Европейски парламентСкачать 38.73 Kb.
Дата31.10.2016
Размер38.73 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


Документ за разглеждане в заседание

A7-0404/2013

{25/11/2013}25.11.2013

*

ДОКЛАД

относно предложението за решение на Съвета за сключване на споразумение между Европейския съюз и Френската република за прилагане по отношение на Общност Сен Бартелеми на законодателството на Съюза относно данъчното облагане на доходи от спестявания и административното сътрудничество в областта на данъчното облагане

(COM(2013)0555 – C7 0360/2013 – 2013/0269(NLE))

{ECON}Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Славомир Нитрас


(Опростена процедура - член 46, параграф 1 от Правилника за дейността)
PR_NLE-CN_art90appЛегенда на използваните знаци

* Процедура на консултация

*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)

***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в проекта на акт.)

Изменения към проект на акт


Изменения в две колони, внесени от Парламента
Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.
В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от него.
Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран текст
Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се заличава или зачерква заместваният текст.

По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на окончателния текст.


СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 5

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ 6ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТотносно предложението за решение на Съвета за сключване на споразумение между Европейския съюз и Френската република за прилагане по отношение на Общност Сен Бартелеми на законодателството на Съюза относно данъчното облагане на доходи от спестявания и административното сътрудничество в областта на данъчното облагане

(COM(2013)0555 – C7 0360/2013 – 2013/0269(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2013)0555),

– като взе предвид проекта за споразумение между Европейския съюз и Френската република за прилагане по отношение на Общност Сен Бартелеми на законодателството на Съюза относно данъчното облагане на доходи от спестявания и административното сътрудничество в областта на данъчното облагане (00000/2013),

– като взе предвид членове 113 и 115, във връзка с член 218, параграф 6, втора алинея, буква б) и член 218, параграф 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C7-0360/2013),

– като взе предвид член 55, член 90, параграф 7 и член 46, параграф 1 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A7 0404/2013),

1. одобрява сключването на споразумението;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Опростена процедура - дата на решение

10.9.2013

Дата на приемане

18.11.2013
RR\1010987BG.doc


PE521.533v01-00

BG Единство в многообразието BG


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница