Доклад на Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения бализСкачать 143.05 Kb.
Дата07.05.2016
Размер143.05 Kb.
Тримесечен доклад

на

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения - БАЛИЗза периода от 01.01.2013 г. до 31.03.2013г.

Извършени дейности:


1.Изготвяне и популяризиране на подходи за подобряване качеството

на живот на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства
За отчетния период са извършени следните дейности:


 • Участие на двама експерти в работни групи към ДАЗД за изработване на методология за предоставяне на услугата ЦНСТ за деца с увреждания .

 • Участие на експерт в работна група към МЗ за разработване на методология на Дневен център за деца с увреждане от 0 до 3 г.

 • Участие на експерт в работна група към МЗ за разработване на методология на ЦНСТ за деца с увреждане от 0 до 3 г.

 • Участие в среща с координаторите по проект „Подкрепа” относно напредъка по дейността на Регионални екип по деинституционализацията.

 • Продължение на проект «Нека ви разкажа» на сдружение „"Св.Николай Чудотворец" – Добрич. Проведена консултативна терапия на родители на деца с увреждания.

 • Сдружение „Избор” – община Банско, член на БАЛИЗ стартира подготовка на инициатива „Незабравимо лято” за деца с увреждане и техните родители, което ще се проведе в гр. Велинград. Сдружението проведе работни срещи с община Банско във връзка с подготовка на общи инициативи.

 • Сдружение “Семеен център –Мария” – член на БАЛИЗ организира тематични срещи и празнични събития за свободното време на родителската общност с цел по - активно включване в дейностите по популяризиране на възможностите на лицата с интелектуални затруднения. Продължи поддържането в он-лайн пространството на групата „Еко - училище за родители”, за да се споделят интересни материали, новини и мнения относно специалните потребности на лицата с интелектуални затруднения и модели за работа с тях, публикуване на добри практики от сродни организации.

 • Сдружение «Виктория 04» -член на БАЛИЗ проведе срещи с представители на община В. Търново , ДСП, представители на социалните услуги, родители.

 • Провеждане на  консултации на родители и лица с интелектуални
   затруднения от сдружение «Всички искаме промяна»- гр. Севлиево, член на БАЛИЗ. Изготвяне на програми за обучение и работа по клубове. Извършване на дейности за устойчивост на проекта -
   "Пътят към независим живот - път с възможности и бъдеще ", финансиран от БАЛИЗ.

 • Сдружение «Бъдеще и закрила за лицата с интелектуални затруднения» -гр. Габрово, член на БАЛИЗ, проведе семейно и родителско консултиране от специалисти.

 • Сформирана група за родителска взаимопомощ - сдружение 'Паралелен свят» -Пловдив, член на БАЛИЗ. Съвместно с теннис –клуб «Локомотив –Пловдив» се организираха тренировки за деца и младежи с интелектуални затруднения на теннис корт. Организираха се тематични ателиета за развитие на умения съвместно с доброволци, студенти в специалност «Специална педагогика» в ПУ «П. Хилендарски». Продължава изготвянето на гъвкав интерактивен инструмент, улесняващ четенето. Целта е създаване на компютърна програма, която ще подпомага хората с разстройства от аутистичния спектър, като преобразува писмени документи в по-лесен за четен и разбиране формат. Кампания за набиране на средства «Сливи за смет», организирана съвместно с Движение за национално единство и спасение. Целта е набиране на средства чрез предаване на вторични суровини като средствата ще бъдат използвани за реконструкция на два детски центъра в гр. Пловдив и Асеновград, за деца с увреждания.

 • Сдружение «Егида» - гр. Пазарджик, член на БАЛИЗ е организирала обучение за рано детско развитие, , водено от г-жа Джанел Матцдорф – доброволец от Корпуса на мира /САЩ/. На обучението присъстваха екипите от специалисти към КСУДС и ЦСРИ за деца и лица с интелектуални затруднения. На събитието бяха представени иновативни методи за определяне индивидуалността на децата.

 • Проведен семинар на тема „Интеграция на ученици и деца със специални образователни потребности” за родители членове на сдружение „Егида”, на които бяха представени добри практики от работата с деца със СОП в САЩ.

 • Като партньори сдружение „Егида”, съвместно със СК „Шампион”гр. Пазарджик – водеща организация, в периода 01.03.2013 реализира проект по ПРОГРАМА „СПОРТ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ДЕЦА В РИСК.

 • Проведена работна среща между 10 специалисти в гр. Русе и 10 специалисти от гр. Силистра работещи в социални услуги с цел обмяна на опит – сдружение РАЛИЗ -Русе

 • Проведена среща между родители от гр. Русе и гр. Силистра на деца с увреждания във връзка с обмяна на личен опит, свързан с интегрирано обучение, достъп до здравни грижи, споделяне на житейски казуси –РАЛИЗ –Русе. Сдружението предостави база за провеждане на студентски практики и пред дипломни стажове по специалност „Егротерапия” . Проведен практически стаж на 8 студенти. Проведени 3 срещи с група по самозастъпничество, свързано със спазване на Конвенцията на правата на хората с увреждания. Организирани дейности за свободното време на лица с увреждане чрез посещение на резерват „Сребърна”, историческата крепост „Меджити табия”- гр.Силистра, манастир „Дервент”в с.Остров, Румъния

 • Организирана среща от сдружение „Милосърдие -01” гр. Ямбол на родители с психотерапевт за обсъждане реални постижения спрямо желаните такива на децата с интелектуални затруднения.

 • Приключване на строително-ремонтни и довършителни дейности, оборудване и обзавеждане на новостроящо се защитено жилище от сдружение РДПЛУЗ – гр. Видин.

 • Провеждане на среща на млади хора с интелектуални затруднения с цел запознаване със същността и принципите на самозастъпничеството, организирана от сдружение «Закрила» гр. Ловеч, член на БАЛИЗ.

 • Създаване на работна група от членове на сдружение «Закрила» гр. Ловеч за подкрепа и повишаване на капацитета на групата по самозастъпничество

 • В изпълнение на подхода за подобряване качеството на живот на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства 9 сдружения –членове на БАЛИЗ изграждат, организират и управляват социални услуги в общността и резиденти услуги. Осигуряват супервизии и обучения на персонала в управляваната от тях услуга. Сдруженията са:

- РДПЛУЗ –Видин

- «Семеен център –Мария» -Варна

- БАЛИЗ –Русе

- «Закрила» -Ловеч

- «Егида» -Пазарджик

- Дружество за умствено и психически увредени лица» -Дряново

- «Шанс» -гр. Разлог

-«Бъдеще и закрила за лицата с ИЗ» –гр. Габрово

- БАЛИЗ-Плевен2.Подпомагане дейността на родителските организации на БАЛИЗ за предоставяне на подкрепа на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства
За отчетния период са извършени следните дейности:


 • Предоставяне на социално-правни консултации за родители

 • Оказване на методическа подкрепа на сдруженията членове на БАЛИЗ във връзка с разработка на техническо задание за кандидатстване с микропроекти по три тематични направления: 1. Застъпнически и самозастъпнически дейности на местно ниво за повишаване на качеството на живот на лицата с интелектуални затруднения 2.Подкрепа на семействата/лицата с интелектуални затруднения” 3. Обучения и консултации.

 • Продължение на дейностите, финансирани от БАЛИЗ по проект „Сподели дома“ на фондация "Св. Николай Чудотворец" – Добрич, член на БАЛИЗ.

Целта е да се доразвие реализирането на пилотен модел на иновативната услуга - заместваща грижа между семейства на деца и лица с интелектуални затруднени. Продължава организиране на посещенията на лица/ деца с увреждания в заместващи семейства по утвърдена схема.

3. Обучения и консултации за повишаване организационния капацитет на членските организации на БАЛИЗ • Провеждане на обучения за специалисти и родители на тема „Алтернативна и аугментативна комуникация”във връзка с придобиване на базови умения за невербална комуникация по програма „Макатон”.

 • Финансиране на разходи и участие в обучение за обучители по самозастъпничество «Моите права – Моят глас»

 • Проведени две двудневни обучения на тема «Овластяване на хората с интелектуални затруднения» във връзка с изграждане капацитета на родителските организации за организиране на процесса за подкрепено вземане на решения от хората с интелектуални затруднения.


4. Подготовка и разпространение на информация и информационни материали / Организиране и провеждане на информационни кампании

За отчетния период са извършени следните дейности:
 • Изработване на нова Интернет страница на Българска ассоциация за лица с интелектуални затруднения.

 • Закупуване на лицензиран продукт „Банка от пиктограми - 1500 броя” за изработване на лесни за четене текстове за хора с интелектуални затруднения.

 • Подготовка и разработване на наръчник за подкрепено вземане на решения за хора с интелектуални затруднения и психични разстройства съвместно с БЦНП и ГИП.


5. Координация и мониторинг
В отчетния период са извършените следните дейности: • Участие в междуведомствена работна група „Координация на дейностите и политиките”към ДАЗД

 • Участие в НСИХУ

 • Участие в работни среща към МОМН

 • Участие в заседание на Комитета за наблюдение на Проекта за социално включване

 • Участие на експерти в тридневен работен семинар съвместно с БЦНП, Глобална инициатива в психиатрията, и представители на Отворено общество относно прилагане на чл. 12 от Конвенцията на правата за хората с увреждания в България по проект: „Да овластим хората с интелектуални затруднения”

 • Разработка на техническо задание за кандидатестване с микропроекти на членовете на БАЛИЗ през 2013 г. В трите тематични направления: 1. Застъпнически и самозастъпнически дейности на местно ниво за повишаване на качеството на живот на лицата с интелектуални затруднения 2.Подкрепа на семействата/лицата с интелектуални затруднения” 3. Обучения и консултации.

Документът заедно с формуляра за кандидатстване бяха разпратени до всички членове на БАЛИЗ.

 • Организиране на екип от външни оценители за оценка на проектните предложения.

 • Предоставяне на информация в Министерството на труда и социалната политика относно изпълнението на заложените в Плана за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания мерки от компетентността на Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения.

 • Предоставяне на отчет в Държавната агенция за закрила на детето за изпълнението на дейностите от Националната програма за гарантиране правата на децата с увреждания 2010-2013.

 • Изготвяне и предоставяне в ДАЗД на информационна карта относно дейността на БАЛИЗ за предоставяните социални услуги за деца за периода м. януари – м. декември 2012 г.

 • Изготвяне на финансов отчет за четвърто тримесечие на 2012 г.

 • Изготвяне на годишен технически и финансов отчет за 2012 г.

 • Изготвяне на технически и финансов отчет първо тримесечие на 2013 г.

 • Изследване на възможностите за подобряване структурното финансиране на БАЛИЗ

 • Организация и превеждане на редовно и извънредно заседание на Управителния съвет на БАЛИЗ

 • Насрочване, подготовка, организация на Общо събрание на БАЛИЗ на 20.04.2013 г.

 • Координация за набиране на проектни предложения в различните тематични направления, финансирани от БАЛИЗ.

 • Осъществена координация във връзка с провеждане на обучения за специалисти и родители на тема „Алтернативна и аугментативна комуникация”във връзка с придобиване на базови умения за невербална комуникация по програма МАКАТОН


PR и комуникация


 • Подготовка на материали за интернет страницата на БАЛИЗ

 • Във връзка с включване на социалното приемане на деца със СОП в обществото бяха организирани индивидуални срещи на председателя на УС с журналисти от в.Делник и телевизия ДТВ с цел подобряване на комуникацията между звената и информиране на журналистите за възможностите на децата със СОП на теритрията на гр.Ямбол.

 • Участие на председателя на сдружение «Закрила» Ловече, член на БАЛИЗ в предаване на БНТ «Малки истории» по повод получена награда за проект на годината от Фондация «Лале» за изпълнението на проект на тема «Ранна интервенция на деца със забавяне в развитието или с увреждания – подкрепа за родители и специалисти», финансиран от БАЛИЗ.

 • Публикувани материали в местни медии, отразяващи дейности на сдружение «Закрила» Ловеч.


Международни контакти със Европейски институции и сродни неправителствени организации


 • Кореспонденция с МАКАТОН Черити -Великобритания

 • Кореспонденция с Inclusion Europe

 • Кореспонденция с неправителствена организация Великобритания „Change”

 • Кореспонденция и сключено споразумение за членство с EASPD

 • Участие в информационна среща във връзка с програма за подкрепа на неправителствените организации в България

 • Кореспонденция с Отворено общество – Ню Йорк
Постигнати резултати:
В следствие на дейностите по горепосочените направления са постигнати следните резултати:Информирани за социални права, психологическа подкрепа на семействата на деца и младежи с увреждане, подобрено социално функциониране на родители на деца и младежи с увреждане

Създаване на условия и възможности за участие на децата и младежите с увреждания в спортни заниманията

Създадени условия и възможности на лица с интелектуални затруднения за личностна реализация и превенция срещу негативните обществени явления, срещу нетолерантността, за социална интеграция, адаптация и пълноценна реализация в обществения живот

Обучени, мотивирани и супервизирани семейства за придобиване умения за самопомощ при оглеждането на деца и лица с интелектуални затруднения

Подпомогнати родителски организации – членове на БАЛИЗ за предоставяне на подкрепа на лица с интелектуални затруднения и техните семейства.

Разработено техническо задание, критерий и стандарти за кандидатестване с микропрокети на членовете на БАЛИЗ през 2013 г. в трите тематични направления: 1. Застъпнически и самозастъпнически дейности на местно ниво за повишаване на качеството на живот на лицата с интелектуални затруднения 2.Подкрепа на семействата/лицата с интелектуални затруднения” 3. Обучения и консултации

Подадени проектни предложения в трите тематични направления 1. Застъпнически и самозастъпнически дейности на местно ниво за повишаване на качеството на живот на лицата с интелектуални затруднения 2.Подкрепа на семействата/лицата с интелектуални затруднения” 3. Обучения и консултации

Изработен нов Интернет сайт на БАЛИЗ

Подготвени и качени материали за Интернет страницата

Закупен продукт „Банка от пиктограми 1500 броя”

Изготвен наръчник за подкрепено вземане на решения за хора с интелектуални затруднения и психични разстройства

Участие в работни срещи, Комитети, работни групи, работни семинари и Съвети

Изготвена информация към Министерството на труда и социалната политика относно изпълнението на заложените в Плана за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания мерки

Изготвен отчет към ДАЗД във връзка с

НПГПДУ 2010-2013Изготвена информационна карта към ДАЗД

Изготвяне на финансови и технически отчети

Проведена кореспонденция с институции и сродни неправителствени организации.

Сключено споразумение за членство с Европейската асоциация  на доставчиците на услуги за хора с увреждания - EASPD


Индикатор за ефективност

Инфомирани за социални права, психологическа подкрепа на семействата на деца и младежи с увреждане, подобрено социално функциониране на родители на деца и младежи с увреждане

150

Създаване на условия и възможности за участие на децата и младежите с увреждания в спортни заниманията

40 деца и младежи

Създадени условия и възможности на лица с интелектуални затруднения за личностна реализация и превенция срещу негативните обществени явления, срещу нетолерантността, за социална интеграция, адаптация и пълноценна реализация в обществения живот

50 обхванати лица


Обучени, мотивирани и супервизирани семейства за придобиване умения за самопомощ при оглеждането на деца и лица с интелектуални затруднения

110

Подпомогнати родителски организации – членове на БАЛИЗ за предоставяне на подкрепа на лица с интелектуални затруднения и техните семейства.

32 консултации

Разработено техническо задание, критерий и стандарти за кандидатестване с микропрокети на членовете на БАЛИЗ през 2013 г. в трите тематични направления: 1. Застъпнически и самозастъпнически дейности на местно ниво за повишаване на качеството на живот на лицата с интелектуални затруднения 2.Подкрепа на семействата/лицата с интелектуални затруднения” 3. Обучения и консултации

1 техническо задание

Подадени проектни предложения в трите тематични направления 1. Застъпнически и самозастъпнически дейности на местно ниво за повишаване на качеството на живот на лицата с интелектуални затруднения 2.Подкрепа на семействата/лицата с интелектуални затруднения” 3. Обучения и консултации

17 броя

Изработен нов Интернет сайт на БАЛИЗ

1 сайт

Подготвени и качени материали за Интернет страницата

10 статии

Закупен продукт „Банка от пиктограми 1500 броя „

1 комплект

Изготвен наръчник за подкрепено вземане на решения за хора с интелектуални затруднения и психични разстройства

1 брой

Участие в работни срещи, Комитети, работни групи, работни семинари и Съвети

17 срещи

Изготвена информация към Министерството на труда и социалната политика относно изпълнението на заложените в Плана за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания мерки

1 документ

Изготвен отчет към ДАЗД във връзка с

НПГПДУ 2010-20131 документ

Изготвена информационна карта към ДАЗД

1 информационна карта

Изготвяне на финансови и технически отчети

2 отчета

Проведена кореспонденция с институции и сродни неправителствени организации.

10

Сключено споразумение за членство s Европейската асоциация  на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD)

1 споразумениеРъководител:

Соня Владимирова - Изп. директор БАЛИЗ
База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница