Книга за учителя (за първа група в дет гр.) изд. Булвест 2000, С., 2009 г хстраница1/4
Дата08.05.2016
Размер0.74 Mb.
  1   2   3   4

Иванова, М., Здравкова Ст., В. Кузмов и др. Книга за учителя (за първа група в дет. гр.) изд. Булвест 2000, С., 2009 г.

х


Иванова, М., Теория и методика на обучението по труд, бит и конструктивно-техн. дейност в дет. градина за І, ІІ, ІІІ и подг. групи, изд. ПУ „П. Хилендарски”, П-в, 2008 г.

х


Иванова, М., Здравкова Ст., В. Кузмов и др., Книга за учителя (за трета група в дет. градина) Булвест 2000, С., 2009

х


Иванова, М., Теория и методика на обуч. по труд, бит и констр. техн. д-ст в дет. град. и подг. класове, І, ІІ, ІІІ гр., изд. ПУ „П. Хилендарски”, П-в, 2008 г.

х


Маркова, Д., Белопитова, К. Арттерапията в дневния стационар. Моят опит при работа с групи. В: www. bjop.files.wordpress.com

х


Маркова, Д., Вълчев, В. Сексуалността като явление в изобразителната дейност на децата. В: сб. доклади от научна конференция „Образование и изкуство”, т. 3, Шумен.

х


Маркова, Д., Значение на елементите в детската рисунка. В: http://www.magnolia77.hit.bg

х


Маркова, Д., Попов, Т. Арт-терапията при децата. “Дефекто”, С., 2007, стр. 39.

х


Маркова, Д., Попов, Т. Арт-терапията при децата. “Дефекто”, С., 2007, стр. 42.

х


Маркова, Д., Попов, Т. Арт-терапията при децата. “Дефекто”, С., 2007, стр. 50.

х


Маркова, Д., Попов, Т. Арт-терапията при децата. “Дефекто”, С., 2007, стр.52.

х


Маркова, Д., Проданова, Д. Най-често използвани символи от децата в рисунките и тяхното скрито значение. В: http://www.detski-psiholog.com

х


Маркова, Д., Рисувателните тестове. В: http://puiakdd.com

х


Маркова, Д., Стаматова, И. Рисувателните тестове – положителни и отрицателни аспекти. В: www. roditeli.bg

х


Маркова, Д., Тодорова, А. Графично изграждане на образи чрез илюстративното рисуване в подготвителна група. В: www. docs.google.com

х


Маркова, Д., Тодорова, Х. Личностни особености през призмата на проективните техники и техниките – въпросници. В: http://psychology.dir.bg

х


Маркова, Д., Чешмеджиева, П. Зависимост на експресивността на рисунката при 5–6-годишните деца от спонтанността в изразяването. В: сб. Научни трудове на Русенския Университет - 2008, том 47, серия 5.2, с. 64.

х


Вълева, Ю., КНИГИ: The Painted Coffers of the Ostrusha Tomb, Sofia, Bulgarski houdozhnik, 2005; Тонкова, Милена, “Тракийската култура през елинистическата епоха”, в: Древните цивилизации в Българските земи, издание на Националния Археологически институт с музей, София 2007, 48-59.

х


Вълева, Ю., КНИГИ: The Painted Coffers of the Ostrusha Tomb, Sofia, Bulgarski houdozhnik, 2005; Peinture et couleurs dans le monde grec antique. Actes du colloque, Musée du Louvre 10 et 27 mars 2004. Département des antiquités grecques, étrusques et romaines (sous la direction de Sophie Descamps-Lequime), Paris 2007 – общата библиография към всички статии в тома.
хВълева, Ю., КНИГИ: The Painted Coffers of the Ostrusha Tomb, Sofia, Bulgarski houdozhnik, 2005; Nankov, Emil, “The Fortifications of the Early Hellenistic Thracian City of Seuthopolis: Breaking the Mold”, Archaeologia Bulgarica XII, 2008, 3, 15-56, цитирана на с. 45, с приемане на датировката и икономическите условия за появата на скъпи строежи в Казанлъшката долина.

х


Вълева, Ю., КНИГИ: The Painted Coffers of the Ostrusha Tomb, Sofia, Bulgarski houdozhnik, 2005; Nankov, Emil, "Toward the Thracian Religion in the Early Hellenistic Period: a Terracotta Figurine of Kybele from Seuthopolis Reconsidered" („Към тракийската религия през ранноелинистическата епоха: една преразгледана теракота на Кибела от Севтополис“), Archaeologia Bulgarica XI, 2007, 3, 47-67.

х


Вълева, Ю., КНИГИ: The Painted Coffers of the Ostrusha Tomb, Sofia, Bulgarski houdozhnik, 2005; Nankov, Emil, “An Ivory Scabbard's Shape from Seuthopolis Rediscovered: Evidence for a xiphos from Early Hellenistic Thrace?” („Накрайник от слонова кост за ножница от Севтополис: свидетелство за ксифос в ранноелинистическа Тракия?“), Archaeologia Bulgarica XI, 2007, 1, 37-46.

х


Вълева, Ю., КНИГИ: The Painted Coffers of the Ostrusha Tomb, Sofia, Bulgarski houdozhnik, 2005; Рабаджиев, Костадин, „Към темата за тракийското изкуство“, в: Сборник в памет на професор Велизар Велков, Национален Археологически Институт с Музей – БАН, София 2009, 104-117.

х


Вълева, Ю., КНИГИ: The Painted Coffers of the Ostrusha Tomb, Sofia, Bulgarski houdozhnik, 2005; Čičikova, Maria, “Colour in the Stone Decoration of the Tomb with Karyatids near Sveštari”, in: : Сборник в памет на професор Велизар Велков, Национален Археологически Институт с Музей – БАН, София 2009, 229-253.

х


Вълева, Ю., КНИГИ: The Painted Coffers of the Ostrusha Tomb, Sofia, Bulgarski houdozhnik, 2005; Василева, Майя, „Анатолийският контекст на трако-елинските взаимодействия (5-4 в.пр.Хр.“, Seminarium Thracicum 7, 2011, 51-68.

х


Вълева, Ю., КНИГИ: The Painted Coffers of the Ostrusha Tomb, Sofia, Bulgarski houdozhnik, 2005; Стоянова, Даниела, „За хронологията на гробницата и могила Голяма Косматка”, в: Проблеми и изследвания на тракийската култура, том ІІІ, изд. „Ирита”, Казанлък 2008, с. 92-107, спец. 101: „В подкрепа на това [датирането на гробницата Голяма Косматка в края на ІV – началото ІІІ в.пр.н.е.] е и доста добре аргументираната дата за строителството на монолитната камера в могилата Оструша – 330-31- г.пр.Хр (Valeva 2005, 163-166), която до този момент е най-прекият паралел за камерата от гробницата в Голяма Косматка, както и за неподозираните до този момент тенденции в развитието на плановите схеми на гробниците в Тракия... ”

бел. 15 на с. 100: „Изказано е мение, че в централната касета от тавана на камерата в могила Оструша също е представен Хелиос (Китов 1994, с. 15; Маразов 2007, с. 36). Детайлният анализ на сцените от тавана, направен от Ю. Вълева, показва невъзможността за подобна интерпретация на изцяло унищоженото образно поле (Valeva 2005, pp. 25-32, 156, n. 20) ”.х


Вълева, Ю., КНИГИ: The Painted Coffers of the Ostrusha Tomb, Sofia, Bulgarski houdozhnik, 2005; Маразов, Иван, “Символите на светлината и мрака в украсата на гробниците от Тракия и Македония”, в: Проблеми и изследвания на тракийската култура, том ІV, Казанлък 2009, 48-76.

х


Вълева, Ю., КНИГИ: The Painted Coffers of the Ostrusha Tomb, Sofia, Bulgarski houdozhnik, 2005; Рабаджиев, Костадин, „Към темата за „тракийското изкуство”, в: Сборник в памет на професор Велизар Велков, Национален археологически институт с музей – БАН София 2009, 104-117.

х


Вълева, Ю., КНИГИ: The Painted Coffers of the Ostrusha Tomb, Sofia, Bulgarski houdozhnik, 2005; Čičikova, Maria, “Colour in the Stone Decoration of the Tomb with Karyatids near Sveštari”, в: Сборник в памет на професор Велизар Велков, Национален археологически институт с музей – БАН София 2009, 229-253.

х


Вълева, Ю., СТАТИИ:

(Статии и материали за конгреси, свързани с древнотракийския период)

“Структурният стил в украсата на тракийските гробници от класическата и елинистическата епоха”, Археология (София) 1985, кн.4, 18-23.

Димитров, Камен, „Севтополската царска династия в древните текстове:факти и спекулации”, в: Проблеми и изследвания на тракийската култура, том ІІІ, изд. „Ирита”, Казанлък 2008, с. 64-87, спец. 67


х


Вълева, Ю., СТАТИИ:

(Статии и материали за конгреси, свързани с древнотракийския период)

“Изображения на шлемове и каузия в Казанлъшката гробница”, Проблеми на изкуството (София) 1992, кн.2, 19-30.

Китов, Георги, „Гробницата в Александрово”, Известия на Историческия Музей Хасково 2, 2003 (2004), 149-175.


х


Вълева, Ю., СТАТИИ:

(Статии и материали за конгреси, свързани с древнотракийския период)

„Пропорции и форми на архитектурните елементи в Свещарската гробница с кариатиди”, Проблеми на изкуството, 1993, 1, 45-55.

Stoyanova, Daniela, “Barrel-wedged Vault in the Tomb Architecture of Thrace: Models and Vogue”, in: Papers of the 10th International Conference of Thracology, Komotini-Alexandroupolis 18-23 October 2005, 2007, 575-582.

хВълева, Ю., СТАТИИ:

(Статии и материали за конгреси, свързани с древнотракийския период)

„Пропорции и форми на архитектурните елементи в Свещарската гробница с кариатиди”, Проблеми на изкуството, 1993, 1, 45-55.

Стоянова, Даниела, „Гробници с полуцилиндричен свод в Североизточна Тракея”, в: Светът на гетите. Конференция 20-21 септември 2007, Русе (=Известия на Регионалния историчекси музей Русе XII, 2008, 115-135).


х


Вълева, Ю., СТАТИИ:

(Статии и материали за конгреси, свързани с древнотракийския период)

„Пропорции и форми на архитектурните елементи в Свещарската гробница с кариатиди”, Проблеми на изкуството, 1993, 1, 45-55.

Петрова, Светла, „За приложението на дорийския ред в Тракия“, в: Сборник в памет на професор Велизар Велков, Национален археологически институт с музей – БАН София 2009, 283-298.

хВълева, Ю., СТАТИИ:

(Статии и материали за конгреси, свързани с древнотракийския период)

“Hellenistic Tombs in Thrace and Macedonia: Their Form and Decoration”, in: Functional and Spatial Analysis of Wall Painting, Proceedings of the Fifth International Congress on Ancient Wall Painting, Amsterdam 8-12 September 1992 (=Suppl. BABesch) Leiden 1993, 119-126.

Caroline Huguenot, La tombe aux Erotes et la tombe d’Amarynthos. Architecture funéraire et présence macédonienne en Grèce centrale (=Eretria XIX, Fouilles et recherches), Ecole Suisse d’archéologie en Grèce, Infolio Editions ; CH-Gollion 2008 на с. 232


х


Вълева, Ю., СТАТИИ:

(Статии и материали за конгреси, свързани с древнотракийския период)

„Тракийски и македонски монументални гробници”, Проблеми на изкуството 1994, кн. 3, с. 55-62.

Стоянова, Даниела, „Гробници с полуцилиндричен свод в Североизточна Тракия”, в: Светът на гетите. Конференция 20-21 септември 2007, Русе (=Известия на Регионалния историчекси музей Русе XII, 2008, 115-135).


х


Вълева, Ю., СТАТИИ:

(Статии и материали за конгреси, свързани с древнотракийския период)

„Тракийски и македонски монументални гробници”, Проблеми на изкуството 1994, кн. 3, с. 55-62.

Daniela Stoyanova, “Vault and Dome in Thracian Funerary Architecture”, in: Interdisziplinäre Forschungen zum Kulturerbe auf der Balkanhalbinsel (Hrsg. V. Nikolov, K. Bacvarov, H. Popov), Sofia 2011, 335-355.


х


Вълева, Ю., СТАТИИ:

(Статии и материали за конгреси, свързани с древнотракийския период)

“Прилагане на гръцките ордери в украсата на тракийските гробници”, in: Heros Hephaistos. Studia in honorem Liubae Ognenova-Marinova, БАН – Софийски Университет „Св. Климент Охридски” 2005, с. 281-301.

Стоянова, Даниела, „Гробници с полуцилиндричен свод в Североизточна Тракея”, в: Светът на гетите. Конференция 20-21 септември 2007, Русе (=Известия на Регионалния историчекси музей Русе XII, 2008, 115-135).


х


Вълева, Ю., СТАТИИ:

(Статии и материали за конгреси, свързани с древнотракийския период)

“Прилагане на гръцките ордери в украсата на тракийските гробници”, in: Heros Hephaistos. Studia in honorem Liubae Ognenova-Marinova, БАН – Софийски Университет „Св. Климент Охридски” 2005, с. 281-301.

Daniela Stoyanova, “Vault and Dome in Thracian Funerary Architecture”, in: Interdisziplinäre Forschungen zum Kulturerbe auf der Balkanhalbinsel (Hrsg. V. Nikolov, K. Bacvarov, H. Popov), Sofia 2011, 335-355.


х


Вълева, Ю., СТАТИИ:

(Статии и материали за конгреси, свързани с древнотракийския период)

„Формата на антовите капители в гробница № 13 в Свещари”, в: Хелис V (Гетите – култура и традиции. 20 години проучвания на Свещарската гробница и резервата „Сборяново”), София 2006, 229-241.

Стоянова, Даниела, „Гробници с полуцилиндричен свод в Североизточна Тракея”, в: Светът на гетите. Конференция 20-21 септември 2007, Русе (=Известия на Регионалния историчекси музей Русе XII, 2008, 115-135).


х


Вълева, Ю., СТАТИИ:

(Статии и материали за конгреси, свързани с древнотракийския период)

“Late Classical and Early Hellenistic Scroll Ornament”, in: ΚΑΛΑΘΟΣ. Studies in Honour of Asher Ovadiah, Tel-Aviv University (Assaph, 10-11 [2005-2006]), Tel-Aviv 2006, 451-482.

Стефанова, Красимира и Даниела Стоянова, „Елинистическа архитектурна теракота от м. „Градовете” при с. Крън”, в: Проблеми и изследвания на тракийската култура, том ІV, Музей „Искра” Казанлък, Издателство „Ирита”, Казанлък 2009, 95-109, спец. 98-99

х


  1. Вълева, Ю.,

  2. Статии и материали за конгреси, свързани с късноантичното изкуство


„Sur certaines particularités des hypogées paléochrétiens des terres thraces et leurs analogues en Asie Mineure”, Anatolica VIII 1980, 1979-80, p. 117-150.

Ivanov, Rumen, Gerda von Bülow, Thracia, eine römische Provinz auf der Balkanhalbinsel, Mainz am Rhein, Philipp von Zabern 2008.


х


  1. Вълева, Ю.,

  2. Статии и материали за конгреси, свързани с късноантичното изкуство


„La Tombe aux Archanges de Sofia. Signification eschatologique et cosmogonique du décor”, Cahiers archéologiques (Paris) 34, 1986, 5-28.

Ivanov, Rumen, Gerda von Bülow, Thracia, eine römische Provinz auf der Balkanhalbinsel, Mainz am Rhein, Philipp von Zabern 2008.


х


  1. Вълева, Ю.,

  2. Статии и материали за конгреси, свързани с късноантичното изкуство


" Les tombeaux ornés de croix et de chrismes peints”, in: Acta XIII congressus internationalis archaeologiae christianae III 1995, Città del Vaticano - Split 1998 (=Studi di antichità cristiana LIV = Vjenik za arheologiju i historiju Dalmatinsku Suppl. Vol. 87-89), 761-786.

Alix Barbet, “Le chrisme dans la peinture murale romaine”, in: Internationales Kolloquium vom 10.-15. Oktober 2005 an der Universitat Trier zur Landesausstellung Rheinland-Pfalz 2007 “Konstantin der Grosse“ (Eds. A. Demandt, J. Engemann), 2007, pp.127-141


х


  1. Вълева, Ю.,

  2. Статии и материали за конгреси, свързани с късноантичното изкуство


" Les tombeaux ornés de croix et de chrismes peints”, in: Acta XIII congressus internationalis archaeologiae christianae III 1995, Città del Vaticano - Split 1998 (=Studi di antichità cristiana LIV = Vjenik za arheologiju i historiju Dalmatinsku Suppl. Vol. 87-89), 761-786.

Khroushkova, Liudmila, “Chersoneson in the Crimea: the First Christian Buildings (4th - 5th centuries)”, Antiquité tardive 16, 2008, 141-158 (cit.p.153, note 55).х  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница