Градска библиотека у новом садустраница9/35
Дата22.04.2016
Размер4.76 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   35

УКУПНО:

1369

Партија 36 - (Лингвистика и књижевност)

Р.бр.

Опис добара – (назив – аутор)

КоличинаСрпски језик у бројкама - Илија Ковић

3Танго у срцу града - Александра Антић

5Други живот Николе Тесле - Милоје Поповић Каваја

5Лауреат - Александар Југовић

10Мимоход - Владан Радоман

10Храна за птице - Милован Данојлић

3Зидови - Енес Халиловић

1Склони љубави - Тијана М. Ђерковић

7Тесла као лик у уметности

3Пад америчке моћи - Серђо Романо

7Праксеологија ликовне уметности - Горан Гаврић

1Нацрт за једну педагошку праксу - Горан Гаврић

2Из лажи у лаж - Хенрик Стангеруп

7Драме о великанима - Миодраг Илић

3Сиромаштво у фолклорној традицији - Соња Петровић

3

УКУПНО:

70

Партија 37 (Друштвене науке и белетристика)

Р.бр.

Опис добара – (назив – аутор)

КоличинаМАК 52 идеална филмска викенда - М. Петровић

2Празник у коми - Ф. Бегбеде

10Круг - Д. Егерс

7С.Н.У.Ф.Ф. - В. Пељевин

13Ланзароте и други текстови - М. Уелбек

7Шифра - Х. Л. Борхес

2Универзална историја бешчашћа - Х. Л. Борхес

2Освајање власти - Ч. Милош

2Трансатлантик - В. Гомбрович

5Наша еротска драма - В. Гомбрович

2Вољена жена - А. Макин

7Професор жеље - Ф. Рот

7Слободан свет - Д. Безмозгис

3Крвник љубави - И. Јалом

1Кад је Ниче плакао - И. Јалом

2Културна историја Београда XVIII века

1Духовни капитал / богатство за одрживу будућност

3Дивергентни - В. Рот

8Побуњени - В. Рот

8Грозница таме - К. М. Монинг

7Криве су звезде - Џ. Грин

20Одани - В. Рот

13Лавиринт: немогуће бекство - Џ. Дашнер

5Легенда - Мари Лу

5Време сна - TERRA INCOGNITA - Ј. Ћосић

7Салон лепоте Само мало улепшавања - А. М. Смит

23Паметне жене погрешни избори - Др К.Коувен и др М. Киндер

10Цена соли - П. Хајсмит

15Армагедон - В. Арсић

13Приповести Ајрана - К. Прем

7Пољубац лептира - Џ. Лајон

15Луда жена - Х. Х. Миљас

10Асфалт прекоморац - Д. Ћоровић

10Заборављене љубави из младости - А. Мекол Смит

23Врана - Е. Аксл Сунд

23Мој живот код руских милијардера - М. Фресак

5Дневник Великог рата - Г. Илић Марковић

7Суботња свадба под великим шатором - А. М. Смит

5Заборављена уметност захвалности - А. М. Смит

5Мале радости суботе

10Ре-визија психологије - Џ. Хилман

3Спавачи - Л. Каркатера

3Вера, Ника и њихових седам бака

25Џукац куцов

25Полисена и њено прасе

25Слушај како ми лупа срце

25Ђубре

20Обданиште за чудовиштанца

25Моја сестра живи у камину

25Загонетна кућа у шуми

25Шетња Адом

1Дражесно групно самоубиство

7Сломљена крила - Халил Џубран

3Исусово детињство - Џ. М. Куци

7Људска љага - Филип Рот

7Умијеће управљања новцем - Р. Лубурић, Н. Фабрис

1Конкурентност привреде - М. Унковић

2Суочавање ставова о мотивацији - С. Николић

1Регионална политика и регионални развој. ЕУ - Д. Радуловић

1Регионална политика регионални развој. Србија - Д. Радуловић

1Хајдуци И Венеција у доба Морејског рата - М. Коцић

1Дипломатија у служби капитала - М. Коцић

1СВЕТови антрополошких имагинација - Б. Јовановић

1Климатске промене -

1Животна средина ка ЕУ

1

УКУПНО:

567

Партија 38 (Књиге за децу)

Р.бр.

Опис добара – (назив – аутор)

КоличинаАкрилик сликање - Џенифер Кинг

3Акварел сликање - Џорџ Џејмс

3Алана 1-Спектакуларна самба - Арлин Филипс

20Алана 2-Лосанђелески покрети - Арлин Филипс

20Алана 3-Бечки валцер - Арлин Филипс

20Алана 4-Боливудски снови - Арлин Филипс

20Алана 5-Сензација на сцени - Арлин Филипс

20Алана 6-Вечерњи танго - Арлин Филипс

20Цртање и скицирање - Вера Керноу

3Флип - флоп клуб 1.део-Зачарано лето - Елен Ричардсон

15Флип - флоп клуб 2.део-Песма китова - Елен Ричардсон

15Флип - флоп клуб 3.део-Поноћне поруке - Елен Ричардсон

15Флип -флоп клуб 4.део-Опчињена звезд - Елен Ричардсон

15Карамела коко - Кети Кесиди

25Њушкала 1-Случај несталих костију - Ајрин Торн

15Њушкала 2-Случај несталих костију - Ајрин Торн

25Њушкала 3-Случај несталих костију - Ајрин Торн

25Њушкала 4-Тајна џепног часовника I - Ајрин Торн

25Онострани 1 део-Свет без јунака - Брендон Мал

11Онострани 2 део-Семе побуне - Брендон Мал

15Онострани 3 део-Пратећи пророчанство - Брендон Мал

20Школа клизања 1-Беле клизаљке - Линда Чапман

15Школа клизања 2-Љубичасте клизаљке - Линда Чапман

15Школа клизања 3-Црвене клизаљке - Линда Чапман

15Школа клизања 4-Розе клизаљке - Линда Чапман

15Школа клизања 5-Плаве клизаљке - Линда Чапман

15Школа клизања 6-Сребрне клизаљке - Линда Чапман

15Школа клизања 7-Сафирне клизаљке - Линда Чапман

15Школа клизања 8- Наранџасте клизаљ - Линда Чапман

15Тајно краљевство - Џени Нимо

15Тајно краљевство II део- Камење Ре - Џени Нимо

20Тајно краљевство III део-Злато леоп - Џени Нимо

20

УКУПНО:

525

Предметна набавка добара обухвата набавку и испоруку добара - књиге за библиотеке, у свему према Техничкој спецификацији
  1. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Контрола испоручених добара се врши од стране стручне службе Купца. Представник Купца је обавезан да приликом сваке испоруке добара изврши квалитативни и квантитативни пријем добара на начин одређен уговором  1. РОК ИСПОРУКЕ

У складу са понудом


  1. МЕСТО ИСПОРУКЕ

Градска библиотека у Новом Саду, Дунавска 1, Нови Сад

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ,

Ова конкурсна документација НЕ САДРЖИ техничку докуметацију и плановеV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА


 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
  1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

 2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

 3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

 4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).


  1. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
  1. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

3.2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   35


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница