До г-н Златко Стойчев Ноември 2005 година Кмет на Община Радомирстраница4/8
Дата04.05.2016
Размер1.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8


Годната за обработване земя в общината при обща площ 540 500 дка. е 323 058 дка., но от тях през последните години се обработват 26 %.

Благоприятните природно-климатични и почвени условия и значителният пасищен ресурс са предпоставка за развитие на растениевъдството и животновъдството в региона. Подходящи са условията за отглеждане на житни култури, технически култури, овощни насаждения и за производство на екологично чиста продукция и преработката й. Тенденциите в последните години подкрепят тези изводи.

Култура

2001

2002

2003

2004площ /дка/

добив /кг/дка/

площ /дка/

добив /кг/дка/

площ /дка/

добив /кг/дка/

площ /дка/

добив /кг/дка/

Зърнени култури

68560

203

63846

210

52363

260

55030

280

Технически култури

11350

 

11060

 

25036

 

28385

 

лен

330

150

0

0

0

0

0

0

слънчоглед

11020

106

11060

90

25036

100

28385

102

зеленчуци

2860

 

2050

 

1228

 

1290

 

картофи

2740

1000

2000

1200

1028

1100

1070

2880

моркови

120

1500

50

1000

200

1200

220

2350

Овощни насаждения

868

25000

868

25000

808

25000

808

25000
Преработвателни предприятия

брой

заети

забележка

Млечни продукти и изкупвателни пунктове

4

27

Друган, Стефаново, Гълъбник и Извор и едно неработещо в Д.Диканя

Месни продукти и изкупвателни пунктове

3

26

За преработка на пилета/ Радомир и Горна Диканя/ и колбасарски цех в Радомир

Зърнени продукти и изкупвателни пунктове

2

18

Мелком „Струма” в Радомир и фуражен завод в Ал.Димитров

Хляб

7

62

Пет частни в Радомир, една в Дрен и една в Д.Раковец

други

10

23
боза

3

8

Радомир и Долни Раковец

безалкохолни

3

6

Радомир, Дрен

Пазари

2

2

Радомир

Вид

2001

2002

2003

2004

максимумБр.

Бр.

Бр.

Бр.
Говеда

2434

2434

2434


2632

9851


в т. ч. за селекция

148

120

105

127
Свине

13217

10412

11031

11031
Овце

8539

8539

6950

6950

30194

Кози

2440

2440

3487

3487
Птици

41601

45515

62904

55000

64834

Пчелни семейства

1644

1644

1250

1250

4003


други

80

55

50

45
зайци

1266

1409

846

1510
коне

188

180

161

154
магарета

232

179

158

138Селскостопанската техника е достатъчна за засетите площи.


Селскостопанска техника

Общ брой

В т.ч. малогабаритни

Средна възраст в год.

Трактори

207

11

 15-20

Комбайни

27

0

 15-20

Прикачен инвентар

279

2

15-20

Транспортни средства

34

0

15-20

Тов. коли до 4 т.

52

11

15-20

Тов. Коли над 4 т.

39

0

15-20

ремаркета

67

0

15-20

Друга селскостопанска техника

58

3

15-20


Общи проблеми :

 • недостатъчно финансови ресурси за инвестиции и оборотни средства;

 • непознаване на възможностите за кредитиране чрез проекти пред национални и международни програми;

 • малка част от земеделските производители са регистрирани и не могат да ползват субсидиите за селскостопанско производство;

 • некомасирана и раздробена обработваемата земя предполага скъпа обработка и продукция;

 • традиционни пазари са загубени заради ниско качество на продукцията; много кооперации са нерентабилни;

 • налице е неразбиране на големия икономически интерес за сдружаване на отделните собственици за общи действия - създаване на по-големи масиви, прилагане на модерни методи на земеделие и защита на общите интереси, закупуване и експлоатация на селскостопанска техника, реализация на продукцията;

 • голям е делът на неизползваните земи;

 • липсват структури за научно и консултантско обслужване на селскостопанските производители;

 • не достига актуална пазарна информация, няма ясна стратегия за развитие на отрасъла, не се познават изискванията на европейския пазар.

Проблеми на растениевъдството и животновъдството: • Поливните площи намаляват и напоителните съоръжения са амортизирани;

 • Не се използва подходяща съвременна селскостопанска техника;

 • Влагат се недостатъчно средства в растениевъдството за торене и химическа защита;

 • Провеждат се недостатъчно ефективни и съвременни агротехнически мероприятия;

 • Влошена е сортовата структура на културите и породният състав на животните;

 • Липсват лицензирани складове за зърно;

 • Липсва кланица „по необходимост”и екарисаж.

 • Липсват достатъчно преработващи и пакетиращи предприятия за селскостопанска продукция.

Горски фонд на територията на община Радомир:

 • Държавна частна собственост – 135 110 дка.

 • Частна собственост – 22 937 дка.

 • Общинска частна собственост – 4 927 дка.

 • Други юридически лица – 317 дка.
 • Бързо растящи гори. : 4 013 хил.дка

 • Бавно растящи гори. : 94 703 хил.дка
 • Подходящи за залесяване площи в т.ч. с:

 • Бързо растящи гори. :1 790 хил.дка

 • Бавно растящи гори. : 13 444 хил.дка

Горите предлагат условия за развитие на екологичен туризъм, както и за развитие на производството на бързо растящи видове гори и посадъчен материал.


  1. Околна среда

Данни за атмосферния въздух


Параметри

Измерени стойности µg/ m³

Допустима максимална еднократна концентрация µg/ m³

Прах

151

65

SO2 (серен диоксид)

299

350

NO2 (азотен диоксид)

49

250

O3 (озон)

29

180

СО2 (въглероден окис)

4.9

12

H2S (сероводород)

0.001

0.005

NH3 (амоняк)

0.011

0.25


Почвени проби в територията


Метали:

Cu (Мед)

Zn (Цинк)

Pb (Олово)

Cd (Кадмий)

As (Арсен)

Допустими стойности mg/kg

260

340

80

3

25

Измерени стойности mg/kg

42

83

28

0.08

0


2001

2002

2003

2004

2005

Депа за твърди битови отпадъци - брой

 11

Събрани битови отпадъци (тонове)

13500

14057

17000

18700

 

Депонирани отпадъци (тонове)

13500

14057

14318

15870

 

Налични пречиствателни станции

1

1

1

1

1

Необходими пречиствателни станции

4

4

4

4

6

Предприятие за събиране и обработка на отпадъци

1

1

1

1

1
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница