До г-н Златко Стойчев Ноември 2005 година Кмет на Община Радомирстраница3/8
Дата04.05.2016
Размер1.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Икономическо развитие
   1. Индустрия

Индустрията в общината изпитва трудности в преструктурирането и посрещането на изискванията на пазара. Тенденциите напоследък са основание за подобряване на очакванията. Оживлението в индустрията се дължи на създаването и развитието на множество малки и средни предприятия, дело на инициативни бизнес - предприемачи. Над 98 % от 563 активни стопански субекти в общината са малките и средни предприятия. Те имат относително благоприятни условия и цени на работната ръка в областта на селското стопанство, търговията, хранителната и преработващата промишленост. Селскостопанското производство и преработването на продуктите от него дават добавена стойност, определяща характера на икономиката на региона.

В сферата на тежкото машиностроене работят две предприятия – „Бестехника ТМ” ПАД и „Радомир метали” АД. Основното производство на тези предприятия е свързано с машини и оборудване за металургията, машини и оборудване за минната промишленост, машини и оборудване за строителството, подземно и такелажно оборудване.

Освен тези, има и други индустриални предприятия по основните от които са:

„Галко” АД – специализирано в производството на метални покрития и оранжерийни конструкции;

„Кун Техноложи” ЕООД – метални детайли и инструментална екипировка;

„Електрик” АД – електрически табла;

„АQ Електрик" българо-шведско - детайли за дърворезачки за Хускварна, Волво, Ериксон.

Химическата промишленост е представена от „Ветпром”АД, която произвежда лекарствени средства, козметични изделия и опаковки за парфюмерийно-козметичната и фармацевтичната промишленост, като и „Евелин – 29” ЕООД за лекарствени, галенични и фитотерапевтични продукти.

В сферата на услугите / благоустройство, транспорт, дърводелски услуги и др./ работят фирмите: „Унитранс” АД; „Якова” АД, „Строител”ЕООД, „Автомобилни превози”ООД, ЕТ”Румен Божков”, „Еврогруп”ООД малки частни дърводелски работилници, шивашки цехове /”Агресия”, „Стил” и др./ в гр.Радомир, Ч.Могила, Прибой и Дрен.

Работят бетонови центрове в Радомир, Ч.Могила, Д.Диканя, Поцърненци, както и работилници за производство на тротоарни плочки и бордюри в Стефаново и Дебели Лаг.В общината функционират потребителни кооперации в Радомир –ГПК”Наркооп”, в селата Дрен, Извор и др.

Община

Брой единици

Бруто продук-ция

Нетни приходи от продаж-би

Разходи за дейността

Печалба

Загуба

ДМА

 

брой

хил.лв.

хил.лв.

хил.лв.

хил.лв.

хил.лв.

хил.лв.

Радомир1999

368

45766

52360

62973

635

4209

88915

Радомир2000

545

51609

56160

67823

644

7008

87301

Радомир 2001

560

56692

76275

82165

4567

6116

95786

Радомир2002

548

54179

73076

84050

1928

11657

108129

Радомир2003

563

56057

71029

82729

1297

10164

109578

Обществен сектор %

1.3

15.8

12.2

16.4

80.4

13.4

33.9

Частен сектор %

98.7

84.2

87.8

83.6

19.6

86.6

66.1


Община / групи предприятия по размер

2000

2001

2002

2003

Брой

Брутна п-ция (х.лв.)

Брой

Брутна п-ция (х.лв.)

Брой

Брутна п-ция (х.лв.)

Брой

Брутна п-ция (х.лв.)

Радомир

545

51609

560

56692

548

54179

563

56057

Микро (до 10 заети)

509

5637

522

6938

507

6652

520

5395

Малки (11-50 заети)

24

6977

25

7201

26

11171

30

7716

Средни (51-100 заети)

5

1807

6

3096

11

6149

6

4513

Радомир

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Микро (до 10 заети) %

93.3

10.9

93.2

12.2

92.5

12.2

92.4

9.6

Малки (11-50 заети) %

4.4

13.5

4.4

12.7

4.7

20.6

5.3

13.8

Средни (51-100 заети) %

0.9

3.5

1.1

5.5

2

11.3

1.1

8.1

Фирми със 101-250 заети %

0.6

3.3

0.7

3.8

..

..

0.7

47.2

Големи (над 250 заети) %

0.8

68.8

0.6

65.8

0.5

55.3

0.5

21.4

Средна годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по отраслови сектори :


1999

2000

2001

2002

2003

Радомир

2495

2532

2670

2769

2895

в т.ч. Селско,горско стопанство лов и риболов

1795

1848

2197

2007

2475

Производство и разпределение на електроенергия, газ и вода

1655

1709

2830

2733

2999

Търговия, ремонт на автомобили и битова техника

1530

1588

1933

1647

2105

Хотели, общежития и ОХ

1204

1282

1746

1902

1897

Транспорт и съобщения,агенции за пътуване и туризъм

1889

1972

1473

1592

1307

Финанси, кредит, застраховки

3085

3353

1918

2520

2981

Операции с недвижимо имущество,наемодателна дейност-движими имоти, бизнесуслуги

1307

1399

4067

3848

3642

Държавно управление

3022

3207

1737

2172

2031

Образование

2392

2457

3391

4033

3903

Здравеопазване и ветеринарна лечебна дейност

2007

2102

2581

3077

3352

Други услуги и дейност на неправителствени организации

1693

1752

2432

2736

2986

Проблемите са свързани с:

 • ниската активност за привличане на чужди инвестиции;

 • остарялата инфраструктура и намаляване на производството на част от големите предприятия;

 • изоставане в прилагането на нови съвременни и конкурентни технологии и нови производства;

 • липса на местно научно и консултантско обслужване на бизнеса

 • големи вътрешно регионални различия в икономиката.   1. Туризъм

Туризмът в община Радомир е представен с 27 обекта, местата за подслон са 15 с капацитет 10 244 туристи годишно. Тенденциите са към развитие и усъвършенстване на дейността.


 

Брой действащи

Брой неразработени

Брой персонал

Брой туристи средно годишно

Капацитет в брой туристи

Възможности за откриване на нови

Хотели

1
13

570хижи

2
5

7600

10174
Културноисторически тур.обекти

7

5
5000

10300

5

Природни тур.обекти

4

3
300

10050

6

Обекти за селски туризъм

8

11

24

500

40

11

Туристически организации и фирми

1

2

Положителните страни, благоприятстващи развитието на културен, рекреативен и екологичен туризъм в областта са: чиста околна среда с благоприятни природни и антропогенни туристически ресурси – красива природа, фолклор, традиционни обичаи.

Работи се за създаване на общи туристически маршрути.


   1. Селско стопанство

Селското стопанство в общината е основен отрасъл в икономиката и източник на доходи за населението в повечето населени места. Голяма част от земята се използва за земеделие:


Показател

2001

2002

2003

2004

2005

Обработваема земя, дка

323058

323058

323058

323058

323058

Обработвана земя, дка

83638

77824

79435

85513

85513

Пустеещи земи, дка

239420

245234

243623

237545

237545

1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница