Градска библиотека у новом садустраница35/35
Дата22.04.2016
Размер4.76 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35Партија 38 – Књиге за децу

Р.бр

Предмет ЈН

Комада

Јединична цена без ПДВ-а

Јединична цена са ПДВ-ом

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом
1

2

3

4

5 (2x3)

6 (2x4)

1

Акрилик сликање - Џенифер Кинг

3

2

Акварел сликање - Џорџ Џејмс

3

3

Алана 1-Спектакуларна самба - Арлин Филипс

20

4

Алана 2-Лосанђелески покрети - Арлин Филипс

20

5

Алана 3-Бечки валцер - Арлин Филипс

20

6

Алана 4-Боливудски снови - Арлин Филипс

20

7

Алана 5-Сензација на сцени - Арлин Филипс

20

8

Алана 6-Вечерњи танго - Арлин Филипс

20

9

Цртање и скицирање - Вера Керноу

3

10

Флип - флоп клуб 1.део-Зачарано лето - Елен Ричардсон

15

11

Флип - флоп клуб 2.део-Песма китова - Елен Ричардсон

15

12

Флип - флоп клуб 3.део-Поноћне поруке - Елен Ричардсон

15

13

Флип -флоп клуб 4.део-Опчињена звезд - Елен Ричардсон

15

14

Карамела коко - Кети Кесиди

25

15

Њушкала 1-Случај несталих костију - Ајрин Торн

15

16

Њушкала 2-Случај несталих костију - Ајрин Торн

25

17

Њушкала 3-Случај несталих костију - Ајрин Торн

25

18

Њушкала 4-Тајна џепног часовника I - Ајрин Торн

25

19

Онострани 1 део-Свет без јунака - Брендон Мал

11

20

Онострани 2 део-Семе побуне - Брендон Мал

15

21

Онострани 3 део-Пратећи пророчанство - Брендон Мал

20

22

Школа клизања 1-Беле клизаљке - Линда Чапман

15

23

Школа клизања 2-Љубичасте клизаљке - Линда Чапман

15

24

Школа клизања 3-Црвене клизаљке - Линда Чапман

15

25

Школа клизања 4-Розе клизаљке - Линда Чапман

15

26

Школа клизања 5-Плаве клизаљке - Линда Чапман

15

27

Школа клизања 6-Сребрне клизаљке - Линда Чапман

15

28

Школа клизања 7-Сафирне клизаљке - Линда Чапман

15

29

Школа клизања 8- Наранџасте клизаљ - Линда Чапман

15

30

Тајно краљевство - Џени Нимо

15

31

Тајно краљевство II део- Камење Ре - Џени Нимо

20

32

Тајно краљевство III део-Злато леоп - Џени Нимо

20
УКУПНО
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

1. у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

2.у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

3.у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

4. у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.


Датум:

М.П.

Потпис понуђачаX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД


УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕТрошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум:

М.П.

Потпис понуђачаXI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:


ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара-књиге за библиотеку, бр 09./2014. , поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Датум:

М.П.

Потпис понуђачаУколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке...........................[навести предмет јавне набавке] бр. ......................[навести редни број јавне набавкe], поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум Понуђач


________________ М.П. __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.09/2014

/


1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница