Доклад за извършена комплексна планова проверка на "Марциа багс"Скачать 37.76 Kb.
Дата02.05.2016
Размер37.76 Kb.
ДОКЛАД
за извършена комплексна планова проверка

на ”Марциа багс“ ЕООД, гр.Пловдив, общ.Пловдив
На основание План за контролната дейност за 2015 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед №РД-119/08.05.1015 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив е извършена комплексна планова проверка на 14.05.2015 г. на „Марциа багс“ ЕООД гр.Пловдив, общ.Пловдив, област Пловдив
Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.


II. Проверени инсталации:

Основната дейност на „Марциа багс” ЕООД, гр.Пловдив, общ.Пловдив, област Пловдив е производство на чанти от кожа. Обектът е разположен в гр.Пловдив, общ.Пловдив, област Пловдив, ул.“Кукленско шосе“ №19.


Проверените инсталации и съоръжения са:

1.Склад за съхранение на лепила и бои.


III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

  1. Летливи органични съединения и химични вещества и смеси

Основната дейност на дружеството е разположена в цехове, в които са обособени работни места, следващи последователността на извършваните операции. Някои са механизирани, а други са ръчни.. В работните цехове са обособени места за съхранение на бои и лепила „дневна дажба“. В производството се използват лепила, които са с произход България и Италия. За готовите изделия се използват почистващи препарати на фирма „Мексон“. За всички използвани вещества са представени информационни листове за безопасност, изготвени съгласно Регламент ЕС 1907/2009 REACH и Регламент CLP. За всички използвани материали и консумативи е обособено едно складово помещение с ограничен достъп и без връзка с канализацията. Няма поставени информационни табели с инструкции за безопасно боравене с използваните продукти. Не се представи оценка за безопасно съхранение на опасните химични вещества и смеси, съгласно чл.4, т.4 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, 43/2011 г.).

Извършваните дейности в предприятието попадат в категориите дейности по приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредба №7/2003 год. за норми за допустими емисии на ЛОС, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители (ДВ, бр.96/2003 г.) под №1 – нанасяне на слепващи покрития и №2 нанасяне на покрития – 2.6 върху кожа. Отоплението на цеховете се извършва с климатици – колонен тип – марки „Мидеа“ и „Нипон“ с охлаждащ агент R 410 A. В обекта не се експлоатират топлоенергийни източници на емисии в атмосферния въздух. Производственото хале няма изградена аспирационна система, тъй като използваните лепила и бои са на водна основа.
IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници

При проверката са издадени следните предписания:
  1. Да се изготви и представи в РИОСВ-Пловдив оценка за безопасното съхранение на опасните химични вещества и смеси в съответствие с чл.4, т.4 от същата наредба и Заповед №РД-288 от 03.04.2012 г. на Министъра на ОСВ.

Срок: 14.06.2015 г.

Отговорник: управител „Марциа багс“ ЕООД
  1. Да се изготвят и поставят инструкции за безопасното съхранение на опасните химични вещества и смеси, съгласно чл.4, т.7 и т.8 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасните химични вещества и смеси (ДВ, бр.43/2011 г.), като писмено се уведоми РИОСВ-Пловдив.

Срок: 14.06.2015 г.

Отговорник: управител „Марциа багс“ ЕООД
  1. Да се представят в РИОСВ-Пловдив на електронен носител информационните листове за безопасност на използваните химични вещества и смеси.

Срок: 31.05.2015 г.

Отговорник: управител „Марциа багс“ ЕООД
  1. Да се открие процедура за включване в публичния регистър на операторите, извършващи дейности от категориите по приложение 1 от Наредба №7/2003 г., съгласно чл.30л от ЗЧАВ.

Срок: 31.05.2015 г.

Отговорник: управител „Марциа багс“ ЕООД
  1. Да се представи пред РИОСВ-Пловдив, информация по приложение 6 към чл.11 от наредбата за установяване на мерки по прилагане на регламент ЕО №1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой (ДВ, бр.2/2011г.).

Срок: 31.05.2015 г.

Отговорник: управител „Марциа багс“ ЕООД  1. Да се представи информация за използваните количества лепила, бои и почистващи средства за 2014 год. в РИОСВ-Пловдив.

Срок: 31.05.2015 г.

Отговорник: управител „Марциа багс“ ЕООД


V. Съответствие, последващ контрол

За констатираните несъответствия с изискванията на екологичното законодателство, установени при проверката са дадени предписания със срок и отговорник за изпълнение. За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка на място и/или по документи. При неизпълнение на предписанията ще се приложат административно наказателни мерки.


От страна на дружеството при проверката присъства Емилия Златкова Иванова – ръководител транспортна дейност.
Директор на РИОСВ-Пловдив

доц. д-р Стефан Шилев


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница