Градска библиотека у новом садустраница1/35
Дата22.04.2016
Размер4.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА У НОВОМ САДУ

Нови Сад, Дунавска 1

Број: 1795

Датум: 17.10.2014


ОБАВЕШТЕЊЕ О II ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ КЊИГА ЗА БИБЛИОТЕКУ бр. 09/2014


  1. у партији 16 (Књижевност за децу и одрасле) на страни 17 под редним бројем 1 Пустоловине Тома и Џерија уместо 1-6, треба да пише 1-4.

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -измена II
Градска библиотека у Новом Саду
ЈАВНА НАБАВКА – Књиге за библиотеку
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 09/2014

Октобар 2014. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1693/2014-09-01 од 03.10.2014.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 1693/2014-09-02 , припремљена је:
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку - књиге за библиотеку

ЈН бр. 09/2014

Конкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља
I

Општи подаци о јавној набавци
II

Подаци о предмету јавне набавке
III

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.IV


Техничка спецификација
V


Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
VI

Упутство понуђачима како да сачине понуду
VII

Образац понуде
VIII

Модел уговораIX


Образац структуре ценe са упутством како да се попуни
X

Образац трошкова припреме понуде
XI

Образац изјаве о независној понудиXII


Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона


I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Градска библиотека у Новом Саду

Адреса: Нови Сад, Дунавска 1

Интернет страница: www.gbns.rs


2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.


3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 09/2014. су добра – књиге за библиотеку


4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.


5. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт:Светлана Миљуш,секретарЕ - mail адреса svetlanamiljus12@gmail.com, fax: 021/525-540

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 09/2014. су добра – књиге за библиотеку –22113000.
2. Јавна набавка је обликована у 38 Партије и то:

Партија 1 - Књижевност и психологија Партија 2 - Лектире, педагогија и књиге за децу Партија 3 - Популарне књиге за децу Партија 4 - Страна и домаћа књижевност Партија 5 - Друштвене науке и књижевност Партија 6 - Белетристика и монографије Партија 7 - Историја Партија 8 - Књижевност за одрасле и децу Партија 9 - Историја и књижевност Партија 10 - Српска књижевност Партија 11 - Друштвене и природне науке и домаћа књижевност Партија 12 - Водичи и популарни романи Партија 13 - Стрипови и белетристика за децу и одрасле Партија 14 - Белетристика, наука и критика Партија 15 - Монографије, биографије и књижевност Партија 16 - Књижевност за децу и одрасле Партија 17 - Фантастика, хорор и белетристика Партија 18 - Домаћи и страни аутори Партија 19 - Друштвене и природне науке

Партија 20 - Дечја књижевност

Партија 21 - Популарна белетристика за децу и одрасле

Партија 22 - Књиге на мађарском језику

Партија 23 - Књижевност за децу

Партија 24 - Лектира за основну школу

Партија 25 - Лектира и друштвене науке

Партија 26 - Књиге на српском и мађарском језику

Партија 27 - Лектира и књиге за децу

Партија 28 - Литература за децу и одрасле

Партија 29 - Домаћа и страна књижевност и историја

Партија 30 - Књиге за учење енглеског језика

Партија 31 - Књижевност на енглеском језику

Партија 32 - Литература на француском језику

Партија 33 - Лектира на француском језику

Партија 34 - Књижевност на француском језику

Партија 35 - Преведена и домаћа књижевност и популарна наука

Партија 36 - Лингвистика и књижевности

Партија 37 - Друштвене науке и белетристика

Партија 38 - Књиге за децу


III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА    1. ВРСТА ДОБРА

Набавка књига за потребе обављања делатности Градске библиотеке у Новом Саду
    1. КВАЛИТЕТ

Књиге морају бити таквог квалитета да омогућавају давање на коришћење (читање) великом броју корисника Библиотеке.
    1. КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

Партија 1 - (Књижевност и психологија)

Р.бр.

Опис добара – (назив – аутор)

КоличинаКо се боји вука још - Александра Изгарјан

20Ромско-српски речник - Алија Краснићи

1Смисао стваралаштва - Николај Берђајев

1Философска беда марксизма - Борис Вишеславцев

2Загрли ме - Весна Дедић

23Социологија окружења - Љубинко Пушић

5Примењена етика - Душка Франета

2Чикашка школа социологије - Душан Маринковић

2Психологија детињства - Л. Маринковић, С. Нишевић

3Улога оца у формирању идентитета адолесцената - Лада Маринковић

3Сартр - Франсис Жансон

13Дете природе

3Град пустодуха - Рансом Ригс

15Седам минута после поноћи - Патрик Нес

10Поетика хорора - Дејан Огњановић

2Дом госпођице Перегрин за чудновату децу - Рансом Ригс

4Фрајер - Јелена Ђекић

23Карловци у старим гравирама - Жарко Димић

3Грешне илуминације - Момчило Бакрач

2Гагат - Љубо Раденовић

5Чувари светова - Мирјана Дмитрашиновић

1Скица сете - Тамара Миленковић

1Само пас - Данијела Зец

5Еванђеоска реч - Бранислав Поповић

3Венац за Гаврила, завештање - Милан Ненадић

3Јецај из даљине - Небојша Кекановић

1Између свиле и судбине - Михајло Голубовић

1Непослато писмо рају - Милорад Вујисић

1Чеманка - Славко Родић

3МАЈКА – Миленко Аврамовић

20КОМПЛЕТ МИЛЕНКО АВРАМОВИЋ – Миленко Аврамовић

5ОДЛОЖЕНО ВЕНЧАЊЕ 1-2 – Миленко Аврамовић

5

УКУПНО:

191

Партија 2 - (Лектире, педагогија и књиге за децу)

Р.бр.

Опис добара – (назив – аутор)

КоличинаКад су цветале тикве - Драгослав Михајловић

5Ој бећарцу песмо од старина - Јасмина Вукмановић

3Дугино бих клупко - Надежда Симић

3Пут до крста Светог Владимира - живот и дело Атанасија Стојковића - Сандра Новаковић

6Подучавање с мозгом на уму - Ерик Јенсен

7Развој здравог ума - Стенли Гринспен

3Сигурно дете - Стенли Гринспен

5Научите своје дете да размишља - К. Џ. Симистер

5Како помоћи деци с проблематичним понашањем - Ф. Џ. О. Риган

5Црни мајмун - Захар Прилепин

5Невербална комуникација 1-2 - Марко Буразор

3Осмица - Захар Прилепин

7Ејзенштајнова естетика - В. Иванов

2Ловац из изгубљене будућности - Јован Поповић

2Философски кувар - М. Рирмајер; П. Штајнер

3Московски чудак - Андреј Бели

5Бомба за месец - Андреј Платонов

3Ана Карењина 1-2 - Лав Толстој

15На Дрини ћуприја - Иво Андрић

10Сеобе 1 - Милош Црњански

6Дервиш и смрт - Меша Селимовић

15Гилгамеш

11Мајн кампф Адолфа Хитлера - Радомир Смиљанић

5Око црвеног цара - Сем Истланд

1Гледање у сунце - Ирвин Јалом

3Италијански речник

1Плаво бели воз - Данијел Мирков

10Истина и лажи о храни - Анита Шупе

3Злочин и казна - Ф. М. Достојевски

5Браћа Карамазови - Ф. М. Достојевски

3Кућа - Ана Сосо

25Фарма -Ана Сосо

25

УКУПНО:

210

Партија 3 - (Популарне књиге за децу)

Р.бр.

Опис добара – (назив – аутор)

Количина

1

Прича дуга три ланца из ловачког ранца - Добрица Ерић

10

2

Где је моја мама - др Симеон Маринковић

15

3

Ранг-листа среће - Марчела Блазиол

25

4

Прича о једном Педру - Антонио Мота

27

5

Прва помоћ за бебе - Мирјам Стопард

7

6

Прва година у џепу - Тијана Вранеш

15

7

Сунчева деца: песме о цвећу - Добрица Ерић

15

8

Ивино летовање - Џуди Кертин

27

9

Стилске игре - др Симеон Маринковић

25

10

Историја на длану - Ненад Тасић, Душан Михаиловић, Мирко Обрадовић, Радивој Радић, Весна Бикић, Александар Фотић, Мирослав Тимотијевић, Ана Столић, Радина Вучетић

23

11

Виља и Разбојниковићи - Сири Колу

27

12

Дрво и четири годишња доба - Мариз Гите

25

13

365 језичких цртица - Виолета Бабић

25

14

Ловац на маслачке - Весна Алексић

27

15

Аутомобил - изум који је убрзао свет - Марко Миљковић

7

16

Мој дека је био трешња - Анђела Нанети

15

17

Како је Дора победила стидљивост - Бетина Обрехт

17

18

Ко шта носи?

15

19

Шта од чега настаје?

15

20

Жућа броји до 10

10

21

Жућине омиљене боје

10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница