I. Същност и съдържание на финансовия анализ. Същностстраница1/5
Дата09.05.2016
Размер0.89 Mb.
  1   2   3   4   5
Теоритични основи на финансовия анализ

(Раздел 1)

Същност, значение и задачи на финансовия анализ(Тема 1)

I. Същност и съдържание на финансовия анализ.
1. Същност
Финансовият анализ е неразделна част от финансовата и счетоводната наука. Това обаче не означава, че като такъв той се припокрива по учебно и научно съдържание с някоя от финансовите дисциплини или с финансовото счетоводство.

Като общополезна дейност финансовото счетоводство възниква преди пет века. Потребността от него е продиктувана от чисто практически съображения на нуждите на търговците и индустриалците от подходяща информация за извършваната от тях дейност и нейното ръководене. За разлика от финансовото счетоводство финансовият анализ възниква много по-късно като естествено продължение на счетоводната наука.

Възникването и развитието на финансовия анализ като теория и практика се е случвало винаги паралелно с развитието на финансовото счетоводство и финансовото планиране. Затова и финансовият анализ е най-силно повлиян именно от тези науки. Това налага преди да се пристъпи към изучаването на финансовия анализ по-прецизно да се разграничат функциите на анализа от тези на финансовото счетоводство и финансовото планиране. Известно е, че финансовото счетоводство изпълнява две основни функции:


 • Правилно да отразява финансовите резултати на предприятието за определен период от време и вярно да представя по счетоводен път неговите активи, пасиви и капитал.

 • Да систематизира информацията за контролиране на различните дейности в предприятието.


Финансовото планиране реализира своите функции най-вече в следното:

 • Проучване на бъдещата среда, в която ще функционира предприятието за продължителен период от време.

 • Формиране на дългосрочни цели и разработване на стратегии за реализиране на тези цели.

 • Конкретизиране на стратегиите чрез вътрешно-фирмено планиране на дейността на предприятието (най-вече в рамките на едногодишен период).

За разлика от посочените по-горе две научни дисциплини основната функция на финансовия анализ се изразява в подпомагане управлението на предприятието с подходяща аналитична информация на всички йерархични нива на управлението на дейността в процеса на отчитането, планирането и контролирането на дейността, с цел вземане на правилно управленско решение. Практически тази основна функция на финансовия анализ се осъществява посредством систематизирането на информация най-вече от финансовото счетоводство и финансовото планиране в предприятието. Систематизирането на данните става под формата на аналитични таблици, след което на тяхна база се извършва сравнителен и факторен анализ на дейността на предприятието.2. Съдържание
В най-общия смисъл съдържанието на финансовия анализ включва кръга от проблеми и въпроси, които той изучава. Изяснявайки съдържанието на финансовия анализ трябва да се обърне внимание на това, че като система от специални научни знания от областта на икономиката съдържанието на финансовия анализ има исторически, икономически и гносеологически (познавателен) аспекти. От историческа гледна точка финансовият анализ включва етапите на неговото развитие. На различните етапи съдържанието на финансовия анализ се е изменяло до известна степен. От икономическа гледна точка съдържанието на финансовия анализ се конкретизира в целите и задачите, които чрез този анализ се решават в определен етап от икономическото развитие на страната. Гносеологическият аспект следва да се разбира като възможност чрез него да се опознава и изучава стопанската практика с цел нейното правилно управление.

Изхождайки от казаното дотук може да се обобщи, че същността и съдържанието на финансовия анализ представляват система от специални научни знания, свързани с изследването на икономически процеси и явления в тяхната взаимна връзка и последователност, формиращи се под влиянието на обективни и субективни фактори за предприятието.


3. Характерни особености на финансовия анализ.
От формулираното определение за съдържание на финансовия анализ произтичат следните по-важни характерни особености:

1) Финансовият анализ е преди всички икономически анализ, защото неговото изследване е насочено конкретно към икономическата действителност.

2) Комплексност, систематичност и широко използване на компютърна техника във финансовия анализ. Комплексността и систематичността издигат научното равнище на анализа, а използването на компютърна техника води до рационализиране на икономическата практика.

3) Пряко и непосредствено отношение на финансовия анализ към вътрешно-фирменото планиране на дейността на предприятието и към съставянето на реално обосновани бизнес планове. Затова всяко планиране е съпътствано от анализ и оценка на изпълнението на показателите заложени в плана.

4) Посредством финансовия анализ се разкриват причинно-следствените връзки, което води до изучаване на вътрешната същност на икономическите процеси и явления в предприятието. Това означава, че чрез финансовия анализ се разкриват причините повлияли положително или отрицателно върху изменението на икономическите показатели. Причините в анализа се наричат фактори влияещи върху изменението на показателите.

5) Чрез финансовия анализ се определят основни тенденции и закономерности в развитието на дейността на предприятието. Чрез тенденциите и закономерностите се обосновават и правилните управленски решения за регулиране дейността на предприятието.


II. Значение и задачи на финансовия анализ.
1. Обществено полезни функции и значимост на финансовия анализ.
Значението на финансовия анализ произтича най-вече от обществено полезните функции, които той изпълнява в стопанския живот на всяко едно предприятие. Изхождайки от тях значението на финансовия анализ най-често се конкретизира в следното:

1)Чрез финансовия анализ се дава реална и комплексна оценка на дейността на предприятието. Без такава оценка е затруднено функционирането на предприятието, което е особено важно за функциониране на предприятията в пазарна среда.

2) Важно е значението на финансовия анализ и като средство за мобилизиране на неизползвани до момента ресурси в предприятието (материални, трудови и финансови). Това дава основание да се счита, че финансовият анализ е активен стимулатор за реализирането на икономии по всички горепосочени направления на ресурсите на предприятието.

3) Финансовият анализ има важно значение за съставянето на реално обосновани бизнес планове на предприятието. На базата на анализа на резултатите от предходен период или за изпълнението на плана се разработват показателите за новия планов период.

4) Важно е значението на финансовия анализ и за формирането на професионални знания и умения на специалистите работещи в областта на финансите. Тези знания и умения се формират чрез конкретното изучаване на методиките на финансовия анализ.

5) Значението на финансовия анализ се изразява и в това, че вземането на правилно управленско решение винаги е съпроводено от конкретен и задълбочен анализ на стопанската ситуация. Без предварителен анализ е изключително трудно, а понякога дори и невъзможно, вземането на управленски решения. По такъв начин финансовият анализ има значение и за подобряването и усъвършенстването на стопанското управление в предприятието.
 1. Задачи на финансовия анализ.

Задачите на финансовия анализ произтичат от неговата роля и съдържание в дейността на предприятието. Тези задачи се дефинират от основната цел на финансовия анализ, а именно осигуряване на максимално полезна информация на мениджърските екипи на предприятието в процеса на вземането на правилни управленски решения. В този смисъл по-важните задачи на финансовия анализ са:

1) Реална икономическа оценка на финансовото състояние на предприятието.

2) Създаване на подходящи информационни услуги за правилното протичане на управленския процес в предприятието.

3) Предлагане на варианти за управленски решения, т.е. т.нар. алтернативни управленски решения, на мениджърските екипи в предприятието.

4) Предлагане на подходящ научен апарат и инструментариум, а също и на подходящи методики, за извършване на анализ на дейността на предприятието.

5) Създаване на предпоставки и условия за внедряването на съвременни информационни технологии и за компютъризация на управленския процес.

6) Стимулиране подобряването на икономическите показатели, с помощта на които се планира, отчита и оценява дейността на предприятието.

7) Стимулиране подобряването на отчетността и особено на оперативната и счетоводната отчетност, които са основен източник на данни за извършване на финансов анализ.

8) Подобряване на финансовото планиране и съставянето на реално обосновани финансови планове.


Методически и научен инструментариум на финансовия анализ(Тема 2)

I. Метод на икономическия и финансов анализ и неговите характерни особености.
Под метод се разбира подхода за изучаване на заобикалящата ни действителност, а конкретно в нашия случай – подхода за аналитично изучаване на икономическата действителност на предприятието. Методите и подходите за изучаване на икономическата действителност зависят от целите, задачите и съдържанието на конкретната икономическа наука, с която се изучава дейността на предприятието. Икономическият анализ и в частност финансовият анализ използват два вида методи: универсални и частни. Характерно за универсалните методи е това, че те освен в анализа се използват и в други науки, докато частните методи се използват само в областта на анализа или някоя друга икономическа наука. Към универсалните методи на финансовия анализ най-често се отнасят методите на формално-логическите построения (математически методи), методи на експертните оценки, историко-хронологичен метод и др. Характерно за частния метод на финансовия анализ е това, че чрез него се изучава стопанската дейност и финансово-икономическите резултати от дейността на предприятието, с цел разкриване причините за изменение на показателите и измерване на взаимната връзка и зависимост между тези показатели.

Следователно методът на финансовия анализ е инструментът, с който се изучава финансово-икономическата действителност на предприятието. Този метод притежава следните характерни особености:

1) Научен и познавателен характер на метода. Тази характерна особеност произтича от това, че в областта на финансовия анализ се използват универсални методи на анализа и синтеза. Чрез анализа икономическите процеси и явления се разчленяват на съставните им елементи с цел по-детайлно изучаване, а посредством синтеза се възстановява единството на разчленените елементи с цел извършването на обобщения, констатации, изводи и препоръки.

2) Причинно-следствен характер на метода на анализа. Той се обуславя от използването в анализа на теорията за причинно-следствените връзки. Съгласно тази теория едно явление поражда друго, а причината – следствие. Затова при извършване на финансов анализ се изхожда винаги от презумпцията, че всяко явление или факт в стопанската практика са причинно обусловени от друго явление. Т.е. във финансовия анализ винаги се изхожда от презумпцията, че няма безпричинни неща в икономиката.

3) Измерващ, оценъчен и контролен характер на метода. Разкриването на причините във финансовия анализ е необходимо, но недостатъчно условие. Затова, след като това се направи, следва да се измери и оцени взаимната връзка и зависимост между показателите. Това е продиктувано от факта, че всички показатели са свързани и имат взаимно проникваща сила. Това налага в процеса на финансовия анализ да се измери и оцени силата и посоката на връзката между показателите. Без това аналитичното изучаване на стопанската практика ще бъде лишено от конкретен характер.

4) Системен характер на метода на финансовия анализ. При неговото извършване стопанските явления и процеси се разглеждат като сложни системи и подсистеми, елементите на които са свързани помежду си.

5) Частен и специфичен характер на метода. Изразява се в неговата оригиналност и неповторимост с методите на други науки. Следователно методът на финансовия анализ е характерен само за тази област на човешкото познание и практика.
Необходимо е да се прави разлика между метод и методика на финансовия анализ. Методиката се базира на методите, а методите пък се реализират чрез методиките. Затова методите и методиките на финансовия анализ в своята съвкупност образуват методическия инструментариум на този анализ. Без него на практика е невъзможно да се изследва икономическата действителност.

II. Методически способи на финансовия анализ.
Финансовият анализ използва богат и разнообразен арсенал от способи и методики с цел разкриването на равнища, структури, определянето на тенденции и темпове на развитие, прогнозиране, оптимизиране и определяне влиянието на различни фактори. Цялата съвкупност от методически способи на финансовия анализ образува неговия практически и научен инструментариум. Богатото разнообразие обаче на способите и средствата, които финансовият анализ използва, налагат те да бъдат предварително систематизирани и класифицирани главно по принципи на подобие. Това внася елемент на прецизност при изучаването и прилагането на методическите способи на анализа. За чисто практически нужди методологическите способи на финансовия анализ се групират в следните три основни групи:

1) Способи за подготовка и аналитична обработка на изходните данни (традиционни класически способи на анализа).

2) Способи за установяване и измерване влиянието на факторите (Способи за детерминиран факторен анализ).

3) Способи за проверка на обосноваността и оптималния характер на плановете и решенията (Математически способи, Способи за онагледяване резултатите на финансовия анализ).

Всяка от посочените групи способи притежава своите характерни особености и специфични условия за приложение. Това именно налага тяхното диференцирано изучаване и прилагане в стопанската практика.
1. Способи за подготовка и аналитична обработка на изходните данни (традиционни класически способи на анализа).
В тази група се включват следните методически способи:1.1. Способ на сравнението.
Способът на сравнението е основен способ на класическия икономически анализ и с него започва всеки анализ при изследването на икономическата практика. Неговата същност се изразява в това, че се сравняват едни и същи икономически показатели, но за различни периоди от време или пък фактически показатели с планови такива. Онова, с което се сравняват фактическите показатели, се нарича еталон на сравнението. При този способ се борави с абсолютни и относителни величини. Следователно се получават абсолютни и относителни изменения. Най-често те се изчисляват на базисна и на верижна основа.


 • Абсолютно изменение на базисна основа – изменението на един и същ показател като разлика между неговата текуща (фактическа) и базисна (планова) стойност.

 • Абсолютно изменение на верижна основа – представлява разлика между фактическата стойност и стойността на същия показател през предходен период.

 • Относително изменение на базисна основа – представлява частно между текущата (фактическата) стойност и базисната (плановата) стойност на един и същ показател.

 • Относително изменение на верижна основа – представлява частно между текущата стойност и стойността на същия показател от предходния период.Относителните изменения често се наричат темпове на изменението на даден показател.
Способът на сравнението се прилага в следните разновидности:

1) Сравнение на фактически показатели с планови показатели (сравнение с плана). Задължително условие тук е съпоставимост на фактическите и плановите данни.

2) Сравнение на фактическите показатели със същите показатели, но за минали периоди (сравнение с минали периоди). То е аналогично на предходното, като тук изискването за сравнимост между показателите важи с още по-голяма сила, тъй като дистанцията между сравняванитe показатели е по-голяма във времето. Това предполага и по-големи изменения в показателите.

3) Сравнение на фактически показатели с показатели на предприятия с водещ (прогресивен) опит (сравнение с прогресивното). То има за цел както изучаването, така и внедряването на прогресивен опит от нашата и чуждата икономическа практика. При това сравнение е много важно предприятията, чиито показатели се сравняват, да бъдат еднотипни.

4) Сравнение на фактически показатели със средни показатели за група еднородни предприятия. То има за цел да определи ролята и мястото на сравняваното предприятие със средните достижения на групата еднородни предприятия. И тук условието за сравнимост на данните е задължително.

1.2. Способ на групировките.
До известна степен способът на групировките има универсален характер. Същността му се състои в това, че анализираните факти и явления предварително се групират в еднородни групи по избрани признаци – главно на подобие. Това позволява по-лесно да се анализират и изучат сходствата и различията между икономическите показатели. Пример: групиране на разходи, приходи и др. Не бива обаче да се допуска групиране на показатели по случайни признаци, тъй като това води до изкривяване резултатите на анализа. Този способ се прилага в следните разновидности:

а) типологични групировки – предназначени са за разчленяване на съвкупността от първични данни в еднородни групи;

б) структурни групировки – за анализ на вътрешния състав и структурата на икономическите процеси и явления;

в) по факторни групировки – за анализиране на причинно-следствени връзки между показателите и за разкриване на факторите повлияли върху изменението на показателите.


1.3. Способ на средните величини.
Способът на средните величини се прилага широко в анализаторската практика. Чрез него се анализира и изучава типичното при масови и еднородни икономически явления. Пример: анализ на средната работна заплата, средната производителност на труда и др. Използването на средни величини в анализа има и някои недостатъци. Най-съществен е този, че средните величини до голяма степен обезличават индивидуалните особености на анализираните процеси и явления. Това налага те да бъдат използвани много внимателно в анализаторската практика. Този способ се прилага в слените две разновидности:

а) като обикновени средни величини;

б) като средни претеглени величини.
1.4. Способ на наблюдението.
В аналитичното изследване способът на наблюдението се използва в етапа на получаването на емпирични знания за икономическата действителност. В зависимост от степента на обхвата на анализираните показатели наблюдението бива пълно и частично, а в зависимост от начина на провеждането му – постоянно и случайно (моментно). Най-често този способ за практически нужди се прилага в комбинация от посочените му разновидности. Например при пълното и постоянно наблюдение се получава информация за всички елементи на анализираната действителност. Този подход обаче е твърде трудоемък и той е оправдан само в случаите, когато на анализ се подлага цялостната икономическа дейност на предприятието. Когато за целите на анализа не се изисква такава мащабност, се използва частичното наблюдение. Не бива обаче за сметка на рационализирането на анализаторската работа да страдат резултатите от изследването.

2. Способи за установяване и измерване влиянието на факторите (Способи за детерминиран факторен анализ).
При извършването на финансов анализ се налага да се установява влиянието на няколко фактора върху изменението на един съвкупен (резултативен) показател. В този случай влиянието на всеки фактор се определя поотделно. За установяване влиянието на факторите във финансовия анализ се използват способите за факторен анализ:


 • Способ на елиминирането.

 • Способ на балансовите съпоставки (балансов способ).


2.1. Способ на елиминирането.
Способ на верижното заместване – това е основен методически метод на факторния икономически анализ. Неговото прилагане е възможно, когато между анализираните показатели съществува строга функционална зависимост, т.е. математическа зависимост. Функционалната зависимост между показателите се изразява в това, че резултативният показател може да бъде произведение, сума или частно от съставните показатели. Тъй като съставните са винаги два или повече, като правило една част от тях са количествени показатели, а друга – качествени.

Прилагането на способа на верижното заместване налага съблюдаването на следните три изисквания:  • строга математическа зависимост между разглежданите показатели;

  • разграничаване на количествените от качествените показатели;

  • определяне влиянието на количествените показатели най-напред и след това – на качествените.

Ако тези изисквания не се спазват резултатите от извършения анализ няма да бъдат верни.

Алгоритъмът на способа на верижното заместване се прилага в следната последователност:

1) Необходимо е да разполагаме с плановата и фактическата стойност на анализираните показатели (факторни и резултативни).

2) Извършване сравнителен анализ на резултативните показатели, като за целта от фактическата стойност на резултативния показател изваждаме неговата планова стойност.

3) Извършваме верижно заместване във факторните показатели, като плановата стойност на всеки факторен показател се замества с неговата фактическа стойност. При всяко заместване във факторните показатели получаваме т.нар. условни показатели, които нямат реална икономическа стойност, а изпълняват само спомагателна функция в алгоритъма. Заместванията се извършват най-напред в количествените факторни показатели и след това – в качествените.

4) Влиянието на всеки факторен показател (количествен или качествен) се определя като от стойността на всяко следващо заместване (всеки следващ условен показател) се извади стойността на предходното заместване (на предходния условен показател).

5) В заключение на факторния анализ се извършва проверка на верността на аналитичната работа посредством алгебричен сбор от влиянията на всички фактори.
ПРИМЕР: Приемаме, че стокооборотът в търговската дейност се формира (изменя) под влиянието на следните 4 фактора:


  • брой на търговските работници;

  • работни дни, през които те са ангажирани;

  • работни смени в рамките на работните дни;

  • производителност на труда на всеки търговски работник.

СО = Бр.р-ци х Бр.р.дни х Р.см х Пр.тр. - планова стойност

- фактическа стойност
(сравнителен анализ)

Количествени показатели: a, b, c; качествени показатели: d.


I условен показател:

II условен показател:

III условен показател:

IV условен показател:


Проверка: =
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница