Доклад №0200003112 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Българското национално радиоСкачать 72.95 Kb.
Дата25.04.2016
Размер72.95 Kb.


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С М Е Т Н А П А Л А Т А
ДОКЛАД

за резултатите от проверката за изпълнението на препоръките

по Одитен доклад № 0200003112 за извършен одит за съответствие

при финансовото управление на Българското национално радио

за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.

І. ВЪВЕДЕНИЕ

На основание чл. 48, ал. 1 от Закона за Сметната палата, Разпореждане № 030/31.01.2013 г. на председателя на Сметната палата и заповед № ОД-2-ПК-049/06.11.2013 г. на заместник - председателя на Сметната палата е извършена проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад № 0200003112 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Българското национално радио за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.

На основание чл. 47, ал. 1 от Закона за Сметната палата, на генералния директор на Българското национално радио (БНР) е изпратен окончателния одитен доклад с осем препоръки за подобряване управлението на бюджетните и други публични средства и дейности.

От генералния директор на БНР е изпратена в срок, с писмо, вх. № 31-02-005/15.10.2013 г. информация относно изпълнението на препоръките.

Проверката е извършена с цел установяване на съответствието между дадените препоръки в окончателния одитен доклад, получената информация от генералния директор на БНР и действително предприетите мерки и извършени действия за изпълнението им.
ІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА

При осъществения последващ контрол за изпълнението на препоръките е установено:


По препоръка 1. Да се приемат от УС на БНР правила, регламентиращи реда и условията за организиране и финансиране създаването и изпълнението на български музикални и радиодраматични произведения, финансирани по реда на чл. 71, т. 1 от ЗРТ.

Със заповед № РЯ-1185/02.10.2013 г. на генералния директор на БНР е наредено да се изготвят правила, с които да се регламентират реда и условията за организиране и финансиране създаването и изпълнението на български музикални и радиодраматични произведения, финансирани по реда на чл. 71, т. 1 от ЗРТ. Определена е работна група за разработване на правилата, като указаният срок е до 15.12.2013 г. Към 08.11.2013 г., са проведени две заседания на работната група, за определяне на целите и механизмите при изготвяне на правилата.1,2


Препоръка 1 е частично изпълнена.
По препоръка 2. Да се въведат контролни механизми и да се определят конкретни длъжностни лица за осъществяване на предварителен и текущ контрол относно разходването на средствата предоставени по чл. 71, т. 1 от ЗРТ по предназначение.

В точка 1 от заповед № РЯ-1185/02.10.2013 г. на генералния директор на БНР е включено изискването, при разработването на правилата да се въведат контролни механизми и да се определят конкретни длъжностни лица за осъществяване на предварителен и текущ контрол относно разходването на средствата по чл. 71, т. 1 от ЗРТ по предназначение.3


Препоръка 2 е частично изпълнена.
По препоръка 3. Да се приемат от УС на БНР критерии за определяне на особено важни и срочни задачи, и значимостта на резултатите от изпълнението им, при изплащане на целеви награди на работниците и служителите.

Изготвен е проект на актуализиран Правилник за работната заплата в БНР, изпратен за съгласуване с представители на синдикалните организации в БНР на 02.08.2013 г. В Раздел V „Целеви награди“ от правилника са регламентирани понятията „срочна“ и „важна“ задача. Срочна е задачата, която изисква изпълнение при спазване на времеви ограничения или задачата, изпълнявана едновременно с няколко други дейности, при което се нарушава балансът на работното натоварване. Важна е задачата, чието изпълнение е наложено от нормативни разпоредби, тяхното изменение, както и задача, възникнала от нарушаване на нормалното функциониране на дейността на организацията. Съгласно чл. 16, ал. 5 от Правилника, оценката за значимостта на резултата е задължение на ръководителя, който познава в детайли ръководената от него дейност и може най-добре да прецени условията, при които е изпълнена дадена задача и дали изпълнението е подпомогнало ефективното и ефикасно управление на дейността. В чл. 16, ал. 3 са предвидени лицата, имащи право да получават целеви награди за успешно изпълнени писмено или устно възложени особено важни или срочни задачи. Максималният размер на наградата, която може да получи едно лице общо за годината е 3 основни месечни заплати. Към 08.11.2013 г., проектът на Правилник не е приет от УС на БНР.4


Препоръка 3 е частично изпълнена.
По препоръка 4. Да се актуализира работна инструкция “Поемане на задължение” (РИ 01-01) към Наръчника на СФУК, като се допълни извършването на предварителен контрол за законосъобразност при поемане на задължения, свързани с разходи за заплати и допълнително материално стимулиране на персонала.

Със заповед № РЯ-844/01.07.2013 г. на генералния директор на БНР е извършена промяна в т. 1 „Общи условия“ на Работни инструкции: 01-01 „Поемане на задължение“ и 01-02 „Извършване на разход“, в резултат на която в обхвата на предварителният контрол за законосъобразност са включени разходите за заплати и допълнително материално стимулиране (ДМС) на персонала. При проверката на документите, удостоверяващи осъществен предварителен контрол за законосъобразност за месеците септември и октомври на 2013 г. е установено прилагането на посочената актуализирана разпоредба.5


Препоръка 4 е изпълнена.
По препоръка 5. Да се допълни Правилникът за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в БНР по отношение годишното планиране на обществените поръчки, като в годишния план – график се определят срокът за стартиране на процедурата, както и отговорните длъжностни лица за реализация на плана.

С прието от УС на БНР изменение от 08.02.2013 г. на Правилника за възлагане на обществени поръчки в БНР, е регламентирано планът за обществени поръчки за всяка календарна година да съдържа срок за стартиране на процедурите и отговорните длъжностни лица за провеждане на всяка от тях. В утвърдения с Решение на УС на БНР от 28.01.2013 г. План за обществените поръчки за 2013 г. са посочени сроковете за стартиране на процедурите и отговорните длъжностни лица за реализация на плана.6


Препоръка 5 е изпълнена.
По препоръка 6. Да се актуализира Правилникът за отдаване под наем на части от недвижими имоти, публична държавна собственост, предоставени за управление на БНР по отношение настъпилите промени в нормативните актове и в структурата на БНР.

С писмо, изх. № РЯ-1352/12.11.2013 г. на генералния директор на БНР допълнително е представен проект на Правилник за отдаване под наем на недвижими имоти, предоставени за управление на БНР и движими вещи – собственост на БНР. Изготвеният проект на Правилник е в съответствие с действащата нормативна уредба и с актуалната структура на БНР.

Към 08.11.2013 г. проектът на Правилник не е приет от УС на БНР.7
Препоръка 6 е частично изпълнена.
По препоръка 7. Да се предприемат действия за набавянето на липсващите документи и строителни книжа, доказващи законовото построяване на сградите, включени в НРТЦ, като в тази връзка се направят постъпки пред кмета на СО – район “Младост” отделно и/или съвместно с БНТ.

В изпълнение на препоръката, за строежи, находящи се в поземлен имот (ПИ) с идентификационен код 68134.4081.2257, м. „Къро“, кв. 8, район „Младост“ е издадено Удостоверение за търпимост № УТ-92-00-14/30.01.2013 г. от дирекция „Общински строителен контрол“, Столична община. В удостоверението е посочено, че са налице условия за приложимост на § 16, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията по отношение на упоменатите сгради.

От областния управител на Област София град е издаден Акт № 08219 от 22.04.2013 г. за поправка на Акт за публична държавна собственост (АПДС). Поправката в АПДС е извършена на основание чл. 72 от Закона за държавната собственост и чл. 104, ал. 3 от ППЗДС, като издаденото удостоверение за търпимост от 30.01.2013 г. е вписано в раздел „Забележки“.

В писмо, вх. № 31-02-005/15.10.2013 г. на генералния директор на БНР относно изпълнението на препоръките е посочено, че три от сградите са временни постройки, за които не се изискват строителни книжа.8


Препоръка 7 е изпълнена.
По препоръка 8. Да се пристъпи към прекратяване на наемните договори, сключени по ред и при условия, които не отговарят на нормативните изисквания за определяне на наематели на части от имоти – публична държавна собственост.

С допълнително споразумение от 06.06.2013 г., сключено между БНР и Дентален център „Медикъл дент консулт“ ООД е прекратено действието на договор за временно възмездно ползване на стоматологичния кабинет на БНР, считано от 27.05.2013 г.

С изтичане срокът на договор № 222/03.06.2008 г., от 31.12.2012 г., е прекратено наемното правоотношение за помещение, представляващо лекарски кабинет с манипулационна и приемна.9
Препоръка 8 е изпълнена.
ІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Осъществената проверка за изпълнението на препоръките, дадени при извършения одит за съответствие при финансовото управление на Българското национално радио за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г., показа, че са предприети мерки за изпълнение на дадените препоръки.От дадените на генералния директор на БНР общо осем препоръки, изцяло са изпълнени четири, а изпълнението на четири е оценено като частично, което показва необходимост от предприемане на по-нататъшни действия за цялостното им изпълнение. ..


1 Одитно доказателство № 1 – писмо вх. № 31-02-005/15.10.2013 г. и заповед № № РЯ-1185/02.10.2013 г.

2 Одитно доказателство № 2 – писмо изх. № РЯ-1352/12.11.2013 г.

3 Одитно доказателство № 1 и 2

4 Одитно доказателство № 3 – проект на Правилник за работната заплата в БНР и Одитно доказателство № 2

5 Одитно доказателство № 4 – заповед № РЯ-844/01.07.2013 г., заявка за поемане на задължение от 01.07.2013 г., 4 бр. искане за извършване на разход и рекапитулация на работна заплата и ДМС за м. 09 и 10 2013 г.

6 Одитно доказателство № 5 – актуализиран Правилник за възлагане на обществени поръчки в БНР и план на обществените поръчки за 2013 г.

7 Одитно доказателство № 6 – проект на Правилник за отдаване под наем на недвижими имоти, предоставени за управление на БНР и движими вещи.

8 Одитно доказателство № 7 - Удостоверение за търпимост № УТ-92-00-14/30.01.2013 г. на дирекция „Общински строителен контрол“, Столична община и Акт № 08219/22.04.2013 г. за поправка на АПДС и Одитно доказателство № 1

9 Одитно доказателство № 8 – допълнително споразумение от 06.06.2013 г. и Одитно доказателство № 1База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница