Информация за членството в бализСкачать 93.45 Kb.
Дата07.05.2016
Размер93.45 Kb.


Информация за членството в БАЛИЗ


 1. Мисия и визия

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения е национална мрежа от родителски организации, която работи за достойния и независим живот на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства. БАЛИЗ се застъпва за провеждане на национална и местна политика, която зачита правата на лицата с интелектуални затруднения и спомага за изграждане на необходимата им подкрепяща среда и пълна интеграция в обществото.

БАЛИЗ вярва и настоява за участие на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства във формирането, мониторинга и контрола на политиките, които имат отношение към техния живот на всички нива на централната и местна власт.

БАЛИЗ оказва подкрепа на своите членове в реализирането на техните дейности за лицата с интелектуални затруднения и техните семейства, като предоставя информация, експертни и методически консултации, финансиране и подкрепа за реализиране на проекти.

БАЛИЗ подкрепя разкриването и развитието на социални услуги в общността за лицата с интелектуални затруднения, ранната интервенция, интегрираното обучение и подкрепената трудова заетост.

БАЛИЗ членува в национални съвети и други национални, европейки и международни организации, спомагащи за успешното провеждане на дейността й.

Където е необходимо и във възможно най-голяма степен БАЛИЗ работи заедно с други организации и заинтересовани страни при защита на интересите на хората с интелектуални затруднения.В своите действия БАЛИЗ отстоява колективния интерес на своите членове и функционира като платформа за развитие, проучване и споделяне на знания. 

 1. Цели и средства.

Основните цели на Асоциацията са:

 • Защита на правата на лицата с интелектуални затруднения.

 • Отстояване на правото за достоен и независим живот на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства.

 • Подобряване на условията за включване и пълноценно участие във всички области на социалния живот на лицата с интелектуални затруднения.

 • Изграждане и развитие на социалните услуги в общността за лицата с интелектуални затруднения и техните семейства.

 • Подкрепа за пълноценно участие на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства при изготвянето, наблюдението и контрола върху провежданите национални, регионални и местни политики с отношение към хората с увреждания.

 • Повишаване информираността на лицата с интелектуални затруднения за техните права и способността им сами да отстояват правата си.

 • Формиране на позитивни обществени нагласи.

Средствата, с които Асоциацията ще постига своите цели са:

 • Отстояване на правата на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства пред институциите на централната и местната власт.

 • Участие в изготвянето, наблюдението и контрола на провежданата национални, регионални и местни политики за лицата с интелектуални затруднения.

 • Провеждане на проучвания и изготвяне на анализи и становища във всички области, свързани с лицата с интелектуални затруднения.

 • Събиране, обобщаване и разпространение на информация в т.ч. поддържане на интернет страници и публикуване на популярна и специализирана информация в електронен и печатен вид, организиране на информационни кампании и организиране на обществени форуми.

 • Оказване на подкрепа за сформирането и дейността на родителски организации и организации на лица с интелектуални затруднения.

 • Провеждане на обучения и консултации за лицата с интелектуални затруднения, техните родители, семейства и лицата заети в дейности, свързани с тях.

 • Реализиране на проекти в областта на защитата на правата, социалната интеграция и социалните услуги за лицата с интелектуални затруднения.

 • Членуване и партньорство със сродни български и международни организации за постигане на целите си. 1. Етичен кодекс на БАЛИЗ

Членовете на БАЛИЗ се съгласяват и споделят следните Етични принципи:

 • максимално възможно включване на лицата с интелектуални затруднения при обсъждане на въпросите, които се отнасят до тях;

 • търсят представителство на позициите на лицата с интелектуални затруднения и техните родители и семейства на всички нива;

 • в своята дейност зачитат и максимално подкрепят независимия и достоен живот на лицата с интелектуални затруднения;

 • ако предоставят услуги и дейности за лица с интелектуални затруднения се стараят да спазват най-добрите стандарти за качество и професионализъм;

 • противопоставят се на институционалната грижа и работят за закриването на институциите;

 • реализират дейността си като неправителствени организации с добросъвестност, прозрачно и с пълна отчетност.
 1. Общи принципи на членството и видове членство

Членството в БАЛИЗ е доброволно и почива на принципите на общия интерес, взаимното уважение, разбирателството и сътрудничеството.

Редовни членове на Асоциацията могат да бъдат юридически лица, фондации и сдружения, които споделят целите на Асоциацията и желаят да работят за тяхното постигане и в които членуват лица с интелектуални затруднения и / или техни родители и близки.

Асоциирани членове на Асоциацията могат да бъдат юридически лица и неформални обединения, които споделят целите на Асоциацията и които са:

- Юридически лица, които по устав, мисия и предмет на дейност работят за лицата с интелектуални затруднения, без в тях да членуват лица с интелектуални затруднения и техните родители (роднини) или- Обединения на три и повече лица с интелектуални затруднения и / или родители и роднини на лица с интелектуални затруднения, без да са регистрирани като юридическо лице.

Почетни членове могат да бъдат физически или юридически лица, които споделят целите на Асоциацията и са допринесли съществено за развитието на организацията и изпълнението на нейната мисия. Номинации за почетно членство могат да правят Общото събрание, членовете на Управителния съвет и Изпълнителния директор.

 1. Права и задължения на членовете

Права на членовете

Редовните членове на Асоциацията имат право:

 • Да участват в дейността на Асоциацията и в работата на работните групи

 • към Общото събрание.

 • Да участват в заседание на Общото събрание с право на глас.

 • Да бъдат избирани в органите на управление.

 • Да осъществява контрол върху работата на Асоциацията и Органите на

 • управление.

 • Да бъдат информирани за дейността на Асоциацията.

 • Да се ползуват от имуществото и от резултатите на дейността й.

 • Да участва във формирането на общите становища и позициите на Асоциацията.

 • Да участват като партньор в общи проекти на членове и на самата Асоциация.

 • Да участват в обмена на добри практики с останалите членове на Асоциацията.

 • Да поставят въпроси пред администрацията на Асоциацията и да получават отговори.

 • Да участват в инициативи на Асоциацията.

 • Да кандидатстват с проектни предложения за финансиране и друга подкрепа от фондовете на Асоциацията.

Асоциираните членове имат право:

 • Да участват в дейността на Асоциацията, а при покана и в работата на работните групи към Общото събрание.

 • Да участва в заседанията на Общото събрание без право на глас.

 • Да участва в дискусиите по изготвяне на общите становища на Асоциацията;

 • Да бъдат информирани за дейността на Асоциацията.

 • Да се ползуват от имуществото и от резултатите на дейността й.

 • Да поставят въпроси пред администрацията на Асоциацията и да получават отговори.

 • Да участва в инициативи на Асоциацията.


Почетните членове имат право:

 • Да участват в дейността на Асоциацията, а при покана - и в работата на работните групи към Общото събрание.

 • Да участват в заседанията на Общото събрание без право на глас.

 • Да бъде информиран за дейността на Асоциацията.

 • Да поставят въпроси пред администрацията на Асоциацията и да получават отговори.

 • Да участва в инициативи на Асоциацията.

 • Да участва в дискусиите по изготвяне на общите становища на Асоциацията.


Задължения на членовете:

Редовните членове на Асоциацията са длъжни:

 • Да спазват Устава и Вътрешния правилник на Асоциацията.

 • Да работят за постигане на целите на Асоциацията и да спазват политиката й.

 • Да определят свой представител, който да участва в дейността на Асоциацията.

 • Да заплащат предвидените имуществени вноски и годишен членски внос по реда

 • определен във Вътрешния правилник.

 • Да съдействат за изграждане и повишаване авторитета на Асоциацията.

 • Да предоставят ежегодно актуална информация за дейността си и за настъпили

 • промени в устройството на организацията,

 • Да споделят опит и добри практики с другите членове на Асоциацията;

 • Добросъвестно и в срок да изпълняват задълженията, поети за решаване на

 • конкретни задачи.

Асоциираните членове са длъжни:

 • Да спазват Устава и Вътрешния правилник на Асоциацията.

 • Да работят за постигане на целите на Асоциацията и да спазват политиката и.

 • Да определят свой представител, който да участва в дейността на Асоциацията.

 • Да заплащат предвидените имуществени вноски по реда определен във Вътрешния правилник.

 • Да съдействат за изграждане и повишаване авторитета на Асоциацията.

 • Да предоставят ежегодно актуална информация за дейността си и за настъпили

 • промени в устройството на организацията,

 • Да споделят опит и добри практики с другите членове на Асоциацията;

 • Добросъвестно и в срок да изпълняват задълженията, поети за решаване на

 • конкретни задачи


Почетните членове са длъжни

 • Да спазват Устава и Вътрешния правилник на Асоциацията.

 • Да работят за постигане на целите на Асоциацията.

 • Да съдействат за изграждане и повишаване авторитета на Асоциацията.

 • Да споделят опит и добри практики с другите членове на Асоциацията;

 • Добросъвестно и в срок да изпълняват задълженията, поети за решаване на

 • конкретни задачи

 • Процедура за прием на членове, отпадане и изключване.

 • Изисквани документи, съгласно различните видове членство.
 1. Процедура за прием на членове, отпадане и изключване.

Членството в БАЛИЗ е максимално улеснено. Цялата необходима информация за кандидатстване за членство е достъпна на интернет страницата на БАЛИЗ, както и в офиса на Асоциацията при поискване.


Администрацията на БАЛИЗ отговаря за приема на нови членове като отговаря на запитвания, а при заявен интерес оказва подкрепа при подготовка на документите и придвижва административно кандидатурата за решение.
Кандидатурите за членство се разглеждат на редовните заседания на Управителния съвет, в зависимост от постъпването им и решението се обявява в 10 дневен срок след заседанието на УС на кандидатствалата организация. Решенията на Управителния съвет се внасят за одобрение на следващото заседание на Общото събрание.
След разглеждане на кандидатурата Управителният съвет може да реши, че е необходима среща с представители на организацията или друга допълнителна информация, за дейността и. Кандидатът се уведомява за решението в 10 дневен срок и администрацията на БАЛИЗ съдейства за следващите действия.
Кандидатът за член може да обжалва решението на УС пред Общото събрание.

Решението на Общото събрание е окончателно.


Процедура по приема на нови членове:

 • Подаване на заявление със всички съпътстващи документи. В заявлението се посочва членството за което се кандидатства.

 • Разглеждане на документите на редовно заседание на УС и взимане на решение.

 • Уведомяване на кандидата в 10 дневен срок от взимане на решението.

 • Внасяне на решението за одобрение от Общото събрание.

Изключване от Асоциацията


Освен в случаите посочени в Закона за ЮЛНСЦ и Устава на БАЛИЗ към изключване на членове се преминава при:

 • системни нарушения на Устава и Правилника на вътрешния ред;

 • противоречие с политиката, ценностите и целите на Асоциацията;

 • при действия и изказвания, които подронват образа и престижа на Асоциацията;

 • при доказано неспазване на Етичния кодекс на членовете;

За изключване мотивирано решение взима на свое заседание УС, което внася за одобрение на следващото заседание на Общото събрание.


Мотивираното решение изисква да бъдат събрани и налични достатъчно материали удостоверяващи нарушението, което е основание за изключването.

Решението на УС може да бъде обжалвано пред Общото събрание. Решението на Общото събрание е окончателно.


Процедура по изключване може да бъде предприета при мотивирано поискване от поне 3 пълноправни члена на Асоциацията или член на УС.
Преди пристъпване към изключване УС може да поиска допълнителни уточняващи документи или среща с представител на организацията – член. Администрацията на Асоциацията организира срещата и съдейства за събиране на необходимата информация.

При възникване на проблем с членовете


При възникване на проблеми с член на Асоциацията по решение на УС може да бъде излъчен представител на Асоциацията, който да проведе срещи и да съдейства за разрешаването на проблемите.

Процедура по изключване на член:


 • Представяне на мотивирано искане за изключване на заседание на УС.

 • УС взима решение за изключване или изисква допълнителни материали и среща с представител (и) на организацията. Решение се взима на следващото заседание.

 • Уведомяване на изключената организация в 10 дневен срок.

 • Внасяне за одобрение на решението на следващо заседание на Общото събрание.

Констатиране на отпадане


Отпадане от членство се констатира при:

 • неплащане на членски внос в рамките на 3 последователни години;

при неявяване на 3 поредни общи събрания без уважителни причини.


 1. Изисквани документи, съгласно различните видове членство

Изисквани документи: • Устав, съдебна регистрация по актуално състояние или справка в някой от публичните регистри.

 • Документ за вписване в Централния регистър

 • Мисия и представяне на дейността на организацията за последните 2 години.

 • Мотивационно писмо за членство

 • Списък на членовете на управителния съвет


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница