Доклад за дейността на "пазарджик бтм"ад за първото тримесечие на 2014гСкачать 79.44 Kb.
Дата26.04.2016
Размер79.44 Kb.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА/ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА “ПАЗАРДЖИК БТМ” АД КЪМ 31.03.2014 г.


МЕЖДИНЕН ДОКЛАД

за дейността на “ПАЗАРДЖИК БТМ”АД

за първото тримесечие на 2014г.

съгласно чл.1000, ал.4,т.2 от ЗППЦК
1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

1.1. Дата и място на създаване, адрес, управление, правна форма, локации и клонове, основни собственици и принадлежност към група

„Пазарджик БТМ” АД е търговско акционерно дружество,правоприемник на „Пазарджик БТ” АД ,създадено през м. декември 1993 г., съгласно Разпореждане № 115 на Министерския съвет за преобразуване на СО Булгартабак в Булгартабак-Холдинг ЕАД и още 22 акционерни дружества с държавно участие. През 1999 г. дружеството се регистрира, съгласно ЗППЦК в Комисията по ценни книжа ( сега Комисия по Финансов надзор ) и се отчита на тримесечие пред КФН и БФБ.

След продажбата на държавното участие 85.24% от страна на „Булгартабак Холдинг” АД на 23.11.2006 г. „Пазарджик БТ” АД, чийто правоприемник е „Пазарджик БТМ” АД става изцяло частно акционерно дружество.

„Пазарджик БТМ” АД е със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. "Доктор Никола Ламбрев" № 24. Съдебната регистрация на дружеството е от 1993 г., решение № 3657/06.12.1993 г. на Пазарджишки окръжен съд. Последната регистрация на дружеството с промяна на името и допълване предмета на дейност е от 19.07.2011 г.

„Пазарджик БТМ” АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Към 31 март 2014 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:

„Честийм” ЕООД 49.00 %

„ЕОЛТ” ЕООД 36.24%

Индивидуални участници - физически лица 12.89 %

Индивидуални участници - юридически лица 1.87 %

„Пазарджик БТМ” АД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите като орган на управление. Към 31.03.2014 г. Дружеството се представлява и управлява от двама изпълнителни директори Пламен Тодоров и Драгоя Ангелов. Членовете на Съвета на директорите и изпълнителните директори са ключов управленски персонал, който отговаря за планирането, ръководенето и контролирането на дейността на дружеството.

Към 31.03.2014 г. списъчният състав на персонала е 7 работници и служители (31.03.2013 г.: 7 ).1.2. Основен предмет на дейност, продукти, клиентска насоченост, лиценз, регулиране и промени към 31.03.2014 г.

Предметът на дейност на дружеството включва следните видове операции и сделки:

- продажби на манипулиран ферментирал тютюн;

- сушене на чужди тютюни;

- отдаване на сгради под наем.

„Пазарджик БТМ” АД притежава безсрочен лиценз за изкупуване и преработка на български тютюни.


2. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2014 - 31.03.2014 г.

Дейността на Дружеството през първото тримесечие на 2014 г. се изразява в отдаване под наем на сгради.


3. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Обявяване финансовия резултат на дружеството

1. Към 31.03.2014 г. дружеството отчита счетоводна загуба 90 хил. лева (31.03.2013 г.: 117 хил. лева).2. Представяне на основни финансови съотношения

  • Коефициентът, характеризиращ активността, изчислен като съотношение между нетните приходи от продажби и сумата на активите към 31.03.2014 г. е 0.01 (31.03.2013 г.: 0.002);

  • Икономическият показател ефективност на разходите към 31.03.2014 г. е отрицателна величина, като на всеки лев разход се отчитат 0.49 лв. приход (31.03.2013 г.: 0.26 лв.);

  • Коефициентът, характеризиращ зависимостта от банките, изчислен като съотношение между заемите от банки и собствения капитал за анализирания период 31.03.2014 г. е 4.16 (31.03.2013 г.: 1.41);

  • Коефициентът на обща ликвидност, изчислен като съотношение между текущи активи от една страна и сумата на краткосрочните заеми и текущи задължения от друга страна, е 2.06 към 31.03.2014 г. (31.03.2013: 2.75);

  • Коефициентът на бърза ликвидност или платежоспособност, изчислен като съотношение на вземанията и финансовите средства от една страна, и краткосрочните заеми и текущите задължения от друга е 1.81 към 31.03.2014 г. (31.03.2013 г.: 2.62);

  • Рентабилност на база финансов резултат към нетни приходи от продажби към 31.03.2014 г. е отрицателна величина – (-1.43) (31.03.2013 г. – (-6.88).


4. ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2014 г.

Основните цели на дружеството за в бъдеще са:  • Подобряване на финансово икономическото състояние на предприятието, чрез ефективно използване на активите на дружеството;

  • Повишаване на ефективността на управление с цел осигуряване намаляване на негативния резултат от дейността на дружеството;

  • Законосъобразно отчитане и своевременно информиране на акционерите за финансосвите резултати от дейността.


5. ДВИЖЕНИЕ НА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Информация по чл.187 и чл. 247 от ТЗ, операции за придобивания и продажби на собствени акции,както и на наличните такива

Всички акции на "Пазарджик БТМ" АД са обикновени, поименни с номинална стойност 1 /един/ лев на акция.

Финансовият резултат на една акция към 31.03.2014 г. е загуба (0.44) лева/акция, а към (31.03.2013 г. загуба (0.58) лв./акция.).

6. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.Валутен риск

Относителният дял на външнотърговската дейност е несъществен и за това пряко влияние от изменението на валутния курс лева спрямо долара не се регистрира. Към датата на баланса всички финансови активи и пасиви са в лева, като същият е фиксиран спрямо европейската валута.Ценови риск

Предвид ограничения обем на изкупуването на суров тютюн, пазарните цени не се отразяват негативно върху дейността на дружеството. Освен това в перспектива се регистрира намаляване на количеството на произведения ориенталски тютюн.Кредитен риск

При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.

Финансовите активи на дружеството са концентрирани в три групи: вземания от свързани лица, парични средства и вземания от клиенти.

Вземанията от свързани лица са по предоставени заеми. Те се обслужват редовно.

Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са разпределени в търговски банки (Общинска банка АД, Първа Инвестиционна Банка АД, Креди Агрикол България ЕАД).

„Пазарджик БТМ” АД няма политика да продава с отсрочени плащания. Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на дружеството. За целта ежедневно се прави преглед от финансово-счетоводния отдел на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми и състоянието на клиентите. За да контролира риска, дружеството следи за незабавно плащане на нововъзникналите вземания, а натрупаните стари вземания се погасяват по индивидуални споразумения.


Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж.

То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която се стреми да поддържа необходимия запас от парични средства за своевременно посрещане на текущите задължения.

Текущо матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се следи от финансово-счетоводния отдел, като се поддържа ежедневна информация за

наличните парични средства и предстоящите плащания. Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез постоянен анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.

Риск от лихвоносни парични потоци

Кьм 31.03.2014 г. дружеството притежава лихвоносни активи в размер на 3630 хил. лв. заедно с наличните свободни парични средства в банки, затова приходите и оперативните парични потоци са зависими от промените в пазарните лихвени равнища. Дружеството е изложено на лихвен риск и от своите краткосрочни заеми. Те са обичайно с променлив лихвен процент, който поставя в зависимост от лихвен риск, паричните му потоци.7. Допълнителна информация, съгласно чл.33, ал.1, т.6 от Наредба No2 включваща:

а). Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента;

НЯМА ТАКИВА

б). Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група;

НЯМА УЧАСТИЕ

в). Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност;

НЯМА ТАКИВА

г). Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие;

ДА НЕ СЕ ПУБЛИКУВАТ

д). За публичните дружества - данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период;

1. ЧЕСТИЙМ ЕООД 49.00 %

2. ЕОЛТ ЕООД 36.24 %

3. ДИАНА ВАСИЛЕВА РАЙЧИНОВА 5.02%

В „ПАЗАРДЖИК БТМ” АД НЕ Е ПОСТЪПИЛА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОМЯНА В ПРИТЕЖАВАНИТЕ ОТ ЛИЦАТА ГЛАСОВЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ КРАЯ НА ПРЕДХОДНИЯ ТРИМЕСЕЧЕН ПЕРИОД.

е). За публичните дружества - данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно;

ДЕСИСЛАВА ДРАГАНОВА ФИЛИПОВА – собственик на ЧЕСТИЙМ ЕООД - 99250 бр. обикновени акции - 49% ;

ДРАГОЯ ГАВРАИЛОВ АНГЕЛОВ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР - 10 бр. обикновени акции - 0.005%.

ж). Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно;

НЯМА ТАКИВА

з). Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.

Към 31.03.2014 г. НЯМА ТАКИВА

и). Информация за известните на дружеството договорености (включително
и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ
период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или
облигации от настоящи акционери или облигационери.

НЯМА ТАКИВА8. ДАТА НА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАДА

НАСТОЯЩИЯТ МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА/ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА “ПАЗАРДЖИК БТ” АД КЪМ 31.03.2014 г. Е ПРИЕТ НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЬВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ С РЕШЕНИЕ 1 ОТ ПРОТОКОЛ № 4/2014 г. ,В ГР.ПАЗАРДЖИК.

ПЛАМЕН ТОДОРОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „ПАЗАРДЖИК БТМ” АД

25.04.2014 г.

гр. Пазарджик

/


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница