Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 29-декабрындагыСкачать 101.43 Kb.
Дата22.04.2016
Размер101.43 Kb.
2-тиркеме

 


 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2015-жылдын 29-декабрындагы
№ 670 токтому менен
бекитилген

Билим берүү уюмдарын жана программаларын аккредитациялоонун
ТАРТИБИ


1. Жалпы жоболор

1. Ушул Тартип билим берүү уюмдарын жана билим берүү программаларын аккредитациялоонун жол-жобосун белгилейт.

2. Аккредитациялоонун негизги максаттары:

- билим берүүнүн сапатын жогорулатууга көмөктөшүү;

- билим берүү уюмдарынын жана билим берүү программаларынын бекитилген критерийлерге жана жол-жоболорго (Мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарынан төмөн эмес) шайкеш келүүсүнө көз карандысыз баа берүү;

- билим берүү уюмдарынын жана билим берүү программаларынын сапатына көз карандысыз баа берүүнүн жыйынтыктары, ошондой эле сапаттуу билим алуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө коомчулукка маалымдоо;

- Кыргыз Республикасынын билим берүү жана квалификациялар жөнүндөгү документтеринин дүйнөлүк билим берүү мейкиндигинде таанылышына көмөктөшүү;

- үзгүлтүксүз өзүн-өзү баалоо жана өркүндөтүү аркылуу билим берүү уюмдарын өнүктүрүүнү өбөлгөлөө жана билим берүү программаларын жакшыртуу.

3. Аккредитациялоонун негизги принциптери:

- аккредитациялоо системасын уюштуруунун көз карандысыз жана объективдүү мүнөзү, анда белгиленген тартипте таанылган мамлекеттик эмес, коммерциялык эмес уюмдардын катышуусу камсыздалат;

- айкындык;

- ачыктык;

- сырткы баа берүүнүн негизделген методдорун так колдонуу;

- билим берүү мекемесине (программасына) аккредитацияланган билим берүү уюму (программасы) статусун берүү мөөнөтүнүн чектелгендиги.

4. Аккредитациядан өткөрүү бардык билим берүү уюмдары үчүн бирдей шарттарда жана ушул Тартипте аныкталган негиздерде жүзөгө ашырылат.

5. Аккредитациялык агенттик (мындан ары - Агенттик) билим берүү уюмунун аккредитация жүргүзүүсүнөн, анын ичинде атаандаштыкты чектөө же болбосо кайсы бир билим берүү уюмуна алардын менчигинин түрүнө, ведомстволук кызыкчылыгына же жайгашкан жерине жараша артыкчылык берүү максатында баш тартууга укуксуз.

6. Агенттик төмөнкү учурларда билим берүү уюмун аккредитациялоодон өткөрүүгө укуксуз:

- эгерде билим берүү уюму Агенттиктин демөөрчүсү же Агенттиктин пайдасына ири суммадагы кайрымдуулук каражаттарын берген болсо;

- эгерде Агенттикте аккредитациялануучу билим берүү уюмунда мурда иштеген кызматкер иштесе жана ал билим берүү уюмунан иштен кеткен учурдан бери үч жыл өтө элек болсо;

- эгерде Агенттиктин кызматкерлеринин бири билим берүү мекемесинин уюштуруучусу болсо же билим берүү уюмунун жетекчилери менен тууганчылык мамилеси болсо.

7. Билим берүү уюмдарын (программаларын) аккредитациялоону билим берүү жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын алдындагы Улуттук аккредитациялык кеңеш (мындан ары - Кеңеш) тарабынан таанылган Агенттиктер беш жылда бир жолудан кем эмес жүргүзүшөт.

8. Аккредитациялык экспертиза Агенттик түзгөн эксперттик комиссия (мындан ары - комиссия) тарабынан жүргүзүлөт. Комиссиянын курамына билим берүү уюмдарын жана программаларын аккредитациялоо үчүн сунушталган багыттар боюнча эксперттер жана Агенттиктин кызматкери киргизилет. Жогорку кесиптик билим берүү программаларын аккредитациялоодо комиссиянын ишине чет элдик эксперттердин катышуусу милдеттүү болуп саналат.

9. Экспертти аккредитациялык экспертизаны өткөрүүгө тартуу алар менен түзүлгөн жарандык-укуктук келишимдин негизинде жүргүзүлөт, анын типтүү формасы Агенттик тарабынан бекитилет.

10. Билим берүү уюмдарын жана билим берүү программаларын аккредитациялоо акы төлөө негизинде жүргүзүлөт. Аккредитациялоону жүргүзүүнүн чыгымдары билим берүү уюмунун каражаттарынын эсебинен төлөнөт.

Мамлекет тарабынан толук каржыланган билим берүү уюмдары аккредитациялоонун чыгымдарын мамлекеттик бюджеттин жана/же атайын каражаттардын эсебинен төлөйт.

11. Билим берүү уюмдарын жана программаларын аккредитациялоодон өткөрүүдө аларга сырттан баа берүү жүргүзүлөт:

а) билим берүү уюмунун аккредитациялык критерийлерге жана стандарттарга шайкеш келишин экспертизалоо (институционалдык аккредитациялоо);

б) билим берүү программасынын аккредитациялык критерийлерге жана стандарттарга шайкеш келишин экспертизалоо (программалык аккредитациялоо).

12. Сырткы баа берүү комиссиянын билим берүү уюмуна жана анын түзүмдүк бөлүмдөрүнө баруу менен жүргүзүлөт.

13. Аккредитациялоону өткөрүүнүн алдында билим берүү уюму өзүн-өзү баалоосу зарыл. Билим берүү уюмунун өздүк баа берүүсүнүн максаты билим берүү уюмунун жана программаларынын иши аккредитациялык стандарттарга жана критерийлерге, ошондой эле Мамлекеттик билим берүү стандарттарынын талаптарына шайкештигин ички баалоо болуп саналат. Билим берүү уюмунун/билим берүү  программасынын өздүк баа берүүсү Мамлекеттик билим берүү стандартынын, ошондой эле Кеңеш тарабынан бекитилген стандарттардын жана критерийлердин негизинде өткөрүлөт. Билим берүү уюму өздүк баа берүүнүн жыйынтыктарын отчет түрүндө өздүк баа берүүнүн жол-жобосу аяктаган күндөн 10 иш күндүн ичинде Агенттикке берет.2. Аккредитация боюнча арызга жана ага тиркелген документтерге талаптар

14. Аккредитация жүргүзүү үчүн билим берүү уюму Агенттикке юридикалык жак катары мамлекеттик каттоо жөнүндөгү күбөлүктүн, билим берүү ишин жүзөгө ашырууга уруксат берүү документтеринин (лицензиялар) көчүрмөлөрүн жана өздүк баа берүүнүн материалдарын тиркөө менен аккредитациялоо жүргүзүү жөнүндө арыз берет.

15. Агенттик арыз менен документтер катталган күндөн тартып 10 иш күндүн ичинде аккредитация үчүн жиберилген бардык билим берүү программалары боюнча билим берүү ишин жүзөгө ашырууга лицензияларынын бар экендигин, ошондой эле жиберилген тиешелүү документтеринин талапка ылайык толтурулушун, толуктугун жана тууралыгын текшерет.

16. Уюм тарабынан тиешелүү документтердин толук эмес же туура эмес толтурулган формада берилгендиги аныкталган учурда Агенттик арыз түшкөн күндөн баштап 10 иш күндүн ичинде жетишпеген документтердин жана таризделиши жана/же толтурулушу белгиленген талаптарга шайкеш келбеген документтердин тизмеги жөнүндө билдирүүнү мекемеге жиберет же анын ыйгарым укуктуу өкүлүнө тапшырат. Эгерде аталган документтер уюм тарабынан билдирүү алган күндөн тартып 2 айдын ичинде Агенттикке берилбесе, Агенттик уюмдун арызын жана документтерин мааниси боюнча кароого кабыл алуудан баш тартат.

17. Уюм тарабынан Агенттикке толук көлөмдө, туура таризделген жана толтурулган арыздар жана документтер берилген учурда аталган арыздар жана документтер маанисин текшерүү үчүн кароого кабыл алынат. Арызды жана документтерди маанисин кароо үчүн кабыл алгандыгы жөнүндө билдирүү арызды жана документтерди маанисин кароого кабыл алган күндөн тартып 10 иш күндүн ичинде уюмга жиберилет же анын ыйгарым укуктуу өкүлүнө тапшырылат.

3. Агенттик тарабынан сырткы баа берүүнүн тартиби

18. Сырткы баа берүү үчүн Агенттик белгиленген тартипте комиссия түзөт. Комиссиянын ишинин тартиби, уюмдарды жана программаларды аккредитациялоо жаатындагы эксперттерге квалификациялык талаптар, ошондой эле эксперттерди сертификатташтыруунун жана аларды аккредитациялык экспертиза жүргүзүүгө тартуунун тартиби Агенттик тарабынан бекитилет.

19. Жүргүзүлгөн сырткы баа берүүнүн жыйынтыктары боюнча  Агенттик 10 иш күндүн ичинде корутунду даярдайт. Корутундуда Мамлекеттик билим берүү стандарттарынын жана аккредитациялык стандарттардын аткарылуусун баалоо, ошондой эле билим берүү уюмду же программаларды өркүндөтүү боюнча сунуштамалар милдеттүү түрдө болууга тийиш. Корутундунун негизинде Агенттик 5 иш күндүн ичинде билим берүү уюмун (программасын) аккредитациялоо жөнүндө же аккредитациялоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алат.

Аккредитациялоо жөнүндө чечимдердин объективдүүлүгүн жана мамлекеттик органдардан жана билим берүү уюмдарынан көз карандысыздыгын кепилдөө үчүн Агенттик курамына бирдей пропорцияда мамлекеттик органдардын, экономика секторунун жана жарандык коомдун өкүлдөрү киргизилген жумушчу органды түзөт.

20. Корутундунун негизинде Агенттик төмөнкүдөй чечимдерди кабыл алат:

- бардык аккредитациялык стандарттарга шайкеш келген шартта - 5 жылдык мөөнөткө аккредитациялоо жөнүндө;

- 1-2 аккредитациялык стандарттар боюнча талаптарга жооп бербеген учурда кемчиликтерди четтетүү талабы менен 1 жылдык мөөнөткө сын пикирлер менен (шарттуу) аккредитациялоо. Сын пикирлердин жоюлгандыгы боюнча фактылар ырасталган учурда аккредитациялоо мөөнөтү 5 жылга чейин узартылышы мүмкүн (шарттуу аккредитациялоо мөөнөтү менен бирге алганда), бирок шарттуу аккредитациялоо жөнүндөгү чечим эки жолудан ашык кабыл алынбайт.

- 2ден ашык аккредитациялык стандарттар боюнча талаптарга жооп бербеген шартта аккредитациялоодон баш тартуу жөнүндө.

21. Аккредитациялоодон баш тарткан учурда кайрадан аккредитациялоо боюнча арыз бир жылдан кийин гана кабыл алынат. Аккредитациялоону жүргүзүү үчүн төлөнгөн акча каражаты кайтарылып берилбейт. Билим берүү уюмун кайталап аккредитациялоодо кетирилген чыгымдар билим берүү уюмдарынын эсебинен төлөнөт.

22. Агенттик аккредитациялоо процессинин жүрүшүндө белгилүү болгон маалыматтарды ачыкка чыгарууга, ошондой эле билим берүү уюмунун беделине зыян келтирүүгө багытталган аракеттерди жасоого укуксуз. Эгерде Агенттик билим берүү уюмунун ишинде одоно тартип бузууларды аныктаса, билим берүү жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга аныкталган фактылар жөнүндө жазуу жүзүндө маалымдоого милдеттүү.

23. Билим берүү уюмдарын жана билим берүү программаларын аккредитациялоо боюнча отчеттор Кыргыз Республикасынын жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялануусу, Кеңешке жана билим берүү жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жөнөтүлүшү керек.

24. Билим берүү уюму. Агенттик чечим чыгарганга чейин аккредитациялоонун каалаган этабында аккредитация өткөрүү жөнүндөгү арызын кайтарып алууга укуктуу, мында аккредитациялоо үчүн төлөнгөн сумма кайтарылып берилбейт.

25. Аккредитациялаган уюм аталышынын, жетектөөчү курамынын, жайгашкан жеринин өзгөргөндүгү жана Кыргыз Республикасынын юстиция органдарында катталган байланыш маалыматтары жөнүндө бардык маалыматтарды бир айлык мөөнөттө Агенттикке кабарлоого милдеттүү.

4. Аккредитациялоо жөнүндө документтер

26. Аккредитацияланган билим берүү мекемелерине шарттуу аккредитациялангандарды кошо алганда колдонуу мөөнөтүн көрсөтүү менен аккредиттациядан өткөндүгү жөнүндө сертификат берилет.

27. Билим берүү уюму кайра каттоодон өткөн учурда сертификаттын жарактуулугу сакталат.

28. Шарттуу аккредитациялоонун мөөнөтүн эске албаганда билим берүү уюмдарынын жана программаларынын аккредитациялоо мөөнөтү аяктаса, аккредитациялоо жөнүндө сертификаттын жарактуулук мөөнөтүн узартууга жол берилбейт.

29. Аккредитациялоо жөнүндө сертификаттын жарактуулугу төмөнкү учурларда токтотулат:

- ага берилген мөөнөт аяктаса;

- билим берүү уюму жоюлса;

- сертификат берилген билим берүү уюмунун тиешелүү программасынын иши токтотулса.

30. Билим берүү уюмдарын жана программаларын аккредитациялоо жөнүндө сертификаттардын бланктарынын формасы билим берүү жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан белгиленет.

31. Аккредитациялоо жөнүндө сертификаттын бланкы жана анын тиркемесинин бланкы корголгон полиграфиялык продукция болуп эсептелет жана так отчетун берүүчү документ катары сакталууга, эсепке алынууга тийиш.

32. Аккредитациялоо жөнүндө сертификатка (анын тиркемесине) Агенттиктин жетекчиси (ал болбогон учурда - анын орун басары) кол коёт жана ал органдын мөөрү менен күбөлөндүрүлөт. Аккредитациялоо жөнүндө сертификаттын тиркемесинде бир нече барак болсо, ал барактар тигилүүсү керек.

33. Аккредитациялоо жөнүндө сертификаттын тиркемеси (тиркемелери) болбосо, ал жараксыз болуп эсептелет.

34. Аккредитациялоо жөнүндө сертификат жоголгон же бузулган учурда Агенттикке билим берүү уюмунун арызынын негизинде аккредитациялоо жөнүндө сертификаттын дубликаты берилет. Аккредитациялоо жөнүндө сертификаттын дубликатын берүү тууралуу Агенттиктин чечими арыз катталган күндөн тартып 15 иш күндөн ашпаган мөөнөттө кабыл алынат. Аккредитациялоо жөнүндө сертификаттын дубликаты бир нускада "дубликат" деген белги коюу аркылуу таризделет. Аккредитациялоо жөнүндө сертификаттын дубликатынын көчүрмөсү уюмдун аккредитациялык делосунда сакталат.

35. Аккредитациялоо жөнүндө арыз жана ага тиркелген документтер, Агенттиктин аккредитациялоо же аккредитациялоодон баш тартуу жөнүндө, аккредитациялоо жөнүндө сертификатты кайра берүү жөнүндө тескөөчү актылары, аккредитациялоо жөнүндө сертификаттын тиркемелери менен көчүрмөлөрү, ошондой эле аккредитациялоо жөнүндө сертификаттын дубликатын берүү үчүн тиешелүү документтер жана текшерүү жүргүзүү менен байланышкан бардык документтер уюмдун аккредитациялык делосун түзөт жана Агенттикте сакталууга тийиш, ошондой эле зарыл учурларда электрондук жана кагаз түрүндө тиешелүү органдарга түздөн-түз берилет же жеткирилгендиги жөнүндө маалымдоону мойнуна алып, тизме менен өткөрүп берүүчү почта заказы аркылуу жиберилет.

36. Агенттик аккредитациялоону жүргүзүүнүн жыйынтыгын чыгарган күндөн баштап 10 жумушчу күндүн ичинде аткарган иштери жана кабыл алынган чечимдери боюнча Кеңешке жана билим берүү боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга маалымат берет.

37. Кеңеш электрондук формада аккредитациялоо өткөрүүгө укуктуу аккредитациялык агенттиктердин реестрин жүргүзөт.

Аккредитациялык агенттиктер аккредитациялануучу билим берүү уюмдарынын жана программаларынын реестрин электрондук формада жүргүзүп, аларды өз сайттарына жайгаштырат да, ар бир кварталда бир жолудан кем эмес жолу жаңыртып, ар бир отчеттук мезгилден кийинки айдын 15-числосунан кечиктирбей билим берүү жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга квартал сайын отчет берип турат.

38. Аккредитацияланган билим берүү уюмдарынын жана программаларынын реестри чечим кабыл алынган датасы жана ыйгарылган каттоо номерин көрсөтүү менен алфавиттик тартипте түзүлөт.

39. Реестрде төмөнкү маалыматтар камтылат:

а) Агенттиктин аталышы;

б) аккредитациялоо жөнүндө сертификатты алган уюмдун толук аталышы, жайгашкан жери;

в) юридикалык жак катары уюмдун мамлекеттик каттоо күбөлүгүндөгү маалыматтар;

г) аккредитациялоо жөнүндө сертификатты алган уюмдун - салык төлөөчүнүн идентификациялык номери;

д) аккредитациялоо жөнүндө чечим кабыл алынган дата;

е) аккредитациялоо жөнүндө сертификаттын реквизиттери;

ж) аккредитациялоо жөнүндө сертификаттын жарактуулук мөөнөтү;

з) аккредитацияланган билим берүү программаларынын тизмеги;

и) аккредитациялоо жөнүндө сертификатты кайра тариздөөнүн негизи жана датасы;

к) аккредитациялоо жөнүндө сертификаттын жарактуулук мөөнөтүнүн аяктагандыгы жөнүндө негиздеме жана датасы.

40. Агенттиктин тескөөчү документи реестрге маалыматтарды киргизүү үчүн негиз болуп эсептелет.41. Аккредитацияланган билим берүү уюмдарынын жана программаларынын реестри жөнүндө маалымат Агенттикте беш жыл сакталат жана андан кийин белгиленген тартипте архивге өткөрүлөт.


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница