Ә. М. Жандарбекова ЖҮктану 5В090100 «Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану»Дата22.04.2016
Размер54.2 Kb.


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі
Д. Серікбаев атындағы ШЫҒЫСЫ ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ә.М. Жандарбекова


ЖҮКТАНУ
5В090100 «Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану» мамандығының студенттеріне арналған

студенттің оқытушы жетекшілігімен өздік жұмыстарын орныдаудың әдістемелік нұсқаулары

Өскемен,

2013 ж

УДК 656. 13.05 (075.8)
Жандарбекова Ә.М. «Жүктану» 5В090100 - «Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану» мамандығына арналған магистранттың оқытушы жетекшілігімен өздік жұмыстарының (МОӨЖ) әдістемелік нұсқаулары / Ә.М. Жандарбекова/ ШҚМТУ. - Өскемен, 2013.- 6 б.

Әдістемелік нұсқауда «Жүктану» пәні бойыстуденттің оқытушы жетекшілігімен өздік жұмыстарының жалпы қағидалары берілген.


Машинажасау және көлік факультетінің әдістемелік кеңесінде бекітілген.


Хаттама №1 10.09. 2013 ж.

02.06.04 ж.№0000067 басп. Лиц

Шартты баспа табағы 0,58.

Есептік баспа табағы 0,5


Басуға 10.02.11 ж. қол қойылды

Таралымы 70

Тапсырыс №257-12


Пішімі 60х84/16

Бағасы келісімдіД. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті

070010, Өскемен қаласы, Д. Серікбаев көшесі, 19

Д. Серікбаев атындағы Шығыс

Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті, 2013


МАЗМҰНЫСОӨЖ орындаудың уақыты мен орны……………………………………

4

СОӨЖ орындау бойынша нұсқаулары....................................…..................

4

Ұсынылған әдебиет тізімі.............. …………………………………………

5

1 СОӨЖ ОРЫНДАУДЫҢ УАҚЫТЫ МЕН ОРНЫ


Студенттің күнтізбелік сағаттырының дәрісханалық сағаттары студентті оқытушымен өздік жұмыстарының (СОӨЖ) сәйкес сағаттарымен толықтырылады. Осыған байланысты семестр барысында аптасына магистранттың СОӨЖ орындау уақыты 3 сағатқа теңеледі.

Жалпы СОӨЖ уақыты 30 сағатты құрайды. Семестр барысында 2 аралық бақылау орындалады (7 және 15 оқу аптасы). Қорытынды бақылау түрі – ауызша сауал.


2 СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН БІРГЕ ӨЗБЕТІМЕН ОРЫНДАЙТЫНЫҢ ЖҰМЫСТАРЫН ОРЫНДАУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР
Төменде СОӨЖ орындаудың тақырыптары, тақырыптар бойынша сағаттардың үлестірілуі (кесте 1) және ұсынылған әдебиет тізімі келтірілген.
Кесте 1 – Студенттің оқытушымен өздік жұмыстарын орындаудың тақырыптары

Тақырыптардың атаулары және оның мазмұныЕңбек сыйымдылығы, сағ.

Ұсынылған әдебиет

1

2

3

1 – тақырып. Жүктерді тасымалдау құжаттарын рәсімдеу, оларды тасымалдау кезіндегі қауіпсіздік шараларын сипаттау;

6

[1-19]

2– тақырып. қорғаныс құралдары мен маркілеу белгілерін таңдау.

6

[1-19]

3– тақырып. Берілген көлемдегі жүкті тасымалдауға қажетті контейнерлер мен поддондарлың санын есептеу.

6

[1-19]

4 – тақырып. Жүктерді жеткізу уақыттарының ережелері.

6

[1-19]

5 тақырып. Автомобиль көлігімен қауіпті жүктерді тасымалдаудың ерекшеліктері

6

[1-19]

Барлығы

30ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ
Негізгі оқулықтар

 1. Шепелев А.Ф., Печенежская И.А. Транспортное обеспечение коммерческой деятельности: Учебное пособие. Серия «Экономика и управление» - Ростов н/Дону: ИЦ «МарТ», 2001. – 424 с.

 2. Миротин Л.Б. Основные требования к перевозке грузов. – М.: Транспорт, 1994.

 3. Землячев Н.К., Гольцев В.П. Пакетные перевозки продовольственных грузов. – М.: Транспорт, 1989.

 4. Назаренко В.М., Назаренко К.С. Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности. – 2000

 5. Тара, упаковка, транспортирование грузов: Терминология: Справочное пособие. – выпуск 10. – М.: Изд-во стандартов, 1991.

 6. Транспорт и перевозки: Сборник нормативных правовых актов Республики Казахстан. – Алматы: «Виват», 2002

 7. Перевозка опасных грузов: Документы. Материалы: Информация для потребителей транспортных услуг. – С.-Пб.: Выбор, 1999

 8. Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. – М.: Транспорт, 1995.

 9. Правила перевозок грузов. Ч. 1-2. – М.: Транспорт. – 1979.

 10. Леонтьев А.П. Подготовка и перевозка скоропортящихся грузов. – М.: Транспорт, 1991.

 11. Правила перевозки грузов автомобильным транспортом. – М.: Транспорт, 1981.

 12. Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки.- М., 2004.

 13. Олещенко Е.М., Горев А.Э. Основы грузоведения.- М., 2005.

 14. Грузоведение, сохранность и крепление грузов /под ред. Смехова А.А., - М., 1987.

 15. Козырев В.К. Грузоведение – М., 1991.

 16. Пашков А.К., Полярин Ю.Н. Пакетирование и перевозка тарно-штучных грузов.- М., 2000.

 17. Брагин, Собетов Экспедирование. Экономика. Транспорт, Алматы, 2001

 18. Савин В.И. Перевозки грузов автомобильным транспортом. М., 2004.

 19. Ходош м.с. Грузовые автомобильные перевозки. М., 1989.Қосымша оқулықтар


 1. Сборник правил перевозок грузов на железнодорожном транспорте. – М.: Юрид. фирма «Контракт», 2000

 2. Блинов Э.К. Контейнеры международного стандарта. – М.: Транспорт, 1990

 3. Мадиярова Д.М. Международные транспортные перевозки и управление таможенным делом.: Учебное пособие – Алматы: Экономика, 2000

 4. Подшипников В.А. Организация коммерческой работы на воздушном транспорте. – М.: Транспорт, 1980

 5. Транспортная тара: Справочник – М., 1989

 6. Единые нормы выработки и времени на вагонные, автотранспортные и складские погрузочно-разгрузочные работы.- М., 1987

 7. Гуджоян О.П., Троицкая Н.А. Перевозка специфических грузов автомобильным транспортом: М., 2001.База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница