Лекция: 30 сағ Семинар: 15 саѓ СӨЖ: 45 сағ обсөЖ: 45 сағ Барлық сағат саны: 135 сағстраница1/13
Дата06.05.2016
Размер2.33 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
“Сырдария” университеті

“Филология -тарих” факультетіД‰йсекова А.Т.

“Тарих” кафедрасы


Оќу-єдістемелік кешен
“Ортаѓасыр тарихы (батыс)” пәні бойынша

050114 “Тарих” мамандықтарының студенттері үшін


КРЕДИТ №1,2,3
С И Л Л А Б У С

Оқу түрі: күндізгі

Курс: 2, ІІІ- IV семестр, 1,2,3 кредит

Лекция: 30 сағ

Семинар: 15 саѓ

СӨЖ: 45 сағ

ОБСӨЖ: 45 сағ
Барлық сағат саны: 135 сағ

Қортынды бақылау: емтихан IV семестр


Аралық бақылаулар саны: (кредит бойынша) 3

Барлық балл саны: 100 (кредитке)

Жетісай-2005 ж

Құрастырған: оқытушы Д‰йсекова А.Т.ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


“Орта ѓасыр тарихы (батыс)” пәні бойынша 050114 “Тарих”мамандықтарының студенттері үшін әзірленген.

Оқу-әдістемелік кешен типтік бағдарлама негізінде құрастырылған.

Типтік бағдарламаның индексі:


Оқу-әдістемелік кешен кафедра мәжілісінде талқыланған
№ Хаттама________ “________” 2005 ж

Кафедра меңгерушісі ______________

Факультеттің әдістемелік кеңесінде мақұлданған
№ Хаттама________ “________” 2005 ж

Әдістемелік кеңесінің төрағасы:_______________________


Факультет Кеңесінде мақұлданған
№ Хаттама________ “________” 2005 ж

Факультет Кеңесінің төрағасы ________________________

050116 - мамандарын дайындайтын кафедра

меңгерушісімен келісілген ___________________________

Мазмұны 1. Абстракт ..…….…………………………………………..

 2. Курстың мақсаты……………………………….………..

 3. Курстың міндеті…………………………………………

 4. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме……………….............

 5. Оқу сабақтарының құрылымы туралы мәлімет………..

 6. Студентке арналған ережелер…………………………….

 7. Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып бойынша

бөліну кестесі..........................………………………….

 1. Лекция сабақтарының мазмұны………………………..

 2. CӨЖ-жоспары, мазмұны.................................................

 3. ОБСӨЖ-сабақтарының жоспары, мазмұны...................

 4. Кредиттің мазмұнына сәйкес тестілік сауалнамалар

 5. Студенттердің академиялық білімін рейтингтік бақылау жүйесі.................................................................................

 6. Пән бойынша оқу процесінің картасы…………………


1. АБСТРАКТ


Оқу әдістемелік кешені “Ортаѓасыр тарихы (батыс)” пәні бойынша 050114 “Тарих” мамандықтарының студенттеріне осы курс бойынша оқытушының жұмыстан неғұрылым тиімді ұйымдастыруға арналған барлық қажетті оқу-әлістемелік материалдарды құрайды. Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып, барлық құжаттарды бір кешенге біріктіре отырып, пәнді меңгеру процесінде студенттің білімін, машықтануын және біліктілігін жоғарғы деңгейге көтеру мақсаты көзделініп отыр.

Жұмыстық бағдарламада оқу жұмысының түрлері бойынша сағаттар көрсетілген; ПС-практикалық сабақтар.

ОБСӨЖ – оқытушының басшылығымен студенттің өзіндік жұмысы, СӨЖ- студенттердің өзіндік жұмысы.

Оқыту бағдарламасы (Syllabus), семестрдің басында әрбір студентке беріліп, студенттің білімін тереңдетуге, пәнге деген ықыласының артуына, шығармашылық және зертеушілік қабітеттері ашылып, одан әрі дамуына себебін тигізеді деп күтілуде.

Дәрістің қысқаша жазбасы студентке қайсы бір тақырыпты қарастыруда неге назар аудару керектігіне бағыт береді, санасына негізгі ұғымдар мен терминдерді енгізеді. Пәнді толықтай меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттің барлығымен дерлік жұмыс өткізіп және өзіндік жұмысынын барлық көлемін орындауы қажет.

Тапсырмалар мен жағдайлардың жиынтығы студенттерге аудиториялардан тыс өзіндік жұмысты, үй тапсырмасын орындауға арналған.

Тесттік тапсырмалар студентке кредиттерді тапсыруда пән бойынша өз білімдерін тексеруге және рейтингтік бақылауды тапсыруға, сынақ/емтиханды алуға арналған.Пәннің маќсаттары мен міндеті: “Ортаѓасырлар тарихы (батыс) ” ±заќ кезењдерді, атап айтќанда Батыс Рим империяныњ ќ±лауынан бастап XVII ѓасырлардаѓы аѓылшын буржуазиялыќ революцияѓа дейінгі кезењдерді ќамтиды. Орта ѓасырлар тарихы курсы тарихшы студенттерге негізгі курстардыњ бірі. Орта ѓасырлар тарихында студенттер тµмендегідей мєселелерді:Орта ѓасырлар тарихыныњ хронологиялыќ бµлінуін, аграрлыќ дамуды, шіркеу ‰стемдігі, орта ѓасырлыќ мемлекеттердіњ саяси тарихы, капитализмніњ пайда болуы, т.б. мењгері ќажет.
Орта ѓасырлар тарихыныњ оќу процесінде алатын орны:

Еуропа елдерініњ орта ѓасырлар тарихын білмей, б‰гінгі Еуропа жєне Америка елдерініњ ќазіргі замандаѓы тарихы мен мєдениетін білу, терењ зерттеу м‰мкін емес. Орта ѓасырлар тарихы д‰ниеж‰зілік тарихты зерттеуде бай теориялыќ жєне фактілік материалдар береді.
4. ЖҰМЫС ОҚУ ЖОСПАРЫНАН КӨШІРМЕ


Кредит саны

Жалпы сағат саны

Оның ішіндеСеместр

Қорытынды бақылау

Лек

ция

Семинар

СӨЖ

ОБ

СӨЖ

3

135

30

15

45

45

Бірінші кредит

45

10

5

15

15

3,4-сем

Емтихан


Екінші

45

10

5

15

15

Үшінші

45

10

5

15

15

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница