До г-н Златко Стойчев Ноември 2005 година Кмет на Община Радомирстраница7/8
Дата04.05.2016
Размер1.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

ВТОРИ ПРИОРИТЕТ

КОМПЛЕКСНО РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА, ТРАНСПОРТНАТА, ОБРАЗОВАТЕЛНАТА, КУЛТУРНАТА, СПОРТНАТА И БИЗНЕС ИНФРАСТРУКТУРА, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА


Реализацията на втория приоритет осигурява:

 • Подобряване на транспортните и икономическите връзки между селищата и повишаване на мобилността на населението;

 • Разширяване на възможностите за движение на работната сила в рамките на общината;

 • Улесняване на достъпа до търговски, здравни, образователни, културни и други услуги за населението.


Основни цели, свързани с реализацията на приоритета:

 1. ЦЯЛОСТНО ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА, СЪОБЩИТЕЛНА И БИЗНЕС ИНФРАСТРУКТУРА.
 1. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА.
 1. РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА СРЕДА.ТРЕТИ ПРИОРИТЕТ

ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В ОБЩИНАТА


Реализацията на третия приоритет осигурява:

 • Провеждане на нова политика за комплексно развитие на селищата като част от единната урбанистична структура на общината;

 • Намаляване на различията в качеството на жизнената среда между селищата и осигуряване на достъпни транспортни, административни, здравни, образователни, търговски и други социални услуги;

 • Повишаване на мобилността на работната сила за намаляване на безработицата в периферните и слаборазвити селища;


Основни цели, свързани с реализацията на приоритета:

  1. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ПОДОБРЯВАНЕ НА УРБАНИСТИЧНАТА И ЕКОЛОГИЧНАТА СРЕДА;

  2. ОПАЗВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО И ПОДОБРЯВАНЕ НА БАЗАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА, СПОРТА, ТУРИЗМА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТДИХ;

  3. СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ГРУПИТЕ В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ.ЧЕТВЪРТИ ПРИОРИТЕТ

УКРЕПВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА И ПРОЦЕСИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА ПРОГРАМА


Реализацията на четвъртия приоритет осигурява:

 • Прилагане на съвременни подходи и методи за организация и управление на дейностите, свързани с модернизацията и устойчивото развитие на общината.

 • Усъвършенстване на организационните структури и увеличаване на броя на високо-квалифицираните кадри за: подготовка и управление на проекти и усвояването на Структурните и Кохезионния фонд, както и специфичните за регионалното развитие фондове на Българското правителство.

 • Разработване на индикативни планове и конкретни програми за развитие.

 • Изграждане на нови структурни звена за консултации и практическо подпомагане на бизнеса на малките и средни предприятия във всички основни бизнес направления в общината.

 • Повишаване на квалификационното равнище на общинската администрация и другите органи за управление.


Основни цели, свързани с реализацията на приоритета:

 1. ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННОТО РАВНИЩЕ НА КАДРОВИЯ ПОТЕНЦИАЛ И РАЗВИТИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ, ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНСКИЯ И КОНСУЛТАНТСКИЯ КАПАЦИТЕТ.

 2. РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СТРУКТУРИ НА ОБЩИНСКИТЕ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ.

 3. РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ ФОРМИ ЗА ПАРТНЬОРСТВО, ОБМЯНА НА ОПИТ С БИЗНЕСА, ДРУГИ ОБЩИНИ, НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.

Приоритетите отразяват общите характеристики, връзки и процеси и са дефинирани в контекста на тяхната роля за комплексно развитие на общината, в съответствие с приоритетите на Област Перник и Югозападния район за планиране. Акцент е поставен и върху специфичните потребности и възможности за реализация, съответстващи на ресурсните характеристики на община Радомир. Тяхното изпълнение може да се реализира чрез специфични подходи при разработването на проектите, които разглеждат общината като единна система. Те осигуряват: • Технологично обновяване на общинската икономика, разглеждано като база за комплексно развитие на: производството на суровини; преработващата промишленост; индустрията, строителството и т.н. и свързаните с тях образование, организация за подпомагане на иновациите и технологическа ориентация на инвестициите.

 • Разработване и реализация на комплексни програми и проекти с дългосрочно значение и мултипликационен ефект за повишаване на конкурентната способност, изграждане на високотехнологична адаптивна и гъвкава общинска икономика, чрез изграждане на мрежа от ресурсно и технологически свързани производствени структури;

 • Избор на проекти осигуряващи изпреварващо динамично развитие на инфраструктурата на транспорта, образованието, здравеопазването, спорта, културата и комплекса от фактори за подобряване на жизнената среда и материалната база в социалната сфера, повишаване на жизнения стандарт и цялостно подобряване на качеството на живот на гражданите от общината;
 1. ПРОЕКТИ

Анализът на наличните условия в т. ч. земя, кадри, природни дадености, географско положение, традиции в селското стопанство и промишлеността показва, че е налице потенциал за ускорено развитие на община Радомир;

Особено важни фактори в този аспект са следните:

Благоприятното географското местоположение на общината в т.ч. близостта до икономически и културни и образователни центрове, транспортни коридори и работна сила. Това осигурява възможност за преодоляване на един от основните проблеми, свързан с бъдещия недостиг на разнообразна квалифицирана работна сила при изграждането на мрежа от МСП.

За ускореното развитие на общината има възможност да бъдат осигурени кадри от Перник, Дупница и София, където са налице структурна безработица и разнообразни специалисти. Преструктурирането на икономиката в посочените промишлени центрове осигурява наличност от специалисти с разнообразно квалификация, в т. ч. за развитието на високотехнологични производства, учени и консултанти в областта на икономиката, мениджмънта, маркетинга, иновациите, вътрешната и международната търговия, преструктурирането на икономиката, преподаватели в различни области и други.

Пряко свързани с посочения фактор са: наличието и строителството на нови транспортни връзки с посочените центрове и съответно възможностите за бързо придвижване.

Сравнителния анализ на миналите постижения, потенциала и ресурсите за развитие, в т. ч. за изграждане на предприятия за преработка и производство на крайни продукти, показва че могат да се разкрият над 4000 нови работни места. Налице са възможности за развитие на посочените МСП основно чрез използване на ресурса на селското стопанство, в т.ч.:


Зърно производство, като основен източник на суровина за развитие на животновъдството. Това осигурява възможности за мултипликация в посока към изграждане на ресурсно обвързани МСП между зърно производството, животновъдството и производството и реализацията на крайни продукти за потребление.

Технически култури, в т.ч. слънчоглед1, при спазване на всички агротехнически мероприятия за оптимално производство. В условията на очакванията за стагнация в обемите на производство в национален мащаб общината има условия за отглеждане и реализация на тази култура в бъдеще;

Животновъдството, в т.ч. говедовъдство, овцевъдство, птицевъдство, пчеларство, бубарство. Наличностите на неизползвана обработваема земя предоставя възможности за нейното преструктуриране с цел осигуряване на пасища и други терени за развитие на това производство;

Овощарството, в т.ч. ябълкови и черешови насаждения. Съществуващата тенденция за увеличаване на тези производства в последните години би следвало да бъде подкрепено със съответни проектни мероприятия.

Зеленчукопроизводство, в т.ч. производство на моркови, чесън и др..

Посочените основни направления за развитие на селското стопанство могат да осигурят суровини за преработващата и хранително-вкусовата промишленост. Наред с това те са потребители на продукти и услуги от фуражната промишленост, на машини, посадъчен материал и семена, агротехнически, ветеринарни, търговски и други услуги, в т.ч. научно обслужване и разнообразни консултантски услуги. Това е фактор както за развитието на общината, така и за поетапно привличане на нови постоянни жители, за преодоляване на демографската криза и цялостно социално-икономическо развитие. Съществуват възможности за затваряне на цикъла производство – преработка – реализация, поради недостига на производства в съответствие със световните стандарти.

Посочените фактори и тяхното влияние са само примери за комплексния характер на решенията за реализация на един или друг проект. Наред с това стратегическия план за развитие на общината трябва да съответства на националния план за развитие, на плана на Югозападния район на планиране и област Перник и да бъде съобразена със специфичните особености на община Радомир.

Този подход дава възможност на общинските ръководства да привличат финансови средства от държавните и Европейските фондове, за разработване на програми за реализация на стратегическите направления за развитие и програми по отделни отрасли и направления.Класификацията на приоритетите, мерките и проектите, съобразена с областната стратегия за развитие е следната: 1. ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНАТА СПОСОБНОСТ НА РЕГИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА

  1. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ МРЕЖИ

   1. Проект - бизнес център за консултантско, информационно и научно-техническо обслужване и практическо подпомагане на бизнеса.
  1. ПОДПОМАГАНЕ НА ИЗГРАЖДАНЕТО НА КЛЪСТЕРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТТА

   1. Проект за изграждане на мрежа и клъстери от високо-технологични, ресурсно и производствено-технологично обвързани МСП.
  1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СТАТУС И ОРГАНИЗИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ

   1. Център за обучение за старт в бизнеса в гр.Радомир.

  2. РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ

   1. Реконструкция и модернизация на градските пазари в гр.Радомир.

   2. Изграждане на животински пазар
  1. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА АЛТЕРНАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА - СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО

   1. Разработване на проект за изграждане на система от нови интегрирани стопански структури в селското стопанство.
  1. СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕРАБОТВАТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТА ПРОДУКЦИЯ

   1. Изграждане на консервно предприятие в с. Бобораци или с. Негованци

   2. Изграждане на екоферма за преработка на естествена тор в района на с.Д. Раковец, с. Друган, с.Владимир


 1. КОМПЛЕКСНО РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА, ТРАНСПОРТНАТА, ОБРАЗОВАТЕЛНАТА, КУЛТУРНАТА, СПОРТНАТА И БИЗНЕС ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
  1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНАТА МРЕЖА

   1. Рехабилитация на четвъртокласната пътна мрежа в общината.

   2. Рехабилитация на уличната мрежа в гр.Радомир.

   3. Изграждане на нови улици в с. Дебели лаг.

   4. Реконструкция мост на р. Главеж в с. Негованци

   5. Изграждане на мост на р.Струма – с.Николаево
  1. ГАЗИФИКАЦИЯ

   1. Газификация на гр.Радомир
  1. МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ

   1. Доизграждане на канализация в централната градска част на гр.Радомир и в квартал Върба.

   2. Реконструкция на градския водопровод в гр.Радомир.

   3. Рехабилитация на водопровод в с. Стефаново, с. Друган, с. Долни Раковец, с.Владимир, с. Негованци , с. Кондофрей , с. Старо село, с. Байкалско, с. Борнарево, с. Жедна, с. Касилаг, с. Гълъбник, с.Дрен

   4. Изграждане на канализация и пречиствателна станция в с. Стефаново, с. Друган, с. Долни Раковец, с.Владимир, с.Извор, с.Дрен, Горна Диканя, Долна Диканя, Гълъбник.

  2. ИЗГРАЖДАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА СИСТЕМА

   1. Подобряване на уличното осветление в населените места на общината

   2. Изграждане на газова електроцентрала за нуждите на общината
  1. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

   1. Рехабилитация на междублоковите пространства /детски площадки, зелени площи/ в гр. Радомир.

   2. Обновяване и реконструкция на градския парк.
  1. ПОДПОМАГАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ЗДРАВНАТА РЕФОРМА

   1. Повишаване на енергийната ефективност на болницата в гр. Радомир /топлоизолация, дограма, поправка на покрив, подмяна на водопроводна инсталация, отоплителна инсталация, бояджийски работи/ .

   2. Довършване изграждането на хирургическото отделение и кухненския блок в болницата
  1. АКТИВНА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА КЪМ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ, НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

   1. Осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в болницата в гр. Радомир /съоръжаване с товарен пътнически асансьор, вътрешна реконструкция и изграждане на външните съоръжения за достъп/.

   2. Разширяване и реконструкция на старчески дом в гр.Радомир /саниране, разширяване с два етажа/ .

   3. Изграждане на обществена трапезария и помощно стопанство към нея, за хора които не могат да си осигурят храна сами

   4. Създаване на бюра за социални услуги

   5. Изграждане на дом за незрящи хора
  1. РЕХАБИЛИТАЦИЯ СГРАДИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ

   1. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в общински образователни институции – детски ясли и градини, обединени детски заведения, основни и средни училища, включително спортни салони /топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации, включващо следните поддейности:
    - Подмяна на дограма /прозорци и врати/;
    - Топлинна изолация на външни конструкции и елементи, в това число външни стени, покриви и подове;
    - Основен ремонт, модернизация или подмяна на котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, включително смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;
    - Изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ за задоволяване на нуждите от енергия на сградата, обект на интервенция, които не генерират приходи /печалби/ от търговска дейност за бенефициента в процеса на експлоатация на съоръженията;
    - Балансиране на отоплителната /охладителната/, вентилационната инсталация;
    - Ремонт или подмяна на вътрешната отоплителна /охладителна/, вентилационната инсталация;
    - Монтиране на радиаторни термостатични вентили и разпределители;
    - Въвеждане на енергоспестяващо осветление;
    - Внедряване на автоматизирани системи за управление и регулиране на потреблението на топлинна и електрическа енергия;
    - Съпътстващи строително-монтажни работи, в това число ремонт и подмяна на електрическа инсталация, хидроизолация /вкл. прилежащо дворно място/, свързани с внедряването на мерки за енергийна ефективност;
    - Извършване на обследване за енергопотребление. Подмяна на водопроводна инсталация. Създаване на достъпна училищна среда за деца с физически увреждания. Обзавеждане на кабинети.
    2.8.1.1. НУ “Архимандрит Зиновий” гр.Радомир
    2.8.1.2. НУ “Любословие” гр.Радомир
    2.8.1.3. ОУ “Христо Смирненски” гр. Радомир
    2.8.1.4. ОУ “Иван Вазов” с.Извор
    2.8.1.5. ОУ “Христо Ботев” с.Гълъбник
    2.8.1.6. СОУ “Христо Ботев” с.Дрен
    2.8.1.7. СОУ “Св.Св. Кирил и Методий” гр.Радомир
    2.8.1.8. ОДЗ “Радомирче”
    2.8.1.9. ЦДГ “Слънце”
    2.8.1.10. ЦДГ “Осми март”
    2.8.1.11. ОДК- Радомир

   1. Ремонт на читалища /фасада, вътрешни бояджийски работи, поправка на покрив/

    1. "Напредък" с. Стефаново

    2. "Е.Агайн" с.Владимир

    3. "Отец Паисии" с. Извор

    4. "В. Левски" с. Кленовик

    5. Хр.Ботев" кв.Върба гр.Радомир

    6. "Напредък" гр.Радомир

    7. Благой Попов” с.Дрен

    8. Създаване на интегрирана библиотечно-информационна система в община Радомир   1. Довършване на административна сграда на общината в гр.Радомир

   2. Реконструкция на стадионите в гр.Радомир и с.Дрен /рехабилитация и доизграждане на сградите и на тренировъчните съоръжения/ .
   1. Довършване и обзавеждане на помещенията на ОДК в МКИЦ

   2. Преустройство на част от НУ „Любословие” за рехабилитационен център за деца и младежи с умствени и физически увреждания

   3. Изграждане на езиков кабинет в МКИЦ

   4. Създаване на център за парашутни спортове

  1. РЕСТАВРАЦИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ НА СГРАДИ - ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

   1. Реставрация на паметници на културата в общината.

    1. "Комплекс църква св. Петка и килийно училище" в с. Радибош - Паметник на културата І категория /ремонт на сградите и социализиране на обекта/

    2. Ремонт на Етнографски музей "Стойова къща" гр.Радомир - архитектурен паметник на културата

    3. Ремонт на сградата на историческия музей в гр.Радомир ул.Люлякова №50

    4. ХКР и СКР на църква "св.Николай" с.Чуковец

   2. Изграждане на археологически музей в гр.Радомир

  2. ОПАЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

   1. Възстановяване на дивечовъдни стопанства в околностите на с. Радибош, с. Прибой, с. Борнарево, с. Николаево и с.Копаница, както и с.Байкалско, с.Дебели Лаг.

 1. ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В ОБЩИНАТА

   1. Разработване на единна транспортна схема за транспортно обслужване на населението.

  1. ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА СРЕДА

   1. Почистване на речните корита в общината.

   2. Корекция на речната ос на реката в гр.Радомир /от „Извора” до парка/.

   3. Естетизиране на централната градска част в гр.Радомир /фасади на сградите, нивелетно площно решение, настилка, водни площи/.

   4. Изграждане на фабрика за преработка на пластмасови отпадъци

   5. Изграждане на ветрогенераторна станция в гр.Радомир - 2 MW
  1. ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТАВКАТА НА ПИТЕЙНА ВОДА

   1. Водоснабдяване на селата Поцърненци, Прибой, Бобораци, Кошарите, Чуковец, Копаница, Д. Диканя, с.Беланица.

   2. Изграждане на връзка на водопровода гр-Батановци – гр.Радомир за водоснабдяване от язовир”Студена”.
  1. НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ
  1. СЪЗДАВАНЕ НА ГОРСКИ МАСИВИ ВЪРХУ НИСКО ПРОИЗВОДИТЕЛНИ ЗЕМИ

   1. Единен проект за лесоустройство и залесяване на пустеещи земи, подложени на активна ерозия, залесяване на подходящи общински и държавни земи с бързо растящи дървесни видове и производство и преработка на дървесина.
  1. РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМИ ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ

   1. Проект за организация и управление на интегрирано общинско сметосъбиране и депониране на отпадъците.

   2. Изграждане на предприятие за преработка на отпадъци
  1. РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА

   1. Разработване на Генерален план за развитие на градската среда и устройствени планове на селищата от общината, разглеждани като част от единна агломерационна система.

  2. РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

   1. Изграждане на терминал за комбинирани превози в с.Кондофрей


 1. УКРЕПВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА И ПРОЦЕСИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА ПРОГРАМА
  1. УКРЕПВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА МЕСТНАТА ВЛАСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

   1. Организиране на специализиран квалификационен и информационен център за повишаване на квалификационното равнище на общинската администрация и другите органи за управление.
  1. РАЗВИТИЕ НА КУРОРТИТЕ И ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ЗОНИ В РЕГИОНА

   1. Изграждане на балнеолечебен център "Чокльово блато" до с. Байкалско.

   2. Изграждане на балнеолечебен център в с. Долни Раковец.

   3. Създаване на център за природолечение в околностите на селата Долна Диканя, Горна Диканя, Дрен.

   4. Санитарно охранителна зона на минерален извор каптаж и помпена станция в с.Долни Раковец
  1. ИНТЕГРАЦИЯ И КУЛТУРЕН ОБМЕН СЪС СХОДНИ ОБЩИНИ ЗАД ГРАНИЦА

   1. Разработване на проект за побратимяване със сходни общини от Русия, Белгия , Сърбия и Черна Гора и др. 1. АЛТЕРНАТИВНИ ПОДХОДИ И ВАРИАНТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ
  1. Основни фактори и принципи за необходимостта от нов подход

През последните 10-15 години се открояват отрицателни тенденции във всички основни направления на социално-икономическото развитие на общината. Това налага бързо да се решат редица проблеми във всички селища от които зависи подобряването на условията за живот и краткосрочното развитие на общината.

Основните фактори за необходимостта от алтернативен подход са следните: • Причините за отрицателните тенденции, посочени в анализа, са резултат преди всичко от преструктурирането на националната икономика, промяната на макроикономическите и пазарни условия, глобализацията, рязкото повишаване на производствените технологии, промяната на конкурентната среда и други фактори, които не могат да бъдат регулирани на общинско равнище.

 • Преструктурирането на икономиката доведе до разкъсване на планово-икономическите връзки на национално и регионално равнище със всички отрицателни последици от това, свързани с единния процес на планиране на национално и регионално равнище.

 • Пряко свързано с горното е използването на инвестиционните ресурси за отделни секторни проекти, което е причина за инвестиции в производства, които не са съобразени с интегралните и хоризонтални ресурсни, технологически и пазарни връзки.

 • В условията на високотехнологична конкурентна среда в световен мащаб инвестициите за наука, техника и нови технологии са изключително малко а тяхното компенсиране не е по-силите на общинските и регионалните икономики.

 • Направените до момента инвестиции в общинската икономика не са обосновани от гледна точка на възможностите за мултипликация /създаване на нови свързани предприятия/, максимално ефективно използване на природните ресурси и суровините от селското стопанство. Това е по същество работа на парче и е пречка за създаване на серия от производствено, технологично и ресурсно обвързани предприятия.

 • Системата за образование, квалификация и преквалификация все още изостава от съвременните потребности.

 • Разработването на общинския стратегически план за развитие в съответствие критериите на областно, регионално и национално равнище е необходимо но не е достатъчно условие за цялостно отчитане на специфичните условия на община Радомир и възможностите за реализация на приоритетните стратегически задачи и свързаните с тях проекти.

 • Изследването и анализът на проблемната ситуация на община Радомир и анализът на необходимите финансови ресурси за представените крайно необходими за реализация проекти, показва че възможностите на община Радомир са ограничени. Това налага проектите да бъдат разположени във времето така, че да се реализират приоритетно проекти с мултипликационен и комплексен за развитието на общината ефект. По същество това са проекти които са основа за разработване на генерални интегрирани за цялата община програми за развитие, в т.ч. за различните направления.

 • В тази връзка, за планиране на конкретни проекти, които са резултат от разработването на комплексни и мултипликационен ефект програми е необходим допълнителен, предварително осигурен финансов ресурс, с който община Радомир не разполага.

 • Отрицателния ефект от недостатъчния абсорбционен и административен капацитет на общината е ограничение за подготовка и реализация на големия обем самостоятелни не интегрирани по направления проекти. Това ограничение може да бъде минимизирано чрез дефиниране и разработване на интегрирани проекти с комплексен и с мултипликационен ефект за разработване на единни за общината планове и програми за развитие, които осигуряват реализацията на стратегическите приоритети.

 • Комплексните проекти и програмите и за тяхното изпълнение са необходими поради трудностите да се обоснове икономическата ефективност и социалния ефект за проекти планирани и реализирани поотделно и без да се отчитат икономическите, производствено-технологичните връзки, взаимозависимостите и мултипликационния ефект за цялата община.

Основни принципи • Необходимост от комплексен подход за планиране на развитието на общината и реализация на интегрирани проекти с мултипликационен ефект.

 • Създаване на условия за концентрация на капитала с цел ефективност на инвестициите, повишаване на интереса и инвестиционната активност на инвеститори от общинско, национално и международно равнище.

 • Развитие на общинската икономика в съответствие с необходимостта от превръщането и в интегрална част от националната икономика и вписването и в Европейската икономическа и конкурентна среда.

 • Минимизиране на разходите за планиране и инвестиции и повишаване на възможностите за използване на фондовете чрез концентрация на капитала от различни фондове в посочените единни системно обосновани проекти и програми за комплексно развитие.

 • Възможност за повишаване на ефективното използване на наличния кадрови потенциал и повишаване на административния капацитет чрез използване на консултантска помощ.

Във връзка с посочените фактори и принципи е необходимо да се дефинират отделни проекти с комплексен и с мултипликационен ефект, за разработване на единни за общината планове и програми за развитие, които осигуряват реализацията на стратегическите приоритети. Посочените проекти са база за разработване и на серия от комплексни взаимосвързани проекти които са гаранция за програмиране на развитието на общината като единна система.

Проектите за реализация на стратегическите приоритети на община Радомир могат да бъдат представени на три йерархически равнища според тяхната важност, комплексни характеристики, възможности за предпроектна подготовка и хоризонт за реализация.

1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница