Документациястраница2/3
Дата04.05.2016
Размер0.74 Mb.
1   2   3

Раздел XI

Д О Г О В О Р


(проект)

............../..........................


Днес, ............ 20…. г. в гр. София между
Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, регистрирано по ф. дело № 5515/2001 г. в СГС – фирмено отделение, със седалище и адрес на управление: гр. София 1540, бул. „Брюксел“ № 1 , телефон 9371111; факс 9800043, ЕИК 000697179, представлявано от Диян Георгиев Динев - генерален директор, наричано в текста „Възложител“ от една страна,
и
.................................................................... регистрирано по фирмено дело №........./........... г. на ....................... съд, със седалище и адрес на управление: ................................................................., телефон .........................., факс ..........................., ЕИК ......................, представлявано от ......................................................, наричан в текста „Изпълнител“ от друга страна,
на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Решение №............./...................... за класиране и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Осигуряване на физическа въоръжена денонощна охрана на обекти и съоръжения на ДП РВД” се състави и подписа настоящия договор.
I. Предмет на договора
1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава със свои сили и средства, в съответствие с клаузите на договора, да извършва физическа въоръжена денонощна охрана на обекти и съоръжения на ДП РВД, описани в Приложение № 1 от договора.
II. Срок за изпълнение

2.1. Договорът се сключва за срок от 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на влизане на същия в сила.
III. Цени и начин на плащане
3.1. Крайната цена на договора не може да надвишава сумата от ………………….................. (................................ с думи) лева без включен ДДС съответно .................. (................................ с думи) лева с включен ДДС и включва:

3.1.1. Цената за изпълнение на услугата по т. 1.1 за срок от 36 (тридесет и шест) месеца, в размер на ................................ (................................................. с думи) лева без ДДС, съответно ............................... (................................................. с думи) лева с включен ДДС, съгласно приложение № 2 от договора;

3.1.2. Цената на непредвидени допълнително възложени услуги – не повече от 5 % (пет процента) от цената по т. 3.1.1, а именно .................. (................................ с думи) лева без ДДС съответно ............................... (................................................. с думи) лева с включен ДДС само за реално изпълнени работи, изчислени съгласно цените в Приложение № 2 от договора и възложени съгласно т. 5.2.3. и т. 5.2.4. от договора.

3.2. Крайната цена по т. 3.1. включва всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба за изпълнение на услугите.

3.3. Плащането на услугата по договора ще се извършва ежемесечно по банков път по сметка на Изпълнителя, посочена в т. 8.6., в срок от 10 (десет) работни дни след представяне на оригинал на фактура и отчет за изпълнение на договора за предходния месец, приет от Възложителя.

3.4. При упражняване на правото си по т. 5.2.5. Възложителят заплаща реално предоставените услуги до датата на изтичане на предизвестието за отказ от охрана на съответния обект.

ІV. Права и задължения на Изпълнителя
4.1. Изпълнителят се задължава:

4.1.1. да изпълни задълженията си по настоящия договор с грижата на добър търговец, качествено и в определените срокове в съответствие с условията по настоящия договор;

4.1.2. при подписване на договора да представи застрахователна полица в полза на Възложителя за валидна застраховка „Обща гражданска отговорност” с лимит на отговорност 1 000 000,00 (един милион) лева обезщетение за единичен и агрегатен случай/случаи за покриване на имуществени и за неимуществени щети на Възложителя. Преди изтичане валидността на застрахователната полица по тази точка, Изпълнителят се задължава да представя нова валидна застрахователна полица до изтичане срока на договора по т. 2.1.

4.1.3. да поддържа валидни застраховки, изисквани съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия за срока на договора;

4.1.4. да поддържа валиден лиценза си за извършване на частна охранителна дейност за срока на договора;

4.1.5. да уведоми писмено Възложителя в тридневен срок от настъпване на някое от следните обстоятелства: загуба на лиценз по т. 4.1.4., влизане в производство по ликвидация или несъстоятелност;

4.1.6. да извършва охранителна дейност в съответствие с нормативните изисквания, с клаузите на този договор, Инструкцията на Възложителя (Приложение № 4) и указанията по т. 5.2.1;

4.1.7. да осигури за извършване на охранителната дейност в обектите на Възложителя ........ (.......... с думи) служители (в зависимост от предложеният брой служители в офертата на участника, избран за Изпълнител);

4.1.8. да осигури допълнителен охранителен състав на обектите на Възложителя, в случай че възникне необходимост от увеличаване на охранителния състав във връзка с въвеждане на завишени мерки за сигурност;

4.1.9. да осигури допълнителен охранителен състав, в случай че възникне необходимост от включване на допълнителен/лни обект/и за охрана.

4.1.10. да осигури на своите служителите лична идентификационна карта със снимка, отличителен знак и униформено облекло, които се носят при упражняване на дейността по охрана на обектите;

4.1.11. да уведоми Възложителя за обстоятелства, свързани с отнемане или процедури по отнемане на разрешение за придобиване, съхраняване, носене и употреба на огнестрелни оръжия, издадени съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, на негови служители, ангажирани с изпълнението на договора незабавно, но не по-късно от 7 (седем) календарни дни от настъпването им, и в посочения срок да осигури охранители, притежаващи валидни разрешения;

4.1.12. в случаите по т. 4.1.8, т. 4.1.9, т. 4.1.11, или замяна на охранители, да предоставя такива, отговарящи на условията на Възложителя за изпълнение на поръчката, получили разрешение за работа на съответния стратегически обект и зоните в него съгласно ППЗДАНС;

4.1.13. да уведомява незабавно Възложителя за всички обстоятелства, които възпрепятстват или биха могли да възпрепятстват изпълнението на този договор;

4.1.14. да представя при поискване от Възложителя:

а) извадка от персоналния регистър на осигурените лица в НОИ за охранителния състав, осигуряващ физическата въоръжена денонощна охрана на обектите и съоръженията на ДП РВД;

б) копия от сключените и регистрирани в НОИ трудови договори на охранителния състав, осигуряващ физическата въоръжена денонощна охрана на обектите и съоръженията на ДП РВД, както и допълнителни споразумения за изменение към тях;

в) копия от разплащателни ведомости за изплатените заплати на охранителния състав, осигуряващ физическата въоръжена денонощна охрана на обектите и съоръженията на ДП РВД;

г) копия от присъствени форми на охранителния състав, осигуряващ физическата въоръжена денонощна охрана на обектите и съоръженията на ДП РВД;

д) други документи, свързани с изпълнението на договора и със спазване на законодателството.4.1.14.1. Посочените в т. 4.1.14 документи трябва да бъдат представени от Изпълнителя за указан от Възложителя период, който може да бъде от датата на влизане в сила на настоящия договор до дата, определена от Възложителя. Тези документи трябва да бъдат заверени за вярност от лицето, представляващо Изпълнителя.

4.1.15. след съгласуване с Възложителя и получаване на изричното му одобрение, в 3-дневен срок да предостави координатор със следните права и задължения:

4.1.15.1. ежедневно да обобщава информацията относно дежурствата по обектите и да докладва на Възложителя;

4.1.15.2. при спешни/извънредни обстоятелства да докладва незабавно на Възложителя в работно и извънработно време;

4.1.15.3. да участва в подбора на охранителите на съответните обекти, да провежда задължително първоначално въвеждане на охранителите в съответните обекти;

4.1.15.4. да подготвя графиците за дежурства на охранителите по смени;

4.1.15.5. да следи и контролира изпълнението на задълженията на охранителите;

4.1.15.6. да подписва и предоставя документи на Възложителя, във връзка с изпълнение на настоящия договор;

4.1.15.7. координаторът е с работно време съответстващо на работното време за длъжността началник на отдел „Сигурност и защита“ от административната структура на Възложителя;

4.1.15.8. при отсъствие на координатора, Изпълнителят е длъжен незабавно да посочи лице, което ще изпълнява неговите функции;

4.1.16. да формира трудовото възнаграждение на служителите си, като размерът на основната месечна работна заплата на един охранител да бъде не по-малък от 2 (две) минимални работни заплати за страната към датата на откриване на процедурата;

4.1.17. да осигури на охранителния състав, който е ангажиран с изпълнението на поръчката, периодично обучение през не повече от 6 (шест) месеца, включващо оперативен контрол, обучение за боравене с оръжие и технически средства за защита, сигнално-охранителна техника, компютърна техника за видеонаблюдение и придобиване на умения за действия при различни кризисни ситуации, като след приключване на обучението да предоставя копие от протокола за извършеното обучение на Възложителя;

4.1.18. да осигури специализирани средства за проверка за сигурност (ръчни металдетектори) на входовете на следните обекти на Възложителя:

а) Обект № 1 – ЕЦ за УВД;

б) Обект № 2 – Летищен комплекс „Кула” (ЛКК) към РЦ за ОВД София;

в) Обект № 4 – ЛЦ за ОВД Варна;

г) Обект № 5 – ЛЦ за ОВД Горна Оряховица;

д) Обект № 6 – ЛЦ за ОВД Бургас;е) Обект № 16 – ЛЦ за ОВД Пловдив.

4.1.19. да предостави на служителите, чрез които ще обезпечава сигурността в обектите на Възложителя, необходимото оръжие, технически и помощни средства, както и транспорт до местата, където са разположени обектите, като при предоставянето на оръжие да бъдат спазвани разпоредбите на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите средства;

4.1.20. за обезпечаване на сигурността в обект ЕЦ за УВД (подобект зала „Мониторна”) да осигури състав, който е обучен за работа с компютърна техника за видеонаблюдение.

4.1.21. да не разпространява информация, която му е станала известна при и по повод изпълнението на договора и всяка друга информация, независимо от формата й, но свързана с Възложителя, както и да изисква спазването на тази забрана и от своите служители, работници и подизпълнители;

4.1.22. да извършва услугите по предмета на обществената поръчка в съответствие със Закона за частната охранителна дейност, Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закона за МВР и приложимото законодателство.
4.2. Изпълнителят има право:

4.2.1. да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на предмета на договора;

4.2.2. за добросъвестно изпълнение предмета на договора да получи договореното възнаграждение в размер, срокове и при условията, предвидени в договора.
4.3. Изпълнителя отговаря за действията/бездействията на своите служители и/или подизпълнители като за свои.

4.3.1. Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност за причинени, включително и от своите служители и/или подизпълнители вреди на Възложителя и трети лица от свои/техни виновни действия или бездействия.

4.3.2. При причиняване на вреди по предходната точка, Изпълнителят се задължава да ги възстанови, или да заплати левовата равностойност на увреденото имуществото на увредения в срока, посочен от Възложителя.
V. Права и задължения на Възложителя
5.1. Възложителят се задължава:

5.1.1. да въведе на място Изпълнителя в охраняемите обекти и го запознае с техните специфични особености, за което се изготвя и подписва Протокол от представители на двете страни съгласно Приложение № 3;

5.1.2. да заплаща на Изпълнителя уговореното възнаграждение в размера, сроковете и при условията, предвидени в договора.

5.1.3. Възложителят определя своя служител ……………………(име, длъжност, тел. ел. поща), който да подписва документи във връзка с изпълнението на настоящия договор и да следи за неговото изпълнение.
5.2. Възложителят има право:

5.2.1. да извършва по всяко време проверки на охраната, както и да осъществява текущ и последващ контрол върху изпълнението на договорните условия и да дава указания, които са задължителни за Изпълнителя, доколкото в нормативни актове не е регламентирано друго;

5.2.2. да изисква от Изпълнителя да изпълни предмета на договора качествено, точно и в срок, без отклонения от уговорените условия.

5.2.3. да възлага писмено на Изпълнителя охрана на нови обекти при възникване на необходимост. В този случай Възложителя дължи възнаграждение за един охранител на месец, съгласно Приложение № 2 от договора, като заплащането е от средствата по т. 3.1.2.

5.2.4. при въвеждане на завишени мерки за сигурност да възлага писмено на Изпълнителя увеличаване на охранителния състав на обектите. В този случай Възложителя дължи възнаграждение за един допълнителен охранител за 1 (едно) 12-часово дежурство, съгласно Приложение № 2 от договора, като заплащането е от средствата по т. 3.1.2. При отпадане на завишените мерки за сигурност да уведомява писмено Изпълнителя за това обстоятелство.

5.2.5. при отпадане на необходимостта от охрана на обект да се отказва от същата със седемдневно писмено предизвестие до Изпълнителя;

5.2.6. да изисква от Изпълнителя представянето на:

а) извадка от персоналния регистър на осигурените лица в НОИ за охранителния състав, осигуряващ физическата въоръжена денонощна охрана на обектите и съоръженията на ДП РВД;

б) копия от сключените и регистрирани в НОИ трудови договори на охранителния състав, осигуряващ физическата въоръжена денонощна охрана на обектите и съоръженията на ДП РВД, както и допълнителни споразумения за изменение към тях;

в) заверени копия от уведомленията за регистрираните в НОИ трудови договори на охранителния състав и заверено копие от копия от разплащателните ведомости за изплатените заплати на охранителния състав, осигуряващ физическата въоръжена денонощна охрана на обектите и съоръженията на ДП РВД;

г) копия от присъствени форми на охранителния състав, осигуряващ физическата въоръжена денонощна охрана на обектите и съоръженията на ДП РВД;

д) други документи, свързани с изпълнението на договора.Тези документи трябва да бъдат заверени за вярност от лицето, представляващо Изпълнителя.
VI. Прекратяване на договора

6.1. Настоящият договор се прекратява:

6.1.1. при изтичане на уговорения срок;

6.1.2. при настъпване на обстоятелства, възникнали след сключване на договора, в резултат на които Възложителят не е в състояние да изпълни задълженията си по договора;

6.1.3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с едномесечно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната;

6.1.4. едностранно от Възложителя без предизвестие, в случай че Изпълнителят не е изпълнил задълженията си, предвидени в т. 4.1.2 и т. 4.1.3;

6.1.5. едностранно от Възложителя без предизвестие, в случай, че на Изпълнителя бъде отнет/неподновен необходимия лиценза за извършване на частна охранителна дейност.
6.2. Възложителят може да прекрати едностранно договора с 30-дневно писмено предизвестие след изтичане на 11 (единадесет) месеца от влизане на договора в сила.
6.3. При започване на производство на ликвидация или несъстоятелност на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати договора с 14-дневно писмено предизвестие от датата на уведомлението по т. 4.1.6. В тези случай, Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, независимо от коя от двете страни по договора е инициативата за прекратяване.
VII. Отговорност и неустойки
7.1. В случай, че Изпълнителят не изпълни възложената услуга или част от нея, или изискванията, свързани с нея съгласно договора, или не изпълни други договорени дейности в установените в договора срокове, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5% (половин процент) от цената на договора за всеки просрочен ден.
7.2. В случай, че Изпълнителят не предостави изисканите от Възложителя по т. 5.2.6 документите или предоставените документи не съответстват на Приложение № 2, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на дължимата месечна цена, съгласно издадената фактура.
7.3. Общата стойност на неустойките, дължими от Изпълнителя, не може да надвишава цената по т. 3.1 с включен ДДС.
7.4. В случай, че по вина на Възложителя не бъдат спазени договорените срокове за плащане, същият дължи обезщетение в размер на законната лихва върху просрочената сума от деня на забавата, но не повече от размера на забавеното плащане.
7.5. При прекратяване на договора при условията на т. 6.1.4 и т. 6.1.5, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка за неизпълнение в размер на 20% (двадесет процента) от цената по т. 3.1 с вкл. ДДС.
7.6. При забавено или неточно изпълнение на договора от Изпълнителя, Възложителят ще задържи съответната част от гаранцията за изпълнение на договора или от стойността на дължимото плащане за обезщетяване на вредите от съответното неизпълнение и за дължимите неустойки.
7.7. Плащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на договорената неустойка.
7.8. Когато обезщетението за претърпени вреди от неизпълнение на договорните задължения надвишава размера на гаранцията за изпълнение на договора или застрахователното обезщетение по застраховка „Обща гражданска отговорност” за покриване на щети на Възложителя, или Възложителят не може да се удовлетвори чрез прихващане по реда на т. 7.6., Възложителят събира разликата по общия исков ред.
7.9. При качествено и срочно изпълнение на договорните задължения Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора в 20 (двадесет) дневен срок след изтичане на срока на договора.

VІIІ. Заключителни разпоредби
8.1. Възложителят си запазва правото при необходимост да възложи повторение на услугата от Изпълнителя по реда на чл. 90, ал. 1, т. 9 от Закона за обществените поръчки.
8.2. Всички спорове, възникнали между страните, при и по повод изпълнението на настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие - от компетентния съд.
8.3. За всички неуредени въпроси в този договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
8.4. Всяка от страните се задължава при промяна на обстоятелствата относно регистрационните си данни, включително адреса си за кореспонденция, да уведомява по подходящ начин своевременно другата страна, за настъпилата промяна.
8.5. Всички съобщения или уведомления при изпълнение на този договор страните ще правят в писмен вид по пощенски път, по факс, или по електронната поща като за дата на получаването им се счита датата на завеждане в деловодството на страната или датата на получаването им по факс или датата на електронното писмо. Съобщения или уведомления получени след 17:00 часа или получени в неработен ден ще се считат за получени в следващия работен ден, с изключение на тези по т. 5.2.4.
8.6. Банковата сметка на Изпълнителя е:

IBAN: ……………..................................,

BIC: ................................;

банка .........................................
8.7. Неразделна част от този договор са следните приложения:

- Приложение № 1 – Описание на обектите и съоръженията на ДП РВД, подлежащи на физическа въоръжена денонощна охрана с посочен брой на служителите, които ще извършват охраната в тези обекти, планове за охраната им и планове за усилване на физическата охрана;

- Приложение № 2 – Цени за изпълнение на поръчката и цени на непредвидени допълнително възложени услуги;

- Приложение № 3 – Протокол за въвеждане в обектите на Възложителя;

- Приложение № 4 – Инструкция за контрол на достъпа и проверката за сигурност на лица, багажи и пощенски пратки на ДП РВД;

- Приложение № 5 – Лиценз за извършване на частна охранителна дейност № .....................;

- Приложение № 6 – Застрахователната полица за застраховка „Обща гражданска отговорност” за покриване на щети на Възложителя с лимит на отговорност от 1 000 000.00 лева;

- Приложение № 7 – Застрахователна полица за валидна застраховка „Обща гражданска отговорност” на служителите на Изпълнителя.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна, и влиза в сила от датата на подписването му.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.......................... ............................ (подпис и печат)Диян Динев (име, фамилия)

Генерален директор длъжност

Раздел XII

Приложения
Приложение № 1

ДО

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

„РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО

ДВИЖЕНИЕ”

О Ф Е Р Т А
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Осигуряване на физическа въоръжена денонощна охрана на обекти исъоръжения на ДП РВД”
Административни данни на участника:
1. Наименование или име на участника ........................................................................................
2. ЕИК . ...........................................................................................................................
3. Представлявано от .......................................................................................................................
4. Седалище и адрес на управление ................................................................................................

Телефон..........................................

Факс................................................

Е-mail..............................................


5. Лице за контакти ................................................................................................

Длъжност ............................................................................................................

Телефон/факс .....................................................................................................
6. Обслужваща банка ..................................................... банков код BIC ...............……..................,

Банкова сметка IBAN, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие (ако е приложимо).............................................................................

Титуляр на сметката .................................................................
С представянето на настоящата оферта заявяваме желанието си да участваме в открита процедура с предмет: „Осигуряване на физическа въоръжена денонощна охрана на обекти и съоръжения на ДП РВД”.


  1. Запознахме се с документацията и посочените в нея изисквания за участие в процедурата, за изготвяне и представяне на офертата и за изпълнение на обществената поръчка, които заявяваме, че приемаме.
  1. Конкретните условия и параметри за изпълнение на обществената поръчка подробно сме описали в техническото предложение, което е поставено в плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”.  1. Ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 2, т. 3 от ЗОП сме поставили в плик № 3 – „Предлагана цена”, който е неразделна част от настоящата оферта.

  2. Поемаме ангажимента да изпълним обществената поръчка за срок от 36 (тридесет и шест) месеца, считано от влизане в сила на договора.
  1. Декларирам, че като участник в процедурата отговарям на всички изисквания, посочени в ЗОП и в предварително обявените условия от Възложителя.
  1. При изпълнението на поръчката няма да ползваме/ще ползваме (невярното се зачертава) следните подизпълнители:
Подизпълнител

(изброяват се имената и адресите на подизпълнителите)

Видове работи, които ще изпълнява

(посочват се всички дейности и/или услуги)

Дял в проценти (%)

(от общата стойност на поръчката, която ще бъде изпълнен от подизпълнителя)

Във връзка с това към настоящата оферта прилагаме писмено съгласие (декларация) от страна на посочените подизпълнители за участието им.


7. В случай, че бъдем определени за Изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписването на договора да представим:

7.1. Гаранция за изпълнение в размер на 2% (два процента) от стойността на договора без ДДС в една от следните форми:

- банкова гаранция по приложения в документацията образец;

- парична сума, внесена по следната банкова сметка на Възложителя:

„УниКредит Булбанк” АД, „Агенция Митница Летище София”, гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 1,

Банков код BIC: UNCRBGSF,

Банкова сметка IBAN: BG80UNCR76305000044414;

7.2. Всички необходими и изискуеми от ЗОП и документацията за участие документи от съответните компетентни органи в това число и тези, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.

7.3. Застрахователната полица за застраховка „Обща гражданска отговорност” за покриване на щети на Възложителя с лимит на отговорност 1 000 000,00 (един милион) лева;

7.4. В тридневен срок след изтичане на срока за обжалване на процедурата, да представим за служителите, чрез които ще обезпечаваме сигурността в обектите на Възложителя следните документи:

а) трите имена, ЕГН и адрес, както и длъжността, която ще заема, или конкретната задача, която ще изпълнява;

б) свидетелства за съдимост на всяко лице (копие);

в) актуално удостоверение от психо-диспансер (копие).
8. Приемаме да бъдем обвързани с тази оферта за срок от 120 (сто и двадесет) дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

9. Неразделна част от настоящата оферта са:

- плик № 1 с надпис „Документи за подбор”;

- плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”;

- плик № 3 с надпис „Предлагана цена”.
В съответствие с изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП представяме подписан списък на всички документи, които се съдържат в настоящата оферта.

Дата: ..................... 20..... г .............................. ( подпис)

гр. ........................................ ……........................

(име, фамилия и длъжност)


Приложение № 2
Предложение за изпълнение на поръчката

(ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
С представянето на настоящата оферта поемаме ангажимент заявяваме да изпълним предмета на обществената поръчка с предмет: “Осигуряване на физическа въоръжена денонощна охрана на обекти и съоръжения на ДП РВД” в съответствие с изискванията на документацията.


  1. При изпълнение на обществената поръчка се задължаваме:

1.1. да осигурим физическа въоръжена денонощна охрана на обектите и съоръженията на Възложителя, посочени в т. 5.1 от Раздел V от документацията.

1.2. да осигурим необходимия охранителен състав за физическа въоръжена денонощна охрана на обектите и съоръженията на Възложителя, посочени в т. 5.1 от Раздел V от документацията.

1.3. да осигурим специализирани средства за проверка за сигурност (ръчни металдетектори) на входовете на обектите на Възложителя, в т. 5.4 от Раздел V от документацията.

1.4. да предоставим на служителите, чрез които ще обезпечаваме сигурността в обектите на Възложителя, необходимото оръжие, технически и помощни средства, както и транспорт до местата, където са разположени обектите, като при предоставянето на оръжие ще бъдат спазвани разпоредбите на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите средства.

1.5. за обезпечаване на сигурността в обект ЕЦ за УВД (подобект зала „Мониторна”) да осигурим състав, който е обучен за работа с компютърна техника за видеонаблюдение.

1.6. да осигурим на охранителния състав, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката, периодично обучение през не повече от 6 (шест) месеца. Това обучение ще включва оперативен контрол, обучение за боравене с оръжие и технически средства за защита, сигнално-охранителна техника, компютърна техника за видеонаблюдение и придобиване на умения за действия при различни кризисни ситуации.

1.7. в срок от 1 (един) месец от възлагането на обществената поръчка да представим на Възложителя копия от трудови договори, сключени за целия период на изпълнението с охранителите, чрез които ще извършваме дейностите по предмета на поръчката, включително опцията. Охранителите, които ще осъществяват изпълнението на услугата, следва да отговарят на изискванията на т. 5.10 от Раздел V от документацията.
2. Нашето предложение относно начина на изпълнение на обществената поръчка е съгласно приложените планове за охрана за всеки отделен обект по т. 5.1 от Раздел V от документацията и планове за усилване на физическата охрана със сили за реагиране при необходимост от увеличаване на охранителния състав във връзка с въвеждане на завишени мерки за сигурност, съдържащи информацията по т. 6.2 от Раздел VI от документацията.

Приложение: съгласно текста.

Дата: ..................... 20..... г .............................. ( подпис)

гр. ........................................ ……........................

(име, фамилия и длъжност)

Приложение № 3

ДО

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

„РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО

ДВИЖЕНИЕ”

П Р Е Д Л А Г А Н А Ц Е Н А


от

.....................................................................................................

(пълно наименование и адрес на управление)
След проучване и запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществената поръчка, предлагаме да изпълним обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на физическа въоръжена денонощна охрана на обекти и съоръжения на ДП РВД” в съответствие с изискванията, посочени в документацията и Техническата спецификация на обществената поръчка при следните финансови условия:

Наименование на обекта


Цена за 1 (един) човек за 1 (един) месец

(в лева, без ДДС)

Брой лица

Месечна цена за обекта

(в лева, без ДДС)

Цена за 36 месеца (в лева, без ДДС)

Обект № 1 – ЕЦ за УВД

1.1.

централен вход на ЕЦ за УВД – бариера

…... лева

…… човека

…... лева

…... лева

1.2.

централен вход на ЕЦ за УВД

…... лева

…… човека

…... лева

…... лева

1.3.

товарен вход Север

…... лева

…… човека

…... лева

…... лева

1.4.

зала „Мониторна”

…... лева

…… човека

…... лева

…... лева
координатор

…... лева

…… човека

…... лева

…... лева

Общо за обект № 1:

…… човека

…... лева

…... лева

2

Обект № 2 – ЛКК към РЦ за ОВД София

…... лева


…… човека


…... лева


…... лева3

Обект № 3 –

Централна автобаза

…... лева


…… човека


…... лева


…... лева4

Обект № 4 –

ЛЦ за ОВД Варна

…... лева


…… човека


…... лева


…... лева5

Обект № 5 – ЛЦ за ОВД Горна Оряховица

…... лева


…… човека


…... лева


…... лева6

Обект № 6 –

ЛЦ за ОВД Бургас

…... лева


…… човека


…... лева


…... лева7

Обект № 7 –

УВЦ Камчия

…... лева


…… човека


…... лева


…... лева8

Обект № 8 –

ВОР –ДМЕ – Байлово

…... лева


…… човека


…... лева


…... лева9

Обект № 9 – Далечна приводна радиостанция - Вакарел

…... лева


…… човека


…... лева


…... лева10

Обект № 10 – Радио прием-предавателен център – Кривина

…... лева


…… човека


…... лева


…... лева


11

Обект № 11 –

ТРЛК Върбица

…... лева


…… човека


…... лева


…... лева12

Обект № 12 –Далечна приводна радиостанция – Божурище

…... лева


…… човека


…... лева


…... лева13

Обект № 13 – УВЦ „Св.Св. Константин и Елена“

…... лева


…… човека


…... лева


…... лева14

Обект № 14 –

УВЦ Банско

…... лева


…… човека


…... лева


…... лева15

Обект № 15 –

МТО-локатор „Аксаковска панорама”

…... лева


…… човека


…... лева


…... лева16

Обект № 16 – ЛЦ за ОВД Пловдив

…... лева


…… човека


…... лева


…... лева
Общо (С):

... лева


... лева
5% разходи за непредвидени допълнителни услуги:

…... лева
Обща цена в лева без ДДС:

…... лева
20% ДДС:

…... лева
Обща цена в лева с вкл. ДДС:

…... лева

  1. Общата цена за изпълнение на поръчката е в размер на ……………….. (…………… с думи) лева без ДДС съответно ……………….. (…………… с думи) лева с вкл. ДДС.


II. Цена на опцията (осигуряване на допълнителен охранителен състав на обектите на Възложителя, в случай че възникне необходимост от увеличаване на охранителния състав във връзка с въвеждане на завишени мерки за сигурност и/или включване на допълнителен/лни обект/и за охрана):

2.1. При възникване на необходимост от увеличаване на охранителния състав във връзка с въвеждане на завишени мерки за сигурност – цената на 1 (един) охранител за 1 (едно) 12-часово дежурство е в размер на ……………….. (…………… с думи) лева без ДДС (А) съответно ……………….. (…………… с думи) лева с вкл. ДДС

2.2. При възникване на необходимост от увеличаване на охранителния състав във връзка с включване на допълнителен/лни обект/и за охрана – цената на 1 (един) охранител за 1 (един) месец е в размер на ……………….. (…………… с думи) лева без ДДС (В) съответно ……………….. (…………… с думи) лева с вкл. ДДС.
Посочените цени са изготвени при пълно съответствие с условията на документацията за участие в процедурата и включват всички разходи за комплексното изпълнение на поръчката, както и всички данъци, такси, акцизи, които са дължими на територията на Република България и печалба.


Приложение № 1 – Обосновка за начина на формиране на цената за един служител за един месец, от която да е видно, че в размера на предложената цена за изпълнение на поръчката е предвидено заплащането на всички разходи съгласно действащото законодателство (Кодекса на труда, ЗЧОД, ЗЗБУТ, КСО и др.).
Дата: ..................... 20..... г .............................. ( подпис)

гр. ........................................ ……........................(име, фамилия и длъжност)
Приложение № 4

Банкова гаранция за участие (образец)

ДО

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ„РЪКОВОДСТВО НА

ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“

бул. “Брюксел” № 1

София 1540БАНКОВА ГАРАНЦИЯ № ....................

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Ние, ....................................................... (банка) със седалище и адрес на управление ..........................................................., сме уведомени, че нашият клиент ........................... със седалище и адрес на управление ..........................., ЕИК ......................., ще участва със свое предложение в обществена поръчка с предмет: Осигуряване на физическа въоръжена денонощна охрана на обекти и съоръжения на ДП РВД”.

В съответствие с изготвените от Вас условия е необходимо издаване на банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията на фирмата, произтичащи от участието й в обществената поръчка.

Във връзка с гореизложеното и по нареждане на фирма ............................. ние, .................................. (банка) се задължаваме неотменяемо да Ви изплатим, независимо от възраженията на нашия клиент, сумата в размер на 33 000,00 (тридесет и три хиляди) лева, след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че фирма .....................................:  1. е оттеглила офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите, или

  2. е определена за Изпълнител, но не е изпълнила задължението си да сключи договор за обществена поръчка.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция е валидна до ....................... (150 дни след изтичане срока за представяне на офертите) и изтича изцяло и автоматично в случай, че до .............. часа на ........................ (дата) искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в ........................................... (банка). След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в .................... (банка).

.................. 20..... г.

гр. .........................

Подпис: ............................

(име, длъжност и печат)

Приложение № 5

Банкова гаранция за изпълнение (образец)

ДО

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ„РЪКОВОДСТВО НА

ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“

бул. “Брюксел” № 1

София 1540БАНКОВА ГАРАНЦИЯ № ....................

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Ние, ....................................................... (банка) със седалище и адрес на управление ..........................................................., сме уведомени, че на .................. (дата) между Вас, Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД), като Възложител и фирма ......................................., със седалище и адрес на управление ..............................................., ЕИК ........................, като изпълнител предстои да бъде сключен договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет: Осигуряване на физическа въоръжена денонощна охрана на обекти и съоръжения на ДП РВД”.

В съответствие с условията по договора изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение на същия за сумата ……………. (………… с думи) лева без ДДС.

Във връзка с гореизложеното и по нареждане на фирма ................................... ние, .................................. (банка) се задължаваме неотменяемо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума максимум до ……………. (………… с думи) лева без ДДС при получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че фирма …............................................... не е изпълнила частично или изцяло задълженията си по договора.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция е валидна до ....................... (30 дни след изтичане срока на договора) и изтича изцяло и автоматично в случай, че до .............. часа на ........................ (дата) искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в ........................................... (банка). След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в .................... (банка).

.................. 20..... г.

гр. .........................

Подпис: ............................

(име, длъжност и печат)


Приложение № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница