Доклад на Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения бализСкачать 149.21 Kb.
Дата07.05.2016
Размер149.21 Kb.
Тримесечен доклад

на

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения - БАЛИЗза периода от 01.04.2014 г. до 30.06.2014г.

Извършени дейности:


1.Изготвяне и популяризиране на подходи за подобряване качеството

на живот на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства
За отчетния период са извършени следните дейности:


 • Изготвяне и изпращане на становище до Министерство на здравеопазването относно Проекта за изменение и допълнение на Закона за здравето, в който се предвижда предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за деца в „центрове за специализирана резидентна грижа за деца с потребност от постоянни здравни грижи” (Раздел Ia Чл. 125 б (2)).

 • Участие в изготвянето на становище до омбудсмана на Република България и до Върховния съд във връзка с модела на запрещението в държавата и изразена подкрепа по отношение смяна на парадигмата;
 • Предоставени писмени становища до МТСП относно План за действие по изпълнение на ългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г. за периода 2014-2015 година.
 • Изготвяне на Ръководство за учители «Включващо образование» и брошура с практическа насоченост за споделяне на добри практики. • Подготовка и предоставяне на материали на Инлужън Интернешънъл за изготвяне на Глобален доклад на Инклужън Интернешънъл «Независим, но не сам» за правото да решаваш.
 • Подготока и предоставяне на материали на Алина Григорас – представител на службата на Върховния комисар по човешки права към ООН в Молдова относно модела на подкрепено вземане на решения, разработен от БАЛИЗ.
 • Продължаване дейностите по фаза 2 на проект „Да овластим хората с интелектуални затруднения –следващата стъпка“. Във втора фаза, освен продължаване на дейностите в градовете София и Видин, са включени още 4 сдружения – членове на БАЛИЗ в градовете Пловдив, Плевен, Ловеч, Бобов дол.

 • Стартиране на организационни дейности по одобрен проект «Здравей, аз съм Мария, а ти?», финансиран от държавна субсидия на БАЛИЗ в партньорство с родителските сдружения от гр. Видин – сдружение РДПЛУЗ гр. Ловеч – сдружение „Закрила“ и Монтана – сдружение „Бъдеще за всеки“ за провеждане на летен лагер, в който са включени предимно родители и деца, които не са потребители на социалните услуги, предлагани от организацията;

 • Ремонт на помещение за разкриване на социално предприятие – търговски обект от РДПЛУЗ, член на БАЛИЗ –гр. Видин, с цел реализиране на нов проект на дружеството за създаване на социално предприятие;

 • Продължават дейностите на групата за самозастъпничество от сдружение РДПЛУЗ –Видин.

 • Благотворителна дейност на сдружение „Иновация“ гр. Бобов дол, член на БАЛИЗ в партньорството на Българска Хранителна Банка.

 • Осигуряване на временна заетост на безработни лица по проект „Подкрепа за заетост” от сдружение „Иновация“ гр. Бобов дол.

 • Стартиране на дейности по проект „Равни възможности“, финансиран от БАЛИЗ на сдружение БАЛИЗ – Плевен в партньорство със сдружение „Равенство“ гр. Тетевен.

 • Изготвяне на проект „Нов старт за утре“ за създаване на нова социална услуга в общността – ЦСРИ за деца и младежи с увреждания на територията на община Елин Пелин и кандидатстване пред фонд „Социална закрила“ към МТСП от „Хуманност и дълголетие“, член на БАЛИЗ.

 • Провеждане на работна среща в община Елин Пелин относно Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания от „Хуманност и дълголетие“

 • Организиране на Кръгла маса по случай 5-годишнината от разкриване на Дневен център за деца с увреждания в гр. В.Търново от сдружение „Виктория -04“, член на БАЛИЗ.

 • Провеждане на тренировки на децата и младежите от сдружение „Паралелен свят” на тенис на корт в Тенис клуб „Локомотив” – Пловдив.

 • В изпълнение на подхода за подобряване качеството на живот на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства 12 сдружения –членове на БАЛИЗ изграждат, организират и управляват социални услуги в общността и резиденти услуги. Осигуряват супервизии и обучения на персонала в управляваната от тях услуга. Сдруженията са:

- РДПЛУЗ –Видин

- «Семеен център –Мария» -Варна

- БАЛИЗ –Русе

- «Закрила» -Ловеч

- «Егида» -Пазарджик

- Дружество за умствено и психически увредени лица» -Дряново

- «Шанс» -гр. Разлог

-«Бъдеще и закрила за лицата с ИЗ» –гр. Габрово

- БАЛИЗ-Плевен

- «Надежда за добро бъдеще» -гр. Силистра

- «Иновация» -Бобов дол

- «Нов избор» - гр. Кресна


2.Подпомагане дейността на родителските организации на БАЛИЗ за предоставяне на подкрепа на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства
За отчетния период са извършени следните дейности:

 • Предоставяне на социално-правни консултации за родители.

 • Стартиране дейностите по проект „Лятна академия „Моят избор“, за организиране на тематичен лагер в гр.Трявна, изпълняван съвместно от три сдружения, членове на БАЛИЗ – РАЛИЗ - БАЛИЗ -Русе, „Независим живот“ - Шумен и „Надежда за добро бъдеще“ – Силистра, финансиран от БАЛИЗ. Провеждане на дневен тематичен лагер в гр.Трявна с ателиета по интереси -„Моите права”, „Спорт и танци”, „Екология” и „Фотография“, насочени към свободно изразяване и право на избор на любима дейност от деца и младежи с интелектуални затруднения.

 • Подобряване качеството на работа на служителите в социалните услуги чрез въвеждане на електронни индивидуални планове за потребителите от РДПЛУЗ –гр. Видин;

 • Организиране на доброволческа инициатива от БАЛИЗ –Плевен.

 • Откриване на офис на СНЦ”Филаделфия 2002”, член на БАЛИЗ в гр. Стара Загора. Организиране на среща с деца и родители.

 • Провеждане на индивидуални и групови консултации на родители на деца и младежи с увреждания по различни въпроси, свързани със социалните права, достъпа до услуги, обучение, рехабилитация и други от сдружение „Паралелен свят“, гр. Пловдив, член на БАЛИЗ.

 • Оказване на съдействие при адаптирането на деца с увреждания в масови училища чрез информиране на родителите, подпомагане включване на детето в училищната среда, консултиране на учители относно специфичните потребности на децата от сдружение „Паралелен свят“.

 • Продължаване на работата на групата за родителска взаимопомощ от сдружение „Паралелен свят“.

 • Сдружение „Егида” град Пазарджик, член на БАЛИЗ стартира реализирането на проект ”Семейството - гарант за щастливо детство”, съвместна програма на Фондация Лале и Фондация Оук за подкрепа на деца и семейства. Проектът предвижда работа с родители на деца с увреждания; семейства без постоянни доходи и жилище; непълнолетни родители и родители с нисък родителски капацитет. Целта на проекта е намаляване броя на изоставените деца на територията на община Пазарджик и превенция на настаняването им в социални институции.

 • Разпространение на добра практика по проект «Сподели дома» на сдружение «Св. Николай Чудотворец».


3. Обучения и консултации за повишаване организационния капацитет на членските организации на БАЛИЗ • Организиране и провеждане на обучения от БАЛИЗ –ФИЦЕ на персонала на новосъздадените социални услуги за деца с увреждания в изпълнение на дейност 6 от проект «Детство за всички» .

 • Организиране и провеждане на супервизии на персонала на новосъздадените социални услуги за деца с увреждания в изпълнение на дейност 6 от проект «Детство за всички» .

 • Организиране и провеждане на обучение на членовете на Сдружение „Филаделфия 2002“ гр. Стара Загора.

 • Обучение по проект „Предизвикателствата на половото съзряване” на сдружение „Виктория –04“, гр. Велико Търново, финансиран от БАЛИЗ.

 • Съвместно с членове на Сдружение „Егида”, преподаватели от ПУ „Паисий Хилендарски” и представители на сдружение „Паралелен свят” участваха в посещение за обмен на добри практики в Германия. Посещението бе организирано през месец май от от немската неправителствена организация Лебенсхилфе. В програмата бяха включени посещение на работни места за хора с интелектуални затруднения и психични проблеми, жилище за възрастни хора с увреждания, работилница за хора с увреждания в гр. Вермелскирхен. Участниците имаха възможност да се запознаят с практическата организация на работа, включително участие в работния процес в различни цехове, да общуват със специалистите, работещи в услугите и работилницата, да дискутират прилагането на обучителни и поведенчески стратегии.


4. Подготовка и разпространение на информация и информационни материали / Организиране и провеждане на информационни кампании

За отчетния период от извършени следните дейности:
 • Публикуване на материали на Интернет страница на Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения.

 • Подготовка, адаптиране и отпечатване на брошури в лесен за четене текст, «Имаш право да решаваш къде да живееш» и «Имаш право да решаваш за своите пари», за подкрепено вземане на решения.

 • Набиране на материали за изготвяне на обучителен за едно от лицата с интелектуални затруднения, включено в проекта „Да овластим хората с интелектуални затруднения – следваща стъпка“ на БАЛИЗ;

 • Разпространение на информация на ЦИК във връзка с провеждането на избори за Европейски парламент и възможността лица с увреждания да изразят правото си на глас.


5. Координация и мониторинг
В отчетния период са извършените следните дейности:


 • Изготвяне на технически и финансов отчет за първо тримесечие на 2014 г.

 • Изготвяне на междинен технически и финансов отчет по проект „Да овластим хората с интелектуални затруднения –следваща стъпка“

 • Подготовка и подписване на договори със сдруженията – членове на БАЛИЗ във връзка с одобрените малки проекти по трите тематични направления: 1. Застъпнически и самозастъпнически дейности на местно ниво за повишаване на качеството на живот на лицата с интелектуални затруднения 2.Подкрепа на семействата/лицата с интелектуални затруднения” 3. Обучения и консултации.

 • Участие в заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. На заседанието се обсъдиха Постановление на МС за изменение и допълнение на ППЗИХУ, Проект на План за действие по изпълнение на дългосрочната Стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 за периода 2014-2015, Проект на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020) и др.

 • Участие в работна група към МТСП за разработване на проект на Закон за социалните услуги.

 • Участие в работна среща в ДАЗД на ангажираните с темите и проблемите на деинституционализацията в страната членове на Коалиция „Детство 2015“.

 • Участие в заседание на Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет, на което се обсъди Проекта на Националния социален доклад на Република България за 2013-2014 г.

 • Организация и превеждане на редовно заседание на Управителния съвет на БАЛИЗ.

 • Подготовка и провеждане на Общо събрание на БАЛИЗ.

 • Координация във връзка чл. 53 а ППЗИХУ, подготовка и изпращане на договори за изплащане на целевите помощи.

 • Сключен договор с АХУ във връзка с чл. 53а ППЗИХУ.

 • Участие в заключителна конференция „Включени, не заключени“ относно Конвенцията на ООН за парвата на хората с увреждания на 10-ти и 11-ти април в гр. София.

 • Участие в конференция „Първите седем години“, организирана с подкрепата на УНИЦЕФ и Световната банка в България. На събитието се представи анализът на Световната банка за съществуващите политики и програми за деца в Бълфария, ориентирани към малките деца и семействата, както и международният опи при реализирането на междусекторното сътрудничество и интегриран подход при разработването на политики и предоставянето на услуги за ранно детско развитие.

 • Участие в срещи на национално представителните организации на и за хора с увреждания.

 • Участие в срещи на Коалиция „Детство 2025“ във връзка с процеса на деинституционализацията на деца в България.

 • Проведена среща със Слава Карайчева - стажант в УНИЦЕФ, завършваща магистратура в университета Конкордия в Портланд, Орегон, САЩ във връзка с дипломната й работа, която е насочена към деинституционализацията в България и промените в  тази сфера след приемането на страната  в Европейския съюз.

 • Проведена среща с представител на „PricewaterhouseCoopers“ във връзка с планирането и разходване на средствата по Оперативните програми, касаещи дейности за хора с увреждане. Организацията е избрана от Министерство на Финансите, за консултант по извършване на предварителен анализ на използваемостта на финансови инструменти.

 • Участие в девети Национален форум на доставчиците на социални услуги.

 • Участие в семинар на ДАЗД във връзка с процеса на деинституцинализация.

 • Проведена среща с Майкъл Бах и Надя Шабани във връзка планиране на дейности, свързани с въвеждането на подкрепено вземане на решения за лица с интелектуални затруднения - предизвикателства и бъдещи действия.


PR и комуникация


 • Публикуване на материали за Интернет страницата на БАЛИЗ.

 • Изготвен филм за стартиране на услуга Заместваща грижа по проект „Сподели дома“.

 • Участие на член от УС на БАЛИЗ в ТВ предавания по случай Световния ден на аутизма.

 • Заснемане на репортаж по БНТ лице с интелектуални затруднение от град Видин, включено в проект „Да овластим хората с интелектуални затруднения –следваща стъпка”, на което предстои явяване на дело за освобождаване от запрещение;

 • Участие на представители на сдружение «Дружество за умествено и психически увредени лица» – гр. Дряново, член на БАЛИЗ в кампанията на БТВ «Да изчистим България за един ден».


Международни контакти със Европейски институции и сродни неправителствени организации

 • Кореспонденция с Inclusion Europe

 • Кореспонденция с Inclusion International

 • Кореспонденция с EASPD.

 • Кореспонденция с Отворено общество – Ню Йорк

 • Кореспонденция с МАКАТОН Черити -Великобритания

 • Кореспонденция с партньори от Македония

 • Кореспонденция с неправителствени организации с „Уранди Лист“ - Словения, Асоциация „Комита Монтана“ - Италия и „Кордина“ - Испания.

 • Кореспонденция с организация от Беларус.

Постигнати резултати:
В следствие на дейностите по горепосочените направления са постигнати следните резултати:


Информирани за социални права, психологическа подкрепа на семействата на деца и младежи с увреждане, подобрено социално функциониране на родители на деца и младежи с увреждане

Подкрепени лица и създаване на подкрепящи мрежи за самостоятелно вземане на решения, съгласно чл. 12 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания

Финансирани проекти към БАЛИЗ. Стартиране дейностите на проектите.

Създадени условия и възможности на лица с интелектуални затруднения за личностна реализация и превенция срещу негативните обществени явления, срещу нетолерантността, за социална интеграция, адаптация и пълноценна реализация в обществения живот.

Участие на децата и младежите с увреждания в занимания за отдих и спорт.

Обогатяване познанията на хората с увреждания за природата и здравословен начин на живот


Създадени условия и възможности на лица с интелектуални затруднения за личностна реализация и социално включване.


Безвъзмездно даряване на хранителни продукти на други сдружения и семейства и лица от рискови групи


Организирани обучителни и тематични лагери и ателиета по интереси за лица с интелектуални затруднения

Обучени, мотивирани и супервизирани семейства за придобиване умения за самопомощ при оглеждането на деца и лица с интелектуални затруднения

Подпомогнати родителски организации – членове на БАЛИЗ за предоставяне на подкрепа на лица с интелектуални затруднения и техните семейства.

Обучение, супервизии и консултации на специалисти.


Проведени мероприятия

Подготовка, адаптиране и отпечатване на информационни и ресурсни материали

Повишена информираност на родители и семейства на деца с различни видове увреждания, относно социалните им права.

Извършване на дейности, свързани с осигуряването и изплащането на целеви помощи за придружител по чл. 53а ППЗИХУ.Консултирани семейства за придобиване умения за самопомощ при оглеждането на деца и лица с интелектуални затруднения

Подобрена физическа активност на децата и младежите.

Подобрени умения за комуникация.

Подобрени умения за работа с изобразителни материали.


Участие в работни срещи, Комитети, работни групи, работни семинари и Съвети

Изготвяне на финансови и технически отчети

Проведена кореспонденция с институции и сродни неправителствени организации

Създадени условия за изграждане на подкрепящи мрежи за подкрепено вземане на решения за лица с интелектуални затруднения, поставени или в риск от поставяне от запрещение.

Осъществени медийни изяви и отразяване на дейностите

Включени деца в общообразователни детски градини и училища.

Повишаване информираността на родители, младежи, граждани и институции относно модела на „подкрепеното вземане на решение”

Ремонтирано помещение за разкриване на социално предприятие – търговски обект


Индикатор за ефективност

Информиране за социални права, психологическа подкрепа на семействата на деца и младежи с увреждане, подобрено социално функциониране на родители на деца и младежи с увреждане

130 лицаПодкрепени лица и създаване на подкрепящи мрежи за самостоятелно вземане на решения, съгласно чл. 12 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания

40 обхванати лица с интелектуални затруднения


Финансирани проекти към БАЛИЗ

10 проекта

18 градаСъздадени условия и възможности на лица с интелектуални затруднения за личностна реализация и превенция срещу негативните обществени явления, срещу нетолерантността, за социална включване, адаптация и пълноценна реализация в обществения живот

Участие на децата и младежите с увреждания в занимания за отдих и спорт.


Обогатяване познанията на хората с увреждания за природата и здравословен начин на живот.


220 обхванати деца и лицаОрганизирани обучителни и тематични лагери и ателиета по интереси

1 лагер

4 тематични обучително-развлекателни ателиета

Обхванати 30 деца и лица с увреждания


Обучени и подкрепени семейства за придобиване умения за самопомощ при оглеждането на деца и лица с интелектуални затруднения

38

Осигуряване на трудова заетост на лица с увреждания и възможности за реализация.

8

Обучение, супервизии и консултации на специалисти


21 обучени

42 супервизии
Проведени мероприятия

12

Подготовка, адаптиране и отпечатване на информационни и ресурсни материали

1000 броя брошури

Извършване на дейности, свързани с осигуряването и изплащането на целеви помощи за придружител по чл. 53а ППЗИХУ.


670 консултации

Подписан договорУчастие в работни срещи, Комитети, работни групи, работни семинари и Съвети

31

Изготвяне на финансови и технически отчети

2 технически и 2 финансови отчета


Проведена кореспонденция с институции и сродни неправителствени организации

50

Създадени условия за изграждане на подкрепящи мрежи за подкрепено вземане на решения за лица с интелектуални затруднения, поставени или в риск от поставяне под запрещение.

40 лица

Медийни изяви и отразяване на дейностите

5

Ремонтирано помещение за разкриване на социално предприятие – търговски обект


1Ръководител:

Соня Владимирова - Изпълнителен директор БАЛИЗ
База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница