До г-н Златко Стойчев Ноември 2005 година Кмет на Община Радомирстраница8/8
Дата04.05.2016
Размер1.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

ПЪРВО РАВНИЩЕ - Комплексни стратегически проекти

Представени са комплексните взаимосвързани и с мултипликационен ефект проекти, които предполагат дефиниране и обосноваване на нови проекти.
РАЗРАБОТВАНЕ НА ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА, РАЗГЛЕЖДАНА КАТО ЕДИННА ИКОНОМИЧЕСКА, СОЦИАЛНА И АГЛОМЕРАЦИОННА СИСТЕМА:

Инфраструктура

І.1 Генерална схема за комплексно развитие на социалната, транспортната, образователната, културната, спортната и бизнес инфраструктура, на територията на общината.Икономика

І.2 Проект за изграждане на мрежа и клъстери от високо-технологични, ресурсно и производствено-технологично обвързани МСП.

І.3 Разработване на проект за изграждане на система от нови интегрирани стопански структури в селското и горското стопанство, чрез концентрация на капитала, коопериране, сдружаване и други форми с цел, ефективно използване на ресурсите в т.ч. земята, техниката, суровините, материалите, кадрите, финансовите средства и други;
Градска среда и урбанизация

І.4 Проект за развитие на мрежата от населени места и териториално-урбанистичната структура в дългосрочен планІ.5 Разработване на генерален план за развитие на градската среда в селищата от общината, разглеждани като част от единна агломерационна система.


  1. ВТОРО РАВНИЩЕ - Основни проекти с мултипликационен ефект

Дефинирани са основни проекти, които следва да се реализират приоритетно, отнасящи се за решаване на важни проблеми за развитието на цялата община и имащи икономическо и социално отражение в различни направление на стопанския, социалния и културния живот. Те също имат мултипликационен ефект, но могат да се реализират самостоятелно и без анализ на взаимозависимостите с други проекти. Тяхната важност, значимост, перспективност и възможност да се решат в кратки срокове са пределно ясни предварително и по тази причина може да се пристъпи бързо към пред проектни проучвания и търсене на инвестиционен ресурс.


 1. Довършване административна сграда на общината в гр.Радомир

 2. Разработване на единна транспортна схема за транспортно обслужване на населението

 3. Единен за общината проект за изграждане на система от модерни търговски центрове и нова организация за маркетингови услуги, изкупуване и търговска реализация на продукцията на вътрешния и международните пазари.

 4. Проект за организация и управление на интегрирано общинско сметосъбиране и депониране на отпадъците.

 5. Укрепване на административния капацитет и подобряване на организацията и управлението на общината и процесите за реализация на стратегическата програма.

 6. Единен проект за лесоустройство и залесяване на пустеещи земи подложени на активна ерозия, залесяване на подходящи общински и държавни земи с бързо растящи дървесни видове и производство и преработка на дървесина.

 7. Създаване на бизнес център за консултантско, информационно и научно-техническо обслужване и практическо подпомагане бизнеса, на фирмите и стопански активното население за прилагане на съвременни подходи за производство, развитие на бизнеса, и неговото ефективно управление;

 8. Проект - бизнес–център за обучение за старт в бизнеса, мениджмънт, маркетинг, търговия, икономика, иновационен мениджмънт, подготовка и управление на проекти и други.

 9. Организиране на специализиран квалификационен и информационен център за повишаване на квалификационното равнище на общинската администрация и другите органи за управление, свързано с: подготовка и управление на проекти: разработване на бизнес планове за осигуряване на инвестиции за развитие на бизнеса и усвояване на средства от европейските и националните фондове.; разработване на индикативни планове и програми за развитие и други.

 10. Изграждане на консервно предприятие в с. Бобораци или с. Негованци

 11. Газификация на гр.Радомир

 12. Осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в болницата в гр. Радомир /съоръжаване с товарен пътнически асансьор, вътрешна реконструкция и изграждане на външните съоръжения за достъп/.

 13. Разширяване и реконструкция на старчески дом в гр.Радомир /саниране, разширяване с два етажа/ .

 14. Изграждане на обществена трапезария и помощно стопанство към нея, за хора които не могат да си осигурят храна сами

 15. Създаване на бюра за социални услуги

 16. Изграждане на дом за незрящи хора

 17. Създаване на интегрирана библиотечно-информационна система в община Радомир

 18. Възстановяване на дивечовъдни стопанства в околностите на с. Радибош, с. Прибой, с. Борнарево, с. Николаево и с.Копаница, както и с.Байкалско, с.Дебели Лаг.

 19. Изграждане на балнеолечебен център "Чокльово блато" до с. Байкалско.

 20. Изграждане на балнеолечебен център в с. Долни Раковец.

 21. Създаване на център за природолечение в околностите на селата Долна Диканя, Горна Диканя, Дрен.

 22. Разработване на проект за побратимяване със сходни общини от Русия, Белгия , Сърбия и Черна Гора и др.
  1. ТРЕТО РАВНИЩЕ - Подържащи проекти /подържане на оптимална икономическа, жизнена, културна и т.н.среда/

Проекти, важни за поддържане на по-добра и оптимална икономическа, жизнена културна и т.н. среда. Тези проекти са на трето йерархическо равнище по важност, но тяхното изпълнение може да се реализира в краткосрочен и средносрочен план. Те имат поддържаща функция и не могат да окажат решаващо влияние за динамично и по Европейските стандарти развитие.


 1. Реконструкция и модернизация на градските пазари в гр.Радомир.

 2. Изграждане на животински пазар в гр.Радомир.

 3. Рехабилитация на четвъртокласната пътна мрежа в общината.

 4. Рехабилитация на уличната мрежа в гр.Радомир.

 5. Изграждане на нови улици в с. Дебели лаг, с.Друган, с.Стефаново, с.Чуковец,с. Д.Диканя .

 6. Реконструкция мост на р. Главеж в с. Негованци

 7. Изграждане на мост на р.Струма – с.Николаево

 8. Доизграждане на канализация в централната градска част на гр.Радомир и в квартал Върба.

 9. Реконструкция на градския водопровод в гр.Радомир.

 10. Рехабилитация на водопровод в с. Стефаново, с. Друган, с. Долни Раковец, с.Владимир, с. Негованци , с. Кондофрей , с. Старо село, с. Байкалско, с. Борнарево, с. Жедна, с. Касилаг, с. Гълъбник, с. Дрен

 11. Подобряване на уличното осветление в с. Жедна, с. Кошарите, с. Негованци, с. Долни Раковец, с. Гълъбник, с. Стефаново и с. Касилаг.

 12. Изграждане на газова електроцентрала за нуждите на общината

 13. Рехабилитация на междублоковите пространства /детски площадки, зелени площи/ в гр. Радомир.

 14. Обновяване и реконструкция на градския парк.

 15. Повишаване на енергийната ефективност на болницата в гр. Радомир /топлоизолация, дограма, поправка на покрив, подмяна на водопроводна инсталация, отоплителна инсталация, бояджийски работи/ .

 16. Довършване изграждането на хирургическото отделение и кухненския блок в болницата

 17. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в общински образователни институции – детски ясли и градини, обединени детски заведения, основни и средни училища, включително спортни салони /топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации, включващо следните поддейности:
  - Подмяна на дограма /прозорци и врати/;
  - Топлинна изолация на външни конструкции и елементи, в това число външни стени, покриви и подове;
  - Основен ремонт, модернизация или подмяна на котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, включително смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;
  - Изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ за задоволяване на нуждите от енергия на сградата, обект на интервенция, които не генерират приходи /печалби/ от търговска дейност за бенефициента в процеса на експлоатация на съоръженията;
  - Балансиране на отоплителната /охладителната/, вентилационната инсталация;
  - Ремонт или подмяна на вътрешната отоплителна /охладителна/, вентилационната инсталация;
  - Монтиране на радиаторни термостатични вентили и разпределители;
  - Въвеждане на енергоспестяващо осветление;
  - Внедряване на автоматизирани системи за управление и регулиране на потреблението на топлинна и електрическа енергия;
  - Съпътстващи строително-монтажни работи, в това число ремонт и подмяна на електрическа инсталация, хидроизолация /вкл. прилежащо дворно място/, свързани с внедряването на мерки за енергийна ефективност;
  - Извършване на обследване за енергопотребление. Подмяна на водопроводна инсталация. Създаване на достъпна училищна среда за деца с физически увреждания. Обзавеждане на кабинети.
  2.8.1.1. НУ “Архимандрит Зиновий” гр.Радомир
  2.8.1.2. НУ “Любословие” гр.Радомир
  2.8.1.3. ОУ “Христо Смирненски” гр. Радомир
  2.8.1.4. ОУ “Иван Вазов” с.Извор
  2.8.1.5. ОУ “Христо Ботев” с.Гълъбник
  2.8.1.6. СОУ “Христо Ботев” с.Дрен
  2.8.1.7. СОУ “Св.Св. Кирил и Методий” гр.Радомир
  2.8.1.8. ОДЗ “Радомирче”
  2.8.1.9. ЦДГ “Слънце”
  2.8.1.10. ЦДГ “Осми март”
  2.8.1.11. ОДК-Радомир

 18. Ремонт на читалища /фасада, вътрешни бояджииски работи, поправка на покрив/

  1. "Напредък" с. Стефаново

  2. "Е.Агайн" с.Владимир

  3. "Отец Паисии" с. Извор

  4. "В. Левски" с. Кленовик

  5. Хр.Ботев" кв.Върба гр.Радомир

  6. "Напредък" гр.Радомир

  7. „Благой Попов” с.Дрен

 19. Реконструкция на стадионите в гр.Радомир и с.Дрен /рехабилитация и доизграждане на сградите и на тренировъчните съоръжения/.

 20. Довършване и обзавеждане на помещенията на ОДК в МКИЦ

 21. Преустройство на част от НУ „Любословие”за рехабилитационен център за деца и младежи с умствени и физически увреждания

 22. Изграждане на езиков кабинет в МКИЦ

 23. Реставрация на паметници на културата в общината.

  1. "Комплекс църква св. Петка и килийно училище" в с. Радибош - Паметник на културата І категория /ремонт на сградите и социализиране на обекта/

  2. Ремонт на Етнографски музей "Стойова къща" гр.Радомир - архитектурен паметник на културата

  3. Ремонт на сградата на историческия музей в гр.Радомир ул.Люлякова №50

  4. ХКР и СКР на църква "св.Николай" с.Чуковец

 24. Изграждане на археологически музей в гр.Радомир

 25. Почистване на речните корита в общината.

 26. Корекция на речната ос на реката в гр.Радомир /от „Извора” до парка/.

 27. Естетизиране на централната градска част в гр.Радомир /фасади на сградите, нивелетно площно решение, настилка, водни площи/.

 28. Водоснабдяване на селата Поцърненци, Прибой, Бобораци, Кошарите, Чуковец, Копаница, Д. Диканя, с.Беланица.

 29. Изграждане на връзка на водопровода гр-Батановци – гр.Радомир за водоснабдяване от язовир”Студена”.

 30. Изграждане на канализация и пречиствателна станция в с. Стефаново, с. Друган, с. Долни Раковец, с.Владимир, с.Извор, с.Дрен, Горна Диканя, Долна Диканя, Гълъбник.

 31. Санитарно охранителна зона на минерален извор каптаж и помпена станция в с.Долни Раковец

 32. Изграждане на предприятие за преработка на отпадъци

 33. Изграждане на фабрика за преработка на пластмасови отпадъци

 34. Изграждане на ветрогенераторна станция в гр.Радомир - 2 MW

 35. Изграждане на екоферма за преработка на естествена тор в района на с. Д. Раковец, с. Друган, с.Владимир

 36. Изграждане на терминал за комбинирани превози в с. Кондофрей

 37. Създаване на център за парашутни спортове

Основанията за това подреждане на проектите в този йерархически ред са следните: • Важно предимство на този подход е свързано с възможността след реализацията на проектите за разработване на комплексните програми, да се разработи единен за общината икономически, технологически, пазарно и социално обоснован план за развитие. Той ще обхваща целия спектър от проблеми и отделни проекти, които трябва да се решат в тяхната последователност и за които може да се даде обективна оценка на тяхната икономическа ефективност и социална значимост. След реализацията на проекти от първо равнище /до две години от старта на тяхното финансиране/ може да се представи пълна картина за това как ще изглежда общината и нейното икономическо, социално, културно и т.н.равнища и нейното място и стандарт в национален и европейски план.

 • Важно предимство от посочения резултат е възможността да се привлича инвестиционен капитал от големи инвеститори, които отчитат предимствата и сигурността на комплексните и многосвързани инвестиционни проекти. Този подход е фактор и за привличане на повече средства от Кохезионния и Структурните фондове от ЕС, както и за тяхното ефективно използване и интегриране за комплексните проекти.

 • По принцип има възможност да се предвидят множество проекти например за изграждани на МСП. Най-общо те могат да се съобразят с ресурсите и други основни фактори но за инвеститорите те няма да бъдат атрактивни защото нямат гаранции, че всички останали фактори от които зависи техния краен резултат ще бъдат гарантирани.

 • Отговора на комплексните изискванията на инвеститорите е разработването на комплексни програми и свързаните с тях проекти за развитие. Тяхната конкретизация е резултат от комплексни изследвания и проектиране в съответствие с специфичните мести условия. Те са съобразени с изискванията на национално равнище, но приоритет трябва да бъдат възможностите за динамично и устойчиво развитие на общината.

 • В този аспект и по същество те са своеобразни индикативни планове в които са ясни всички бъдещи действия, отговорностите на всички равнища и преди всичко ясната визия как в перспектива ще изглеждат общинската икономика, инфраструктурата, условията за живот, кадрите и всички останали условия за добър бизнес и високо качество на живота.
 1. ЕФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯТА


ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНО - СПОСОБНОСТТА

Повишаването на конкурентно-способността е функция от цялостна реализация на стратегията на основата на: • цялостното обновяване на производствено-икономическите връзки на общинско и национално равнище;

 • развитие на базата за производство на продукти за преработка, свързаното с това изграждане на мрежа от малки и средни предприятия;

 • ориентация за развитие на икономиката, базирано на високите технологии и съвременни подходи за управление;

 • Хармонизирано повишаване на квалификационното равнище на кадрите в производствената и управленската сфера;

 • Разкриване на нови възможности за привличане на висококвалифицирани специалисти от прилежащите индустриално–агломерационни центрове;

РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

Предложения подход за подобряване на инфраструктурата, който съчетава проектите с оперативно-тактическо и стратегическо значение, е гаранция за по-ефективно развитие на инфраструктурата и мултипликационен ефект в следните направления: • преодоляване на различията между населените места в общината и цялостно подобряване на условията за живот

 • Създаване на комплекс от условия за развитие на бизнеса и привличане на нови инвестиции.

 • Повишаване на мобилността на населението.

ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ

 • намаляване на безработицата в периферните и слаборазвити селища;

 • подобряване на качеството и достъпа до административни, транспортни, търговски, здравни и други услуги

 • подобряване на екологичната среда.

 • Ограничаване на миграцията и подобряване на демографските характеристики чрез привличане на нови жители;

ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ

 • Развитие на кадровия потенциал и оптимизиране на възможностите за ефективно използване на консултантски услуги и управление на проекти ;

 • Цялостно усъвършенстване на организацията и управлението на общината;.

 • Развитие на институционалната и бизнес координацията на национално и регионално ниво

ЕФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА АЛТЕРНАТИВНИЯ ПОДХОД

 • Създаване на принципно нови условия за комплексно стратегическо планиране и разработване на индикативни планове и програми за развитие на общината като единна социално-икономическа и урбанистична единица.

 • Разкриване на възможности за реализиране на комплексни проекти и свързаните с това възможности за привличане на големи инвеститори и повишаване на инвестиционната активност.

 • Възможности за развитие на общинската икономика като единна част от интегралните национални икономически структури и междуотраслови връзки.

 • Осигуряване на системна технологична и ресурсна обвързаност и интегриране на икономиката на общинско равнище.

 • Последователност при изграждането на производствените структури като резултат от мултипликационния ефект при реализацията на структуроопределящите проекти

 • Гарантиране на възможностите за равномерно развитие на инфраструктурата, икономиката в различните отраслови направления и цялостното подобряване жизнената среда и условията за живот.

Финансовата бюджетна прогноза за следващия десет годишен период, основана на екстраполация на данните от период 2001 – 2005 година показва, че общината има капацитет да управлява проекти на обща стойност 15 милиона лева. Решението на проблема за управление на проекти извън посочените възможности на общината е дефинирано като част от приоритетите, мерките и проектите на стратегическия план.

Прогнозните бюджетни средства представляват 20% от общата прогнозна стойност на стратегическия план за развитие за периода 2006-2015 година, което е достатъчно да осигури участието на общината като съфинансираща институция по проектите.ПРИЛОЖЕНИЯ


1 Производството на слънчоглед в България последните години достигна максималните равнища и като добиви и като засети площи. Това увеличение е постигнато при условията на недостатъчно прилагане на съвременни агротехнически мероприятия, което ще доведе до снижаване на икономическата ефективност от това производство през следващите пет години. Необходима е цялостна оценка на сеитбообръщението и третирането на почвата с препарати с цел минимизиране на негативните влияния в бъдеще.

1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница