До г-н Златко Стойчев Ноември 2005 година Кмет на Община Радомирстраница6/8
Дата04.05.2016
Размер1.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Опитът от управлението на проекти сочи, че усилията в процеса на изпълнение трябва да се насочат към подобряване на координацията и комуникацията между ангажираните институции. Това, от своя страна, ще допринесе и за постигане на приемственост и подобряване на вече постигнатите резултати.

По отношение на подготовката и разработването на програмите и проектите, подобрения биха могли да се търсят и при по-ясното обвързване на общинските приоритети с мерките, предвиждани по линия на пред присъединителните фондове.

По отношение на изпълнението на проектите, по-специално внимание би трябвало да се отдели за анализ на текущото състояние на проектите и съответно на възможностите за своевременно предотвратяване на действието на негативните фактори. Идентифицираните проблеми трябва да се вземат предвид при изготвяне на бъдещите програми за реализация на проектите.

Необходимо е също да се търсят механизми за осигуряване на по-висока степен на ангажираност на организациите и институциите, заети с изпълне­нието на идентифицираните в социалната сфера приоритети.

По отношение на програмите и проектите в областта на инфраструктурата много голямо внимание трябва бъде отделено на планирането, програмирането и управлението, за да бъде оптимизирано използването на средствата, тъй като общината има сравнително нисък БВП на глава от населението и ограничени възможности на бюджета. Минималното ниво за качество изисква най-важните инфраструктурни обекти да достигнат определен стандарт, преди да бъде започнато развитието на нови. Наличните ресурси ще определят границите за инвестиране в инфраструктура. Затова внимателното ранжиране на проектите е основополагащо за подобряване на цялостната система. 1. ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ И ИЗВОДИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

На основата на направения анализ по основните направления с определящо значение за развитието на общината, се очертават следните тенденции и изводи:

Основни тенденции в демографското развитие: • Налице е трайна тенденция за намаляване и застаряване на населението.

 • Съществува тенденция за обезлюдяване на територията на общината - гъстотата на населението е по-ниска от средната за област Перник, въпреки благоприятните условия.

 • Населението в трудоспособна възраст намалява в абсолютни и относителни стойности.

 • Не се очертават ясни тенденции към подобряване но образователната структура на населението, от гледна точка на потенциалните перспективи за развитие.

Основни изводи:

 • Съществуващата демографска структура и образователното равнище на населението по местоживеене на този етап позволява, преди всичко, развитие на селско стопанство.

 • Очертава се необходимостта да се решат комплекс от проблеми, свързани с подобряване на раждаемостта, привличане на нови жители на територията на общината и ограничаване на миграцията.

 • Гъстотата на населението е неравномерно разпределена на територията на общината – проблем, който може да се реши чрез преодоляване на различията в условията на живот между населените места.

Основни тенденции в социалното развитие: • Броят на хора в неравностойно социално положение се запазва през последните години, но е висок - 7-8%;

 • Намаляват заетите, увеличава се делът на работещи в малки и средни фирми с класически технологии за производство;

 • Недостатъчни са инвестициите за разкриване на нови работни места, а наличните не са ориентирани към комплексно удовлетворяване на социални потребности на заетите.

 • Съществува трайна тенденция за намаляване на учениците и остаряване на материалната база в образованието.

 • Трайна е тенденцията към остаряване на материалната база в системата на здравеопазването

Основни изводи:

 • Остарялата материална база налага използване на комплекс от мерки за цялостното й краткосрочно и дългосрочно подобряване;

 • Недостатъчно достъпна е средата за хората с увреждания;

 • Налице е структурна безработица, в т.ч. специалисти с висше образование, специализирано образование в машиностроенето, селското стопанство и други.

 • Амортизирана е материалната база в спорта, поради което благоприятните условия в лицето на изградените спортни дружества, не се използват пълноценно.

 • Недостатъчно високо е нивото на материалната база и оборудването за съвременен учебен процес в образованието.

 • Необходимо е комплексно решаване на проблемите на медицинското обслужване на територията на цялата община.

 • Съществуват възможности за развитие на балнеоложки и други природно лечебни дейности;

 • Културно-историческите обекти са предимно от местно значение.

 • В сферата на културата и културно историческото наследство има възможности за развитие, чрез предварително рехабилитиране на основните обекти и очертаване на приоритетни направления;

 • Читалищата могат да спасят идентичността на общината, но за повечето от тях е необходимо да бъдат обновени с цел създаване на възможности за прилагане на съвременни подходи за тяхното функциониране.

Основни тенденции в развитието на икономиката: • Съществува обща тенденция към подобряване на икономическата среда;

 • Недостатъчно е осигуряването на агротехническа и пазарна информация и консултантски услуги за продуктовата структура и обучение на фермери за съвременен агробизнес.

 • Трайна е тенденцията към намаляване на обработваемата земя и намаляване на броя на животните в животновъдството;

 • Намаляват възможностите за икономическа активност на селското население, поради закриване на различни видове производства;

 • Ликвидиране на традиционни и специфични за общината производства, като производството на лен и производните от него;

 • Експлоатационният период на по-голямата част от водопроводната мрежата е изтекъл и тя вече е силно амортизирана, което води до увеличаващ се брой аварии.

Основни изводи • Възможностите за развитие са в подобряване използването на суровинните и човешки ресурси на региона, развитие на ефективни производства, екологично чисти продукти и привличане на местни и външни инвестиции.

 • Налице е потенциал за развитие на специфични туристически направления, като за целта е необходимо организационно усъвършенстване на тази дейност.

 • Благоприятните природно-климатични и почвени условия и значителният пасищен ресурс са предпоставка за развитие на растениевъдството и животновъдството в региона. В тази връзка възможностите са:

  • развитие на биологично земеделие;

  • внедряване на нови сортове в растениевъдството и нови породи животни в животновъдството;

  • изграждане и модернизиране на складови бази и преработвателни предприятия за селскостопанска продукция;

  • подновяване на селскостопанската техника с възможностите които дават програма САПАРД и ДФ ”Земеделие”;

  • използване на благоприятните природно - климатични условия и на значителния по количество незает трудов ресурс в селата и градовете;

  • икономически целесъобразни инвестиции за възстановяване на напоителните системи и увеличаване на поливните площи;

  • механизиране на труда, внедряване на селскостопански новости и на съвременни методи за растителна защита и биологично земеделие;

  • отглеждане на рентабилни култури;
 • Необходимо е нова организация и прилагане на съвременни подходи за:

  • Осигуряване на агротехническа и пазарна информация и консултантско обслужване;

  • Обучение на фермери за съвременен агробизнес;

  • Специални програми за стимулиране на селското стопанство;

  • Производството за преработка на селскостопанска продукция.

 • Горите предлагат условия за развитие на екологичен туризъм, както и за развитие на производството на бързо растящи видове гори и посадъчен материал.

 • Наличието на нерегламентирани сметища, липсата на съвременни инсталации за преработка на битовите и промишлените отпадъци и на пречиствателни съоръжения за отпадни води поставят проблеми за съответствие на европейските изисквания за чиста среда през следващите години.

 • Необходимо е своевременно проектиране и изграждане на ефективни пречиствателни и преработващи съоръжения; въвеждане на разделно събиране на отпадъците; използване на чистата природа за развитие на екологичен туризъм.

 • Главният проблем на техническата инфраструктура е свързан със състоянието на водопроводната мрежа, изградена основно в периода 1970-1980 год., предимно от азбестоциментови /етернитови/ тръби, и липсата на канализация.

 • С цел осигуряване на условия за балансирано устойчиво развитие на региона и повишаване на инвестиционната активност е необходимо подобряване формите за организация за промоциране на потребностите, перспективите за развитие и свързаните проекти.

 • За развитие на свързани производства, в т.ч. за изграждане на мрежа от малки и средни предприятия е необходима промяна на политиката за изпреварващо изграждане на структури за промяна на квалификационното равнище в съответствие с бъдещите потребности от кадри.

 • Липсват опорни центрове за изграждане на перспективни свързващи урбанизационни структури за подобряване на общото социално-икономическо развитие

Въз основа на посочените тенденции и изводи могат да се дефинират следните силни и слаби страни на общината , както и възможностите и заплахите при реализацията на стратегическите приоритети за развитие.Силни страни

 1. Положителен икономически растеж през последните години

 2. Сравнително евтин труд в съчетание с високо ниво на образование

 3. Тенденция за постигане на позитивни промени в бизнес средата

 4. Повишена местна инициатива и възможности за развитие на местно ниво

 5. Развитие на предприемачеството и поява на малки и средни предприятия

 6. Стратегическо географско положение близо до столицата, наличието на важни пътища и транс европейски коридори

 7. Богато природно и културно наследство

 8. Добро състояние на околната среда

 9. Сравнително равномерно развита мрежата от населени места

 10. Добри традиции в производството на селскостопанска продукцияСлаби страни

 1. Неблагоприятни демографски тенденции; риск от обезлюдяване на големи части от територията

 2. Слаба професионална адаптивност, към изискванията на местния пазар на труда и тези на съвременната икономика

 3. Немодернизирани икономически структури (с висок дял на брутна добавена стойност от селско стопанство)

 4. Изоставане в развитието на инфраструктурата на информационните технологии и икономиката базирана на знанието

 5. Нисък жизнен стандарт

 6. Амортизирана и неравномерно разпределена техническа инфраструктура

 7. Регионални разлики в изградеността на екологичната инфраструктура

 8. Различия в условията на живот в селата и градовете

 9. Липса на опорни центрове за изграждане на перспективни свързващи урбанизационни структури за подобряване на общото социално-икономическо развитие

 10. Липса на достатъчен капацитет за усвояване на средствата от национални и Европейски фондове

 Недостатъчно развити публично-частни партньорства

Възможности

 1. Макроикономическа стабилизация

 2. Членство в ЕС и изграждане на европейските транспортните коридори №8 и №4 през България

 3. Експанзия на информационните технологии и високотехнологичните производства в световен мащаб

 4. Развитие на управленската наука и управленските технологии, разкриващо нови възможности за бизнес управление

 5. Продължаващ приток на преки чуждестранни инвестиции

 6.  Предпоставки за развитие на високо продуктивно селско стопанство и преработваща промишленостЗаплахи

 1. Възможност за политическа нестабилност в Югоизточна Европа, което намалява атрактивността на региона за чуждестранните инвеститори

 2. Липса на потенциал и капаците за борба с натиска на конкуренцията

 3. Растящи различия между населените места и обезлюдяването

 4. Подчертано негативни характеристики на демографското развитие и емиграцията

 5. Недостатъчни умения за прилагане на съвременни подходи и технологии за производство, управление и предприемачество 1. ОСНОВНИ ФАКТОРИ И ПРИНЦИПИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ

Определянето на основните приоритети за развитие на община Радомир е основата за дефиниране на стратегическите цели и тяхната конкретизация като проекти, които следва да се реализират до 2015 година.

Съвременните условия за развитие са свързани с динамичните процеси на интернационализация на производството, интеграция на производствено-технологическите, пазарните, културните и социалните процеси. Тази тенденция е основен фактор за утвърждаване на единен подход при определяне на приоритетите на национално, регионално /икономическите райони и областите/ и общинско равнище.

Прилагането на единния подход за определянето на приоритетите за развитие е основния принцип, на основата на който е базиран Закона за регионално развитие, приет от народното събрание на Република България през м. Февруари 2004 година. Определянето на приоритетите в духа на посочения закон, предполага развитието на плановите райони, областите и общините да бъде съобразено с развитието на цялата страна и в съответствие с единната политика, принципите, регламентите и общоевропейските нормативни изисквания.

Други важни принципи, на основата на които се определят приоритетите са следните: • Съгласуваност и координация на политиката между отделните равнища за планиране на стратегическото развитие;

 • Ефективно използване на ресурсите, чрез тяхната интеграция и концентрация за целите на производството;

 • Провеждане на политика за обновяване на производството и развитие на основата на съвременните научно-технически постижения;

 • Прилагане на съвременни подходи за планиране;

 • Подготовка на кадри в съответствие със съвременните изисквания;

 • Ефективност на управлението и нов подход за регулиране на структурата на икономиката със стратегическа цел - хоризонтална и вертикална производствено-технологическа интеграция на всички равнища в териториален и отраслов аспект;

Спазването на посочените принципи налага следните основни изисквания при определянето на приоритетите на общината:

 • Единство и съгласуваност с приоритетите на област Перник, Югозападния район за планиране и националния рамков план за развитие;

 • Определяне на приоритетите в съответствие с условията за развитие, определени в договора за членство на България в ЕС;

 • Съгласуване на приоритетите със специфичните за община Радомир природни, материални, кадрови, инфраструктурни и други условия за развитие и в съответствие с възможностите за тяхното ефективно превръщане във фактор за устойчиво развитие на общината.

Конкретизацията на приоритетите на общинско развитие се основава на следното:

 • Максимално използване на наличните природни, материално-технически, кадрови и други ресурси;

 • Възможностите за привличане на инвестиционен капитал за развитие и ускорено развитие за изграждане на конкурентноспособна икономика;

 • Разработване и реализация на проекти, съответстващи на националните приоритети и конкретни проекти за развитие на приоритетните направления в община Радомир - определени по отрасли, социални, културни, образователни и други направления на развитие.

Стратегическите цели при определяне на специфичните за общината приоритети са свързани с необходимостта от създаване на условия за:

 • Равномерно и балансирано развитие на всички региони в страната и населените места в общината, баланс между демографското, социалното, културното, инфраструктурното и икономическото развитие;

 • Преодоляване на социално-икономическата и културна изостаналост на отделни териториални единици;

 • Съхраняване на природата, подобряване на екологията и ефективно използване на атрактивните природни и културно-исторически дадености на общината;

 • Развитие на административния капацитет на общината за гарантиране на ефективност на самоуправлението, утвърдено като стратегическа задача от ЕС и за осигуряване на кадри за ефективно използване на финансовите ресурси от Структурните, Кохезионния и др. фондове и ефективно разработване и управление на проекти. 1. СТРАТЕГИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ

  1. Основни стратегически цели


ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РАДОМИР

КОМПЛЕКСНО И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ ОРИЕНТИРАНА КЪМ ИЗРАВНЯВАНЕ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ И СВЕТОВНИТЕ СТАНДАРТИ


ГЕНЕРАЛНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

УКОРЕНО И БАЛАНСИРАНО ЗА ЦЯЛАТА ОБЩИНА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТА ЧРЕЗ :   • ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЩИНАТА В ПРИТЕГАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА БИЗНЕС; ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА ИКОНОМИКА;

   • УСКОРЕНО ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА УСТОЙЧИВО ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ, ТРАНСПОРТА, ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА, СПОРТА;

   • СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО; ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ


 1. ПОСТИГАНЕ НА КОМПЛЕКСНО И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА КАТО ЕДИННА ТЕРИТОРИАЛНА И УРБАНИСТИЧНА ЕДИНИЦА.

Реализацията на тази стратегическа цел е ориентирана към цялостно развитие на социалната, транспортната, образователната, културната, спортната и бизнес инфраструктура за:

  • преодоляване на различията между общинския център и развитите общински центрове от страната; подобряване на условията за живот и намаляване на безработицата в слаборазвитите населени места;

  • подобряване на демографските характеристики чрез привличане на нови жители, спиране на миграцията и повишаване на раждаемостта;

  • подобряване на качеството и достъпа до административни, търговски, здравни и други услуги, както и за достъпна мрежа от образователни, културни, спортни, туристически и други центрове.
 1. УСКОРЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ПРЕРАБОТВАЩАТА И ХРАНИТЕЛНО - ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖА И КЛЪСТЕРИ ОТ ВИСОКО - ТЕХНОЛОГИЧНИ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Постигането на тази стратегическа цел осигурява:

 • повишаване на икономическата и инвестиционната активност;

 • намаляване на безработицата;

 • подобряване на качеството и развитие на кадровите ресурси;

 • цялостно повишаване на жизнения стандарт на всички слоеве от населението.
 1. РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, ТРАНСПОРТНИТЕ, КУЛТУРНИТЕ И ДР. ВРЪЗКИ, КАКТО И ИКОНОМИЧЕСКО И КУЛТУРНО СБЛИЖАВАНЕ С ДРУГИ, ОБЩИНИ, ОБЛАСТИ И ИКОНОМИЧЕСКИ РАЙОНИ НА НАЦИОНАЛНО И ЕВРОПЕЙСКО РАВНИЩЕ.

Стратегическата цел осигурява:

 • постигане на съответствие в развитието на община Радомир с областните, националните и европейските структури;

 • разширяване на икономическата интеграция, търговските и културните връзки;

 • активно икономическо, социално и културно сътрудничество с други общини от България и чужбина.
  1. Стратегически приоритети

Приоритетите се определят на основата на изводите относно състоянието, тенденциите и възможностите за развитие на отделните сектори на общинската икономика, инфраструктурата и социалната, културната, културно-историческата, образователната и другите сфери, които са обект на изследване и анализ и които имат важно значение за развитието на общината. Основните приоритети със стратегическо значение са следните:
ПЪРВИ ПРИОРИТЕТ

ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНАТА СПОСОБНОСТ НА ОБЩИНСКАТА ИКОНОМИКА


Реализацията на първия приоритет се осигурява чрез:

 • Цялостна модернизация и преструктуриране производствените структури;

 • Прилагане на нови форми за организация на бизнеса и развитие по отрасли, според специфичните природни и икономически условия и ресурси;

 • Консултантско, административно и организационно подпомагане и стимулиране, на общинските фирми и стопански активното население за развитие на бизнеса и неговото обновяване по европейските и световните стандарти;

 • Създаване на материални, икономически и организационни условия за привличане на външни инвеститори и повишаване на предприемаческата активност на гражданите на общината;

 • Развитие на икономиката, базирано на съвременните научно-технически постижения и развитие на иновационния капацитет.


Основни цели, свързани с реализацията на приоритета:

 1. ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖА И КЛЪСТЕРИ ОТ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, СЪОБРАЗЕНИ СЪС:

 • Специфичните за общината икономически, маркетингови и пазарни възможности и връзки на регионално, национално и международно равнище;

 • Наличните природни, материално-технически, финансови, енергийни, кадрови и други ресурси в общината;

 • Възможностите за привличане на инвестиции от страната и чужбина;


2. ПОВИШАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА УСКОРЕНО РАЗВИТИЕ НА ПРИОРИТЕТНИТЕ ЗА ОБЩИНАТА ОТРАСЛИ - ЗЕМЕДЕЛИЕ И ПРОМИШЛЕНОСТ, БАЗИРАНИ НА МРЕЖА ОТ РЕСУРСНО И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБВЪРЗАНИ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ /МСП/, ЧРЕЗ:

 • Прилагане на нови форми за организация на бизнеса за концентрация на капитала в приоритетните и ефективни стопански сектори и създаване на нови стопански структури чрез коопериране, сдружаване и други форми с цел, ефективно използване на ресурсите в т.ч. земята, техниката, суровините, материалите, кадрите, финансовите средства и други;

 • Създаване на центрове и първоначално икономическо подпомагане на консултантското, информационно и научно-техническо обслужване, на фирмите и стопански активното население за прилагане на съвременни подходи за производство, развитие на бизнеса, и неговото ефективно управление;

 • Развитие на културно-историческия туризъм и лечебно-профилактичното почивно дело.

 • Създаване на материална база от модерни търговски центрове и нова организация за маркетингови услуги, изкупуване и търговска реализация на продукцията на вътрешния и международните пазари.


3. ИЗПРЕВАРВАЩО ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНАТА СИЛА И ПОДГОТОВКА НА КАДРИ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА ЧРЕЗ:

 • Изграждане на нова и модернизация на съществуващата материална база за образованието;

 • Разширяване на системата за професионална квалификация и преквалификация в съответствие с новите потребности от кадри;

 • Създаване на съвременни материални и организационни условия за модерно обучение за старт в бизнеса, мениджмънт, маркетинг, търговия, икономика, иновационен мениджмънт, подготовка и управление на проекти и други.


1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница