Конкурс објављен: „Глас Српске дана 26. 11. 2008. године Ужа научна/умјетничка област: Пословно (трговинско) право и право друштаваСкачать 68.64 Kb.
Дата30.10.2016
Размер68.64 Kb.

Прилог бр. 1.

И З В Ј Е Ш Т А Ј

КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР САРАДНИКА ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ ПОСЛОВНО (ТРГОВИНСКО) ПРАВО И ПРАВО ДРУШТАВА НА ПРЕДМЕТУ ПОСЛОВНО ПРАВО

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ

Конкурс објављен: „Глас Српске“ дана 26.11.2008. године

Ужа научна/умјетничка област: Пословно (трговинско) право и право друштава

Назив факултета: Економски Факултет Универзитета у Бањој Луци

Број кандидата који се бирају: (један) 1

Број пријављених кандидата: (три) 3
II ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА
Први Кандидат

1. Основни биографски подаци

Име, средње име и презиме: Ненад Ранко Барош

Датум и мјесто рођења: 05.04.1982. године, Гламоч

Установе у којима је био запослен:

Основни суд у Бањој Луци од 15.04.2005. године до 25.12.2006. године,

Комисија за хартије од вриједности Републике Српске од 25.12.2006. године

Звања/ радна мјеста: приправник, виши стручни сарадник

Научна/умјетничка област: привредно (пословно) право

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: Удружење младих правника Републике Српске
2. Биографија, дипломе и звања

Основне студије:

Назив институције: Правни факултет Универзитета у Бањој Луци

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 10.03.2005. године
Постдипломске студије:

Назив институције: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Мјесто и година завршетка: Нови Сад, 19.06.2008. године

Назив магистарског рада: Преузимање акционарских друштава

Ужа научна/умјетничка област: привредноправни смјер
Докторат:

Назив институције: Правни факултет Универзитета у Новом Саду,

Мјесто и година завршетка: пријава докторског рада.

Назив дисертације: „Правни аспекти надзора над учесницима на тржишту капитала у Републици Српској“

Ужа научна/умјетничка област: Привредно (пословно) право
Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):/

Приказ магистарске тезе:


Преузимање акционарских друштава
Магистарски рад кандидата Ненада Бароша „Преузимање акционарских друштава“ садржи увод, шест поглавља и закључак. У првом поглављу рада су изнјета општа разматрања о преузимању акционарских друштава, дат је кратак историјскоправни приказ и извршен осврт на начине и циљеве преузимања. Друго поглавље је посвећено правном регулисању преузимања акционарских друштава у англосаксонском и континенталном праву. У трећем дијелу се разматрају непријатељско преузимање акционарских друштава и мјере одбране које стоје на располагању циљном друштву приликом покушаја непријатељског преузимања, док је четврто поглавље посвјећено врстама и тактикама преузимања акционарских друштава. Пето поглавље представља истраживање преузимања акционарских друштава у Републици Српској док се у шестом поглављу налази закључак у коме кандидат сумира све резултате до којих је дошао током разматрања у претходним поглављима. Преузимање акционарских друштава, према мишљењу аутора, представља једну од најзанимљивијих области компанијског права. Имајући у виду да је тржиште капитала један од најзначајнијих сегмената привреде сваке земље, легитиман је интерес друштва да се ова област на одговарајући начин правно уреди. Основни циљ националних регулатива преузимања друштава, тако и активности усаглашавања тог права на нивоу Европске Уније, јесте заштита мањинских акционара у поступку преузимања и осигурања њиховог равноправног положаја са великим акционарима који се појављују као купци. Ова заштита се конкретно остварује тиме што је одређени стицалац административно принуђен да осталим акционарима понуди откуп њихових акција од тренутка када, по оцјени законодавца, његово учешће у власништву акционарског друштва постане битно или пресудно за управаљање самим друштвом. Законски механизам који треба да омогући овај вид заштите своди се у основи на два најзначајнија момента, обавезу објављивања јавне понуде за преузимање акционарског друштва и цијену која се нуди за акције које су предмет понуде, као битан елеменат понуде за преузимање.

Кандидат је на крају извео закључак да је институт преузимања акционарских друштва са аспекта једног правника изузетно занимљива област, која тренутно у Републици Српској још увијек није довољно разрађена и којој, у блиској будућности, према очекивању аутора, предстоји даљи развој и усклађивање са рјешењима која су већ усвојена у Европској Унији. Пред тржиштем капитала у Републици Српској су велики изазови као што су увођење механизама боље заштита мањинских акционара кроз развој корпоративног управљања и њихове едукације, развој тржишта менаџера као сегмента тржишне радне снаге, привлачење страних инвеститора итд. Ипак, имајући у обзир све невоље и неприлике кроз које су прошле балканске земље у посљедњој деценији, мишљење је аутора да је у Републици Српској направљен велики и значајан искорак у развоју тржишта капитала.

Кандидат нема објављених радова.


Други кандидат
1. Основни биографски подаци

Име, средње име и презиме: Срђан Драго Раковић

Датум и мјесто рођења: 22.04.1984. године, Бања Лука

Установе у којима је био запослен: /

Звања/ радна мјеста:

Научна/умјетничка област:

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: Центар за реторику и говорништво „Institutio oratoria”

2. Биографија, дипломе и звања

Основне студије:

Назив институције: Правни факултет Универзитета у Бањој Луци

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 14.07.2008. године
Постдипломске студије:

Назив институције: /

Мјесто и година завршетка: /

Назив магистарског рада: /

Ужа научна/умјетничка област: /
Докторат:

Назив институције:

Мјесто и година завршетка:

Назив дисертације:

Ужа научна/умјетничка област:
Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):
Кандидат нема објављених радова.

Трећи Кандидат1. Основни биографски подаци

Име, средње име и презиме: Јована Вера Пушац

Датум и мјесто рођења: 22.02.1982. године, Бања Лука

Установе у којима је био запослен: Адвокатска канцеларија адвоката Ирене Мојовић

Звања/ радна мјеста:

адвокатски приправник од децембра 2006 – до марта 2008. године,

Научна/умјетничка област:

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: /2. Биографија, дипломе и звања

Основне студије:

Назив институције: Правни факултет Универзитета у Бањој Луци

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 28.12.2006. године
Постдипломске студије:

Назив институције: /

Мјесто и година завршетка: /

Назив магистарског рада: /

Ужа научна/умјетничка област: /
Докторат:

Назив институције:

Мјесто и година завршетка:

Назив дисертације:

Ужа научна/умјетничка област:
Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):
Кандидат нема објављених радова.


III ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ

На основу увида у приложени конкурсни материјал, Комисија је утврдила да кандидат мр Ненад Барош испуњава све услове за избор у звање вишег асистента, прописане чланом 74. Закона о високом образовању Статутом Универзитета и Правилником о поступку и условима избора академског особља универзитета у Бањој Луци. Сагласно наведеном, Комисија предлаже да се мр Ненад Барош изабере у звање вишег асистента на ужу научну област Пословно (трговинско) право и право друштава на предмету „Пословно право“.


Комисија за писање извјештаја:

1._______________________

Др Рајко Касагић, ванредни професор

на Економском факултету у Бањалуци на предмету пословно право и Међународно пословно право, предсједник.

2._______________________

Др Витомир Поповић, редовни професор

на Правном факултету у Бањалуци на предмету Међународно трговинско право, члан.

3._______________________

Др Вељко Тривун, редовни професор

на Економском факултету у Сарајеву на предмету пословно право, члан.


IV ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ

Нема

Бања Лука:___________
База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница