Доклад за резултатите от извършен одит на финансовите операции във връзка с дейността на "Българската агенция за експортно застраховане" ад за финансовата 2003 гСкачать 366.06 Kb.
Дата02.05.2016
Размер366.06 Kb.


Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

С М Е Т Н А П А Л А Т А
ОТДЕЛЕНИЕ ІХ “СПЕЦИФИЧНИ ОДИТИ”

ДОКЛАДза резултатите от извършен одит на финансовите операции във връзка с дейността на “Българската агенция за експортно застраховане” АД за финансовата 2003 г.


А.ОБЩА ЧАСТ

І.Правно основание за извършване на одита

На основание чл. 5, ал. 2, т. 10 от Закона за Сметната палата, чл.14, ал.7 от Закона за експортното застраховане (ЗЕЗ), изменен и допълнен – ДВ, бр. 112/29.12.2001 г. и Заповед № 154/ 07.10.2003 г. на Председателя на Сметната палата се извърши одит на финансовите операции във връзка с дейността на ”Българската агенция за експортно застраховане” АД (“БАЕЗ “АД) за финансовата 2003 г.ІІ.Правна рамка


 • Закон за Сметната палата;

 • Закон за експортното застраховане;

 • Закон за устройството на държавния бюджет;

 • Закон за държавния бюджет за 2002 г. и 2003 г.;

 • Търговски закон;

 • Кодекс на труда;

 • Закон за корпоративното подоходно облагане;

 • Закон за счетоводството;

 • Национални счетоводни стандарти;

 • Международни счетоводни стандарти;

 • Правилник за дейността на Междуведомствения съвет за експортно застраховане;

 • Вътрешни правила, приети от ръководството на “БАЕЗ”АД;

 • Други нормативни и поднормативни актове по действащото законодателство, регламентиращи дейността на “БАЕЗ” АД през проверявания периодІІІ.Кратко описание на структурата и дейността на одитирания обект
“Българската агенция за експортно застраховане” АД е юридическо лице със седалище в гр. София, създадено със Закона за експортното застраховане от 29.05.1998 г. и е вписана в Търговския регистър като Акционерно дружество с решение на СГС (обн., ДВ., бр. 140 от 27.11.1998 г.). Агенцията осъществява своята дейност при спазване на Закона за експортното застраховане и Устава на акционерното дружество. Органите на управление на “БАЕЗ”АД са: Междуведомствен съвет по реда на чл. 11 (1) от ЗЕЗ, определен със заповед на министър председателя, Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите. Съветът на директорите се състои от шест члена - пет физически лица и едно юридическо лице. Той избира от членовете си председател и зам. председател на Съвета на директорите (СД). Председателят на съвета на директорите е и изпълнителен директор на Агенцията.
С Протокол № 4/29.12.2003 г. Общото събрание на акционерите променя частично Устава на “БАЕЗ”АД ( броя на членовете се променя от 6 на 5 ) в съответствие с последните промени на Търговския закон и Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), приет с ПМС № 112/23.05.2003 г., в сила от 01.07.2003 г., като промените влизат в сила от 17.02.2004 г. на съдебната регистрация на новоизбрания Съвет на директорите. С последните промени на Устава, Съветът на директорите избира Председател на съвета на директорите и изпълнителен директор на Агенцията.
“БАЕЗ” АД при условията и по реда на Закона за експортното застраховане извършва застраховане и презастраховане за сметка на държавата на кредити, гаранции и финансови загуби, свързани с производство и износ на български стоки и услуги или с осъществяване на български инвестиции в чужбина.

ІV.Изпълнение на препоръките от предишния одит
През 2002 г. Сметната палата за първи път извърши специфичен одит на финансовите операции във връзка с дейността на “БАЕЗ”АД по Закона за експортното застраховане и направи препоръки в одитния доклад.

От препоръките са изпълнени:


 • Текущото счетоводно отчитане за 2003 г. е организирано по предварително одобрена и оповестена счетоводна политика и индивидуален сметкоплан;
 • Осчетоводяването на приходите от застрахователни премии през 2003 г. в “БАЕЗ”АД се извършва в отделни сметки - за дейността по ЗЕЗ ( за сметка на държавата ) и по Закона за застраховането (за сметка на ”БАЕЗ” АД).


От препоръките не са изпълнени:


 • Не е попълнен съставът на Междуведомствения съвет по експортно застраховане ( МВСЕЗ ) с представител на Българска народна банка ( БНБ );
 • Междуведомственият съвет не е изготвил предложение за размер на средствата за изплащане на застрахователни обезщетения по сключени застрахователни договори за сметка на държавата за включване в проекта на Закона за държавния бюджет за 2003 г.;
 • Междуведомственият съвет не е подготвил и не е представил в Министерския съвет ( МС ) към 31.03.2003 г. отчет за дейността на “БАЕЗ”АД през 2002 г. по Закона за експортното застраховане;
 • Не са утвърдени от МВСЕЗ условията, редът и лимитите за инвестиране на свободните средства на “БАЕЗ”АД за 2003 г.;
 • Не са одобрявани за 2003 г. от МВСЕЗ разходите за дейността на “БАЕЗ”АД по чл.3, ал.1 от ЗЕЗ като процентно съотношение от застрахователните премии по сключени договори;
 • Съветът на директорите в нарушение на чл.36, ал.2, т.15 от Устава не е избрал орган за вътрешен контрол в Агенцията;
 • Не са приети и утвърдени правилата за вътрешния документооборот;
 • За осчетоводяването на разходите за дейността по Закона за експортното застраховане през 2003 г. не е организирана аналитична отчетност.V.Цел и обхват на одитната задача

Основна цел на настоящия одит е формиране на независимо и обективно мнение по отношение на дейността на Българската агенция за експортно застраховане, извършвана за сметка на държавата.


Одитът обхваща:
Извършената от "БАЕЗ" АД дейност по реда на чл. 3 от Закона за експортното застраховане:


 • Застраховане срещу непазарен риск на кредити, гаранции и финансови загуби, свързани с производство и износ на български стоки и услуги или с осъществяване на български инвестиции в чужбина;
 • Застраховане срещу пазарен риск на кредити, гаранции и финансови загуби, свързани с производство и износ на български стоки и услуги или с осъществяване на български инвестиции в чужбина, който не може да бъде застрахован или презастрахован на застрахователния пазар свободно, в случаите от съществен интерес за националната икономика, въз основа на решение на Междуведомствения съвет по експортно застраховане;
 • Презастраховане на застрахователни договори за рискове, сключени от чуждестранни институции за експортно застраховане при условия на взаимност между "БАЕЗ" АД, и съответната чуждестранна институция за експортно застраховане;
 • Дейности по предоставяне на услуги на чуждестранни институции за експортно застраховане при условията на взаимност;
 • Изплащане на обезщетения;
 • Законосъобразно и целесъобразно управление на финансовите операции на Агенцията;
 • Счетоводни регистри и отчети; • Други документи, свързани с дейността на “БАЕЗ”АД.VІ.Праг на същественост
На базата на предварителния анализ и оценка, съобразен с чувствителността на потребителите на информация, относно дейността на Българската агенция за експортно застраховане, одитният екип определи праг на същественост по характер и смисъл, отчитайки спецификата на одитирания обект.

VІІ.Оценка на одитния риск
Съобразно приетите норми за одит на публични финанси, одитният екип приема одитен риск в размер на 1 на сто.
Предварителното проучване на одитирания обект и средата в която осъществява своята дейност, дават основание на одитния екип да определи сравнително нисък процент на присъщия риск в рамките на 20 на сто.
Липсата на организация на вътрешен контрол в Българската агенция за експортно застраховане е основание за определяне на контролния риск като сравнително висок 80 на сто.
На базата на математическия модел за изчисляване на риска на откриване той е изчислен в размер на 6 на сто. За постигане на сигурност от съществените проверки е необходима извадка в размер на 94 на сто от одитираните финансови операции.

VІІІ.Описание на одитните методи и подходи

Съгласно законовото изискване за извършване на този одит, както и очакванията на потребителите на информация от него, като подходящи локални методи за събиране на одитни доказателства, подкрепящи заключенията в доклада се определят: проверката на документи, справката, писмено обяснение от длъжностни лица на одитирания обект.


При извършване на одита в Агенцията бе приложен преимуществено подходът на директните съществени проверки по отношение на извършване на застрахователни сделки.

ІХ.Характер на одитните доказателства, подход за получаването им, методите за тяхното анализиране и оценяване
Компетентни, подходящи и разумни одитни доказателства, необходими за целите на анализа и формиране на обективно одитно мнение, могат да се получат от:


 • решения на органите за управление на “БАЕЗ” АД;

 • счетоводните документи и регистри;

 • поети договорни ангажименти;

 • справки;

 • обяснения от отговорните длъжностни лица в Агенцията;

 • други документи, свързани с дейността на “БАЕЗ” АД.

Методите за анализ, които ще се използват за формиране на одитно мнение по отношение на проблемните и рискови области в дейността на институцията обхващат: проучване на съществени промени в салдата спрямо предходни отчетни периоди; сравняване на очаквана с фактическа информация по отношение на изпълнението на отчетите за дейността на “БАЕЗ”АД; връзка между финансовата и нефинансовата информация.
Б.КОНСТАТИВНА ЧАСТ
І.Среда
През периода 2002 г. – 2003 г. икономическият растеж в България се ускорява, независимо от бавното възстановяване на световната икономика и икономиките на основните външнотърговски партньори на страната. Темпът на икономически растеж от 4,3% е един от най-високите за страните-кандидатки за членство в Европейския съюз ( ЕС ), независимо от неблагоприятното влияние на влошената външноикономическа среда. Стойността на брутния вътрешен продукт ( БВП ) продължи да нараства. Основен принос за това имат функционирането на валутния съвет, строгата фискална дисциплина, законодателните промени, насочени към подобряване на бизнес–климата, както и продължаващата структурна реформа. Това повиши доверието на международната финансова общност към България и позволи да се осъществи преструктурирането на външния дълг.
Нарастването на БВП създаде условия за увеличаване на брутния премиен приход на застрахователите.
Макроикономическата стабилизация доведе до повишаване на финансовата стабилност и финансови възможности на повече фирми и това стана причина за увеличаване на клиентите на застрахователните компании и в частност и на "Българска агенция за експортно застраховане"АД с добри платежни възможности и по-сложни и разнообразни застрахователни потребности.

ІІ.Органи на управление
1.Междуведомствен съвет по експортно застраховане
На основание чл.13, ал.2 от Закона за експортното застраховане през 2003 г. с ПМС № 132 /19 юни 2003 г. се приема изменение и допълнение на Правилника за дейността на Междуведомствения съвет по експортно застраховане.
При условията на структурни и персонални промени в Министерския съвет през 2003 г., съставът на МВСЕЗ е променян със заповеди на министър-председателя, №№ Р-6/29.01.2003 г., Р- 57/09.09.2003 г. по реда на чл.3, ал.1 от Правилника за дейността на Междуведомствения съвет по експортно застраховане (ПДМВСЕЗ). С промените не е попълнен съставът на МВСЕЗ с представител на БНБ. Членовете на МВСЕЗ работят без възнаграждение, тъй като в заповедите на министър-председателя за назначаване състава на Междуведомствения съвет не е определено такова, в несъответствие с чл.11, ал. 4 от Закона за експортното застраховане.
През 2002 г. продължава практиката МВСЕЗ да не изготвя предложение за включване в проекта на Закона за държавен бюджет за финансовата 2003 г. За първи път от създаването на “БАЕЗ”АД, МВСЕЗ с Протокол № 3/18.06.2003 г. приема решение за предложение за включване в проекта на Закона за държавен бюджет за 2004 г. на сумата от 60 000 000,00 лв. ( шестдесет млн. лв. ) за изплащане на застрахователни обезщетения по реда на чл.3, ал.1 от Закона за експортното застраховане.
Одитният екип констатира нарушение на чл.11, ал.2 от Правилника за дейността на МВСЕЗ. Агенцията с писма №№ 724 /30.06.2003 г. и 30964 /27.08.2003 г. и на основание на приетото решение от МВСЕЗ прави писмено предложение до бившия председател на МВСЕЗ и настоящия председател на МВСЕЗ, вместо пред Министерството на финансите за включване в проекта на Закона за държавен бюджет за 2004 г. на сумата в размер на 60 000 000,00 лв. за изплащане на застрахователни обезщетения по реда на чл.3, ал.1 от Закона за експортното застраховане.
На одитния екип не беше предоставен документ от “БАЕЗ”АД за включената сума в проекта на Закона за държавен бюджет за 2004 г. за изплащане на застрахователни обезщетения по реда на чл.3, ал.1 от Закона за експортното застраховане.
От направеното запитване от екипа на Сметната палата с писмо № 04-01-027/08.02.2004 г. до Министерството на финансите и получения отговор се установи, че в Закона за държавния бюджет за 2004 г. е включена сумата от 10 000 000 лв. ( десет млн. лв) за изплащане на застрахователни обезщетения по реда на чл.3, ал.1 от Закона за експортното застраховане.
За решението си прието с Протокол №3/18.06.2003г. за промяна на делегираните права на Кредитния комитет за разглеждане и приемане решения по определяне на кредитни лимити от 100 000 лв. ( сто хил. лв. ) на 800 000 лв. ( осемстотин хил. лв.) във връзка със сключване, изменение или прекратяване на застрахователни договори по дейността за сметка на държавата, Междуведомственият съвет по експортно застраховане не е задължил Съвета на директорите и промяната не е отразена във Вътрешните правила на Кредитния комитет.
За периода 1998 г. – 2003 г. Междуведомственият съвет по експортно застраховане не е осъществил правомощията си по Закона за експортното застраховане при определяне размера на получаваните застрахователни премии по реда на чл. 3, ал.1 с цел достатъчност за покриване на разходите по дейността на Българска агенция за експортно застраховане за сметка на държавата.
От направения анализ, одитният екип установи, че заделената сума в размер на 30% от получените приходи от дейността за сметка на държавата е недостатъчна за покриване на разходите.
Одитният екип изразява становище по целесъобразност за необходимостта Междуведомственият съвет по експортно застраховане да преразглежда решението си за всяка финансова година на база съотношение приходи към разходи.
От неспазването на изискванията на чл. 11, т.9 от Правилника за дейността на Междуведомствения съвет по експортно застраховане за утвърждаване на условията, редът и лимитите за инвестиране на свободните средства на “Българска агенция за експортно застраховане”АД за 2003 г., формирани от дейността за сметка на държавата, одитният екип изразява становище за наличие на пропуснати ползи за Агенцията през този период.
През 2003 г. в “БАЕЗ” АД по сключени четири застрахователни полици постъпват претенции за изплащане на застрахователни обезщетения в периода м. юли–м. септември, а същите са изплатени през м.декември по решение на МВСЕЗ, прието с Протокол № 4/18.11.2003 г. Със забавеното изплащане на застрахователните обезщетения се нарушават икономическите интереси на контрагентите на Агенцията.
Одитният екип препоръчва на Междуведомствения съвет по експортно застраховане по целесъобразност да определи механизъм за срочното изплащане на застрахователни обезщетения при възникване на застрахователни събития за сключени полици по реда на чл. 3, ал. 1 от Закона за експортното застраховане, с цел оперативното вземане на решение и спазване на договорените срокове.
В нарушение на чл.13, ал.1, т.10 от Закона за експортното застраховане, Междуведомственият съвет по експортно застраховане не е подготвял и не е представял в Министерския съвет към 31.03.2003 г. отчет за дейността на “Българска агенция за експортно застраховане”АД за 2002 г. и 2003 г.
2.Съвет на директорите
На заседания Общото събрание на акционерите на дружеството с Протоколи № 2/21.02.2003 г. и № 4/29.12.2003 г. на два пъти променя съставът на Съвета на директорите.
Общото събрание на Агенцията не е отразило в Устава на дружеството измененията посочени в чл. 19, т.3 и чл. 33, т.6 от ПРУПДТДДУК ( приет с ПМС № 112/23.05.2003 г. в сила от 01.07.2003 г.) за промени в броя и възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.
Получаваното месечно възнаграждение от представителите на държавата в Съвета на директорите от 01.07.2003 г. е приведено в съответствие с чл.33, ал.6 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала и е в размер на две минимални работни заплати за страната.
В изпълнение на чл.29 от Правилника за реда за упражняване правата на собственост на държавата в предприятия, чл.28, ал. ал.1 и 2 от Правилника за реда за упражняване на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, Съветът на директорите изготвя бизнес-програма на Агенцията за срок от три години и поотделно за всяка година в съответствие със стратегията за развитие на Агенцията.
В нарушение на чл.25, ал.1 от Правилника за реда за упражняване правата на собственост на държавата в предприятията, действащ през 2002 г. и чл. 26 от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, действащ през 2003 г, не са сключени договори за управление с членовете на Съвета на директорите и не са оформени лични досиета.
С изпълнителния директор на “БАЕЗ”АД е сключен договор за възлагане на управление, като възнаграждението за 2002 г. и 2003 г. се определя по реда на Приложението към чл. 34, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на собственост на държавата в предприятия и Правилата за формиране на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, приети с решение на Общото събрание на акционерите от 05.01.1999 г. и допълнени с решение от 12.06.2002 г.
Не са отразени в Правилата за формиране възнаграждението на членовете на Съвета на директорите настъпилите промени в съответствие с приетите - Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г. ( изм. и доп. ДВ, бр.59/01.07.2003 г., влязъл в сила от 01.07.2003 г. ) и Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговски дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2003 г., приета с ПМС № 39/17.02.2003 г. (ДВ, бр. 17 от 21.02.2003 г.), влязла в сила от 01.01.2003 г. (изм. и доп. с ПМС 140, ДВ, бр. 61 от 08.07.2003 г.) и влязла в сила от 01.04.2003 г.
В нарушение на раздел V, чл. 5, ал. ал. 3 и 5 от Договор за възлагане на управление, сключен между бившия изпълнителен директор и Съвета на директорите от 23.07.2002 г. през 2002 г. е изплатена 13-та заплата в размер на 1 950 лв. ( хил. деветстотин и петдесет лв. ), и е увеличено трудовото възнаграждение от 1 950 лв. ( хил. деветстотин и петдесет лв. ) на 2 125 лв. ( две хил. сто двадесет и пет лв. ), без да е санкционирано от съответния орган.
През 2003 г. по предложение на Изпълнителния директор на “БАЕЗ”АД и с решение на Съвета на директорите (Протокол № 12/ 19.05.2003 г.) се приемат промени в действащата организационно - управленска структура. В решението не е посочен срок за влизане в сила на новата структура.
Решението на СД не е изпълнено и Агенцията през 2003 г. работи с приетата организационно-управленска структура от 2002 г.
Считано от 02.01.2003 г. на персонала на “БАЕЗ”АД са увеличени възнагражденията с 10%. За промените в трудовите възнаграждения са подписани анекси към трудовите договори, като промяната не е отразена в поименното разписание на длъжностите за 2003 г. През годината са извършвани промени в основните месечни възнаграждения на част от служителите и тези промени също не са отразени в поименното разписание на длъжностите.
Средната работна заплата на персонала през 2002 г. е 535 лв., а за 2003 г. е 508 лв. Намалението се дължи на увеличения списъчен състав от 19 ( деветнадесет ) служители за 2002 г. на 26 ( двадесет и шест ) за 2003 г.
На колектива през 2002 г. и 2003 г. са изплатени социални разходи в размер на: съответно 42 616 лв. (четиридесет и две хил. шестстотин и шестнадесет лв.) и 19 062 лв. ( деветнадесет хил. шестдесет и два лв.), съгласно решение на Общото събрание на колектива и по реда на чл.чл. 292, 294 от Кодекса на труда (КТ).
На основание на чл.36, ал.2, т.21 от Устава на “БАЕЗ”АД, Съветът на директорите взема решения на заседания за сключването на договори за оказване на консултантска помощ по изготвяне на актюерския отчет за 2002 г. и за дейността по презастраховане за 2002 г. и 2003 г.
Одитният екип констатира, че при изплащане на възграждението по консултантските договори не са спазени изискванията на Закона за задълженията и договорите, като не са изискани отчети за извършената работа.

С решение Съветът на директорите през 2003 г. приема проект на разчет за административно-управленски разходи за двете дейности – за сметка на “БАЕЗ”АД и за сметка на държавата. Приетият проект за разчет за административно-управленски разходи за дейността за сметка на държавата е предоставен на МВСЕЗ за одобрение.


Междуведомственият съвет за експортно застраховане не е одобрил разчета за 2003 г.

ІІІ.Сключени застрахователни и презастрахователни договори по дейността на “БАЕЗ” АД за сметка на държавата и за сметка на “БАЕЗ”АД
През 2002 г. са сключени 24 броя ( двадесет и четири броя ) застрахователни договори ( полици ) за сметка на държавата с общ кредитен лимит 8 658 967 лв. (осем млн. шестстотин петдесет и осем хил. деветстотин шестдесет и седем лв.). За сметка на “БАЕЗ”АД са сключени 88 броя (осемдесет и осем броя) застрахователни договори ( полици ) с общ кредитен лимит 12 219 078 лв. (дванадесет млн. двеста и деветнадесет хил. и седемдесет и осем лв.). За същия период не са сключвани презастрахователни договори.
През 2003 г. за сметка на държавата са сключени 41 броя ( четиридесет и един броя ) застрахователни договори ( полици ) с общ кредитен лимит 5 130 795 лв. ( пет млн. сто и тридесет хил. седемстотин деветдесет и пет лв.), за сметка на “БАЕЗ”АД са сключени 108 броя ( сто и осем броя ) застрахователни договора ( полици ) – за краткосрочен търговски риск, вътрешно-търговски риск, карго и имущество с общ кредитен лимит 18 418 045 лв. ( осемнадесет млн. четиристотин и осемнадесет хил. и четиридесет и пет лв.).

Презастрахователни договори през 2002 г. не са сключвани от Агенцията. С Swiss Reinsuranse Company през 2003 г. е сключен презастрахователен квотен договор за експортен и вътрешен кредитен риск. Към него е подписан анекс за 2004 г.


За 2002 г. не са изплащани обезщетения по настъпили застрахователни събития по ЗЕЗ.
През 2003 г. на основание “Ликвидационен акт” са изплатени обезщетения в размер на 68 952,53 лв. ( шестдесет и осем хил. деветстотин петдесет и два лв. и 53 ст.). Сумите са изплатени от специално откритата сметка по реда на чл.14, ал.1 от ЗЕЗ в “Насърчителна банка” АД.

ІV.Управление на финансовите операции
Свободните средства и границата на платежоспособност на “БАЕЗ”АД се определят, съгласно Закона за застраховането и Наредба за собствените средства и границата на платежоспособност на застрахователните и здравноосигурителните дружества и на Наредба за реда и методиката за образуване на застрахователните и здравноосигурителните резерви от 24.01.2003 г.( ДВ,бр.10 /2003 г.).

Свободните средства, формирани от дейността за сметка на агенцията, “БАЕЗ”АД инвестира в депозити и държавни ценни книжа (ДЦК) – краткосрочни и дългосрочни. ДЦК са класифицирани като държани за продажба.
Инвестиране на свободните средства в:

Инвестиране на свободни средства в хил.лв.- по години

Получен доход по години в хил.лв

Увеличение или намаление спрямо 2002 г. в процент
2002 г.

2003 г.

2002 г.

2003 г.
1

2

3

4

5

6

Депозити

4 213

3 937

301

190

63,12

Д Ц К

6 085

4 690

400

268
в т.ч.:
Краткосрочни

3 729

2 347

246

94

38,21

Дългосрочни

2 356

2 343

154

174

112,98

общо

10 298

8 627

701

458Одитният екип установи, че полученият доход през 2002 г. отинвестирането на свободните средства на “БАЕЗ”АД в депозити и ДЦК е значително по-висок от получения през 2003 г.
Високата доходност през 2002 г. се дължи на:


 • при депозитите
 • отчетеното по-високо ниво на основния лихвен процент (ОЛП) за 2002 г. в сравнение с 2003 г. ( нивото на ОЛП през 2002 г. се движи между 3,31% - 4,78%, а през 2003 г. между 2,83%- 2,50% );
 • сумата инвестирана в депозити през 2002 г. е значително по-голяма в сравнение с тази през 2003 г., тъй като с част от свободните собствени средства “БАЕЗ”АД през 2003 г. закупува офис-сграда;

 • допуснати са нарушения на принципа за “текущо начисляване”- чл. 4, ал.1, т.1 от ЗС, като приходите от лихви на четири срочни депозита, открити през месеците октомври и ноември 2001 г. в размер на 32 754,34 лв. (тридесет и две хил. седемстотин петдесет и четири лв. и 34 ст.) не са начислявани текущо като приход в отчета за 2001 г. - пропорционално на времето, за което се отчита ефективния доход от актива. Цялата сума от лихвата е призната като приход в отчета през 2002 г.
 • при дългосрочните ценни книжа
 • приходите от лихви в размер на 21 989,59 лв. (двадесет и една хил. деветстотин осемдесет и девет лв. и 59 ст.), от ДЦК – емисия 301, купена на 28.02.2000 г. също не са текущо начислени в отчета за 2001 г. като приход, пропорционално на времето, за което се отчита ефективният доход от актива. Цялата сума от лихвата е отчетена като приход от краткосрочни ДЦК в отчета през 2002 г.


В нарушение на чл.11, т.9 от Правилника за дейността на Междуведомствения съвет по експортно застраховане, остатъкът по разплащателната сметка в “Насърчителна банка “АД, формиран по реда на чл.14, ал.1 от Закон за изменение и допълнение на закона за експортното застраховане ( дейност за сметка на държавата) през 2002 г. и 2003 г. не е инвестиран, тъй като Междуведомственият съвет за експортно застраховане не е утвърдил условията, редът и лимитите за инвестиране на свободните средства.


Получени приходи:

Години:2002 г. хил.лв

2003 г. хил.лв

От инвестиране на свободни средства

701

458

От застрахователни премии за сметка на "БАЕЗ"АД

166

157

От застрахователни премии за сметка на държавата

45

105

други приходи

2

199

Общо приходи

914

919

Разходи

804

826

След направения анализ одитният екип установи, че през 2002 г. и 2003 г. “БАЕЗ”АД покрива направените разходи по двете дейности от прихода, получен от инвестирането на свободните средства, а не от приходите от основната дейност - застраховането.


Одитният екип изразява становище по целесъобразност за необходимостта от:


 • В счетоводната политика да се оповестят принципите за определяне, признаване, оценяване и отчитане на финансовите инструменти в отчетите на “БАЕЗ”АД;
 • Ръководството на Агенцията да предприеме действие за актуализация на длъжностните характеристики с ясно определени функции, задачи и отговорности в процеса на придобиване, отписване и счетоводно отразяване на финансовите инструменти с цел да се избегне конфликтът на интереси.V.Счетоводни регистри и отчети


 1. Счетоводна политика:


Одитният екип препоръчва на ръководството на “Българска агенция за експортно застраховане”АД да преработи по целесъобразност утвърдената счетоводна политика, отразявайки спецификата на дейността и изискванията на Международните счетоводни стандарти.
2.Правилник за документооборота
В нарушение на чл.4, ал.3 и чл.44 от ЗС в Агенцията не е разработен и утвърден Правилник за документооборота, поради което липсва регламент за координация между отделните звена по отношение отразяването на стопанските операции и тяхната документална обоснованост.

3.Финансови отчети
Финансовите отчети за 2002 г. и 2003 г. са съставени в несъответствие на чл.4, ал.1, т.1 от Закона за счетоводство (ЗС) и принципа за “текущо начисляване”, като приходите от застрахователни договори (полици) за м.декември на съответната година, не са начислени като вземания, както следва: за сметка на ”БАЕЗ”- през 2002 г. в размер на 3 537,43 лв. ( три хил. петстотин тридесет и седем лв. и 43 ст.) и през 2003 г. - 5 508,76 лв. ( пет хил. петстотин и осем лв. и 76 ст.), а за сметка на държавата през 2003 г. - 14 110,12 лв. (четиринадесет хил. сто и десет лв. и 12 ст.)
В нарушение на чл.4, ал.2, т.2 от ЗС при изготвяне на финансовите отчети за 2002 г. и 2003 г. в “БАЕЗ”АД не се спазва принципът на съпоставимост между приходите и разходите.
Ръководството на “БАЕЗ”АД при изготвяне на приходната част от отчета за приходите и разходите за съответната година, към приходите получени от дейността за сметка на Агенцията включва и тридесет процента от приходите получени от дейността за сметка на държавата. В разходната част на отчета включва направените разходи за двете дейности.
Така изготвеният отчет не дава:

 • вярна и честна представа за финансовото състояние, резултатите от двете дейности и паричните потоци в нарушение на чл.24 от ЗС;
 • смесването на резултатите от двете дейности в отчета за приходи и разходи води до неправилното завишаване на данъчната основа с тридесет процента от приходите, получени от дейността за сметка на държавата, установена съгласно действащото законодателство (Закона за застраховането и Закона за корпоративното подоходно облагане), на основата на които се определя размерът на дължимия ( възстановим ) данък върху приходите от застраховането и в противоречие с разпоредбите на чл. 14, ал. 4, т. т. 3 и 4 от Закона за експортното застраховане, че” приходите от дейността по чл.3, дарения и безвъзмездни помощи , и други приходи се освобождават от държавни и местни данъци и такси”.

През 2002 г. ”БАЕЗ” АД приключва със 110 хил. лв. (сто и десет хил. лв.) печалба, а през 2003 г. с 38 хил. лв. (тридесет и осем хил. лв.) загуба. Отчетеният отрицателен резултат се дължи на неотчетените приходи от дейността за сметка на държавата, завишени административни разходи с 35 хил. лв. (тридесет и пет хил. лв.) и получени по-малко приходи с 245 хил. лв. (двеста четиридесет и пет хил. лв.) от операции с финансови активи и инструменти (краткосрочни ДЦК и общински облигации).


“БАЕЗ” АД за 2002 г. и 2003 г. формира застрахователни резерви в два фонда: запасен фонд и пренос–премиен резерв. За 2003 г. за запасен фонд са начислени в увеличение резерви в размер на 13 хил. лв. ( тринадесет хил. лв.), а за пренос-премиен резерв – 19 хил. лв. ( деветнадесет хил. лв.).

Одитният екип препоръчва на ръководството на “Българска агенция за експортно застраховане” АД, за вярно и честно отразяване на дейността на Агенцията да предприеме действия финансовият отчет да се изготвя за двете дейности, служейки за целите на ръководството и потребителите на информация, а за целите на дънъчното законодателство да се изготвя отчет само по дейността (застраховане) за сметка на Агенцията.
В нарушение на НСС 3 “Представяне на финансовите отчети на застрахователите” т. 6. 1. а) и във връзка с НСС 1 “Представяне на отчети” т. 19. 3. 6. д) към финансовия отчет за 2002 г., не е оповестено малцинственото участие в “Българска рейтингова агенция” АД, методът на счетоводно отчитане на инвестицията и не е изготвен консолидиран финансов отчет в съответствие с НСС 27 – “Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия”.

Във финансовия отчет за 2003 г. също не е оповестена инвестицията в “БРА”АД. Не е оповестена сделката между свързани лица - “БАЕЗ”АД и “БРА”АД, размерът на неплатените/неприключили статии и ценовата политика в нарушение на МСС 24 , МСС 27 и МСС 28.

Не са оповестени и условните активи и пасиви, съгласно МСС 37.

На одитния екип не бе предоставен Доклад за дейността на “БАЕЗ”АД за 2002 г. и 2003 г. изготвен от Съвета на директорите, съгласно изискванията на чл. чл. 245 и 247 от Търговския закон, по реда на който годишния финансов отчет подлежи на задължителен независим финансов одит.
4.Счетоводни регистри
Сключените застрахователни договори (полици) не се третират като първични счетоводни документи и не се отразяват в счетоводните регистри в нарушение на чл.7 от ЗС и НСС 3.
Не са спазени изискванията на чл. 3, ал.2 и чл.12 от ЗС за оформяне на първичните счетоводни документи и избраната форма на счетоводство не осигурява синхронизирано осъществяване на аналитично и синтетично счетоводно отчитане.
Констатира се нарушение и по отношение на отчитането на командировките:


 • В страната – не се спазват разпоредбите на чл. чл. 9, 32, т. 1 от Наредба за командировките в страната и чл. 109 от Правилник за вътрешния трудов ред в “БАЕЗ”АД; не се води регистър за поредността на заповедите; към касовите документи за отчитане на командировките не се прилага оригиналната заповед за командировка, оформена съгласно ЗС. Признавани са разходи по авансовите отчети, без да се прилагат оригинални разходооправдателни документи, без подписи на отчитащия се и на ръководителя “одобрил разхода”. • В чужбина – не се спазват разпоредбите на чл. 15, т.2, чл. чл. 42, 66, т. 2 от Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина; към авансовия отчет не се прилагат поканата ( с превод на български , в нарушение на чл.3, ал.2 от ЗС); липсва доклад за изпълнение на поставените задачи; в нарушение на чл. 42 се признават разходи за транспортни услуги над сумата, определена в Наредбата като дневни; одобрявани са и разходи за разглеждане на културни паметници, без нормативно основание.

При оформянето на част от касовите документи не се спазват изискванията на чл.7, ал 1 от ЗС.


Дадените гаранции от някои членове на Съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение, на основание чл. 240, т.1 от Търговския закон под формата на запис на заповед, не са отразени в счетоводните регистри през 2002 г. като поети ангажименти по задбалансови пера. По време на одита дадените гаранции под формата на запис на заповед се отразиха по задбалансови сметки в отчета за 2003 г.
Разходите за дейността за сметка на държавата и за дейността за сметка на “БАЕЗ”АД не се водят в отделни аналитични сметки и се затруднява управлението и анализът на ефективността от двете дейности.
Получените приходи от сключени застрахователни полици по дейността за сметка на държавата в счетоводните регистри се водят в сметка 492 ”Разчети по застраховане за сметка на държавата” в противоречие на ЗЕЗ.
За честно и вярно отразяване в отчета на получените приходи от дейността на “БАЕЗ”АД за сметка на държавата , одитният екип препоръчва получените приходи да се осчетоводяват в аналитична сметка като “Приходи от застрахователна дейност за сметка на държавата”.
Текущото счетоводно отчитане в Агенцията от 1998 г. е организирано чрез използването на ДОС версия на продукта “S – Офис” за двустранно счетоводство на фирма СТЕП – СОФТ. Използваната счетоводна система не отговаря на изискванията на Международните счетоводни стандарти.
По целесъобразност, одитният екип изразява становище за необходимостта Агенцията да закупи подходяща счетоводна програма съобразена с МСС, работеща в Windows среда.
С цел оптимизиране на организацията на счетоводната дейност на “БАЕЗ”АД, правилното счетоводно отразяване и финансово отчитане би било целесъобразно и уместно, ръководството на Българска агенция за експортно застраховане да предприеме действия за оптимизиране на организационно–управленската структура и кадровото укрепване на Агенцията.
Одитният екип установи, че не е спазено изискването на чл.36, т.15 от Устава на “БАЕЗ”АД за определяне на орган за вътрешен финансов контрол в Агенцията.
На основание чл.248,ал. 1 от Търговския закон и чл. чл.23, 66, ал.1 от Закона за застраховането и т.14 от Устава на “БАЕЗ”АД, годишният отчет се заверява от назначените от Общото събрание на акционерите експерт-счетоводители, като проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството, Закона за застраховането, НСС 3, НСС и МСС.
В доклада за 2002 г. не са отбелязани пропуски на “БАЕЗ”АД по:


 • Закона за счетоводството – чл.4, ал.1, т.1 за текущото начисляване на приходи - от инвестиране на свободни средства в ДЦК, депозити и застрахователни премии;
 • НСС 3 - за отчитането на застрахователните договори (полици) като първични счетоводни документи; възприетите методи за образуване на застрахователни резерви;
 • НСС 32 – в приложението към финансовия отчет не е оповестена информация за: липсата на портфейл от финансови инструменти; възприетата политика относно признаването, отчитането, оценката (първоначална и последваща) и всички значими финансови рискове, произтичащи от операциите с финансовите инструменти;
 • НСС 28 – за отчитането на направената инвестиция ( 25%) в “Българска рейтингова агенция”АД и за липсата на запис в счетоводните регистри на Агенцията за задължението й в частта на невнесения дял от акционерното участие; методът на отчитане на инвестицията и оповестяването й в отчета.

Финансовият отчет за 2003 г. е заверен без резерви и в доклада не са отбелязани:


 • МСС 24 – естеството на взаимоотношение и ефекта от сделките върху финансовите отчети между свързаните лица – “БАЕЗ”АД и “БРА”АД:

 • Обемът на сделките като размер;

 • Размерът на неплатените/неприключили статии;

 • Ценовата политика;
 • МСС 28 – не е оповестено акционерното участие в “БРА”АД:

 • използваният метод на счетоводно отчитане на инвестицията;

 • не е оповестен и ефектът от прилагане на метода на собствения капитал;

 • не е изготвен консолидиран финансов отчет.
 • На одитният екип не бе предоставен и разширения доклад на външните одитори за 2003 г.


5. По прилагането на Международните счетоводни стандарти
На одитния екип не бе представено: решение на Съвета на директорите за преминаване към прилагането на МСС при изготвянето на финансовия отчет за 2003 г.; встъпителен баланс към датата на преход към МСС и пълна сравнителна информация с обяснения как преходът към МСС е повлиял на финансовия отчет на “БАЕЗ”АД.
6. Закупуване на собствена сграда
По решение на Общото събрание ( Протокол 20/26.11.2002 г. ) през 2003 г. ” БАЕЗ” АД купува със собствени средства от фирма “ББГ и КО” АД офис-сграда с три гаражни клетки и прилежащи към тях 16,54 % идеални части от общи помещения със застроена площ 582,34 кв.м на стойност 1 335 492,32 лв. ( един млн. триста тридесет и пет хил. четиристотин деветдесет и два лв. и 32 ст. ) и земя от 124,46 кв.м на стойност 14 224,68 лв. ( четиринадесет хил. двеста двадесет и четири лв. и 68 ст. ). Данъчната оценка на сградата и прилежащите й идеални части е 461 199,40 лв. ( четиристотин шестдесет и една хил. сто деветдесет и девет лв. и 40 ст. ), а на земята 4 912,38 лв. ( четири хил. деветстотин и дванадесет лв. и 38 ст. ). За покупката на сградата и земята е изготвен нотариален акт №144, т. ВІ, дело № 123 от 2003 г.

Сградата, гаражните клетки и принадлежащите към тях идеални части и земята са заведени в счетоводните регистри на Агенцията към 30.09.2003 г. в група 20 ”Дълготрайни материални активи”.


Между “БАЕЗ”АД и “Феникс-недвижими имоти”ЕООД продължават да се водят спорове за устни уговорки за два процентна комисиона за посредничество за закупуване на офис-сграда, без да има сключен договор.

VІ. Взаимоотношение с други институции


 1. Професионални взаимоотношения

“Българска агенция за експортно застраховане”АД, осъществявайки дейността си взаимодейства с други институции и ведомства – Министерски съвет ( Междуведомствен съвет по експортно застраховане ), Министерство на финансите, Агенция за финансов надзор, Търговски банки, Сметна палата и Международни организации по експортно застраховане. Условно отношенията с тях могат да се класифицират като функционални, регулативни и контролни.


За периода 30.09.2002 г. до 31.12.2003 г. са подписани споразумения за сътрудничество между “БАЕЗ”АД и :
С български организации:


 • Българска търговско- промишлена палата на 09.01.2003 г;
 • Национално сдружение на малкия и среден бизнес – 10.04.2003 г.


С чужди организации:


 • Credit Allance charter;
 • Credit Allance service contract;
 • Reinsurance treaties.

Подписаните споразумения с международни институции са одобрени от Съвета на директорите и в нарушение на чл.3, ал.2 от ЗС не са придружени с превод на български език.
 1. Акционерно участие

Българска рейтингова агенция” АД


С писмо изх. № 94-00- 95/15.08.2002 г. Министерство на икономиката ( МИ ) разпорежда на “БАЕЗ”АД да участва като съучредител на “Българска рейтингова агенция”АД (“БРА” АД) с 25% в капитала на новосъздаващото се дружество, което е на стойност 12 500 лв. (дванадесет хил. и петстотин лв.) и в срок до 20.08.2002 г. да свика заседание на Съвета на директорите за вземане на решение.

В Протокола на Съвета на директорите формално се съдържа и решение за свикване на Общото събрание на акционерите, на което да бъде потвърдено решението за участие в капитала на “БРА” АД, и Протокола с решението на Общото събрание на акционерите да е с дата 05.09.2002 г.
В определените срокове “БАЕЗ”АД изпълнява разпорежданията на МИ и свиква заседания на Съвета на директорите и Общото събрание на акционерите.
На основание чл.188, ал.1 от Търговски закон и чл.5 от Устава на “БРА”АД към момента на учредяване на дружеството е внесен 25% от капитала , а останалите 75% капитал да се внесе в двегодишен срок от вписването на дружеството в търговския регистър.
През 2002 г. ”Българска агенция за експортно застраховане”АД внася част от дяловата вноска в размер на 3 125 лв. ( три хил. сто двадесет и пет лв ). Разликата от 9 375 лв. ( девет хил. триста седемдесет и пет лв.) през 2002 г. не е осчетоводена като разчет ( задължение ) по записани дялови вноски и акционерното участие не е оповестено във финансовия отчет. Записаните дялови вноски са осчетоводени през 2003 г.
Учреденото акционерно дружество “БРА”АД е с основен капитал 50 000 лв. (петдесет хил. лв.). Съучредители са “Браво инвестмънт”ООД, представлявано от изпълнителния директор със 75 % участие в капитала и “БАЕЗ”АД, представлявана от изпълнителния директор с 25 % участие в капитала на новоучреденото дружество. За член на Съвета на директорите е избран изпълнителния директор на “БАЕЗ”АД и освободен с направените промени в чл.238, ал.4 от ТЗ като свързано лице.
По решение на Съвета на директорите на 02.06. 2003 г. е сключен Рамков договор между “БАЕЗ”АД и “БРА”АД за консултантски услуги: анализ на кредитоспособността на възможен длъжник; възможности за оптимизиране на съотношението между риск и доход; оценка на вероятността за получаване на определено вземане; стратегия по събиране на вземания; ангажимент за реализиране на вземането; покупка на вземания и др.
За оказаните консултантски услуги “БАЕЗ”АД се задължава да заплаща месечна такса ангажимент в размер на левовата равностойност на 1600 EUR (хиляда и шестстотин EUR ) като в чл.5 т.4 от Договора е записано, “че възнаграждението е дължимо, независимо дали е приключена конкретната услуга”.
За периода м.юни – м.септември 2003 г. “БАЕЗ”АД превежда сумата от 12 520 лв. ( дванадесет хил. петстотин и двадесет лв.) такса ангажимент, съгласно чл.5, т.1 от Рамковия договор без да е отправена писмена поръчка към “БРА”АД и съответно не е получавала периодични икономически обзори, относно развитието на икономически и политически рискове при работа в различни държави и секторни анализи, характеризиращи развитието на отраслите в българската икономика.
“БАЕЗ”АД отказва да изплати представените фактури за м. ноември и декември на 2003 г. от “БРА”АД с мотива, че за периода юни – ноември 2003 г. не е получавала периодични икономически обзори и секторни анализи. Сумата от 6 260 лв. ( шест хил. двеста и шестдесет лв.) е осчетоводена в счетоводните регистри като задължение по сделки със свързани лица.

От направения анализ одитният екип установи:
 • в решението на Съвета на директорите ( Протокол № 13/22.05.2003 г.) не са изяснени целите на сделката между свързани лица и предлаганата цена в Рамковия договор за ”месечна такса ангажимент” не е реферирана към цената на (сравними) услуги, продавани на подобен (сравним) пазар;
 • в счетоводната политика на “БАЕЗ”АД не е оповестен методът за ценообразуване на сделки между свързани лица;
 • в договорените клаузи “срок на договора” и “дължими неустойки” от Рамковия договор, не са защитени икономическите интереси на “БАЕЗ”АД.


В.ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ

Изводи
На базата на резултатите от извършения одит на финансовите операции във връзка с дейността на “БАЕЗ”АД за финансовата 2003г., могат да се формулират следните изводи: 1. По дейността на Междуведомствения съвет по експортно застраховане:
 • Не е попълнен съставът на Междуведомствения съвет по експортно застраховане с представител на Българска народна банка;
 • От Междуведомствения съвет по експортно застраховане не е определен механизъм за срочно изплащане на застрахователни обезщетения при възникване на застрахователни събития ;
 • Не е одобрявал разходи за дейността на “БАЕЗ”АД като процентно съотношение от застрахователни премии по сключени застрахователни договори;
 • Не е утвърждавал условията, реда и лимитите за инвестиране на свободните средства;
 • Междуведомственият съвет по експортно застраховане не е подготвял и не е представял в Министерския съвет отчет за дейността на “Българска агенция за експортно застраховане”АД за сметка на държавата за 2002 г. и 2003 г. 1. По дейността на Съвета на директорите:


Съгласно чл. 33 ал. 1 от Устава на “БАЕЗ”АД, Съветът на директорите е с тригодишен мандат. За периода 1998 г. – 2003 г. съставът на органа за управление е променян ежегодно с решение на Общото събрание на акционерите, т.е. няма ръководство на Агенцията, което да е реализирало един пълен мандат, което се отразява неблагоприятно върху цялостната дейност на ” Българската агенция за експортно застраховане” АД.
Липсата на орган за вътрешен контрол и периодичната смяна на състава на Съвета на директорите водят до: • Няма утвърден регламент за кординация между отделните звена по отношение на отразяване на стопанските операции и тяхната документална обоснованост;
 • Счетоводната политика не е изготвена, съобразно спецификата на дейността и изискванията на МСС;
 • Финансовите отчети не дават вярна и честна представа за финансовото състояние, резултатите от дейността и паричните потоци;
 • Смесването на резултатите от двете дейности в отчета за приходите и разходите води до неправилно завишаване на данъчната основа, съгласно действащото законодателство и създава противоречие със Закона за експортното застраховане;
 • Избраната форма на счетоводство не осигурява синхронизирано осъществяване на аналитично и синтетично счетоводно отчитане на двете дейности;
 • Не са предприети действия за актуализация на длъжностните характеристики с ясно определени функции, задачи и отговорности;
 • Не са изготвени доклади за дейността, съгласно приетата тригодишна бизнес-програма;
 • Липсата на икономически анализи за резултатите от двете дейности не дава възможност на управлението да оптимизира застрахователната дейност, ефективно да управлява свободните средства и направените инвестиции.

Надежда Сандолова

Член на Сметната палата

Ръководител на отделение ІХ

Специфични одити”

База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница