Доклад за дейността 01. 07. 2015г. 30. 09. 2015г. Междинен консолидиран доклад за дейността на „Трейс Груп Холд адСкачать 194.54 Kb.
Дата30.04.2016
Размер194.54 Kb.

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД
Междинен консолидиран доклад за дейността

01.07. 2015г. – 30.09.2015г.


Междинен КОНСОЛИДИРАН доклад за дейността на „Трейс Груп Холд” АД

за периода 01.07.2015 г. - 30.09.2015 г.

Обща информация за дружеството

Трейс Груп Холд АД е публично акционерно дружество по смисъла на чл. 110 от ЗППЦК. Дружеството е регистрирано в Старозагорски окръжен съд по фирмено дело №255/2005год.

Седалище и адрес на управление: гр.София 1408, ул. Никола Образописов № 12. Адрес за кореспонденция: гр.София 1408, ул. Никола Образописов № 12.

Предмет на дейност:

Извършване на строително-монтажни работи;

Управление на проекти в областта на високото и пътно строителство

Консултантски услуги

Търговска дейност

Отдаване под наем (сублизинг)на дълготрайни активи.Акционерен капитал:

24 200 000 лева, разпределен в 24 200 000 бр. безналични поименни акции, от които 24 182 249 бр. с право на глас и 17 751 бр. собствени без право на глас.с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка.

Клонове: „Трейс Груп Холд” АД клон Белград

„Трейс Груп Холд” АД клон Прага 1. Информация за важни събития, настъпили през третото тримесечие на 2015 година.
  1. На 03.07.2015 г. „Трейс Груп Холд” АД подписа договор по Рамково споразумение с ДП „Национална компания железопътна инфраструктура” за „Възстановяване на железния път, стрелките и съоръженията по обособени позиции“. Обособена позиция 1 „Възстановяване на железния път, стрелките и съоръженията след дерайлиране на влак 8601 в гара Калояновец“; Обособена позиция 2 „Възстановяване на отнесени земно платно и баластова призма на железния път и стрелките в гара Михайлово вследствие на падналите големи количества валежи и придошлите води“. Стойността на договора е 944 618,92 лева, а финансирането е осигурено от ДП „Национална компания железопътна инфраструктура”.
  1. На 06.07.2015 г. „Трейс Груп Холд” АД подписа договор с Община Дупница за „Изграждане на улична мрежа към Социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”. Стойност на договора е 1 536 576,24 лева, а финансирането е от бюджета на Община Дупница.

  2. Обединение „Едифико” ДЗЗД подписа договор по Рамково споразумение с Булгартрансгаз ЕАД за обект: “Укрепване на Транзитните газопроводи за Гърция и за Македония при прехода през реки: Обект 1: Укрепване на Транзитния газопровод за Гърция при пресичане на р. Влахинска на ПК750; Обект 2: Укрепване на Транзитния газопровод за Македония при ПК552+80 (с. Долно село) при прехода през р. Бистрица”. Общата стойност на договора е 325 331 лева, а срокът за изпълнение е 6 месеца. Партньори в Обединение „ЕДИФИКО” ДЗЗД са „Водстрой 98” АД - 50%; Трейс Груп Холд АД - 40%; „Промишлено строителство – Холдинг” ЕАД - 10%.

  3. На 28.07.2015 г. ДЗЗД „Джи Си Еф - СК-13 - Трейс Рейлинфра Консорциум” подписа с Държавно предприятие “Национална компания Железопътна инфраструктура” договор за обект: „Допълнително строителство по проект BG161P0004-1.0.01-0007 „Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив — Бургас”, Позиция 2: ,,Рехабилитация на железопътните отсечки Стара Загора - Завой (до км 190+590 в междугарието Ямбол - Завой) и Завой - Зимница (от км 192+ 706 до входната стрелка на гара Зимница), включително главните коловози и гарите Стара Загора и Ямбол и всички гари и спирки между тях с приблизителна разгъната дължина на железния път 120 км”. Договорът е на стойност 11 152 909,04 лева. Финансирането е по Оперативна програма „Транспорт” от Кохезионен фонд на Европейския съюз и българското правителство. Срокът за изпълнение е 6 месеца.

  4. На 04.08.2015 г. „Инфрастрой” ЕООД подписа договор с Община Пордим за Рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа – път PVN 3170 „/PVN 1146, Вълчитрън – Борислав /Катерица – Одърне – ж.п. гара Одърне”, т.е. участъка от края на село Одърне до ж.п. гара Одърне. Стойността на договора е 158 505,71 лева, а финансирането е от бюджета на общината.

  5. През м. юли 2015 г.„Инфрастрой” ЕООД подписа договори с Община Искър по договори за „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в община Искър” за две обособени позиции:

 • Обособена позиция 1- Ремонт на общински път VN1080 и на улична мрежа в с. Долни Луковит. и

 • Обособена позиция 2 - Основен ремонт на улична мрежа в гр. Искър.

Финансирането е от Община Искър, а общата стойност на договорите е 378 329,61 лева.

  1. На 04.08.2015 г. „Пи Ес Ай” АД подписа договор с община Твърдица за „Основен ремонт на общински пътища и улична мрежа в община Твърдица”, Втора обособена позиция. Ще бъде извършен ремонт на общински улици в град Твърдица, гр. Шивачево, с. Сборище, с. Близнец, с. Оризари, с. Бяла паланка, с. Жълт бряг, с. Боров дол, с. Червенаково. Стойността на договора е в размер на 223 016,00 лева, а финансирането е от бюджета на общината. Срокът за изпълнение е 48 месеца.

  2. Подписан беше договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройство за „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. Пловдив, ул. Жан Жорес № 45; с рег. № 106-24ПМ-009-024. Договорът е във връзка с Рамково споразумение № РД-02-29-86/19.02.2015 г. - „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” - Обособена позиция № 5: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Южен централен район, в който попадат следните градове: Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково, Велинград, Карлово, Панагюрище“. Стойността на договора е 113 536,78 лв., а финансирането е по Проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013”.

  3. На 18.08.2015 г. „Трейс Груп Холд” АД подписа договор за изпълнение на допълнителни строително - монтажни работи по отводняване за обект "Преустройство и реконструкция на автогара "Юг" и прилежаща територия" по проект на Община Бургас: „Интегриран градски транспорт на Бургас”. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г., а стойността на договора е в размер на 898 237,29 лв. Ще бъдат извършени допълнителни строително - монтажни работи по отводняване за обект "Преустройство и реконструкция на автогара "Юг" и прилежаща територия" поради настъпване на непредвидени обстоятелства, свързани с продължителни наводнения на строителната площадка и околното пространство на строежа, вследствие на значителни валежи в град Бургас на 05.09.2014 г., 06.09.2014 г. и 25-27 октомври 2014 г. Проектът предвижда изпълнение на нови дъждоотвеждащи съоръжения, разположени по трасето на Бързата автобусна линия. Възложител е Община Бургас. Срокът за изпълнение на проекта е 5 месеца.

  4. През третото тримесечие на 2015 г. „Трейс София” ЕАД подписа договори за изпълнение на следните обекти:

 • „Ремонт приемно здание и вертикална планировка на жп гара Тапезица“ на обща стойност 837 144,70 лв. Възложител е ДП „НКЖИ”;

 • „Ремонт на стоманобетонов мост на км 54 +291, път 2 в междуградието Лъкатник-РП Левище по 2-ра жп линия“ на обща стойност 1 526 197,02 лв. Възложител е ДП „НКЖИ”;

 • „СМР по общинската пътна мрежа на територията на Община Своге за 2015 г. на следните обекти: Обособена позиция 1: Изграждане мантинели на общинска пътна мрежа на територията на Община Своге“, на обща стойност 32 274, 43 лв. Възложител е община Своге;

 • „Ремонт сграда и вертикална планировка на жп гара Сливен“ на обща стойност 2 786 110,04 лв. Възложител е ДП „НКЖИ”;

 • „Ремонт сграда на почивно-възстановителен център Кюстендил“ на обща стойност 861 236,46 лв. Възложител е ДП „НКЖИ”;

  1. „Трейс Груп Холд” АД в качеството си на водещ партньор в ДЗЗД „Самара 2015” с партньор „ДК Инфра” ООД на 18.09.2015 г. подписа договор с Община Стара Загора за изпълнение на обект: „Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. Самара -3. Средствата изпълнение са осигурени от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и бюджета на община Стара Загора. Общата стойност на договора е 4, 8 млн. лв., а срокът за изпълнение на първия етап е 80 календарни дни, а на втория е 60 календарни дни след получаване на възлагателно писмо и осигуряване на финансиране. Договорът включва реконструкцията и разширението на канализационната мрежа на кв. „Самара – 3” и І-ви етап от реконструкцията на Главен профил І-97 по улица „Хан Тервел” от кръстовището с улица „Христина Морфова” до кръстовището с булевард „Цар Симеон Велики”.

  2. На 28.09.2015 г. „Трейс Груп Холд” АД като водещ партньор в Обединение „МЕТРО СТРОИТЕЛСТВО” подписа договор за изпълнение на Проект за разширение на метрото в София, трета метролиния - депо "бул. Ботевградско шосе - бул. "Вл. Вазов" – централна градска част - жк. "Овча купел", първи етап – от км 4+950 до км 11+966,34 по Обособена позиция № 3 - Участък от км 6+561,05 (край на МС 8) до км 4+950 с 2 бр. метростанции и тунелен участък. Стойността на договора за строителство на участъка е 75 582 000 лева без ДДС, а финансирането е от ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 - Проект за разширение на метрото в София – I етап и местно съфинансиране. Възложител е „Метрополитен” ЕАД. Партньори в Обединение „МЕТРО СТРОИТЕЛСТВО” са „Трейс Груп Холд” АД, „Евро Алианс Тунели” АД и „Инжпроект” ООД. Настоящият договор включва проектиране и строителство на участъка по Обособена позиция № 3. Предвижда се да бъдат изградени две подземни метростанции (МС 6 и МС 8) и тунелен участък след МС 6, който е с дължина 191,45 м. МС 6 ще се изпълни по открит способ, а МС 8 и тунелният участък след МС 6 - по Нов Австрийски Тунелен Метод. Дължината на метроучастъка е 1 611,05 м. Договорът предвижда също цялостното оборудване на двете метростанции и тунелния участък.

  3. От състава на Съвета на директорите на УСМ АД беше освободен Галин Николаев Михайлов, а на негово място беше избрана Мариана Георгиева Катерова. В състава на Съвета на директорите остават Иван Димитров Христов и Тоньо Христов Стоев – изпълнителен директор.

  4. От състава на Съвета на директорите на „Трейс София” ЕАД са освободени Десислава Иванова Любенова и Росица Йорданова Динева. На тяхно място са избрани Галин Николаев Михайлов и Манол Пейчев Денев. Дружеството се представлява от изпълнителния директор Бисер Григоров Иванов, който е изпълнителен директор.

  5. „Строителна компания Трейс” АД е в процес на ликвидация, считано от 22.10.2015 г. Срокът за процедурата по ликвидация е 6 месеца.

  6. Прогнозни финансови показатели ( на консолидирана база ) за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. ( хил. лв. )


31.12.2015

31.12.2014

% ИЗМЕНЕНИЕ

Нетни приходи от продажби,

390 000

344 512

13,20%

в т. ч.

Приходи от СМР360 000

315 003

14,28% 1. Информация за важни събития, настъпили от началото на 2015 година.

  1. „Трейс Груп Холд” АД подписа договор с Агенция „Пътна инфраструктура” за „Извършване на поддържане /превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации/ на републиканските пътища на територията на северозападен район, стопанисвани от АПИ, за Обособена позиция №4 – ОПУ Ловеч - Поддържане на републиканските пътища І – ви, ІІ – ри и ІІІ – ти клас на територията на ОПУ Ловеч с обща дължина 732, 174 км” за следващите 4 години. Предвижда се да бъдат извършени дейности по превантивно, текущо и зимно поддържане, както и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации. Финансирането е от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура”, която е възложител на проекта. Прогнозната стойност на договора е 8 000 000 лева. Изпълнител е Обединение „Трейс Прибор” с водещ партньор „Трейс Груп Холд” АД и партньори „Пътприбор” ООД , „Инфрастрой” ЕООД и „Пи Ес Ай” АД.

  2. На 22.04.2015 година в Търговския регистър беше вписано частично прехвърляне на предприятието на „Трейс Транс” ЕООД, ЕИК 147191549, както следва:

„Трейс Транс” ЕООД прехвърля правото на собственост върху реална част от търговското си предприятие, обособена в дейност „Управление на собственост и наеми“, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, създадени при осъществяване на досегашната му търговска дейност.

Дейността „Управление на собственост и наеми“ на „Трейс Транс“ ЕООД- предмет на продажбата, съдържа следните права, задължения и фактически отношения:


- Транспортни средства със справедлива стойност 7 999 962,00 лв./седем милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин шестдесет и два лева/;

- Материални запаси със справедлива стойност 24 807,30 лв. /двадесет и четири хиляди осемстотин и седем лева и тридесет стотинки/;

- Вземания със справедлива стойност 434 193,20 лв. /четиристотин тридесет и четири хиляди сто деветдесет и три лева и двадесет стотинки/;

- Фактически отношения със справедлива стойност 2 473 701,68 лв./два милиона четиристотин седемдесет и три хиляди седемстотин и един лева и шестдесет и осем стотинки/;

- Задължения със справедлива стойност 9 619 664,18 лв./девет милиона шестстотин деветнадесет хиляди шестстотин шестдесет и четири лева и осемнадесет стотинки/;

Срещу правото на собственост на горепосочената реална част от търговско предприятие Трейс Груп Холд АД, ЕИК 123682269 заплаща цена в размер на 1 313 000,00 /един милион триста и тринадесет хиляди / лева .  1. През второто тримесечие на 2015 г. беше подписан договор за „Полагане на хоризонтална маркировка по републикански пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ, Обособена позиция № 1, Северозападен район”. Финансирането е от Агенция „Пътна инфраструктура”, която е възложител на проекта. Договорът предвижда полагане на хоризонтална маркировка по републиканските пътища на територията на СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, по области и класове: АМ, I-ви, II-ри и III-ти клас на територията на ОПУ Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен. Срокът за изпълнение на договора е 4 години. Изпълнител е Обединение „Маркировка 2014” с водещ партньор – „Трейс Груп Холд” АД и партньори „Трафик холдинг” ЕООД и „Пътно строителна компания Ес Би Ес” АД.

  2. На 11.06.2015 г. „Трейс Груп Холд” АД подписа със Столична община договор за „Текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община – I зона „Райони Витоша, Лозенец, Средец и Триадица“ за следващите четири години. Стойността на договора за основните улици и булеварди /в съответствие с приложен списък към договора/ е в размер на 5 725 440 лева за целия период. За останалата част от уличната мрежа, включена в обхвата на зона І заплащането ще се извършва на база конкретни възлагания за количеството на действително извършени и приети работи по договорени единични цени. Финансирането е осигурено от Столична община. Договорът включва изпълнение на дейностите по поддържане и текущ ремонт на уличната мрежа и пътните съоръжения, включително изграждане, изработване и поддържане на средства за организация на движението, включени в обхвата на зоната.

  3. На 09.06.2015 г. „Трейс Бургас” ЕАД подписа с Община Царево договори за строителни и ремонтни работи на обща стойност 1 333 333 лева - „Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в населените места и четвъртокласните пътища на територията на Община Царево, по две обособени позиции“ - Обособена позиция 1: „Строителни работи полагане на пътна настилка на улици в населените места на територията на Община Царево“ и „Реконструкция на общински път BGS2282 Царево - Бродилово и асфалтиране на улици кв. „Василико“, гр. Царево, по две обособени позиции“.

  4. На 20.05.2015 г. „Пи Ес Ай” АД, подписа договор за “Рехабилитация на четвъртокласна общинска пътна мрежа: път SZR 1137/I-6, Калофер-Казанлък/ - с. Александрово и път SZR 1133/II-56/ Павел Баня-Виден, Община Павел Баня, Област Стара Загора”. Възложител е община Павел баня, а финансирането е от Европейски земеделски фонд по договор № 24/321/01614 от 14.12.2013 г. с ДФ „Земеделие”. Стойността на договора е 3 999 397.29 лева. Срокът за изпълнение на дейностите по договора е 108 календарни дни.

  5. „Трейс Бургас” ЕАД подписа договор за изпълнение на „Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в населените места и четвъртокласните пътища на територията на Община Царево, по две обособени позиции“ - Обособена позиция 1: „Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в населените места на територията на Община Царево“. Възложител е община Царево, а прогнозната стойност на договора е 1 200 000 лева. Срокът за изпълнение на дейностите е 31.12.2017 г.

  6. На 18.06.2015 г. се проведе редовно общо събрание на акционерите на „Трейс Груп Холд” АД, на което беше взето решение за изплащане на дивидент от печалбата на дружеството за 2014 г. при следните условия:

Общата сума, гласувана на Общото събрание на акционерите за изплащане на дивидент е в размер на 3 311 578,94 лв.

Брутният дивидент на една акция е 0,136842105 лв.

Нетният размер на дивидент на една акция е 0,13 лв.

Начало на изплащането на дивидента за 2014 г. е 01.09.2015 г.

Краен срок за изплащането на дивидента за 2015 г. е 31.12.2015 г.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, т.е. към 02.07.2015г.

Съгласно Приложение № 27 към Правилника на „Централен депозитар” АД дивидентът ще се изплаща чрез съответния инвестиционен посредник и Уникредит Булбанк АД.


  1. Вписани бяха промени в управлението на следните дъщерни дружества на „Трейс Груп Холд” АД:

От състава на съвета на директорите на УСМ АД е освободен Галин Михайлов, а на негово място е избрана Мариана Катерова. Промяната е вписана в Търговския регистър на 22.06.2015 г.

В състава на Съвета на директорите на „Пи Ес Ай” АД е избрана Милена Славова Гюзлева. Като член на Съвета на директорите и изпълнителен директор е освободен Галин Михайлов. Промяната е вписана в Търговския регистър на 23.06.2015 г. Милена Гюзлева е в структурата на Трейс от 2003 г. Работи като последователно като счетоводител и главен счетоводител в „УСМ” АД и „Пи Ес Ай” АД. В момента е финансов директор на „Пи Ес Ай” АД.От състава на Съвета на директорите на „Трейс София” ЕАД са са освободени Десислава Любенова и Росица Динева, а на тяхно място са избрани Галин Михайлов и Манол Денев. Промяната е вписана в Търговския регистър на 01.07.2015 г.

  1. През второто тримесечие „Трейс ПЗП Ниш” АД подписа следните договори:

 • Текущ ремонт и поддържане на улици и пътища на територията на община Пирот, Сърбия на обща стойност 18 880 656 RSD с ДДС – със срок за изпълнение 31.12.2015 г.

 • „Реконструкция на улиците на гр. Ниш” на стойност 408 319,68 евро.

 • „Изграждане на пътища за достъп до бизнес мястото при кръговото движение бул. Св. Цар Константин- Бул. Медияна в Ниш“ на стойност 20 585,73 евро.
  1. „Трейс ПЗП Враня” ООД подписа следните договори:

 • „Изграждане и реконструкция на улици съгласно комунална програма на гр. Враня” на стойност 208 618 евро.

 • „Изграждане на мост на общински път в Община Трговище, Пчински окръг” на стойност 250 000 евро.

  1. „Трейс Груп Холд” АД, чрез дъщерното си дружество „Трейс ПЗП Ниш” АД придоби пътно-строително предприятие ПЗП – Враня, намиращо се на територията на Република Сърбия. Промените в правния статут и представителството на ПЗП – Враня бяха вписани на 29.01.2015 г. в Агенцията по вписванията на Сърбия. Наименованието на дружеството е Trace PZP Vranje DOO Vranje /Трейс ПЗП Враня ООД Враня/ с адрес на управление: ул. Боре Станковича 13, 17500 Враня. Дружеството е с капитал в размер на 378 010 000 RSD, от които парична вноска в размер на 10 000  сръбски динара и непарична вноска в размер на 378 000 000 RSD. Собственик на капитала на „Трейс ПЗП Враня” ООД Враня е „Трейс ПЗП Ниш” АД Ниш.

  2. През м. февруари 2015 г. „Трейс Груп Холд” АД подписа рамково споразумение с Министерство на регионалното развитие и благоустройството за изпълнение на обект: "Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 по седем обособени позиции. „Трейс Груп Холд” АД е потенциален изпълнител на Обособена позиция 5, която включва строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Южен централен район.

  3. На 12.02.2015 г. „Трейс Груп Холд” АД като водещ партньор в Обединение „Трейс Витоша”, подписа със Столична община договор за „Изпълнение на СМР по проект „Булевард „Витоша” – архитектурно-благоустройствено оформление на пешеходната зона от бул. „Патриарх Евтимий” до ул. „Алабин”, Етап III: от ул. „Солунска" до ул. „Алабин”. Стойността на договора е 1, 5 млн. лева, а финансирането е осигурено от Столична община. Изпълнението на проекта приключи в края на м. юли 2015 г.

  4. На 19.02.2015 г. „Трейс ПЗП Ниш” АД подписа договор за „Изграждане и ремонт на пътната инфраструктура в индустриалната зона в северозападен район на Бабушнице, Сърбия. Договорът е на стойност 15.964.968,77 RSD с ДДС, а финансирането е осигурено от бюджета на Министерство на икономиката и на Община Бабушница. Възложител е Министерство на икономиката на Р. Сърбия

  5. На 11.03.2015 г. „Трейс Груп Холд” АД подписа договор за „Изпълнение на строително-монтажни дейности за обект: „Етапна връзка обход гр. Малко Търново”. Стойността на договора е 1, 6 мил. лева, а финансирането е осигурено от бюджета на Р. България. Възложител е Агенция „Пътна инфраструктура”.

  6. „Трейс Груп Холд” АД като водещ партньор в Обединение „Цариградско” подписа със Столична община на 13.03.2015 г. договор за Рехабилитация на бул. „Цариградско шосе” в следните участъци (подобекти): Подобект 1: „Рехабилитация на бул. „Цариградско шосе”от бул. „П. Яворов” до надлеза над бул.”Г.М.Димитров”, включително надлез над бул. „Михай Еминеску” /бул. „Пейо Яворов”/ и локално платно южно от булеварда в участъка от надлеза над бул. „Г.М.Димитров” до бул.”Ал.Малинов”; Подобект 2: Рехабилитация на бул.”Цариградско шосе” от надлеза над бул.”Ал.Малинов” до Околовръстен път София, без надлез над бул.”Копенхаген”. Изпълнител е Обединение „Цариградско” с партньори „Трейс Груп Холд” АД /95%/ и „Инжпроект” ООД /5%/. Стойността на договора е 23 213 340 лева, а финансирането е осигурено от Столична община.

  7. На 16.03.2015 г. „Трейс Груп Холд” АД подписа със Столична община договор за Обект: „Реконструкция на бул. „Княз Александър Дондуков” от ул. „Кракра” до Младежки театър и на ул. „Кракра”. Стойността на договора е 7 291 082 лева, а финансирането е осигурено от бюджета на Столична община.

  8. „Трейс Груп Холд” АД продължава да поддържа републиканските пътища в региона на Областно пътно управление Ловеч. На 30.03.2015 г. с Агенция „Пътна инфраструктура” беше подписан договор за „Извършване на поддържане /превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации/ на републиканските пътища на територията на северозападен район, стопанисвани от АПИ, за Обособена позиция №4 – ОПУ Ловеч - Поддържане на републиканските пътища І – ви, ІІ – ри и ІІІ – ти клас на територията на ОПУ Ловеч с обща дължина 732, 174 км” за следващите 4 години. Ще бъдат извършени дейности по превантивно, текущо и зимно поддържане, както и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации. Финансирането е от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура”, която е възложител на проекта. Прогнозната стойност на договора е 8 000 000 лева.

  9. На 18.12.2014 г. беше подписан договор за изпълнение на Строителни работи по подновяването и реконструкцията на железопътен участък Битоля – Кременица, като част от X d от коридор X. Стойността на договора е 22 795 134 EURO. Възложител е Министерството на финансите на Бивша Югославска Република Македония. Изпълнител е ДЗЗД КАРПОШ СТРОЙ с партньори Трейс Груп Холд АД, Водстрой 98 АД, Понсстройинженеринг ЕАД и Фабрика Карпош АД.В договора се предвижда да бъде извършена реконструкция на неелектрифицирана единична железопътна линия в участък Битоля-Кременица с дължина приблизително 17 км, като част от Xd на Коридор Х в съответствие с условията на договор FIDIC1999 („Червена книга”).

  10. На 20.03.2015 г. Съветът на директорите на Трейс Груп Холд АД на основание решение на Общото събрание на акционерите от заседание, проведено на 31.01.2014 г. и във връзка със свое протоколно решение от 30.09.2014 г. взе решение за продължаване на срока на процедурата по обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството при същите условия:

1. Брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 0.41 % от капитала или до 100 000 (сто хиляди) броя акции.

2. Начална дата на обратното изкупуване – 06.10.2014 г.

3. Минимална цена на обратно изкупуване – 5,00 лв. (пет лева)

4. Максимална цена на обратно изкупуване – 9,00 лв. (девет лева)

5. Срок за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане на изкупените акции – 06.04.2016 г., т.е. до 1 /една/ година, считано от 06.04.2015 г.

6. В случай на изчерпване на определеното количество акции, а именно ако дружеството изкупи 100 000 (сто хиляди) броя акции, процедурата по обратното изкупуване се прекратява като успешно приключила. В случай, че в определения по точка 5 срок не се изкупи максималния брой акции, Съветът на директорите може по своя преценка да удължи срока при съответно прилагане на условията в предходното изречение.Съветът на директорите избра Капман АД за лицензиран инвестиционен посредник, на който ще бъде дадена поръчка за изкупуването.

  1. На 17.02.2015г. „Пътна сигнализация и съоръжения” АД беше преобразувано чрез вливане в „Пи Ес Ай” АД. Цялото имущество на вливащото се дружество преминава към Приемащото дружество. Вливащото се дружество се прекратява без ликвидация и Приемащото дружество става негов универсален правоприемник. Капиталът на „Пи Ес Ай” АД се увеличава от 5 206 950лв. на 5 507 955лв., чрез издаване на нови 689 броя обикновени поименни, непривилегировани акции с право на един глас, с ликвидационен дял , с номинална стойност от 45.00 лева всяка. Титуляр на акциите от увеличението на капитала на приемащото дружество е едноличния собственик на капитала на вливащото се дружество „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД. Вследствие на вливането капиталът на „Пи Ес Ай” АД е в размер на 5 507 955 лева, разпределен на 122 399 броя поименни, непривилегировани акции, с право на един глас, с право на ликвидационен дял, с номинална стойност от 45 лева за една акция.

  2. Вписани бяха промени в управлението на „Родопа Трейс” ЕАД. От състава на Съвета на директорите бяха освободени г-н Галин Михайлов и г-жа Мария Сурчева, а на тяхно място бяха избрани инж. Димитър Палагачев и инж. Иван Христов.

  3. На 06.01.2015 г. „Трейс Груп Холд” АД подписа със Столична община договор за „Доизграждане на ул. „Обиколна” от бл. 211 до бул. „Копенхаген”, ж.к. „Дружба 2”, район „Искър”. Проектът предвижда изграждане на пътни платна, тротоари, велотрасе и съпътстваща инфраструктура. Дължината на трасето е 1 100 м. Възложител е Столична община. Договорът е на стойност 2 437 192 лева, а средствата са осигурени от бюджета на Столична община.

  4. „Пи Ес Ай” АД като водещ партньор в ДЗЗД „Пи Би – Марк” подписа с Агенция „Пътна инфраструктура” договор за „Полагане на хоризонтална маркировка по републикански пътища на територията на страната за южен централен район, който включва ОПУ Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково”. Договорът е с прогнозна стойност 3 333 333 лева, а финансирането е от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура”. Срокът за изпълнение е 4 години.

  5. „Трейс Бургас” ЕАД подписа следните договори:

 • Изпълнение на дейности по обект „Интегриран градски транспорт – Бургас” на стойност 284 578 лева. Договорът е подписан с „Хидрострой” АД Бургас на 05.03.2015 и е със срок на изпълнение 31.07.2015 г.

 • „Строителство на депо за разтоварване на горива на Летище Бургас” на стойност 220 724 лева. Договорът е подписан на 18.03.2015 г. Възложител е „Фрапорт туин стар еърпорт мениджмънт” АД, гр. Варна.

 • „Ремонтни работи по текущия ремонт и поддържането на уличните, пътните и тротоарните настилки на територията на община Бургас – ЦАУ „Възраждане”. Договорът е с единични цени. Възложител е „Хидрострой” АД Бургас.

От 23.03.2015 г. изпълнителен директор „Трейс Бургас” ЕАД е инж. Румен Запрянов. 1. Информация за сделки между свързани лица е посочена в Междинния финансов отчет.

27.11.2015 г. Изп. директор: Мирослав Манолов
База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница