Документациястраница3/3
Дата04.05.2016
Размер0.74 Mb.
1   2   3

(образец)


по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и т. 5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ............................................................................................................(трите имена)

ЕГН........................................., л.к. №...................................., издадена на ............................. от......................................., адрес:............................................................., в качеството си на ...................................................................................................................., регистрирано по ф.д. №.................. на ......................., ЕИК ............................, със седалище и адрес на управление .....................................................................................................ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за:

1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл.253 – чл.260 от Наказателния кодекс;

1.2. подкуп по чл.301 - чл.307 от Наказателния кодекс;

1.3. участие в организирана престъпна група по чл.321 - чл.321а от Наказателния кодекс;

1.4. престъпление против собствеността по чл.194 – чл.217 от Наказателния кодекс;

1.5. престъпление против стопанството по чл.219 - чл. 252 от Наказателния кодекс;

1.6. престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.


2. Не съм лишен/а от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността.
Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на физическа въоръжена денонощна охрана на обекти и съоръжения на ДП РВД” в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ..................... 20..... г. Декларатор: ..............................

гр. ........................................ (подпис)


Приложение № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

(образец)


по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ................................................................................................................(трите имена)

ЕГН........................................., л.к. №...................................., издадена на ............................. от......................................., адрес: ............................................................., в качеството си на ...................................................................................................................., регистрирано по ф.д. №.................. на ......................., ЕИК ............................., със седалище и адрес на управление ............................................................................................................ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваното от мен дружество:

1. Не е обявено в несъстоятелност;

2. Не се намира в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

3. Не е в открито производство по несъстоятелност, или не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон.

В случай, че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително дейността му не е под разпореждане на съда, или не е преустановило дейността си;

4. Няма парични задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на физическа въоръжена денонощна охрана на обекти и съоръжения на ДП РВД” в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.


Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ..................... 20..... г. Декларатор: ..............................

гр. ........................................ (подпис)
Приложение № 8
Д Е К Л А Р А Ц И Я

(образец)


по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата .....................................................................................................(трите имена)

ЕГН........................................., л.к. №...................................., издадена на .............................

от......................................., адрес: ............................................................., в качеството си на ..........................................................., както и временно изпълняващ такава длъжност в ............................................................, регистрирано по ф.д. № .................. на ......................., ЕИК ............................., със седалище и адрес на управление ....................................................................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.


2. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на физическа въоръжена денонощна охрана на обекти и съоръжения на ДП РВД” в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ..................... 20..... г. Декларатор: ..............................

гр. ........................................ (подпис)

Приложение № 9

Д Е К Л А Р А Ц И Я

(образец)

за съгласие за участие като подизпълнител


От ...................................................................., ЕГН .........., жител на гр. ........................, живущ в гр. ................................................, община „.......................................”, ул. ................................., л.к. № ......................, издадена от .............................. гр. ........................... на ................. г. управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) на „..........................................................” във връзка с обявената от Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на физическа въоръжена денонощна охрана на обекти и съоръжения на ДП РВД”,ДЕКЛАРИРАМ:

Ние, ……………………………….. (посочва се наименованието на фирмата), сме съгласни да участваме като подизпълнител на ……………………………. (посочва се наименованието на участника, на който сте подизпълнител) при изпълнение на посочената обществена поръчка.

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (посочват се конкретните части и техния обем от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени като подизпълнител).
Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме като участник в посочената обществена поръчка.
Във връзка с изискванията на документацията за участие в процедурата, приложено представяме следните документи:


  • документи за регистрация;

  • декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и т. 5 от ЗОП от …………….. (дата);

  • декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗОП от …………….. (дата);

  • декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП от …………….. (дата);

  • доказателства за икономическо и финансово състояние, които удостоверяваме със следните документи: …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….;

  • доказателства за технически възможности и/или квалификация (свързани с дейността, която ще изпълняваме), които удостоверяваме със следните документи: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….;


  • други документи, посочени в Раздел VІ - Съдържание на офертата, имащи отношение към конкретната част от предмета на настоящата поръчка, която ще изпълняваме: ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Дата: ..................... 20..... г. Декларатор: ..................... ( подпис)

гр. ........................................ ……................................................

(име, фамилия и длъжност)

Приложение № 10

Д Е К Л А Р А Ц И Я

(образец)

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки


От ...................................................................., ЕГН ..........................., жител на гр. .................,

живущ гр. ................................................, община „......................................”, ул. ................................., л.к. № ........, издадена от .............................. гр. ........................... на .............. г. управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) на „..........................................................”

ДЕКЛАРИРАМ, че

съм запознат/а с клаузите на проекта на договор в документацията за провеждане на открита процедура с предмет: „Осигуряване на физическа въоръжена денонощна охрана на обекти и съоръжения на ДП РВД” и приемам условията на същия.

Дата: ..................... 20..... г. Декларатор: ..............................

гр. ........................................ (подпис)Приложение № 11

Д Е К Л А Р А Ц И Я


(образец)

за общия оборот и оборота на услугите, които са предмет на поръчката

за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.)

От ...................................................................., ЕГН ..........................., жител на гр. .................,

живущ гр. ...................................., община „.......................................“, ул. ................................., л.к. № ........, издадена от .............................. гр. ........................... на .............. г. управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) на „.......................................................“

На основание чл. 50, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви представям информация за общия оборот и оборота на услугите, които са предмет на поръчката, за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), както следва:
Година

Общ оборот

(в лева)


Оборот на услугите,

които са предмет на поръчката

(в лева)

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ..................... 20..... г. Декларатор: ..................... ( подпис)

гр. ........................................ ……................................................(име, фамилия и длъжност)

Приложение № 12

Д Е К Л А Р А Ц И Я


(образец)

съдържаща списък на основните договори, изпълнени през последните три години

(2010 г., 2011 г. и 2012 г.)

От ...................................................................., ЕГН ..........................., жител на гр. .................,

живущ гр. ...................................., община „.......................................“, ул. ................................., л.к. № ........, издадена от .............................. гр. ........................... на .............. г. управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) на „..........................................................“

ДЕКЛАРИРАМ:

на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, следния списък на основните договори, изпълнени от нас през последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.):
Начална и крайна дата на изпълнение на договора

Предмет на договора

Възложител и/или получател на договора

Стойност на договора

(в лева, без ДДС)

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ..................... 20..... г. Декларатор: ..................... ( подпис)

гр. ........................................ ……................................................(име, фамилия и длъжност)

Приложение № 13

Д Е К Л А Р А Ц И Я


(образец)

за запознаване с обектите, на които ще се изпълнява дейността по охрана

Долуподписаните:
1........................................................................................................ (име, фамилия и длъжност)

Живущ в гр. ..................................., ул. .........................., №........,

л.к. № ............................., ЕГН ............................. и

2........................................................................................................ (име, фамилия и длъжност)

Живущ в гр. ..................................., ул. .........................., №........,

л.к. № ............................., ЕГН ............................. и


Представители на фирма …................................................................. (посочва се наименованието на участника), ЕИК …………………………..

Декларираме, че във връзка с участието в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на физическа въоръжена денонощна охрана на обекти и съоръжения на ДП РВД” посетихме обектите на ДП РВД и сме се запознали със спецификата на обектите, на които ще се изпълнява дейността по охрана и условията за изпълнение предмета на поръчката.


Задължаваме се да не разпространяваме информация, която ни е станала известна при и по повод огледа на обектите на Възложителя, както и всяка друга информация, независимо от формата й, но свързана с Възложителя.

Декларатори:
1. ................................ (подпис)

……................................................ (име, фамилия и длъжност)


2. ................................ (подпис)

……................................................ (име, фамилия и длъжност)


Дата: ....................... 20.... г.

гр. .......................


За ДП РВД:
1. ................................ (подпис)

……................................................ (име, фамилия и длъжност)Приложение № 14

Д Е К Л А Р А Ц И Я


(образец)

за съгласие за представяне на застрахователна полица за

застраховка „Обща гражданска отговорност” за покриване на щети на Възложителя

От ...................................................................., ЕГН ..........................., жител на гр. .................,

живущ гр. ...................................., община „.......................................”, ул. ................................., л.к. № ........, издадена от .............................. гр. ........................... на .............. г. управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) на „..........................................................”

ДЕКЛАРИРАМ:

Ние, ………………………………… (посочва се наименованието на участника), в случай, че бъдем определени за Изпълнител на обществена поръчка с предмет: Осигуряване на физическа въоръжена денонощна охрана на обекти и съоръжения на ДП РВД” се задължаваме при подписването на договора да представим застрахователната полица за застраховка „Обща гражданска отговорност” за покриване на щети на Възложителя с лимит на отговорност 1 000 000,00 (един милион) лева.


Дата: ..................... 20..... г. Декларатор: ..................... ( подпис)

гр. ........................................ ……................................................

(име, фамилия и длъжност)
Приложение № 15

Д Е К Л А Р А Ц И Я

(образец)

От ...................................................................., ЕГН ..........................., жител на гр. .................,

живущ гр. ................................................, община „.......................................“, ул. ................................., л.к. № ........, издадена от .............................. гр. ........................... на .............. г. управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) на . „.........................................................“

ДЕКЛАРИРАМ, че
служителите, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на физическа въоръжена денонощна охрана на обекти и съоръжения на ДП РВД”, ще са преминали първоначална програма на обучение за извършване на дейността съгласно чл. 5, ал. 1 от ЗЧОД и във връзка с чл. 28 от ЗЧОД към датата на влизане на договора в сила.
Дата: ..................... 20..... г. Декларатор: ..............................

гр. ........................................ (подпис)Приложение № 16

Д Е К Л А Р А Ц И Я

(образец)

От ...................................................................., ЕГН ..........................., жител на гр. .................,

живущ гр. ................................................, община „.......................................”, ул. ................................., л.к. № ........, издадена от .............................. гр. ........................... на .............. г. управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) на „..........................................................”

ДЕКЛАРИРАМ, че
Декларираме, че имаме изграден денонощен оперативен център за мониторинг на системи за охрана.

Дата: ..................... 20..... г. Декларатор: ..............................гр. ........................................ (подпис)1   2   3


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница