумеру й Аккату.

 5. Антична міфологія Греції і Риму.

 6. Ранньослов'янські дохристиянські вірування..

 7. Буддизм.

 1. Буддійський пантеон.

 2. Ламаїзм.

 3. Буддизм у сучасному світі.

 4. Тантризм.

 5. Іудаїзм.

 1. Течії іудаїзму. Караїмство. Хасидизм.

 2. Іудаїзм в Україні.

 3. Раннє християнство І - III ст.

25. Богословська, міфологічна та історична концепції шодо трактування особи Ісуса Христа.

 1. Формування культу святих мучеників за віру.

 2. Формування Нового Заповіту і виникнення християнської теології.

 3. Туринська плащаниця.

 4. Канонічні автокефальні православні церкви світу.

 5. Організаційна структура католицизму. Ватикан і папство.

 6. Папа Іоан Павло II.

 7. Православ'я в Україні.

 8. Руська православна церква Московського Патріархату.

 9. Українська Греко-католицька церква.

 10. Київський митрополит Петро Могила.

 11. Поширення юрисдикції Московського Патріархату на Україну.

 12. Українська православна церква Московського Патріархату.

 13. Українська автокефальна православна церква.

 14. Українська православна церква Київського патріархату.

 15. Українська Греко-католицька церква.

 16. УГКЦ у національно-культурному розвитку.

 17. Митрополит Андрей Шептицький.

 18. Ліквідація УГКЦ тоталітарним режимом у повоєнні роки. "Катакомбний" період в історії церкви.

 19. Українська помісіи католицька церква східного обряду в діаспорі.

 20. Патріарх Йосиф Сліпий.

 21. Боротьба за легалізацію греко-кзголидької церкви в 80-х рр. XX ст.

 22. Сучасний стан відродженої УГКЦ.

 23. Протестантизм.

 24. Реформаційний протестантський рух.

 25. Лютеранство.

 26. Кальвінізм.

 27. Англіканська церква. Методисти.

 28. Баптизм.

 29. Євангелісіи.

 30. П'ятидесятники.

 31. Свідки Ісгови.

 32. Особливості міжконфесійних стосунків на Україні.

 33. Сучасна доктрина католицької церкви.

 34. Ісламський пророк Мухаммед.

 35. Особливості віровчення, культу, організації ісламу.

 36. Мусульманські течії. Шиїти і суніти. Мусульманське сектантство.

 37. Ісламський фундаменталізм і модернізм.

 38. Терористичні мусульманські організації.

 39. Мусульманство в Україні.

 40. Сучасні нетрадиційні вірування і культи.

 41. Сучасні неоорієїггалістські культи.

 42. Неохристиянські об'єднання.

 43. Сайєнтологічні напрями релігії.

 44. Сатанинські культи.

 45. Релігійна ситуація на Україні.

 46. Особливості міжконфесійних стосунків на Україні.

 47. Церква і державно-правове регулювання релігійного життя в сучасних державах світу

 48. Свобода совісті та її правовий зміст

Рекомендована література

Основна

1. Гараджа В.И. Религиеведение. – М., 1995.

2. Гараджа В.И. Социология религии. – М., 1996.

3. Дерек Принс. Основы учения Христова. – Львов: Тимофей, 2008. – 500 с.

4. Ерышев А.А. Религиеведение. – К.,1999.

5. Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / За ред. А. М. Колодного, П.Л. Яроцького. – К.,1999.

6. Кислюк К. В. Релігієзнавство. Шпаргалка для студента. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2010. – 32 с.

7. Лубський В. І. Релігієзнавство: Підручник. – К. Віл бор, 1997. – 480 с.

8. Основы религиоведения / Под ред. И.Н. Яблокова. – М., 1994.

9. Радугин А.А. Введение в религиоведение: Курс лекций. – М., 1996.

10. Релігієзнавство: Навчальний посібник / За ред. С, А, Бублика. – К.: Хрінком Інтер, 2001. – 496 с.

11. Релігієзнавство: Навчальний посібник / за ред. М.Ф. Рибачука. – К.,1997.

12. Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І. Лубського, В.І. Теремка. – К., 2000.

13. Релігієзнавчий словник / За ред. А. Колодного і Б. Ломовика. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 392 с.

14. Религия и современность / Под ред. Ш.М. Мунчаева. – М., 1998.

15. Религия в истории и культуре: Учебник для вузов / Писманик М.Г., Вертинский А.В., Демьяненко С.П. – М., 1998.

16. Ульяновський В. І. Історія церкви та релігійної думки в Україні. Навч. Посібник: у 3-х книгах. – К.: Либідь, 1994.

17. Ходькова Л. Релігієзнавство. Навчальний посібник. – Львів: “Афіша”, 2001. – 306 с.

18. Чернецький Я. Я. Релігієзнавство: теоретико-практичний курс: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 544 с.
Допоміжна

Абрамович Д. Києво-Печерський патерик. – К.: Час, 1991. – 280 с.

Абу Аля аль-Маудзі. Життєва місія пророка. – Львів: Логос, 1995. – 28 с. – (Б-ка мусульманської літератури).

Алан Стороки. Иисус и политика. ПРотивостояние властей. Пер. с англ. – Черкассы: Коллоквиум, 2008. – 416 с.

Апокрифы древних христиан. Исследование, тексты, комментарии / Ред. А.Ф. Осипов. – М.: Мысль, 1989. – 333 с.

Аширов Н. Ислам и нация. – М., 1975.

Байс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи. – СПб.: Центр «Петербургское востоковедение», 1994. – 278 с.

Біблія або Книга Святого письма Старого і Нового Заповіту. – К.: “Нове життя”, 1992. – 1390 с. Або будь-яке інше видання.


Брайєн Дейвіс. Вступ до філософії релігії. – К.: Основи, 1996. – 269 с.

Белицкий М. Забытый мир шумеров. – М, 1980.

Бондаренко В.Д. Современное православие: тенденции эволюции – Симферополь, 1989.

Брайчевський М. Ю. Утвердження християнства на Русі. – К: «Наукова думка», 1989. – 250 с.

Бурунков Ю.Ф. Структура религиозного сознания. – М., 1971.

Булгаков С.Н. Два града. Исследования о природе общественных идеалов – СПб, 1997.

Булгаков С.Н. Христианский социализм – Новосибирск, 1991.

Буддизм / Авт. Л. Л. Абабаева и др. – М.: Республика, 1992. – 282 с.

Бхавадгіта (Божественна пісня) / Пер. з санскриту. Вип. 1 (19). – Париж – Львів – Цвікау: Зерна, 1999. – 101 с.

Валаев Р.Ч. Тайны египетских пирамид. – М., 1991.

Васильев Л.С. История Востока. – М., 1993. – Т.2.

Васильев А.С. История религий Востока. – М., 1988.

Власовський І. Києво-Печерська Лавра та її історичне значення. – Торонто, 1966. – 42 с.

Власовський І. Ф. Нарис історії Української православної церкви. В 3-х томах. – К.: «Либідь», 1998 [Репринтне видання]: Т.1. – 236 с; Т. 2. 360 с; Т. 3. – 360 с.

Ватиканський собор. Документи Другого ватиканського собору: Конституції, декрети, декларації – Львів, 1996.

Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий. // Работы М. Вебера по социологии религии и идеологии. – М., 1985.

Вебер М. Избранное. Образ общества – М., 1994.

Вебер М. История хозяйства. Город. – М., 2001.

Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму – К., 1999.

Волконский А. Католичество и священное предание Востока. – М., 1992.

Волинець О. О., Гетьманчук М. П., Ржинський Л. П. Українська Греко-Католицька Церква і держава: теорія та практика взаємодії. – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 2007 с.

Гринів О. Йосиф Сліпий як історик, філософ, педагог. – Львів: “Місіонер”, 1994. – 157 с.

Гараджа В.И. Протестантизм. – М., 1973.

Герье В. Западное монашество и папство. – М., 1997.

Гече Г. Библейские истории. – М.,1998.

Головащенко С. Історія християнства. Курс лекцій. – К.: “Либідь”, 1999. – 550 с.

Горський В.Л. Адвентизм: історія і сучасність. – К., 1987.

Григулевич И.Р. История инквизиции. – М., 1970.

Григулевич Й.Р. Папство. Століття ХХ. Пер. з рос. – К., 1988.

Гусева Н. Р Индуизм: История формирования. Культовая практика. – М.: «Наука», 1977. – 327 с.

Гусева Н. Р. Джайнизм. – М.: «Наука», 1968. – 225.

Дао Цзы. Дао Дэ Цзин. Учение о пути и Благой Силе с паралелями из Библии «Бхавад Гиты». – М.:КСП, 1999. – 333 с.

Дохристиянські вірування / Колодний А., Лобовик Б., Філіпович Л., Яроцький П. – К., 1996. – 368 с.

Дохристиянські вірування українського народу. – К.: Акціонерне тов-во «Оберіг», 1991. – 442 с.

Дэниел М. Дориани. Постигая смысл писаний. Пер. с анг. – Черкассы: Коллоквиум, 2006 с.

Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. – М., 1990.

Джеймс В. Многообразие религиозного опыта. – М., 1999.

Джексон П. Доктрины и устройство баптистских церквей. – Одесса, 1993.

Жак Кристиан Египет великих фараонов. – М., 1992.

Зоц В.А. Православие и культура: факты против домыслов – К., 1986.

Иоанн Павел ІІ Искупитель человека; Бог, богатый милосердием; Совершая труд – Рoznań: Simvol, 1991.

Иоанн Павел ІІ Окружное послание Centesimus Annus – Сотый Год Его Святейшества Папы Иоанна Павла ІІ – Нью-Йорк: ООН, 1991.

Иоанн Павел ІІ Энциклики его Священства Папы Римского 1981-1991 годов о труде и человеческой жизнедеятельности, нравственности и морали – К., 1993.

Ислам: Исторографические очерки /Под. Ред. С, М. Прозорова. – М. : Наука, 1991. – 228 с.

История баптизма. – Одесса, 1996.

Ідеологія руського православ’я: Критич. аналіз / Б.О. Лобовик, М.С. Гордієнко, М.П. Красиков, М.П. Новиков, В.К. Танчер та ін. – К., 1986.

Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу. – К.: Обереги, 1994. – 424 с.

Іларіон, митрополит. Візантія і Україна. До праджерел українського православ‘я, віри й культури – Вінніпег: Місійний відділ при Консисторії УПЦ, 1954. – 95 с.

Іларіон, митрополит. Поділ єдиної Християнської Церкви і перші спроби приєднати її.. Історично-канонічна монографія. Виклади в Православній Духовній Академії при Колегії Св. Андрея в Вінніпегу. – Вінніпег: Місійний відділ при Консисторії УПЦ, 1952. – 384 с.

Історія релігії в Україні: В 10 т. – К., 1997. – Т.2: Українське православ’я.

Історія християнської церкви на Україні / Релігієзнавчий довідниковий нарис. – К.: “Наукова думка”, 1992. – 102 с.

Історія церкви та релігійної думки на Україні. Навч. посібник. У 3-х томах / Ред. В. Ульяновський. – К: «Либідь»., 1994.

Калинин Ю.А. Модернизм русского православия – К., 1988.

Каниткар В.П., Оуэн К.У. Индуизм. – М., 1999.

Каноны или Книга правил Святых Апостолов, Святых Соборов, Вселенских и Поместных, и Святых Отцов. – СПб.. Общество святителя Василий Великого, 2000. – 432 с.

Карев А. В., Сомов К. В. История христианства.— М., 1990.

Климович Л.И. Ислам. – М., 1973.

Климович Л.И. Книга о Коране. – М., 1983.

Коран. – М.: «Раритет», 1990. – 528 с.

Корнев В.И. Буддизм – религия востока. – М., 1990.

Коростовцев М. А. Религия Древнего Єгипта. – М.: «Наука», 1976. – 336 с.

Кочетов А.Н. Буддизм. – М., 1983.

Кочетов А.Н. Ламаизм. – М., 1973.

Крамер С. история начинается в шумере. – М., 1991.

Красников Н.П. Православная этика: прошлое и настоящее – М., 1981.

Крывелев И.А. Библия: Историко-критический анализ. – М., 1983.

Крывелев И.А.История религий. Т.2. – М., 1976.

Кун Н.А. Легенды и мифы древней Греции. – М., 1989.

Лаоцзы. Обрести себя в Дао. – М., 1999.

Лапицкий М.И. Труд и бизнес в зеркале религий – М., 1998.

Лобье, Патрик де. Три града. Социальное учение христианства – СПб., 2001.

Лозинский С.Г. История папства – М., 1986.

Любащенко В.І. Історія протестантизму в Україні. – К., 1996.

Лялина Г.С. Баптизм. – М., 1977.

Мастеэк Чиа, Дао Хуань. Секреты Даодэ-Цзина: Живая мудрость древнего учения / Пер с англ. М.: София. – 304 с.

Марусяк М. (протоієрей) Моральне богослов’я. Навч. посіб. для дух-х навч. закл. – Снятин, 2000.

Максуд Р. Ислам. – М., 1999.

Мельник В.И. Эволюция современного пятидесятничества. – Львов, 1985.

Мельник В. Історія протестантизму. Курс лекцій. – К., 1996.

Митрохин Л.Н. Баптизм: история и современность. СПб., 1997.оральне Богослов’я католицької Церкви – Львів, 1995.

Мифологический словарь./ Под ред. Е.М. Мелетинского. – М., 1991.

Мифология древнего мира. Пер.с англ. – М.: «Наука», 1977. – 456 с.

Мифы древней Греции / Сост. И. С. Яворская. – Ленинград: Лениздат, 1990. – 365 с.

Мифы нарордов мира. Энциклопедия: в 2-х томах: Т. 1. А – К. – 2-е изд. – М., 1997. – 671 с.; Т. 2. К – Я. – 2-е изд. – М., 1997. – 719 с.

Мень А. Апокалипсис. Комментарии. – Рига: Фонд им. Александра Меня, 1992. – 180 с.

Мень А. История религии в 2-х книгах. Пособие для системы дополнительного образования учащихся. – М.»Форум», 1999: Кн.1: В поисках науки, истины и жизни. – 1999. – 215 с; Кн. 2: Пути христианства. – 1999. – 225 с.

Мень А. Как читать Библию. Руководство к чтению книг Ветхого Завета: в 3-х ч. – СПб.: 1992.

Мень О. Син людський. – Львів: Свічадо, 1994. – 326 с.

Мещерякова И. Древняя Япония: буддизм и синтоизм. Проблемы синкретизма. – М.: «Наука», 1987. – 189 с.

Мчедлов М.П. Католицизм – М., 1974.

Обер Жан-Мари Моральне богослов’я – Львів, 1997.

Овсиенко Ф.Г. Социально-этическое учение современного католицизма. (Критический анализ) – М., 1987.

Овсиенко Ф.Г. Эволюция социального учения католицизма – М., 1987.

Огієнко І. Приєднання церкви української до московської в 1686 р. – Варшава: «Духовна бесіда», 1925. – 69 с.

Огієнко І. Українська церква Нариси з історії Української Православної Церкви: У 2-х томах. – К.: «Україна», 1993. – 283 с.

Огієнко І. Українське монашество. – К.: «Наша культура і наука», 2002. – 393 с.

Огієнко І. Як цариця Катерина обмоскалила церкву українську. – Тернів, 1921. – 24 с.

Панова В.Ф., Вахтин Ю. Б. Жизнь Мухаммеда. – М., 1990.

Пастирське послання “Економічна справедливість для всіх: Католицьке соціальне вчення та економіка США” // Наука та релігія 1986, №7, С.54-57.

Покликання і місія мирян: післясинодальне апостольське повчання Святійшого Отця Івана Павла ІІ – Львів, 1998.

Поснов М. История христианской церкви – К., 1991.

Поснов М. История христианской церкви – К., 1991.

Переломов Л. С. Слово Конфуция. – М., 1992. – 132 с.

Религии Древнего Востока. – М., 1995. – 412 с.

Рейан 3. История первых веков христианства: Жизнь Иисуса. Апостолы. – М., 1991.

Ренан Э. Апостол Павел. – К., 1991.

Ренан Э. Жизнь Иисуса. – К., 1991.

Рерих Н. Шамбала сияющая. – М., 1990.

Соціально зорієнтовані документи Української греко-католицької церкви (1989-2008). Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2008. – 710 с.

Сергійчук В. Нескорена церква. Подвижництво греко-католиків України в боротьбі за віру і державу. – К.: “Дніпро”, 2002. – 491 с.

Сучасна релігійна ситуація в Україні: стан, тенденції, прогнози. – К., 1994.

Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М., 1986.

Українська греко-католицька церква – Львів, 1994.

Українська греко-католицька церква і релігійне мистецтво. Наук. Зб. – Львів-Рудно, 2000. – 286 с.

Українська церква між Сходом і Заходом. – К., 1996.

Українське відродження і національна церква. Наук. Зб.– К.: «Сучасність», 1990. – 413 с.

Федорів Ю. Історія церкви в Україні. – Люблін, 1991. – 212 с.

Филарет (митрополит Московский) Православный катехизис – СПб., 1995.

Филиппович Л. Философско-этический анализ православно-богословской концепции нравственных качеств человека: науч. докл. – К., 1989.

Фрезер Д.Д. Золотая ветвь. – М., 1998.

Фрейд 3. Психоанализ. Религия. Культура. – М., 1991.

Фромм Э. Психоанализ и религия. – М., 1990.

Фрэзер Дж. Золотая ветвь. – М., 1995.

Християнські цінності: історія і погляд у третє тисячоліття. Зб. Статей. – Остріг, 2002. – 527 с.

Церква і соціальні проблеми. Енцикліка «Сотий рік». – Львів: 1993. – 554 с.

Чанышев А.Н. Протестантизм. – М., 1969.

Чировський М. Введення до суспільно-господарської науки Церкви – Львів, 1994.

Чировський М. Введення до суспільно-господарської науки Церкви – Львів, 1994.

Чобич С. Історія християнської церкви. – Львів, 1998.

Чобич С. Історія християнської церкви. – Львів, 1998

Широкова Г. Древние кельты. – Л., 1986.

Шифман И. Ш. Ветхий Завет и его мир: Ветхий Завет как памятник литературы и общественной мысли древней Передней Азии. – М.: Политиздат, 1987. – 297.

Штаерман Е. М. Социальные основы религии Древнего Рима. – М.: «Наука», 1987. – 318 с.

Щекин Г.В. Религии мира. – К., 1995.

Щекин Г.В. Религии мира. – К., 1995.

Шептицький Андрей. Пастирські посланн: в 3-х т. – Львів: 2007.

Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. – М., 1989.

Эрикер К. Буддизм. – М., 2000.

Эрл Е. Кернс. Дорогами христианства. – М.: «Пртестант», 1992. – 416 с.

Юнг. К. Архетип и символ. – М., 1991.


15. Інформаційні ресурси

Джерела та підручники

1. Закон України «„Про свободу совісті та релігійні організації в Україні” [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/987-12

2. Кислюк К. В. Релігієзнавство [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://pidruchniki.ws/16730426/religiyeznavstvo/religiyeznavstvo_-_kislyuk_kv

3. Колодний А. М. Історія релігії в Україні [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://pidruchniki.ws/19991130/religiyeznavstvo/istoriya_religiyi_v_ukrayini

4. Лубський В. І. Історія релігій [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://pidruchniki.ws/00000000/religiyeznavstvo/istoriya_religiy_-_lubskiy_vi

Лубський В. І. Релігієзнавство [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://pidruchniki.ws/19991130/religiyeznavstvo/religiyeznavstvo_-_lubskiy_v_i

5. Сидоренко О. П. Релігієзнавство [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://pidruchniki.ws/00000000/religiyeznavstvo/religiyeznavstvo_-_sidorenko_op

Мозоговий Л. І. Релігієзнавство [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://pidruchniki.ws/15840720/religiyeznavstvo/religiyeznavstvo_-_mozgoviy_liСайти

Комітет Верховної Ради України з питань культури і духовності // http://kompkd.rada.gov.ua/kompkd/control/uk/index

Офіційне представництво Президента України // http://www.рrezident.gov.ua

Офіційний сайт Кабінету Міністрів України // http://www.kmu.gov.ua

Офіційний сайт Верховної Ради України // http://www.rada.gov.ua.

Українська Греко-Католицька Церква. Офіційний сайт // http://www.ugcc.org.ua

Українська Автокефальна Православна Церква // http://uaoc.net

Українська Православна Церква Київського Патріархату. Офіційний сайт // http://cerkva.info/uk.html

Українська Православна Церква. Офіційний сайт // http://orthodox.org.ua/

Русская Православная Церков. Официальный сайт // http://www.patriarchia.ru/Релігійно-інформаційна служба України // http://risu.org.ua/ua/index/resourses/webcatalog/uaoc_other-ortho
База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница