Конкурс за реализацију програма подршке за спровођЕЊе пољопривредне политике и политике руралног развоја општине бабушница у 2015. годиниСкачать 92.19 Kb.
Дата30.04.2016
Размер92.19 Kb.


На основу Одлуке Скупштине општине Бабушница број 320-19/2015-2 од 21.04.2015. године, Решења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о давању претходне сагласности на програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Бабушница за 2015. годину број 320-00-02937/2015-09 од 14.04.2015. године и Правилника о условима и начину остваривања права на мере подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бабушница u 2015. години који је донелo Општинско веће општине Бабушница, број 06-39/2015-3 од 29.04.2015. године и Павилнику о измени Правилника о условима и начину остваривања права на мере подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бабушница u 2015. години који је донелo Општинско веће општине Бабушница, број 06-44-1/2015-3 од 12.05.2015. године Председник општине Бабушница, расписује
КОНКУРС

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА У 2015. години
I

Овим Конкурсом утврђују се услови и начин коришћења средстава програма подршке пољопривредној политици и политици руралног развоја на подрчју општине Бабушница у 2015.годиниII

Мере подршке по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Бабушница за 2015. годину су:Назив мере

Шифра мере

Планирани буџет за меру

(укупан износ по мери у РСД)Износ подстицаја по јединици мере (апсолутни износ у РСД)

Износ подстицаја по кориснику (%)


Максимални износ подршке по кориснику

(РСД)


Набавка квалитетних говеда,оваца, коза и свиња товних раса (набавка квалитетних приплоданих јагњади у циљу унапређења расног састава и повећања сточног фонда оваца на територији општине Бабушница)

101

2.000.000,00

10.000,00

100%

20.000,00

Унапређење рада постојећих и успостављање нових организација пољопривредних произвођача и прерађивача (Унапређење рада удружења сточара на територији општине Бабушница)

102

1.900.000,00

1.900.000,00

100%

1.900.000,00

Унапређење рада постојећих и успостављање нових организација пољопривредних произвођача и прерађивача (Унапређење рада удружења пчелара на територији општине Бабушница)

102

800.000,00

400.000,00

100%

400.000,00

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)

100.1.2

2.800.000.00

2.000,00

100%

2.000,00

УКУПНО
4.700.000,00

III
За меру подршке - Набавка квалитетних говеда,оваца, коза и свиња товних раса (набавка квалитетних приплоданих јагњади у циљу унапређења расног састава и повећања сточног фонда оваца на територији општине Бабушница) биће расписан посебан конкурс за доделу, због претходног поступка спровођења јавне набавке квалитетних приплодних јагњади
IV


 1. Унапређење рада постојећих и успостављање нових организација пољопривредних произвођача и прерађивача (Унапређење рада удружења сточара на територији општине Бабушница)

У наредном периоду, локална самоуправа жели да и даље преко удружења сточара ради на унапређењу конкурентности, маркетинга и квалитета сточарства и сточарских производа. С тим у вези опредељује средства у износу од 1.900.000,00 динара за реализацију Програма рада удружења сточара општине Бабушница, којим би се обезбедила валоризација пољопривредних потенцијала, како би се ефикасније применили савремени стандарди квалитета, и здравствене безбедности сточарских и пољопривредно-прехрамбених производа и афимисао принцип одрживости, као један од основних циљева развоја општине. Осим тога, задатак је и даље унапређење рада сервиса селекцијске службе, маркетинга, промоције и унапређења квалитета сточарских производа на принципима специјализације и економије обима. Удружења сточара ће за ову меру конкурисати происаним буџетираним програмом рада, и о томе изваштавати локалну самоуправу кварталним и завршим наративним и финансијким извештајем. Рок за реализацију ове мере је 25.12.2015.год

Све активности удружења сточара почев од 01.01.2015. године, које су у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бабушница за 2015. годину, („Скупштински преглед општине Бабушница“, број 6/2015), могу бити приказане у буџетираном програму рада, којим удружења сточара конкурише и финaнсиране.
Конкурсна документација:


 • Пријава са прописаним буџетираним програмом (узима се у просторијама Општинске управе Бабушница, канцеларија бр. 26)

 • извод о регистрованим подацима удружења из регистра удружења из АПР

 • оверен статут удружења

 • оверена копија картице текућег рачуна банке удружења

 • доказ о овлашћеном заступнику удружења

 • дозвола за рад као матичне и селекцијске службе у сточарству


Корисник који оствари средства подршке у обавези је да:

 • да склопи уговор о реализацији програма којим је конкурисао

 • да у складу са буџетираним програмом наменски и у складу са законом троши додељена средства и о томе наративно и финансијски квартално извештава Општинско веће општине Бабушница.

 • Да након реализације Програма поднесе завршни наративни и финансијски извештај са свом пратећом финансијском документацијом и изводима о књижењу исте, као доказ о реализацији Програма за који је добило средства.

 • уколико дође до раскида Уговора због непоштовања уговорних обавеза врати додељена средства са законском затезном каматом на годишњем нивоу за период од дана пријема до дана повраћаја средстава.

Средства за реализацију ове мере ће Удружењу бити пренeшена, према буџетираном програмском захтеву.


Конкурс за ову меру ће трајати 10 дана рачунато од објављивања конкурса.


 1. Унапређење рада постојећих и успостављање нових организација пољопривредних произвођача и прерађивача (Унапређење рада удружења пчелара на територији општине Бабушница)

С обзиром да је мед производ за којим постоји стална тражња на домаћем и страном тржишту и који са простора општине Бабушница има висок рејтинг међу потрошачима намеће се потреба сталног унапређења његове производње. Ова мера је у циљу развоја пчеларства и бољег искоришћавања пчелиње паше на територији општине Бабушница, које је тренутно на нивоу од око 2-5%. На територији општине Бабушница данас, пчелари су се организовали у оквиру два удружења пчелара. Оба удружења пчелара функционишу успешно. Преко њих пчелари решавају проблем оргнизованог откупа меда, набавку репроматерјала, матица и лекова; едукације, студијска путовања и сл.

У складу са следећим циљевима:


 • Повећање обима пчеларске производње на територији општине Бабушница, кроз повећање броја пчелара и броја кошница пчела.

 • Маркетинг, промоција и унапређење квалитета пчеларских производа на принципима специјализације и економије обима натериторији општине Бабушница.

 • Организовање стручних предавања и трибина за спчеларе на територији општине Бабушница.

 • Пружање сервиса услуга код остваривања права на субвенције, примена мера и координација здравствене заштите пчела.

 • Заједнички наступ на тржишту како при продаји пчелињих производа, тако и при набавци репроматерјала за пчеларство.

У 2015. години за меру унапређења рада удружења пчелара на територији општине Бабушница, локална самоуправа је определила укупан износ од 800.000,00 динара. Максималан износ средстава по програму којим удружење конкурише износи 400.000,00 динара. Удружење може конкурисати једним програмом. За наведениа сердства ће оба удружења конкурисати програмом са финансијском планом. Рок за реализацију мере 25.12.2015. године.

Све активности пчеларских удружења почев од 01.01.2015. године, које су у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бабушница за 2015. годину, („Скупштински преглед општине Бабушница“, број 6/2015), могу бити приказане у буџетираном програму рада, којим пчеларско удружење конкурише и финaнсиране.

Конкурсна документација:


 • Пријава са прописаним буџетираним програмом (узима се у просторијама Општинске управе Бабушница, канцеларија бр. 26)

 • извод о регистрованим подацима удружења из регистра удружења из АПР

 • оверен статут удружења

 • оверена копија картице текућег рачуна банке удружења

 • доказ о овлашћеном заступнику удружења

 • доказ о чланству у СПОС-у


Корисник који оствари средства подршке у обавези је да:

 • да склопи уговор о реализацији програма којим је конкурисао

 • да у складу са буџетираним програмом наменски и у складу са законом троши додељена средства и о томе наративно и финансијски квартално извештава Општинско веће општине Бабушница.

 • Да након реализације Програма поднесе завршни наративни и финансијски извештај са свом пратећом финансијском документацијом и изводима о књижењу исте, као доказ о реализацији Програма за који је добило средства.

 • уколико дође до раскида Уговора због непоштовања уговорних обавеза врати додељена средства са законском затезном каматом на годишњем нивоу за период од дана пријема до дана повраћаја средстава.

Средства за реализацију ове мере ће Удружењу бити пренeшена, према буџетираном програмском захтеву.

Конкурс за ову меру ће трајати 10 дана рачунато од објављивања конкурса. 1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)

Право пријаве на конкурс ѕа ову меру имају физичка лица носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са подручја општине Бабушница, чија се пољопривредна имовина (земљиште, објекти и друге непокретности) налази на подручју општине, која имају пребивалиште на територији општине Бабушница и да регистровано пољопривредно газдинство има активни статус, на основу пријаве коју подносе Општинској управи општине Бабушница – Канцеларија бр. 26

Испуњеност услова из става 1. овог члана доказује се достављањем:

-копије л.к.

-потврде о активном статусу газдинства

-извода из структуре сточарске производње

Поред прдходно наведени општих услова, подносиоци захтева морају да испуњавају и услов да су извршили вештачко осемењавање крава или јуница које су у власништву носиоца или чланова регистрованог пољопривредног газдинства. Регрес се додељује након првог осемењавање јунице/краве у 2015. години, једнократно по газдинству у току 2015. године, а исплата ће се вршити једнократно у року од десет дана од истека кварталног периода.

За остваривање регреса пољопривредни произвођач доставља следећу документацију:

-пријава/захтев

-копија л.к.

-потврду о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства

-извод о члановима газдинства

-извод из структуре сточарске производње

-картон за вештачко осемењавање крава, издат од стране овлашћеног извршиоца вештачког осемењавања.

- Копија пасоша осемењеног грла

Износ регреса за репродуктивни материјал за вештачко осемењавања крава је у фиксном износу од 2000,00 динара по осемењеном грлу јуница и плоткиња.

Укупан износ обезбеђених средстава за ове намене је 2.800.000,00 динара.

Рок за реализацију мере је 25.12.2015. године.


V
Конкурс објавити на сајту општине Бабушница – www.babusnica.rs, огласној табли општине Бабушница и локалном радију – Радио Бабушница.

Број: 320-24/2015-1

Датум: 15.05.2015.г.
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
ПРЕДСЕДНИК,

Саша СтаменковићБаза данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница