Европейски формат на автобиографияСкачать 89.55 Kb.
Дата07.05.2016
Размер89.55 Kb.Европейски формат на автобиография
Лична информация
Име
Мутафова, Красимира Йорданова

Адрес
ул. “Др. Цончев”, № 17, бл. 16А, ап. 15,

гр. В. Търново, 5000 БългарияТелефон
062 604013; GSM 0888137619

ФаксE-mail
kmutafova@mail.bg
Националност
българскаДата на раждане
24. 08. 1957 г.
Трудов стаж
• Дати (от-до)
1989-2005 г.

• Име и адрес на работодателя
ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, ул. “Т. Търновски” № 2, В. Търново 5000


• Вид на дейността или сферата на работа
Преподавателска; научно-изследователска

• Заемана длъжност
1989 – 1992 г. асистент по “История на българските земи през ХV–ХVІІ век”

1992 - 1996 г. ст. асистент;

1996 – 2002 г. гл. асистент

от 2002 г. – доцент по “История на българските земи през ХV-ХVІІ в.”; Хабилитационен

труд на тема “Старопрестолният Търнов в османотурската книжнина (ХV –ХVI век)”.

Сви­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­детелство за научно звание № 21519, 30. 09. 2002 г.


• Дати (от-до)
1983-1986 г.

• Име и адрес на работодателя
Троянски манастир

• Вид на дейността или сферата на работа
Проучвателска, екскурзоводска дейност

• Заемана длъжност
Уредник при музея в Троянски манастир

• Основни дейности и отговорности• Основни дейности и отговорности
Преподавател по “История на българските земи през ХV– на ХVІІ в.” Осно­вен курс лекции по: “История на българските земи ХV–ХVІІ в.” пред специалностите: Балканистика (до 1999/

2000 г.), История и География (до 2001 г.), Български език и история (от 2001 г.),

Археология (от 2005 г.) – редовно и с ИГ (до 2001 г.), БИ (до 2000 г.) и История

(от 2001 г.) задочно обучение. От 2002 г. – курс лекции по “Балканска средновековна

история” пред специалност Балканистика във Филологически факултет;. Специализиран

курс лекции по: “Религии и етноконфесионални общности на Балканите” и

“Жилищна и култова архитектура на Балканите през Средновековието и Възраждането”

пред специалност Етнология.

Семинарните упражнения по “История на българските земи през ХV-ХVII в.”

пред специалностите: История, ИГ, БИ, Балканистика (до 1999/2000 г.), Археология,

Етнология (от 2003 г.). От 1994/95 до 1998/99 г. – семинарни упражнения по “История

на Османската империя през ХІV-ХІХ в.” пред специалност Балканистика.

От 1999 г. – семинарни упражнения по “Балканска средновековна история” пред

специалност Балканистика във Филологически факултет. от 2004 г. – курс лекции по “Османска култура на Балканите”.

Специализиран курс лекции пред магистри: “Конфесии и етноконфесионални

отношения в българските земи през ХV-ХVІІ в.”; “Османската култура на Балканите”

Издадено учебно помагало: “История на българския народ през ХV-ХVII в. В таблици,

схеми, карти и тестове”. (в съавторство с Ив. Тютюнджиев). Учебна програма

по “История на българските земи през ХV-ХVІІ в.” (периодично актуализирана до 1995 г.)

Ръководител на 15 дипломанта – магистърска и бакалавърска степен на обучение.

Образование и обучение
• Дати (от-до)
1977-1981

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

• Основни предмети/застъпени професионални умения
история,

втора специалност – българска филология• Наименование на придобитата квалификация
Специалист по история и преподавател в средните училища

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)• Дати (от-до)
1986-1989

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
СУ “Св. Климент Охридски”

• Основни предмети/застъпени професионални умения
История на българските земи през ХV– на ХVІІ в.; Специализиран курс по османски език, османска палеография и дипломатика; курс по съвременн турски език; проучване на архивни документи и литература по темата на дисертацията


• Наименование на придобитата квалификация
1997 г. защитена дисертация: “Конфесионални отношения между християни и мюсюлмани и ислямизацията в българските земи през ХVІІ в.” за придобиване на образователна и научна степен “доктор”; Диплома № 24729, 23. 05. 1997 г.

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
българскиДруги езици

Руски[Език]

• Четене
Отлично

• Писане
Отлично

• Разговор
много доброАнглийски[Език]

• Четене
Отлично

• Писане
много добро

• Разговор
много доброТурски[Език]

• Четене
много добро

• Писане
много добро

• Разговор
доброОсмански[Език]

• Четене
Отлично

• Писане
много добро

• Разговор
-
Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.
[ Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]
Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

член на ФС към Историко-юридически факултет; член на атестационната комисия към ИЮФ; зам. ръководител на катедра“История на средните векове” – отговорник по качеството на обучение.

от 2001 г. член на редколегията на сп. “Епохи”. Участие в редактирането на научни сборници с доклади от проведени във В. Търново международни конференции (1998, 1999, 2003 г.)

Участие в международни проекти: “Мюсюлманската култура по българските земи”, “Опознай себе си като опознаеш съседа си”.

Ръководител на студентски клуб по дисциплината “История на българските земи ХV-ХVІІ в.”; Ръководител на студентски научни експедиции за теренни проучвания;

Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

Работа с компютър – завършен курс за допълнителна квалификация “Основи на персоналните компютри и възможности за използването им” (теория – отличен; практика - отличен); квалификация – системен оператор


Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.
[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]
Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.
[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]
Свидетелство за управление на МПС


Допълнителна информация
[Тук включете всякаква допълнителна информация, която може да е уместна, напр. лица за контакти, препоръки и др.]Приложения
[ Опишете всички приложения. ]
стр.


Автобиография

[ ФАМИЛИЯ, други имена ]
За повече информация:

www.cedefop.eu.int/transparency/

europa.eu.int/comm/education/index_en.html

eurescv-search.com/


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница