Към преписка 26-00-7616/12. 08. 2014 г. Инвестиционни предложения, проекти, планове в зз „Етрополе Байлово” bg 0001043 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фаунаСкачать 149.53 Kb.
Дата04.05.2016
Размер149.53 Kb.
Към преписка 26-00-7616/12.08.2014 г.
Инвестиционни предложения, проекти, планове в ЗЗ „Етрополе - Байлово” BG 0001043 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фаунаВъзложител

Инвестиционно предложение, план, програма или проект

Имот №

землище

Площ на имота (имотите)- попадащи или в близост до зоната

НТП/Местооботание по Натура 2000/Дърв. Вид по горски отдели

1

Елаците – Мед АД

Оценка на ДОВОС за изграждане на “Ветропарк с инсталирана мощност 18 MW”

имот № 000564

имоти №№ 000420 и 000421землище на гр.Етрополе
землище на с.Челопеч

по-голямата част от територията на имот № 000564, с площ 172,9 дка ще остане в защитената зона
2

София Уинд парк АД

Изграждане на енергиен обект за производство на електрическа енергия от фотоволтаични панели “София Уинд Парк” с обща инсталирана мощност 200 MW, землището на гр. Копривщица и землището на с. Долно Камарци, общ. Горна Малина

ПИ № 000674

ПИ №№ 077008 и 077009Землище на гр. Копривщица, общ. Копривщица

Землище на с. Долно Камарци, общ. Горна малина1363,160 дка-попадащ в ЗЗ “Средна гора” (код BG 0002054); ЗЗ “Средна гора” (код BG 0001389);
299,016 дка и 137,947 дка попадащ в ЗЗ “Етрополе-Байлово” (код BG 0001043)

3

Лактан ЕООД

Обслужващо стопанство на органична ферма, земл. С. Осоица, общ. Горна Малина

№ 044006

Землище на с. Осоица, общ. Горна Малина

12,960 дка
4

Лактан ЕООД

Промяна на първоначално инвестиционно предложение за изграждане на органична ферма

Като на мястото на навеса за машини и единия сеновал да се проектира „Конюшня с 12 бокса с цел развитие на интегриран селски туризъм” – с площ около 350 кв. м.
№ 044005

землище на с. Осоица, общ. Горна Малина

33,501 дка
5

Община Мирково

Парцеларен план за санитарно охранителната зона - каптиран извор „Манастирица”

ПИ 000011

в землището на с. Байлово, общ. Горна Малина

Обща площ на санитарно охранителната зона 487.270 дка
6

ДГС Елин Пелин

План-извлечение за промяна вида и/или интензивността на сечта през 2010г. – в държавен горски фонд на ДГС „Елин Пелин”
Землище на с. Белопопци, общ. Елин Пелин7

ДЛС Арамлиец

План-извлечение за промяна вида и/или интензивността на сечта през 2011 г. в държавен горски фонд на ДЛС „Арамлиец”
Посочени са само имотите и подотделите, които влизат в зоната

Имот № 471001 – подотдел 261-а;

Имот № 505024 – подотдели 284-м, о; 285 - в, е;Землище на с. Голема Раковица, общ. Елин Пелин
Землище на с. Голема Раковица, общ. Елин Пелин8

Община Горна Малина

Опазване, възстановяване и устойчиво ползване на биологичното разнообразие на територията на община Горна Малина

ПИ № 011095; 010026; 010031;-частично попада в зоната 000348; 071036; 071028; 071029

ПИ 000371


Болтираните имоти попадат в зоната

Землището на с. Долно Камарци

в землището на с. НегушевоПИ 011095 – 95,041 дка
ПИ 010031 – 3,012 дка

ПИ 071036 – 40,292 дка


9

Минерални АД

ИП “Изземване на инертни материали в участък от река Лопушна /поречие на р. Лесновска/, намиращ се непосредствено над с. Голема Раковица, общ. Елин Пелин”

10

Минерални АД

ИП “Изземване на инертни материали в участък от река Равна, намиращ се непосредствено над с. Голема Раковица, общ. Елин Пелин”

11

Еколендиарк ООД

Преценка необходимостта от извършване на EO на ПУП – ПРЗ на ПИ № 041011 в землището на с. Горно Камарци, общ. Горна Малина, предвиден за обособяване на вилна зона

ПИ № 041011

в землището на с. Горно Камарци, общ. Горна Малина

Петте подробни устройствени плана засягат обща площ от 43,078 дка в рамките на защитена зона „Етрополе - Байлово”
12

Еколендиарк ООД

Преценка необходимостта от извършване на EO на ПУП – ПРЗ на ПИ № 041012 в землището на с. Горно Камарци, общ. Горна Малина, предвиден за обособяване на вилна зона

ПИ № 041012

в землището на с. Горно Камарци, общ. Горна Малина

Петте подробни устройствени плана засягат обща площ от 43,078 дка в рамките на защитена зона „Етрополе - Байлово”
13

Еколендиарк ООД

Преценка необходимостта от извършване на EO на ПУП – ПРЗ на ПИ № 041013 в землището на с. Горно Камарци, общ. Горна Малина, предвиден за обособяване на вилна зона

ПИ № 041013

в землището на с. Горно Камарци, общ. Горна Малина

Петте подробни устройствени плана засягат обща площ от 43,078 дка в рамките на защитена зона „Етрополе - Байлово”
14

Еколендиарк ООД

Преценка необходимостта от извършване на EO на ПУП – ПРЗ на ПИ № 041014 в землището на с. Горно Камарци, общ. Горна Малина, предвиден за обособяване на вилна зона

ПИ № 041014

в землището на с. Горно Камарци, общ. Горна Малина

Петте подробни устройствени плана засягат обща площ от 43,078 дка в рамките на защитена зона „Етрополе - Байлово”
15

Еколендиарк ООД

Преценка необходимостта от извършване на EO на ПУП – ПРЗ на ПИ № 041015 в землището на с. Горно Камарци, общ. Горна Малина, предвиден за обособяване на вилна зона

ПИ № 041015

в землището на с. Горно Камарци, общ. Горна Малина

Петте подробни устройствени плана засягат обща площ от 43,078 дка в рамките на защитена зона „Етрополе - Байлово”
16

Геотехмин ООД

ИП за изграждане на ветропарк с инсталирана мощност 8 мегавата

имот № 000825

в землището на с. Мирково

с обща площ от 221,179 дка, от който трайно ще бъдат засегнати 0,15 дка
17

Елаците мед АД

ИП за „Ветропарк – 5 броя ветрогенератори с обща инсталирана мощност от 10 MW”

ПИ № 000827

землището на село Мирково, община Мирково

площ 9,9937 декара - Имотът попада в най-източната част на зоната
18

Община Горна Малина

2009 ИП за „Развитие и маркетинг на конкурентноспособен туристически продукт”

Велосипедната пътека минава по съществуващи полски и местни пътища

в землищата на селата Белопопци, Байлово, Макоцево

частично засяга защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Етрополе – Байлово”
19

ДГС Елин Пелин

План-извлечение за вида и интензивността на сечта през 2011 г.в гори, собственост на Югозападно държавно предприятиеЮДЗП, ДГС "Елин Пелин"

Подотдели 20-п; 80-ч; 114-и; 121-е; 163-б; 220-к; 221-а; 244-г,е,ж; 245-ж; 464-з; 466-е; 474-а,б; попадат изцяло в зоната „Етрополе – Байлово”; само отдел 223-ж; попада частично в зоната попадат изцяло в зоната „Етрополе – Байлово”

Землищата на с. Долно Камарци, с. Горно Камарци, с. Белопопци,с. Байлово, с. Осоица и с. Саранци общ. Горна Малина

Местообитание 9170 – 0,51% спрямо общата площ на местообитанието в зоната „Етрополе – Байлово” ; местообитание 91М0 – 1,07 % спрямо общата площ на местообитанието в зоната „Етрополе – Байлово”
20

БТК АД

Изграждане на базова станция на "БТК" АД в проекто-имот № 000096

Проекто-имот № 000096

землище на с. Горно Камарци, община Горна Малина

Площ на имота 0,04 ха – 0,00015 % от площта на зоната
21

Община Ихтиман

Лесоустройствен проект на горите и голите горски площи, собственост на Община Ихтиман

Подотдели 78-а-ж; 79-а-г; 81 1,2;
Общата площ на горите и голите горски площи в територията на зоната е 44,0 ха, като сечите са с интензивност до 50 % – 0,08 % от площта на зоната за срок от 10 години;
22

ТП ДГС Елин пелин

План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта в гори, собственост на ТП ДГС "Елин Пелин"

113-д; 62-г; 124-ю; б1; к1; 246-а; 57-л,м; 113-г; 162-а; 469-б; 470-г; 476-а; 477-д; 124-а1; 228-ж; 245-к; - попадащи изцяло в ЗЗ Етрополе-Байлово BG 0001043;

113-б,в; и 482-в; попадат частично в ЗЗ Етрополе-БайловоЗемлищата на с. Голема Раковица, с. Крушовица, с. Габра, с. Чурек, об. Е. Пелин, с. Долно камарци, с. Саранци, с. Гайтанево, с. Байлово, с. Осоица, с. Горно Камарци, об. Горна Малина

Местообитание 9170 – 0,33% спрямо общата площ на местообитанието в Зоната; местообитание 91М0 – 0.89% спрямо общата площ на местообитанието в Зоната; местообитание 91W0 – 1,14% спрямо общата площ на местообитанието в Зоната
23

Чива ООД

“Изграждане на МВЕЦ “Малък Искър” на р. Малък Искър

ПИ № 000608; 000469; 000674; 000460; и 000153.

землището на гр. Етрополе, общ. Етрополе, Софийска област

Най – близко разположената защитена зона е зоната „Етрополе – Байлово”, която отстои на повече от 1,2 км югозападно от бъдешото съоръжение
24

ДЛС Витиня

План извлечение за промяна вида и/или интензивността на сечта през 2012 г.в гори собственост на ДЛС Витиня

Подотдели 55-в,д,и,к, л

В землището на с. Горно Камарци попадат в ЗЗ „Етрополе – Байлово”25

Минерални АД

ИП "Изземване на инертни материали от коритото на р. Равна, р. Лопушна и образуваната след сливането им р. Раковишка в рамките на регулацията на с. Голема Раковица"

обща дължина на участъците 3700 м. в рамките на регулацията
в рамките на регулацията на с. Голема Раковица", общ. ЕПелин


в близост до ЗЗ Етрополе - Байлово БГ 0001043


26

Лактан ЕООД

Изграждане на органична ферма


с. Осоица, ПИ № 044005, м. "Долна баба Кевица"

С. Осоица, общ. Горна Малина

площ 33. 501 дка, в периферната част на ЗЗ Етрополе - Байлово БГ 0001043
27

Минерални АД

ИП "Изземване на инертни материали в участък на р. Лопушна /поречие на р. Лесновска/ непосредствено над с. Голема Раковица"

в участък с дължина около 3 200 м, като ще бъдат засегнати около 2,3 дка

земл. на с. Голема Раковица, общ. Е. Пелин

Попада в ЗЗ Етрополе - Байлово БГ 0001043 и ЗЗ Средна гора БГ 0001389
28

Минерални АД

ИП "Изземване на инертни материали в участък на р. Лопушна /поречие на р. Лесновска/ непосредствено над с. Голема Раковица"

в участък с дължина до 3 000 м, като ще бъдат засегнати около 1,8 дка

земл. на с. Голема Раковица, общ. Е. Пелин

Попада в ЗЗ Етрополе - Байлово БГ 0001043 и ЗЗ Средна гора БГ 0001389
29

Елаците мед АД

ИП "Изграждане на ветропарк с инсталирана мощност 10 мегавата"

ПИ № 000827

земл. на с. Мирково, общ. Мирково

обща площ 9,9937 хектара - 0,0364% от площта на зоната, а при изграждането на фундаментите ще бъдат засегнати 0,000364% от площта на зоната Етрополе - Байлово БГ 0001043
30

Грийн Форест Проджект АД

ИП "Водна топлопреносна мрежа на гр. Етрополе"

изцяло под уличната мрежа на гр. Етроплое

Общ. Етрополе

на 600м от ЗЗ Етрополе - Байлово БГ 0001043
31

Димитът Георгиев Шопов

ИП "Строителство на десет вилни сгради като самостоятелни жилища със собствени водоизточници"

ПИ №№ 048005, 048010 и 048013, м. "Селището"

земл. на с. Белопопци, общ. Горна Малина

общо 10,5 дка; на 1 км от ЗЗ Етрополе - Байлово БГ 0001043
32

Амон Проект ООД

ИП "Къщи за гости три броя с изграждане на ЛПСОВ"

УПИ III -375, кв. 34, с. Осоица

С. Осоица, общ. Горна Малина

1880 кв.м; на 550 м от ЗЗ Етрополе - Байлово БГ 0001043
33

Община Горна Малина

ИП: "Облагородяване на еко пътека и пространствата около нея: Паметник "Арабаконак" до извора на река Бебреш през стара Мандра в землището на с. Стъргел"
Горна Малина, с. Стъргел

9180 м в BG0001043 "Етрополе-Байлово"
34

ТП ДГС-Елин Пелин.

План-извлечение за промяна вида на сечта през 2012 г. на възложител ТП ДГС-Елин Пелин
Общ. Горна Малина и Елин Пелин; земл. на с.Стъргел,с.Долно Камарци,с.Саранци,с.Белопопци,с.Байлово35

ТП ДГС-Елин Пелин.

План-извлечение за промяна вида на сечта през 2013 г. на възложител ТП ДГС-Елин Пелин
Общ. Горна Малина и Елин Пелин; земл. на с.Гол.Раковица,с.Стъргел,с.Долно Камарци,с.Саранци,с.Белопопци,с.Макоцево,с.Чеканчево,с.Байлово,с.Осоица,с.Горно Камарци,с.Елешница,с.Столник,с.Потоп,с.Крушовица,с.Габра,с.Чурек,с.Априлово

попада
36

ТП ДГС-Елин Пелин

План-извлечение за промяна вида на сечта през 2012 г. на възложител ТП ДГС - Елин Пелин
Горна Малина, с.Белопопци

48,1(43,0) попада
37

Николай Асенов Димов-упълномощено лице

Горскостопанска програма от 2013 г. за ползване на дървесина от гори, на възложител Николай Асенов Димов-упълномощено лице

Имоти 286010; 286012

Елин Пелин, с.Голема Раковица

268 дка
38

Форест и Ко ЕООД

Горскостопанска програма от 2013 г. за ползване на дървесина от гори, на възложител Форест и Ко ЕООД

286009

Елин Пелин, с.Голема Раковица

100.281 дка
39

Христоско Ненов Генков и Милена Ненова Кънчева

Горскостопанска програма от 2013 г. в имоти № 110026

№ 110026

Горна Малина, с.Долно Камарци

Имотът попада в ЗЗ BG0001043 Етрополе-Байлово

Забележки:

1. Справката не включва планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, за които компетентен орган е МОСВ.

2. Информацията за начина на трайно ползване на имотите е налична в съответните общински служби по земеделие, които са компетентни органи по Закона за опазването на земеделските земи.

3. За повече от преписките няма данни за установени/засегнати местообитания на видове предмет на защита в ЗЗ.4. Информация за дървесните видове по горски подотдели, следва да се изисква от съответното държавно или общинско лесничейство

База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница