Документациястраница1/3
Дата04.05.2016
Размер0.74 Mb.
  1   2   3
ДОКУМЕНТАЦИЯ
за участие в открита процедура за възлагане на

обществена поръчка с предмет:


Осигуряване на физическа въоръжена денонощна охрана на обекти и съоръжения на ДП РВД”

София, 2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

ЧАСТ I – Решение и Обявление
ЧАСТ II – Указания към участниците в откритата процедура
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЧАСТ II
Раздел I – Пълно описание на предмета на поръчката
Раздел II – Условия и ред за подаване на офертите
Раздел III – Изисквания към офертите
Раздел IV – Изисквания към участниците в процедурата, свързани с изпълнение на поръчката
Раздел V – Изисквания към изпълнението на поръчката
Раздел VІ – Съдържание на офертата

6.1. Плик № 1 – Документи за подбор

6.2. Плик № 2 – Предложение за изпълнение на поръчката

6.3. Плик № 3 – Предлагана цена


Раздел VII – Гаранции

7.1. Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата

7.2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора

7.3. Банкова сметка


Раздел VIII – Разяснения по документацията за участие
Раздел IX – Оглед на обектите
Раздел X – Оценка на офертите
Раздел XI – Условия и ред за провеждане на процедурата

11.1. Разглеждане, оценка и класиране на офертите

11.2. Определяне на Изпълнител на обществената поръчка и сключване на договор
Раздел XII – Проект на договор
Раздел XIII – Приложения
Приложение № 1 – Оферта (образец)

Приложение № 2 – Предложение за изпълнение на поръчката (Техническо предложение) Приложение № 3 – Предлагана цена (образец)

Приложение № 4 – Банкова гаранция за участие (образец)

Приложение № 5 – Банкова гаранция за изпълнение (образец)

Приложение № 6 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и т. 5 от ЗОП (образец)

Приложение № 7 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗОП (образец)

Приложение № 8 – Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (образец)

Приложение № 9 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (образец)

Приложение № 10 – Декларация за приемане на условията в проекта на договор (образец)

Приложение № 11 – Декларация за общия оборот и за оборота на услугите, които са предмет на поръчката за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) – образец

Приложение № 12 – Декларация, съдържаща списък на основните договори, изпълнени през последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) – образец

Приложение № 13 – Декларация за запознаване с обектите, на които ще се изпълнява дейността по охрана (образец)

Приложение № 14 – Декларация за съгласие за представяне на застрахователна полица за застраховка „Обща гражданска отговорност” за покриване на щети на Възложителя

Приложение № 15 – Декларация, удостоверяваща, че служителите на участника, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на обществената поръчка, ще са преминали първоначална програма на обучение за извършване на дейността съгласно чл. 5, ал. 1 от ЗЧОД и във връзка с чл. 28 от ЗЧОД към датата на влизане на договора в сила

Приложение № 16 – Декларация, удостоверяваща, че участникът има изграден денонощен оперативен център за мониторинг на системи за охрана

ЧАСТ II

Указания към участниците в откритата процедура
Раздел I

Пълно описание предмета на поръчката


    1. Описание на предмета на обществената поръчка:

Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на физическа въоръжена денонощна охрана на обекти и съоръжения ДП РВД, включващо предотвратяване на проникване, кражби, грабежи, повреди и изнасяне на активи, осигуряване срещу външни и вътрешни посегателства, защита на целостта и неприкосновеността на съоръженията, сградите и съхраняваното в тях имущество, както и контрол на пропускателния режим на обекти на ДП РВД.


1.2. Срок за изпълнение на поръчката – 36 (тридесет и шест) месеца считано от датата на подписване на договора.
Раздел II

Условия и ред за подаване на офертите
2.1. Офертите трябва да се представят в деловодството на ДП РВД на адрес: ДП „Ръководство на въздушното движение”, 1540 София, бул. „Брюксел“ № 1, в срока, посочен в обявлението, при спазване изискванията на чл. 55 и чл. 56 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
2.2. Съгласно чл. 57, ал. 1 от ЗОП офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика, подпечатан с фирмения печат, участникът следва да посочи предмета на поръчката, фирмата, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Този плик или пакет трябва да съдържа три отделни запечатани и надписани плика, както следва:

- плик № 1 с надпис „Документи за подбор”;

- плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”;

- плик № 3 с надпис „Предлагана цена”.
2.3. Плик № 1 трябва да съдържа документите, посочени в т. 6.1 от Раздел VI от документацията. Върху този плик се поставя надпис „Документи за подбор” като се посочва и фирмата на участника.

2.3.1. Лицата, които ще представляват участниците в процедурата, и не са техни представители по закон, трябва да представят и да поставят в този плик нотариално заверено пълномощно, подписано от лицето/лицата, оторизирано/и по закон да представлява/т участника.

Допълнително изискване за чуждестранните лица е пълномощното да бъде легализирано и преведено на български език.


2.4. Плик № 2 трябва да съдържа документите, посочени в т. 6.2 от Раздел VI от документацията. Върху този плик се поставя надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” като се посочва и фирмата на участника.
2.5. Плик № 3 трябва да съдържа ценовото предложение на участника. Върху този плик се поставя надпис „Предлагана цена“ като се посочва и фирмата на участника.
2.6. Документите в пликове №№ 1, 2 и 3 следва да бъдат подписани от лицето, което управлява и представлява участника съгласно търговската му регистрация или от пълномощника по нотариално завереното пълномощно съгласно т. 2.3.1 от настоящата документация.
2.7. Подадените оферти се вписват във входящ регистър по реда на тяхното постъпване като върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването им в деловодството на ДП РВД.
2.8. Съгласно чл. 57, ал. 5 от ЗОП Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра.
Раздел III

Изисквания към офертите
3.1. В обявената процедура може да участва всеки участник, който отговаря на изискванията на чл. 9 от ЗОП и на предварително обявените от Възложителя условия.
3.2. Всеки участник има право да представи само една оферта.
3.3. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
3.4. В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
3.5. Не се допуска представянето на варианти на офертата.
3.6. Всички документи в офертата следва да бъдат представени на български език, написани на компютър, с номерирани страници, без поправки и/или изтривания.
Раздел IV

Изисквания към участниците в процедурата, свързани с изпълнение на поръчката
Участници в процедурата могат да бъдат всички лица, както и техни обединения, които отговарят на следните изисквания:
4.1. В обявената процедура може да участва всяко българско или чуждестранно лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и за което не e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и т. 5, чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП.


4.2. Участникът в процедурата трябва да притежава лиценз за извършване на охранителна дейност, валиден за територията на цялата страна, издаден по реда на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД). Лицензът трябва задължително да включва дейността по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД.
4.3. Участникът в процедурата трябва да бъде регистриран като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.
4.4. Участникът трябва да е реализирал общо оборот от охранителни услуги през последните 3 (три) финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в размер на не по-малко от 8 000 000 (осем милиона) лева без ДДС или тяхната равностойност.
4.5. Участникът трябва да има изпълнени за последните 3 (три) години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) най-малко 3 (три) договора за сходни услуги.
* Под сходни услуги се има предвид денонощна въоръжена охрана на обекти.

4.6. Участникът в процедурата трябва да притежава система за управление на качеството в съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, с валиден към датата на представяне на офертата сертификат с обхват, включващ предмета на настоящата поръчка.
4.7. Участникът трябва да има не по-малко от 200 (двеста) средeн годишен брой работници и служители за всяка от последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.).

4.8. Участникът трябва да осигури първоначална програма на обучение за извършване на дейността съгласно чл. 5, ал. 1 от ЗЧОД и във връзка с чл. 28 от ЗЧОД на служителите си, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на обществената поръчка.
4.9. Служителите на участника трябва да имат униформено облекло с отличителни знаци.
4.10. Участникът в процедурата трябва да има изграден денонощен оперативен център за мониторинг на системи за охрана.
Раздел V

Изисквания към изпълнението на поръчката
5.1. Участниците в обществената поръчка трябва да осигурят физическа въоръжена денонощна охрана на следните обекти и съоръжения на Възложителя:

5.1.1. Обект № 1 – Единен център за управление на въздушното движение (ЕЦ за УВД), състоящ се от 4 (четири) подобекта:

5.1.1.1. централен вход на ЕЦ за УВД – бариера;

5.1.1.2. централен вход на ЕЦ за УВД;

5.1.1.3. товарен вход Север;

5.1.1.4. зала „Мониторна”.

- описание на обекта – сгради с оперативни и административни помещения;

- местоположение – в района на летище София;

5.1.2. Обект № 2 – Летищен комплекс „Кула” (ЛКК) към РЦ за ОВД София

- описание на обекта – сграда с оперативни и административни помещения;

- местоположение – в района на летище София;

5.1.3. Обект № 3 – Централна автобаза

- описание на обекта – сграда с оперативни и административни помещения и автомобили;

- местоположение – в района на летище София;

5.1.4. Обект № 4 – Летищен център за обслужване на въздушното движение Варна (ЛЦ за ОВД Варна)

- описание на обекта – сграда с оперативни и административни помещения;

- местоположение – до сградата на летище Варна;

5.1.5. Обект № 5 – Летищен център за обслужване на въздушното движение Горна Оряховица (ЛЦ за ОВД Горна Оряховица)

- описание на обекта – сграда с оперативни и административни помещения;

- местоположение – до сградата на летище Горна Оряховица;
5.1.6. Обект № 6 – Летищен център за обслужване на въздушното движение Бургас (ЛЦ за ОВД Бургас)

- описание на обекта – сграда с оперативни и административни помещения;

- местоположение – до сградата на летище Бургас;

5.1.7. Обект № 7 – Учебно-възстановителна почивна база Камчия

- описание на обекта – територията на базата и намиращите се в нея постройки и съоръжения;

- местоположение – к.к. “Камчия”, област Варна;

5.1.8. Обект № 8 – ВОР – ДМЕ – Байлово

- описание на обекта - сграда със съоръжения;

- местоположение - с. Байлово, община Горна Малина, област София;

5.1.9. Обект № 9 – Далечна приводна радиостанция – Вакарел

- описание на обекта – сграда със съоръжения и антенна система;

- местоположение – с. Вакарел, община Ихтиман, област София;

5.1.10. Обект № 10 – Радио приемо-предавателен център – Кривина;

- описание на обекта – сграда със съоръжения, антенна система и складово помещение;

- местоположение – с. Кривина, район Панчарево, област София;

5.1.11. Обект № 11 – Трасови радиолокационен комплекс (ТРЛК) – Върбица

- описание на обекта – сгради с оперативни и административни помещения;

- местоположение – гр. Върбица, област Варна;

5.1.12. Обект № 12 – Далечна приводна радиостанция – Божурище;

- описание на обекта – сграда със съоръжения и антенна система;

- местоположение – гр. Божурище, област София;

5.1.13. Обект № 13 – Учебно-възстановителна почивна база „Елина” – к.к. „Св.Св. Константин и Елена”

- описание на обекта – сграда с учебни помещения и стаи за почивка;

- местоположение – к.к. „Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна;

5.1.14. Обект № 14 –Учебно-възстановителна почивна база в гр. Банско

- описание на обекта – сгради с учебни помещения и стаи за почивка;

- местоположение – гр. Банско, област Благоевград;

5.1.15. Обект № 15 – МТО-локатор „Аксаковска панорама”

- описание на обекта – сгради с учебни помещения и стаи за почивка;

- местоположение – близо до гр. Варна;
5.1.16. Обект № 16 – Летищен център за обслужване на въздушното движение (ЛЦ за ОВД Пловдив)

- описание на обекта – сграда с оперативни и административни помещения;

- местоположение – до сградата на летище Пловдив.

5.2. Участникът в обществената поръчка трябва да разполага с необходимия охранителен състав за обезпечаване на охраната на обектите на Възложителя, като за изпълнението на услугите трябва да предвиди минимум:

- координатор – 1 (един) човек;- охранителен състав – 86 (осемдесет и шест) човека;

5.3. Опция: Участникът трябва да има възможност да осигури допълнителен охранителен състав на обектите на Възложителя, в случай че възникне необходимост от увеличаване на охранителния състав във връзка с въвеждане на завишени мерки за сигурност и/или включване на допълнителен/лни обект/и за охрана.5.4. За проверка носенето на оръжия, боеприпаси и други метални предмети, които могат да бъдат предназначени за използване за извършването на акт на незаконна намеса, участниците трябва да предвидят осигуряването на специализирани средства за проверка за сигурност (ръчни металдетектори) на входовете на следните обекти:

5.4.1. Обект № 1 – ЕЦ за УВД;

5.4.2. Обект № 2 – Летищен комплекс „Кула” (ЛКК) към РЦ за ОВД София;

5.4.3. Обект № 4 – ЛЦ за ОВД Варна;

5.4.4. Обект № 5 – ЛЦ за ОВД Горна Оряховица;

5.4.5. Обект № 6 – ЛЦ за ОВД Бургас;

5.4.6. Обект № 16 – ЛЦ за ОВД Пловдив.
5.5. Числеността на служителите, пряко ангажирани с изпълнението на поръчката, следва да бъде достатъчна за качественото извършване на определените услуги чрез използване на подходящо и достатъчно оръжие и технически средства.
5.6. Служителите, чрез които изпълнителят ще обезпечава сигурността в обектите на Възложителя, трябва да бъдат снабдени с необходимото оръжие, технически и помощни средства и да им бъде осигурен транспорт до местата, където са разположени обектите. При предоставянето на оръжие на охранителния състав следва да бъдат спазвани разпоредбите на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.
5.7. Изпълнителят следва да извършва услугите по предмета на обществената поръчка в съответствие със Закона за частната охранителна дейност, Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Закона за МВР и приложимото законодателство.
5.8. Служителите, чрез които изпълнителят ще обезпечава сигурността в обект ЕЦ за УВД (подобект 5.1.1.4. зала „Мониторна”) трябва да бъдат обучени за работа с компютърна техника за видеонаблюдение.
5.9. Изпълнителят следва да осигури на охранителния състав, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката периодично обучение през не повече от 6 (шест) месеца. Това обучение трябва да включва оперативен контрол, обучение за боравене с оръжие и технически средства за защита, сигнално-охранителна техника, компютърна техника за видеонаблюдение и придобиване на умения за действия при различни кризисни ситуации.
5.10. Служителите от охранителния състав, чрез които изпълнителят ще обезпечава сигурността в обектите на Възложителя:

5.10.1. Трябва да бъдат назначени на трудови договори, съобразно срока на договора на Възложителя с Изпълнителя.

5.10.2. В трудовите им договори трябва да бъдат отразени финансовите параметри на трудовото възнаграждение, размерът на полагаемия платен годишен отпуск и да са в съответствие с останалите изисквания на трудовото законодателство.

5.10.3. Препоръчително е да бъдат със завършено средно образование и възраст до 55 години.

5.10.4. Трябва да са преминали психологически преглед и курс за обучение и боравене с оръжие.

5.10.5. Трябва да притежават добри комуникативни умения и възможности за боравене с технически и помощни средства.

5.10.6. Трябва да са проверени за надеждност от компетентните служби в Република България и да са получили разрешение за работа на съответния стратегически обект и зоните в него съгласно ППЗДАНС.

5.10.7. Трябва да прилагат системата от мерки за физическа сигурност на стратегическите обекти и зони с цел предотвратяване на нерегламентиран достъп до тях въз основа на изготвен план за физическа защита.
5.11. Охранителният състав, чрез които изпълнителят ще обезпечават сигурността в обектите на Възложителя, следва да бъде с изряден външен вид, който да се поддържа за целия срок на договора.

Раздел VІ

Съдържание на офертата
6.1. Плик № 1 - „Документи за подбор”
Съгласно чл. 56, ал. 1 - 4 от ЗОП и предварително обявените условия на Възложителя всяка оферта трябва да съдържа:
6.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – оригинал.
6.1.2. Оферта (съгласно Приложение № 1) – оригинал.
6.1.3. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

6.1.3.1. Чуждестранните участници в процедурата, физически или юридически лица или техни обединения, представят документа по т. 6.1.3 в официален превод.

6.1.3.2. Съгласно §1, т. 16а от допълнителните разпоредби на ЗОП „официален превод” е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. Списъкът на преводачите може да бъде намерен на Интернет страницата на Министерство на външните работи на Република България.
6.1.4. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият.
6.1.5. Лиценз за извършване на охранителна дейност, валиден за територията на цялата страна, издаден по реда на ЗЧОД (заверено копие с надпис „Вярно с оригинала”, подпис от оправомощено лице и мокър печат на участника). Лицензът трябва задължително да включва дейността по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗЧОД.

Този лиценз следва да се поддържа валиден за целия срок на договора.


6.1.6. Валидно удостоверение за регистрация на участника като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни (заверено копие с надпис „Вярно с оригинала”, подпис от оправомощено лице и мокър печат на участника).
6.1.7. Документ, удостоверяващ представянето на гаранция за участие в процедурата в размер на 33 000,00 (тридесет и три хиляди) лева.

Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми:

- парична сума;

- банкова гаранция.


6.1.8. Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗОП.
За доказване на икономическото и финансовото си състояние участникът трябва да представи следните документи:

6.1.8.1. Копие от годишния баланс на участника за последните три финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (заверено с надпис „Вярно с оригинала”, подпис от оправомощено лице и мокър печат на участника).

6.1.8.2. Копие от отчета за приходи и разходи (отчета за доходите) за последните три финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (заверено с надпис „Вярно с оригинала”, подпис от оправомощено лице и мокър печат на участника).

6.1.8.3. Декларация, съдържаща информация за общия оборот и за оборота на услугите, които са предмет на поръчката, за последните три финансови години или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (съгласно Приложение № 11) – оригинал.
6.1.9. Доказателства за техническите възможности на участника съгласно чл. 51, ал. 1 от ЗОП.
За доказване на техническите си възможности и професионална квалификация участникът трябва да представи следните документи:

6.1.9.1. Декларация (съгласно Приложение № 12 – оригинал), съдържаща списък с основните договори, изпълнени от участника през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение (заверено копие с надпис „Вярно с оригинала”, подпис от оправомощено лице и мокър печат на участника).

6.1.9.2. Сертификат за въведена система за управление на качеството в съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, включващ предмета на настоящата поръчка (заверено копие с надпис „Вярно с оригинала”, подпис от оправомощено лице и мокър печат на участника).

Сертификатът по т. 6.1.9.2. трябва да бъде валиден към датата на представяне на офертите и трябва да бъде издаден от орган по сертификация, с валидна акредитация по стандарта ISO 17021, издадена от национален орган по акредитация, на държава - страна по споразумението за взаимно признаване на Европейската организация по акредитация (ЕA MLA)  или на Международния форум по акредитация (IAF MLA), в област сертификация на системи за управление по ISO 9001 и с ЕAC/NACE код покриващ обхвата на дейността, предмет на настоящата поръчка.

6.1.9.3. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите на участника за всяка от последните три години, удостоверяваща че участникът отговаря на изискването на Възложителя по т. 4.7 от Раздел IV от документациятаоригинал.

Участникът следва да представи документ от НАП за броя на работниците и служителите по трудово правоотношение към датата на представяне на офертата или по-ранна, но не повече от 3 (три) месеца от крайния срок за представяне на оферти – оригинал.6.1.9.4. Декларация, удостоверяваща че служителите на участника, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на обществената поръчка, ще са преминали първоначална програма на обучение за извършване на дейността съгласно чл. 5, ал. 1 от ЗЧОД и във връзка с чл. 28 от ЗЧОД към датата на влизане на договора в сила (съгласно Приложение № 15) – оригинал.

6.1.9.5. Декларация, удостоверяваща че служителите на участника ще имат униформено облекло с отличителни знаци – оригинал.

6.1.9.6. Декларация, удостоверяваща, че участникът има изграден денонощен оперативен център за мониторинг на системи за охрана (съгласно Приложение № 16) – оригинал.
6.1.10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и т. 5 от ЗОП (съгласно Приложение № 6) – оригинал.

6.1.11. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗОП (съгласно Приложение № 7) – оригинал.
6.1.12. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (съгласно Приложение № 8) – оригинал.
6.1.13. Списък с имената на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако участникът предвижда такива.
Подизпълнителите се посочват в образеца на оферта (съгласно Приложение № 1) и съдържа наименованието на подизпълнителите, както и вида на работите (описание на частта от предмета на поръчката, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител), които ще извършват и дела на тяхното участие (процент от общата стойност).
Всеки от подизпълнителите трябва да представи декларация за съгласие съгласно Приложение № 9 (оригинал), с която писмено декларира своето съгласие за участие в изпълнението на поръчката и да отговаря на нормативните изисквания и тези на Възложителя, посочени в документацията за участие, както и да удостовери тези обстоятелства със следните документи, които се прилагат към офертата на участника:
6.1.13.1. Документите по т. 6.1.3;

6.1.13.2. Доказателства за икономическото и финансово състояние при условията на т. 6.1.8 в зависимост от вида на работите, които ще изпълнява съответния подизпълнител и приложимите изисквания към тях.

6.1.13.3. Доказателства за техническите възможности на участника при условията на т. 6.1.9 в зависимост от вида на работите, които ще изпълнява съответния подизпълнител и приложимите изисквания към тях.

6.1.13.4. Декларациите по т. 6.1.10, т. 6.1.11 и т. 6.1.12;
Когато участник предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, посочените документи се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
6.1.14. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (съгласно Приложение № 10) – оригинал.
6.1.15. Декларация за запознаване с обектите, на които ще се изпълнява дейността по охрана (съгласно Приложение № 13) – оригинал.
6.1.16. Декларация, че в случай, че бъде за избран за изпълнител на обществената поръчка, при подписване на договора участникът ще представи застрахователна полица за застраховка „Обща гражданска отговорност” за покриване на щети на Възложителя с лимит на отговорност 1 000 000,00 (един милион) лева (съгласно Приложение № 14) – оригинал.
6.1.17. Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в процедурата, не е негов представител по закон. Пълномощното трябва да бъде подписано от лицето, което по закон представлява участника. За чуждестранните лица пълномощното трябва да бъде легализирано и преведено на български език.
6.1.18. За участници обединения – документите по т. 6.1.3, т. 6.1.10, т. 6.1.11 и т. 6.1.12 се представят от всеки участник в обединението, а документите по т. 6.1.8 и т. 6.1.9 – от участника/ците, чрез който/които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по тези точки.
6.1.19. За чуждестранни участници – документите по т. 6.1.8, т. 6.1.9, т. 6.1.10, т. 6.1.11 и т. 6.1.12, които са на чужд език се представят и в превод.
6.2. Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”
Предложението за изпълнение на поръчката трябва да съдържа:

6.2.1. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (съгласно Приложение № 2) – оригинал.
6.2.2. Изготвени от участника Планове за охрана за всеки отделен обект по т. 5.1 от Раздел V от документацията. Всеки план трябва да включва:

6.2.2.1. особеностите на охранявания обект;

6.2.2.2. организация на охраната (постове, смени, въоръжение, комуникации, обходи на периметъра (периодичност, честота, маршрути)и указания за тактиката на действие при различни ситуации);

6.2.2.3. данни за оръжието, което ще бъде използвано;

6.2.2.4. данни за моторните превозни средства;

6.2.2.5. данни за техническите и специализирани средства за проверка за сигурност;

6.2.2.6. брой на заетите лица за изпълнение на поръчката по длъжности, тяхното разпределение и график на работа;

6.2.2.7. други документи към Плановете, свързани с изискванията на Възложителя и Предложението за изпълнение на поръчката (по преценка на участника).
6.2.3. Изготвени от участника Планове за усилване на физическата охрана със сили за реагиране при необходимост от увеличаване на охранителния състав във връзка с въвеждане на завишени мерки за сигурност.

6.2.3.1. В плановете трябва да бъдат разработени целесъобразни предложения за допълнителните дейности, които ще бъдат извършвани с цел повишаване сигурността в обектите на Възложителя.

6.2.3.2. Към Плановете могат да бъдат представени и други документи, свързани с изискванията на Възложителя и Предложението за изпълнение на поръчката (по преценка на участника).
6.2.4. Към предложението за изпълнение на поръчката участникът трябва да представи:

а) Списък на документите, които ще се водят за всеки от обектите, предмет на поръчката (дневници, регистри и др.) и други документи по преценка на участника, свързани с

изпълнението на поръчката, съобразно изискванията на Възложителя;

б) Задължения и действия на охраната при възникване на правонарушения, кризисни ситуации и др.;в) Планове или схеми за оперативно взаимодействие с органите на МВР, както и за оперативна връзка с определено/и от Възложителя лице или лица.

6.3. Плик № 3 – „Предлагана цена”
Ценовата оферта трябва да бъде в отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“ и трябва да съдържа:
6.3.1. Попълнена, подписана и подпечатана ценова оферта по приложения към документацията образец (съгласно Приложение № 3) – оригинал.
6.3.1.1. Към предлаганата цена участникът трябва да представи подробна справка за начина на формиране на цената за един служител за един месец, от която да е видно, че в размера на предложената цена за изпълнение на поръчката е предвидено заплащането на всички разходи съгласно действащото законодателство (Кодекса на труда, ЗЧОД, ЗЗБУТ, КСО и др.

Никаква информация, свързана с предлаганата цена, не трябва да има в каквато и да е форма извън този плик.

6.4. Указания за подготовка на ценовата оферта
При изготвяне на ценовата оферта участникът следва да има предвид следното:
6.4.1. В предложената цена участникът трябва да предвиди включване на разходи за осигуряване на непрекъснат индивидуален дозиметричен контрол на служителите си, чрез които ще обезпечава сигурността в обекти № 1 и № 2, тъй като на входа на обекти № 1 и № 2 са монтирани 2 бр. мобилни скенери за извършване на проверка за сигурност на посетители, техния багаж и пощенски пратки. Поради факта, че тези скенери са източник на йонизиращо лъчение, и в съответствие с изискванията на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, за контрол на индивидуалните дози на облъчване по време на експлоатация, служителите на тези обекти трябва да носят индивидуални дозиметри с директно отчитане. В тази връзка е необходимо участникът да предвиди средства за осигуряване на дозиметри за служителите си, както и за сключване на договор с лицензирана фирма за отчитане на дозиметрите.
6.4.2. В предложената цена участникът трябва задължително да предложи цена за опцията по т. 5.3 от Раздел V на документацията за осигуряване на допълнителен охранителен състав на обектите на Възложителя, в случай че възникне необходимост от увеличаване на охранителния състав във връзка с въвеждане на завишени мерки за сигурност и/или с включване на допълнителен/лни обект/и за охрана.

6.4.2.1. За осигуряване на допълнителен охранителен състав на обектите на Възложителя, в случай че възникне необходимост от увеличаване на охранителния състав във връзка с въвеждане на завишени мерки за сигурност, участникът трябва да посочи трудово възнаграждение на 1 (един) охранител за 1 (едно) 12-часово дежурство.

6.4.2.2. За осигуряване на допълнителен охранителен състав, в случай че възникне необходимост от увеличаване на охранителния състав във връзка с включване на допълнителен/лни обект/и за охрана, участникът трябва да посочи трудово възнаграждение за 1 (един) охранител за 1 (един) месец.

Изпълнителят няма право да се отказва от изпълнението на опцията, нито да променя условията за нейното изпълнение до изтичане на срока на договора.
6.4.3. В предложената цена участникът трябва да формира трудовото възнаграждение на служителите си, като размерът на основната месечна работна заплата на един охранител да бъде не по-малък от 2 (две) минимални работни заплати за страната към датата на откриване на процедурата .
6.4.4. Предложената цена трябва да включва всички разходи за изпълнение предмета на поръчката съгласно изискванията на документацията за участие, в т.ч.:

а) разходи за заплати;

б) разходи за материали, специализирани средства и оборудване;

в) разходи за обучение, квалификация и преквалификация;

г) разходи за осигуряване на транспорт на служителите до и от обектите по т. 5.1 от Раздел V на документацията;

д) разходи за извършване на годишни профилактични прегледи на служителите, които ще работят със скенерите;

е) застраховки;

ж) други.


6.5. Участник, чиято ценова оферта не отговаря на изискванията на т. 6.3 и т. 6.4 ще бъде отстранен от процедурата.

Раздел VII

Гаранции
7.1. Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата
7.1.1. Участникът следва да представи документ за внесена гаранция за участие в процедурата. Гаранцията за участие трябва да бъде в размер на 33 000,00 (тридесет и три хиляди) лева и да бъде представена съгласно чл. 60, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП, в една от следните форми:

- парична сума или

- оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на Възложителя по указания образец (съгласно Приложение № 4) и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертите, т.е. 150 (сто и петдесет) дни след крайния срок за подаване на офертите.
7.1.2. Гаранциите за участие в процедурата се задържат и освобождават от Възложителя по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.
7.2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора
7.2.1. Съгласно чл. 59, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП преди подписването на договора, участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, трябва да представи гаранция за изпълнение на договора, в лева, в размер на 2% (два процента) от стойността на договора без ДДС в една от следните форми:

- парична сума или

- оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на Възложителя по указания образец (съгласно Приложение № 5) и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора.
7.2.2. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от Възложителя в съответствие с условията на проектодоговора.
7.3. Банкова сметка
Когато участник в процедурата представя предвидените в т. 7.1.1 и т. 7.2.1 гаранции за участие в процедурата и за изпълнение на договора под формата на парична сума, тези средства трябва да бъдат преведени по следната банкова сметка на ДП РВД:

„УниКредит Булбанк” АД, „Агенция Митница Летище София”, гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 1,

Банков код BIC: UNCRBGSF,

Банкова сметка IBAN: BG80UNCR76305000044414.


Раздел VIII

Разяснения по документацията за участие
8.1. Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие до изтичането на срока за нейното закупуване или получаване на адреса на ДП РВД София 1540, бул. „Брюксел“ № 1, чрез факс на номер 02/9803864.
8.2. Възложителят е длъжен да отговори писмено в 4-дневен срок от постъпване на искането.

8.3. Възложителят изпраща писмено разяснение до участника, който е отправил писменото запитване и е посочил адрес за кореспонденция.

За всички останали участници, Възложителят публикува в електронната си страница (www.bulatsa.com) разясненията по документацията за участие, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването.


Раздел IX

Оглед на обектите
9.1. С цел запознаване с условията и предмета на поръчката, Възложителят ще организира оглед за всички заинтересовани лица. По време на огледа лицата ще могат да задават въпроси, произтичащи от огледа.

9.2. Огледът на обектите е задължителен за участниците в обществената поръчка.

9.3. Огледите ще бъдат провеждани от 09.05.2013 г. до 14.05.2013 г. включително. Всеки оглед се координира с Кирил Граховски – началник на отдел „Сигурност и защита“ - тел. 02/9371714 и Стефан Чолаков – ст. инспектор в отдел „Сигурност и защита“, тел. 9371607, като се уточняват датата, часът и лицата, които ще го извършват.

9.4. Преди извършване на огледа, заинтересованите лица следва да представят списък, съдържащ трите имена, ЕГН, адрес, мобилен телефон и длъжност на лицата, които ще участват при огледа на обектите на Възложителя. Уведомяването се извършва с писмо, изпратено чрез факс на номер 02/9803864 с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба, като същото следва да бъде адресирано до лицето за контакти, посочено в обявлението и до лицето, с което се координират огледите.

9.5. Участникът и лицата, които ще участват при огледа на обектите нямат право да разпространяват информация, която им е станала известна при и по повод огледа на обектите на Възложителя, както и всяка друга информация, независимо от формата й, но свързана с Възложителя.

Раздел X

Оценка на офертите
10.1. Офертите на участниците ще се оценяват и класират според критерия „икономически най-изгодна оферта”. Показателите, по които ще се определи икономически най-изгодната оферта и тежестта на всеки един от тях в комплексната оценка на офертата са както следва:

а) К1 – предлагана цена за изпълнение на поръчката – с относителна тежест 0,50 в комплексната оценка;

б) К2 – оценка на плановете за охрана на обектите – с относителна тежест 0,50 в комплексната оценка.
10.2. Комплексната оценка на всяка оферта ще се определя в сравнение между нея и минималната или максималната оценка от другите оферти по всеки отделен показател съгласно следните формули:
10.2.1. Кi,compl = Ki,1 x 0,50 + Ki,2 x 0,50, където:
Кi,compl – е комплексната оценка на съответната оферта;

i – е пореден номер на офертата;

i = 1 до n, където n е общия брой на участниците.
10.2.2. x 0,95 +х 0,025 + х 0,025 , където:

Ci – е цената за изпълнение на поръчката (в лева, без ДДС и без непредвидени допълнителни услуги), предложена от участник в процедурата;

Cmin – е най-ниската цена изпълнение на поръчката (в лева, без ДДС и без непредвидени допълнителни услуги), предложена от участник в процедурата;

Аi – е цената на опцията за 1 охранител за 12-часово дежурство (в лева, без ДДС), предложена от участник в процедурата (при възникване на необходимост от увеличаване на охранителния състав във връзка с въвеждане на завишени мерки за сигурност);

Аmin – е най-ниската цена на опцията за 1 охранител за 12-часово дежурство (в лева, без ДДС), предложена от участник в процедурата (при възникване на необходимост от увеличаване на охранителния състав във връзка с въвеждане на завишени мерки за сигурност);

Bi – е цената на опцията за 1 охранител за 1 месец ( в лева, без ДДС), предложена от участник в процедурата (при възникване на необходимост от увеличаване на охранителния състав във връзка с включване на допълнителен/лни обект/и за охрана).

Bmin – е най-ниската цена на опцията за 1 охранител за 1 месец (в лева, без ДДС), предложена от участник в процедурата (при възникване на необходимост от увеличаване на охранителния състав във връзка с включване на допълнителен/лни обект/и за охрана).
10.2.3. , където:
Мi – е броят точки, получен от съответния участник като оценка по показателя „оценка на плановете за охрана на обектите”;

Mmax – е максималният брой точки, които участник в процедурата може да получи като оценка по показателя „оценка на плановете за охрана на обектите”.

Показателят M може да приема стойности в интервала от 2 до 18 точки.
Оценката на комисията по показателя M ще бъде обща, като броят точки ще бъде присъждан на всеки участник по отделните подпоказатели.
Оценката по показателя М ще се формира от сбора от получените точки съгласно подпоказателите, посочени в следната таблица:
Оценяван подпоказател


Критерии за оценяване на M,iБрой точки13,5


4,5


1,5

1

План за охрана на обектите

Представеното описание на особеностите на охраняваните обекти и на организацията на охраната им е пълно и точно. Организацията на охраната, броят на заетите лица, графикът на работа, функционалните задължения, връзките на взаимодействие и контролът върху изпълнението им са съобразени с особеностите на охраняваните обекти.

Представеното описание на особеностите на някои от охраняваните обекти и/или на организацията на охраната им е непълно и/или съдържа неточности. Организацията на охраната, броят на заетите лица, графикът на работа, функционалните задължения, връзките на взаимодействие и контролът върху изпълнението им в някои случаи не са съобразени с особеностите на охраняваните обекти.

Представеното описание на особеностите на някои от охраняваните обекти и/или на организацията на охраната им е непълно и/или съдържа неточности. Организацията на охраната, броят на заетите лица, графикът на работа, функционалните задължения, връзките на взаимодействие и контролът върху изпълнението им не са съобразени в необходимата степен с особеностите на охраняваните обекти.

Брой точки4,5


1,5


0,5

2

План за усилване на физическата охрана със сили за реагиране при необходимост от увеличаване на охранителния състав във връзка с въвеждане на завишени мерки за сигурност

Планът е подробно изготвен и е съобразен с особеностите на охраняваните обекти. Представени са целесъобразни предложения за усилване на физическата охрана във връзка с въвеждане на завишени мерки за сигурност.

Планът е изготвен по-общо и/или не е съобразен с особеностите на някои от обектите. Представени са предложения за усилване на физическата охрана във връзка с въвеждане на завишени мерки за сигурност, които в някои случаи не са целесъобразни.

Планът е изготвен по-общо и не е съобразен с особеностите на обектите. Представени са предложения за усилване на физическата охрана във връзка с въвеждане на завишени мерки за сигурност, които в повечето случаи не са целесъобразни.


Раздел XI

Условия и ред за провеждане на процедурата
11.1. Разглеждане, оценка и класиране на офертите
11.1.1. Назначаването на комисията за провеждане на откритата процедура се извършва по реда и условията на чл. 34 и чл. 35 от ЗОП.
11.1.2. Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва от комисията по реда на чл. 68-72 от ЗОП.
11.1.3. Офертите ще бъдат отворени в деня и часа, посочени в обявлението, в сградата на ДП РВД от комисия, назначена от Възложителя.
11.1.4. Участниците в процедурата, които са представили оферти или техни упълномощени представители могат да присъстват при действията на комисията по чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП, както при отварянето на плика с предлаганата цена по чл. 69а, ал. 3 от ЗОП.
11.1.5. Информация, относно датата и часа за отваряне на пликовете с цените ще бъде публикувана в електронната страница на ДП РВД (www.bulatsa.com).
11.2. Определяне на Изпълнител на обществената поръчка и сключване на договор
11.2.1. Обявяването на класираните участници, определянето на участника, класиран на първо място за изпълнител на поръчката, и сключването на договор за възлагане на обществената поръчка ще се извършва по реда на чл. 73 и чл. 74 от ЗОП.
11.2.2. В договора за възлагане на обществената поръчка ще бъдат включени всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за Изпълнител.
11.2.3. При подписване на договора определеният изпълнител трябва да представи следните документи:

11.2.3.1. Документите, посочени в чл. 42, ал. 1 от ЗОП;

11.2.3.2. Гаранция за изпълнение на договора при условията на т. 7 от Раздел VII на документацията;

11.2.3.3. Застрахователната полица за застраховка „Обща гражданска отговорност” за покриване на щети на Възложителя с лимит на отговорност 1 000 000,00 (един милион) лева;
11.2.4. Съгласно Постановление № 181 на МС от 20.07.2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение на националната сигурност, ДП РВД е стратегически обект. За изпълнение не дейностите, които са предмет на настоящата обществена поръчка, е необходимо получаване на разрешение на достъп до обектите на ДП РВД. За целите на проучването, определеният изпълнител, в тридневен срок след изтичане на срока за обжалване на процедурата, трябва да представи за служителите, чрез които ще обезпечава сигурността в обектите на Възложителя, следните документи:

а) трите имена, ЕГН и адрес на лицето, както и длъжността, която ще заема, или конкретната задача, която ще изпълнява;

б) свидетелства за съдимост на всяко лице (копие);

в) актуално удостоверение от психо-диспансер (копие).


11.2.5. При възникване на необходимост Възложителят си запазва правото да възложи повторение на услугата на същия изпълнител по реда на чл. 90, ал. 1, т. 9 от ЗОП.
11.3. При противоречие или неяснота в текстовете на документите, включени в настоящата документация, документите ще се прилагат със следния приоритет:

а) Решение за откриване на процедурата;

б) Обявление за поръчка;

в) Указания към участниците в откритата процедура /Част ІІ от документацията/;

г) Проект на Договор;

д) Приложенията в Част ІІ, Раздел XII от документацията.

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница