Комисия по професионална етика към кабСкачать 54.49 Kb.
Дата09.05.2016
Размер54.49 Kb.
КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ КАБ
С Т А Н О В И Щ Е

относно авторското право върху проекти

във връзка със сградата на Общината

в кв. 3, парцел ХII по плана на гр. Стара Загора


ХРОНОЛОГИЯ

1. През 1973 г. арх. Слав Паскалев проектира сградата на Градския общински народен съвет в Стара Загора, състояща се от едно високо и две ниски тела, включващи сесийна зала на Съвета и ритуален дом, всяко едно на квадратен план. Впоследствие високото тяло е построено, заедно с топлите връзки към едно от двете ниски тела, които не са построени.

2. През 1997 г. Общината обявява търг за отстъпено право на строеж върху неин имот, представляващ парцела на общинската сграда, в който е построено високото тяло от проекта на арх. Паскалев и топлите връзки, както и част от фундаментите на едно от двете ниски тела. Целта на търга била в променената общественоикономическа обстановка да се осигури изграждането в общинския имот на "Обект за комплексно обществено обслужване", който включва магазини, ресторанти и увеселителни заведения. Общината получава в новата сграда известна част, включваща заседателна зала на Общинския съвет и анекси срещу отстъпеното право на строеж.

3. Търгът се печели от АД ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - ПС - МАРИЦА ИЗТОК, като архитектурната част на тръжните книжа е изготвена от арх. Банко Банов. Проектът на арх. Банов запазва най-общата конфигурация на ниските тела от проекта на арх. Паскалев, добавя три цилиндрични и едно пирамидално по-дребни тела. Тръжният проект на АД Заводски строежи предлага ново функционално и обемнопространствено решение, съобразно с променените изисквания на стария инвеститор - Общината и заданието на новия инвеститор - АД Заводски строежи.

4. Реституция в югозападния край на въпросния парцел предизвиква ЧИЗРП, одобрено от Общината през м. ноември 1999. Новата конфигурация на терена налага ново проектиране на "Обекта за комплексно обслужване", възложено от АД Заводски строежи и изпълнено от арх. Банов. Новият проект като функционално съдържание, обем и архитектурен образ се различава напълно от непостроената част от проекта на арх. Паскалев, както и от тръжния проект на арх. Банов.

5. През 2000 г. (документът няма дата) арх. Паскалев подава искова молба до Старозагорския Окръжен съд срещу АД Заводски строежи и арх. Банов за причинени вреди общо за 28 хиляди лева.

6. През лятото на 2000 г. арх. Паскалев се обръща към УС на САБ с молба да бъдат защитени нарушените според него авторски права във връзка с проектирания от него Дом на Съвета (ГНС - Стара Загора). КАППЕ (Комисия по авторско право и професионална етика) при УС на САБ с протокол N 9 от август 2000 г. определя арх. Банов за виновен в нарушение правата на арх. Паскалев и подкрепя съдебен иск на арх. Паскалев за причинени от арх. Банов имуществени и неимуществени вреди общо за 28 000 лв. КАППЕ предоставя на арх. Паскалев заем от 1 500 лв. за водене на дело срещу нарушителя.

7. От т. 10, раздел констатации, на протокола на КАППЕ става ясно, че арх. Паскалев е предявил нотариална покана до АД Заводски строежи за уточняване размера на исканото обезщетение. Дали АД Заводски строежи или арх. Банов са реагирали по някакъв начин на поканата от приложените документи не може да се прецени.

8. По молба на арх. Банов Дружеството на архитектите (САБ) в Стара Загора на 07.12.2000 г. разглежда случая и изпраща на УС на САБ в София свое становище, в което, обратно на решението на КАППЕ, определя арх. Банов за невиновен в нарушаване на авторските права на арх. Паскалев.

9. На 11.01.2001 г. Старозагорският Окръжен съд изисква тройна експертиза по делото (N 1946/2000 г.). Трите вещи лица - архитектите Стойчев, Христов и Шилева - излизат с експертно заключение, че арх. Банов не е виновен в нарушение на авторските права на арх. Паскалев. Тяхното становище е, че проектът на Банов не представлява преработка на проекта на Паскалев.

10. С решение от 18.06.2001г. Старозагорският Окръжен съд постановява, че ответниците АД Заводски строежи и арх. Банов са нарушили правата на арх. Паскалев и като виновни се осъждат да заплатят солидарно на арх. Паскалев общо 28 хиляди лева с лихвите.

11. На 08.08.2001 г. "Заводски строежи Марица Изток" АД чрез пълномощник адв. Румяна Момчева обжалва решението на Старозагорския Окръжен съд пред Апелативния съд в Пловдив. Арх. Банов и адв. Дамян Георгиев внасят своето становище по делото. На 03.01.2001 г. адв. Стефан Йовков, пълномощник на "Заводски строежи", внася в АС Пловдив писмена защита, в която твърди, че ответниците не могат да бъдат солидарно отговорни по делото за нарушени авторски права. Според неговата защита АД Заводски строежи е невинно, а арх.- Банов - както съдът прецени.

12. Вероятно през 2003 г. (документът няма дата) адв. Силви Чернев и адв. Емилиян Паскалев внасят в АС Пловдив писмена защита, в която настояват, че проектът на арх. Банов е преработка на проекта на арх. Паскалев и следователно авторските права на последния са нарушени.

13. С решение от 29.12.2003 г. Пловдивският Апелативен съд отменя решението на Старозагорския Окръжен съд в частта, в която се осъжда АД Заводски строежи и определя арх. Банов, като единствен виновен според АС, да заплати цялата сума по иска.

14. Арх. Банов обжалва решението на АС Пловдив.

ПРОЦЕДУРА НА КПЕ

1. През януари 2004 г. в УС на КАБ постъпи писмо, с което арх. Банко Банов моли председателя на КАБ арх. Йовчев и председателя на КПЕ (Комисия по професионална етика) арх. Попов КПЕ да разгледа материалите по случая и да излезе със становище.

2. През месеците февруари и март 2004 г. КПЕ проведе по две срещи с арх. Банов и арх. Паскалев поотделно, изслуша техните становища, желания и съображения и разгледа приложените документи и проекти.

3. На специално заседание на 22. 04. 2004 г. КПЕ разгледа и одобри следното
СТАНОВИЩЕ

1. Проектите за "Обект за комплексно обществено обслужване" (тръжният и окончателният) на арх. Банов не представляват преработки на проекта за "Сграда на ГНС Стара Загора" на арх. Паскалев.

2. Арх. Банов не се е облагодетелствал по никакъв начин от труда на арх. Паскалев. Съобразяването с котите на топлите връзки, формата и размерите на застроените площи и височината на новопроектираната сграда не представляват използване на стария проект. Проектът на Банов не използва фундаментите от проекта на Паскалев, които са били премахнати.

3. Арх. Банов не е изпълнил изискването на Община Стара Загора, формулирано в т. 13 от условията на търга, че спечелилият търга е длъжен да съгласува своя проект с арх. Паскалев.

4. Законите на Република България никъде не определят какво представлява такъв вид съгласуване (вземане на съгласие), не го регламентират като механизъм, размер и правно основание.

5. Общината Стара Загора като собственик на терена, с дял в новия обект, и АД Заводски строежи, като инвеститор на новата сграда, се явяват възложители и работодатели на арх. Банов. Логично е уреждането на авторските права, каквото и да значи това според закона, да бъде тяхно задължение. Според действащия закон проектант на новото решение може да бъде който и да е правоспособен архитект. В случаите на търг или конкурс, това са предварително неизвестен брой архитекти (колективи). Според КПЕ авторските права трябва да се уреждат от обявителя (собственика или инвеститора) преди възлагане или обявяване на ново проектиране.

6. Поставяйки условие за съгласуване с арх. Паскалев Община Стара Загора е била наясно, че няма регламент как да стане съгласуването на практика. В момента част от архитектурната колегия защитава авторските права доброволно и импровизирано по един от двата начина: Чрез включване на стария автор в колектива на новия проектант, от когото носителят на авторско право получава възнаграждение за положен нов труд или дадени консултации. В други случаи съгласието се купува на цена, определена "на око", по взаимно договаряне, без реално влияние на стария автор върху новия проект. Няма данни, че в хонорарите на Банов са включени суми, с които той да откупи съгласието на Паскалев. Практиката проектантът да намалява доброволно своето възнаграждение, за да компенсира авторски права, няма правна регламентация. Двата начина представляват формално упражняване на авторското право, без полезни последици за обществото и качеството на архитектурата.

7. КПЕ приема, че арх. Банов не е пожелал и не се е опитвал да съгласува двата си проекта с арх. Паскалев. За това свое деяние (по-скоро бездействие) той не е правно отговорен.

8. Становището на колегията от Дружеството на САБ в Стара Загора и заключенията на вещите лица от тройната експертиза са правилни.

9. Становището на КАППЕ на УС на САБ и решението арх. Паскалев да бъде насърчен чрез заем за водене на дело срещу арх. Банов са неправилни.

10. Издадените постановления на ОС в Стара Загора и АС в Пловдив са несправедливи, немотивирани и в разрез със законите и елементарната логика.
22. 04. 2004

Комисия по професионална етика:


1. Анушка Костадинова:

2. Белян Белчев:

3. Лада Камиларова:

4. Милен Русенов:5. Павел Попов, председател:


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница