Градска библиотека у новом садустраница11/35
Дата22.04.2016
Размер4.76 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   35

23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПАРТИЈА бр.____

(уписати број партије за коју се понуда односи)
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку књига за библиотеку ЈН број 09/2014.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:Адреса понуђача:Матични број понуђача:Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:Телефакс:Број рачуна понуђача и назив банке:Лице овлашћено за потписивање уговора2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:


А) САМОСТАЛНО


Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ


В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)


Назив подизвођача:Адреса:Матични број:Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

2)


Назив подизвођача:Адреса:Матични број:Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)


Назив учесника у заједничкој понуди:Адреса:Матични број:Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)


Назив учесника у заједничкој понуди:Адреса:Матични број:Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)


Назив учесника у заједничкој понуди:Адреса:Матични број:Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- књиге за библиотеку

Партија бр. _______

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом


Рок и начин плаћања


Рок важења понуде


Рок испоруке


Гарантни период


Место и начин испоруке


Датум Понуђач

М. П.

_____________________________ ________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.


VIII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О НАБАВЦИ КЊИГА ЗА БИБЛИОТЕКУ

ПАРТИЈА бр.____


Закључен између:

Наручиоца : Градска библиотека у Новом Саду, са седиштем у Новом Саду, улица Дунавска 1, ПИБ:102040597, Матични број: 08068429, Број рачуна: 840-46664-10 Назив банке: Буџетски.,Телефон: 021/525-540, Телефакс:021/525-540, кога заступа директор Драган Којић (у даљем тексту: Наручилац)

и

................................................................................................са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,Телефон:............................Телефакс:

кога заступа................................................................... (у даљем тексту:Продавац),
Основ уговора:

ЈН Број: 09/2014- набавка библиотечке грађе

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................за партију бр.____

која у потпуности одговара захтевима из конкурсне документације и условима утврђеним записником о преговарању.


Предмет уговора

Тачка 1.


Предмет овог уговора је набавка књига за библиотеку (у даљем тексту: добра) за потребе обављања делатности Градске библиотеке у Новом саду, под условима и на начин предвиђен у понуди Продавца заведеној под бројем ______ од ______2014. године, која чини саставни део овог уговора.
Уговорна вредност
Тачка 2.

Јединичне цене добара из тачке 1. овог уговора утврђене су понудом из тачке 1. овог уговора.

Уговорена вредност за добра из тачке 1. овог уговора износи ________________ динара без ПДВ-а, што са порезом на додату вредност у висини од ________________ динара, укупно износи __________________ динара. Уговорена цена је на паритету франко купац, Градска библиотека у Новом Саду, Нови Сад, Дунавска 1.
Обавезе Продавца
Тачка 3.

Продавац се обавезује да за потребе Наручиоца набави, обезбеди ииспоручи добра, која су предмет овог Уговора у количини и у потпуности у складу са условима из прихваћене понуде из члана 1. овог Уговора.

Продавац се обавезује да уговорени број књига испоручи у року од ____ дана од дана закључења уговора.

Обавезе Наручиоца
Тачка 4.

Наручилац се обавезује да Продавцу исплати накнаду за уговорена добра – књиге за библиотеке, у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног по верификованој испоруци добара.

Профактура из става 1. ове тачке треба да гласи на :

Градска библиотека у Новом Саду, Нови Сад, улица Дунавска број 1, ПИБ: 102040597.


Завршне одредбе
Тачка 5.

Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог уговора изврше у писаној форми, уз претходну сагласност обе уговорне стране.


Тачка 6.

На све што није дефинисано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима.

Тачка 7.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.


Тачка 8.

Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих по два задржава свака уговорна страна.за Наручиоца за Продавца _______________________ ____________________

IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПАРТИЈА бр.1- Књижевност и психологија

Р.бр

Предмет ЈН

Комада

Јединична цена без ПДВ-а

Јединична цена са ПДВ-ом

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом
1

2

3

4

5 (2x3)

6 (2x4)

1

Ко се боји вука још - Александра Изгарјан

20

2

Ромско-српски речник - Алија Краснићи

1

3

Смисао стваралаштва - Николај Берђајев

1

4

Философска беда марксизма - Борис Вишеславцев

2

5

Загрли ме - Весна Дедић

23

6

Социологија окружења - Љубинко Пушић

5

7

Примењена етика - Душка Франета

2

8

Чикашка школа социологије - Душан Маринковић

2

9

Психологија детињства - Л. Маринковић, С. Нишевић

3

10

Улога оца у формирању идентитета адолесцената - Лада Маринковић

3

11

Сартр - Франсис Жансон

13

12

Дете природе

3

13

Град пустодуха - Рансом Ригс

15

14

Седам минута после поноћи - Патрик Нес

10

15

Поетика хорора - Дејан Огњановић

2

16

Дом госпођице Перегрин за чудновату децу - Рансом Ригс

4

17

Фрајер - Јелена Ђекић

23

18

Карловци у старим гравирама - Жарко Димић

3

19

Грешне илуминације - Момчило Бакрач

2

20

Гагат - Љубо Раденовић

5

21

Чувари светова - Мирјана Дмитрашиновић

1

22

Скица сете - Тамара Миленковић

1

23

Само пас - Данијела Зец

5

24

Еванђеоска реч - Бранислав Поповић

3

25

Венац за Гаврила, завештање - Милан Ненадић

3

26

Јецај из даљине - Небојша Кекановић

1

27

Између свиле и судбине - Михајло Голубовић

1

28

Непослато писмо рају - Милорад Вујисић

1

29

Чеманка - Славко Родић

3

30

МАЈКА – Миленко Аврамовић

20

31

КОМПЛЕТ МИЛЕНКО АВРАМОВИЋ – Миленко Аврамовић

5

32

ОДЛОЖЕНО ВЕНЧАЊЕ 1-2 – Миленко Аврамовић

5укупно

191
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   35


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница