Информатор о исплати осигураног износа депозитаДата09.05.2016
Размер57.2 Kb.Информатор о исплати осигураног износа депозита

Агенција за осигурање депозита, даље: Агенција, преко Банке Поштанске штедионице а.д. Београд као банке исплатиоца врши исплату осигураних депозита депонентима који су средства положили код Универзал банке а.д. Београд с обзиром да је тој банци дана 31.01.2014. године Народна банка Србије одузела дозволу за рад и да је Привредни суд дана 03.02.2014. године донео решење о отварању стечајног поступка.


Депонентима чију су депозити осигурани у складу са одредбама Закона о осигурању депозита („Службени гласник РС“, бр. 61/05, 108/08 и 91/10) извршиће се исплата депозита до осигураног износа до 50.000 евра за његову укупну штедњу (увећану за камату) и умањену за износ његових доспелих обавеза према банци у стечају.
Депоненти чији су депозити осигурани су:


 • физичка лица (резиденти и нерезиденти),

 • предузетници (резиденти),

 • микро правна лица (резиденти),

 • мала правна лица (резиденти) и

 • средња правна лица (резиденти).
 • Упутство за подношење Захтева за исплату

Пре сачињавања и подношења захтева за исплату радник банке исплатиоца депоненту уручује Преглед укупних потраживања депонента по основу депозита од Универзал банке и укупних доспелих обавеза депонета према Универзал банци, са стањем на 03.02.2013. године и са утврђеним правом (износом) на осигурани износ депозита.


Уколико је сагласан са обрачунатим износом за исплату депонент на обрасцу Захтев за исплату осигураног износа депозита подноси захтев за исплату износа осигураног депозита до 50.000 евра који Банка Поштанска штедионица а.д. као банка исплатилац у име и за рачун Агенције треба да исплати депоненту.

Захтев за исплату штампа радник банке исплатиоца на исплатном месту и уручује депоненту, односно овлашћеном лицу за депонента, на потпис у смислу сагласности на износ који депонент потражује.


Ради остваривања права на исплату осигураног износа депозита депонент је дужан да уз захтев за исплату стави на увид и достави надлежном раднику банке исплатиоца следеће:


 1. Исправу којом доказује основаност потраживања:

 • уговор о новчаном депозиту,

 • уговор о штедном улогу,

 • уговор о банкарском текућем рачуну,

 • штедна књижица,

 • картица текућег динарског или девизног рачуна,

 • решење о наслеђивању,

 • решење о старатељству,

 • Извод из матичне књиге рођених (којим се доказује право законског заступника да располаже средствима - за родитеље малолетних лица),

 • или други валидан документ на основу кога је депонент располагао средствима депозита у периоду пре доношења решења НБС о одузимању дозволе за рад банци.

 1. Фотокопију наведене исправе (документа) у једном примерку и

 2. Стави на увид важећу идентификациону исправу.

Осим пунолетног власника депозита, законског заступника (у случају малолетних власника депозита) и законског старатеља (у случају лица са смањеном пословном способношћу), средства по основу осигураног износа депозита у име депонента физичког лица може подићи пунолетно лице, само на основу овлашћења овереног од стране надлежног судског органа или органа локалне самоуправе, под датумом након дана одузимања дозволе за рад банци.


Овлашћено лице депонента предузетника, микро, малог или средњег правног лица, поред личне исправе дужно је да надлежном раднику банке исплатиоца стави на увид:


 1. уколико захтев за исплату не подноси лице уписано у регистар надлежног органа за заступање, овлашћење за располагање средствима у висини осигураног износа депозита, а које је на меморандуму тог правног лица, гласи на име и које је потписано од лица уписаног у регистар надлежног органа за заступање правног лица и оверено печатом.

Текст овлашћења доступан је на сајту Агенције за осигурање депозита и на сајту и шалтерима Банке Поштанска штедионица а.д. Београд, као Банке исплатиоца.
 1. Образац Оверени потписи лица овлашћених за заступање („ОП образац“) који је оверио надлежни орган (доставља се оригинал или оверена копија на увид).

Образац треба да садржи податке за лице уписано у регистар надлежног органа за заступање, а уколико захтев за исплату подноси овлашћено лице, образац треба да садржи и податке за овлашћено лице. 1. Оригинал личне карте лица уписаног у регистар надлежног органа за заступање, односно овлашћеног лица за подизање средстава осигураног износа депозита, а изузетно пасош или другу исправу са сликом, у свему у складу са важећим прописима.
 1. Уколико Депонент даје налог да се исплата осигураног износа у еврима изврши преносом на другу домаћу банку, обавезан је да Банци исплатиоцу достави Инструкције за пренос које садрже следеће податке: назив друге домаће банке код које Депонент има отворен девизни рачун, назив коресподентне банке у иностранству и број IBAN-а, односно број рачуна који депонент има у другој домаћој банци.

Исплата осигураног износа се врши у динарима и еврима сагласно валутној структури укупних депозита депонента у банци у готовини и преносом на други рачун. Физичким лицима врши се искључиво у готовом новцу/ефективи или преносом на други рачун депонента који се води у банци исплатиоцу.


Предузетницима, микро, малим и средњим правним лицима, врши се искључиво безготовински пренос средстава на трансакциони рачун који Депонент наведе на Захтеву, или код банке исплатиоца или на рачун код друге банке.

Уколико Депонент нема трансакциони рачун ни у једној банци, потребно је да га отвори у банци исплатиоцу или код друге банке и да накнадно поднесе Захтев са унетим бројем трансакционог рачуна.


Под валутном структуром се подразумева процентуални однос депозита у динарима и депозита у девизама у укупним депозитима депонента у банци, који се прерачунавају према званичном средњем курсу Народне банке Србије на референтни дан тј. 3. фебруар 2014. године.
Депоненти имају право да поднесу захтев за исплату осигураног износа у року од 3 године од дана доношења решења Привредног суда у Београду о покретању стечајног поступка.


 • Поступак за решавање рекламација депонената
 • Уколико је депонент несагласан са висином или валутном структуром утврђеног права на исплату осигураног износа или ако сматра да исто није сагласно чињеничном стању поднеће рекламацију.
 • Депонент подноси рекламацију на обрасцу који му даје надлежни радник банке исплатиоца и попуњава га у два примерка.
 • Депонент може поднети рекламацију непосредно Банци Поштанској штедионици а.д. као банци исплатиоцу на исплатном месту, -поштом на адресу Банка Поштанска штедионица, Сектор за обраду докумената (с назнаком: Универзал банка а.д. Београд), Краљице Марије 3, 11000 Београд,) или emailom на reklamacijeubb@posted.co.rs, односно Универзал банци а.д. Београд у стечају или Агенцији за осигурање депозита на email reklamacijeubb@aod.rs.
 • Уз рекламацију депонент прилаже и фотокопије докумената од значаја за решавање исте.
 • Поступак пријаве потраживања изнад осигураног износа 50.000 евра
 • Ако је нето потраживање депонента веће од противвредности 50.000 евра, разлика (укупан износ нето депозита минус осигурани износ од 50.000 eвра) се надокнађује у стечајном поступку.

 • Пријава потраживања се у писменој форми, са приложеном докумнтацијом о основаности потраживања, подноси Привредном суду у Београду на адресу: Масарикова 2, 11000 Београд.

 • Рок подношења пријаве је 60 дана дана од дана отварања стечаја.
 • За све додатне информације депоненти се могу обратити на следеће телефоне и адресе:

 • Агенцији за осигурање депозита на бројеве телефона 011/2075 105 и 011/2075 126, мејл адреса: depozit@aod.rs, info@aod.rs, reklamacijeubb@aod.rs или

 • Банци Поштанској штедионици а.д. Београд позивањем контакт центра на број телефона 011/2020 292.База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница