До г-н Златко Стойчев Ноември 2005 година Кмет на Община Радомирстраница2/8
Дата04.05.2016
Размер1.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Социално развитие

Намаляването на заетите през последните години се дължи на комплекс от фактори. Работни места се осигуряват главно от малки частни предприятия и фирми. Върху трудовата заетост влияят:

 • ограничените инвестиции и ресурси за стартиране или разширяване на бизнеса;

 • ограничените покупателни възможности на населението, влияещи върху търсенето на стоки и услуги;

 • преструктуриране на общинската икономика;

 • преобладаващ дял на неквалифицираните и ниско образованите безработни;

 • недостатъчни възможности за трудова реализация на лица в неравностойно социално положение.

Трудовата заетост има следните тенденции:

Отраслови сектори

1999

2000

2001

2002

2003

Радомир

6088

5812

5683

5205

4791

в т.ч. Селско,горско стопанство лов и риболов

135

124

101

80

76

Добивна промишленост

390

377

-

-

-

Преработваща промишленост

3319

3139

2925

2787

2157

Производство и разпределение на електроенергия, газ и вода

24

22

18

..

-

Строителство

248

244

289

266

327

Търговия, ремонт на автомобили и битова техника

381

368

332

346

420

Хотели, общежития и ОХ

83

79

77

61

110

Транспорт и съобщения,агенции за пътуване и туризъм

441

435

414

311

281

Финанси, кредит, застраховки

24

22

15

13

8

Операции с недвижимо имущество,наемодателна дейност-движими имоти, бизнесуслуги

64

61

52

45

55

Държавно управление

155

152

163

194

251

Образование

512

504

505

484

469

Здравеопазване и ветеринарна лечебна дейност

246

234

225

244

264

Други услуги и дейност на неправителствени организиции

66

51

99

75

136

При развитие на бизнеса и трудовия пазар чрез нови инвестиции, професионална квалификация на младежите и нови проекти за работни места по национални и местни програми ще се повиши трудовата заетост. Това ще доведе до намаляване на миграцията извън общината и намаляване на безработицата и бедността на голяма част от селското и немалка част от градското население.Социалните дейности обхващат значителен брой хора в неравностойно социално положение. Броят на месечно подпомаганите семейства през 2003 г. е 598, а през 2004 г.: 1028. Преобладават хора без или с недостатъчна квалификация и с малки шансове за наемане, което води до извънредно висока безработица сред тях. В неравностойно социално положение са около 100 деца на самотни родители, многодетни семейства и родители с увреждания. В областта функционират 2 дома за деца, лишени от родителски грижи. Броят на пенсионерите през 2005 г. е 6904, а на хората с увреждания - 1828. За трудова реализация на трудоспособните е необходимо стимулиране на собствен бизнес, по-сериозни мерки за квалификация и преквалификация и създаване на нови работни места.

Население в неравностойно социално положение

2003

2004

2005

Брой на месечно подпомаганите семейства

598

1028

641

Деца на самотни родители

59

103

78

Многодетни семейства

40

59

40

Граждани с увреждания

773

906

1828

Пенсионери с пенсия под средната за страната

1395

1448

1345
Материална база и организация на социалните дейности

Брой налични

потребности

Брой настанени

Нуждаещи се не настанени

Общински жилищен фонд /бр.жилища/

176

369

172

49

Старчески домове

1
139
домове за деца без родителски грижи

2
125
Помощни училища

Детски градини и подготвителни групи

3+2
360
  1. Спорт и младежки дейности

В общината има условия за спортуване, но те не се използват пълноценно. Това се дължи на :

 • амортизираната инфраструктура и техника за спорт и младежки дейности;

 • Недостатъчен брой организации, занимаващи се с проблемите и целенасоченото ангажиране на свободното време на младежите.
 

брой

Стадиони

1

Игрища

7

Спортни зали

1 общинска и 1 частна

Лекоатлетически писти

0

Плувни басейни

0

Волейбол

1

Тенис кортове

2

Футбол на малки врати

1 

Брой дружества

Брой спортуващи
Лека атлетика


Тежка атлетика


Футбол

6

245

ФК – Радомир, Гълъбник, Дрен, Друган, Долна диканя, Копаница

ВолейболНе действат

Хокей на треваНе действат

Бокс


Шах

1

8
Тенис

1Необходими са структури с опит в разработването и реализирането на проекти за финансиране на дейности, свързани с развитие на спорта, в съответствие с Националната стратегия. Ремонтът и модернизирането на спортните бази със средства на държавния и общинските бюджети и публично - частното партньорство при използването им ще създадат по-добри условия за високо спортно майсторство и масов спорт за укрепване на здравето на подрастващите.  1. Здравеопазване
 

Бр. лекари

Легла

Частни

забележка

МБАЛ – Радомир АД

21

70ЦСНМП Перник – филиал Радомир

5


Медико-стоматологичен център - Радомир

14


Общо практикуващи лекари

139 в Радомир и четири в Извор, Д.Раковец, Д.Диканя и Дрен

Аптеки

6

Осигуреността на 10 000 човека от населението с лекари е 21.8, а със стоматолози – 7,41 /съществуват 16 индивидуални стоматологични практики/

Проблемите за решение са:


 • повишаване на квалификацията на висшия медицински персонал;

 • обезпечаване със съвременна апаратура и подобряване на хигиената и качеството на обслужване;

 • довършване изграждането на хирургическото отделение и кухненския блок на болницата;

 • улесняване на достъпа на хората от периферните селища до квалифицирана медицинска помощ.
  1. Образование

Равният достъп до образование е основен приоритет в развитието. В общината има 11 училища - държавни, общински и частни. През учебната 2004/2005 г. има 1906 ученици и 163 преподаватели в общинските училища.Има и две държавни и едно частно училище:

 • ТПГ „Н.Й.Вапцаров” – енергетика, икономическа информатика, автоматизация, климатична и вентилационна техника

 • ПГТ „Ю.Гагарин” –транспорт

 • Училище „Европа” – изучаване на чужди езици
 

Брой учители

Брой ученици

Брой компютри

Брой класни стаи

Брой кабинети

Начални училища
НУ„Арх.Зиновий” - Радомир

17

173

9

8

4

НУ „Любословие” - Радомир

8

73

7

4

2

Основни училища
ОУ „Хр.Смирненски” - Радомир

60

737

23

25

5

ОУ „Иван Вазов”-Извор

7

54

7

6

4

ОУ „Д-р Петър Берон”-Друган

7

47

7

8
ОУ „Хр.Ботев”-Гълъбник

9

44

6

4

3

Средни училища
СОУ „Христо Ботев” - /с разширено изучаване на изобразително изкуство/ - Дрен

20

205

9

12

3

СОУ „св.св.Кирил и Методий”

37

463

22

11

2

Между училищен център /МУЦ/ по ТПО „В.Левски”

4

677

1
8

Обединен детски комплекс /ОДК/

3,5

181

1
2

Съществуващата тенденция на намаляване на учениците и закриване на училища ще продължи и през следващите години. Детските градини са 3 и 2 подготвителни групи с 360 деца. Сериозни задачи са: • осъвременяването на материалната база;

 • повишаване на квалификацията на педагозите;

 • съгласуване на специалностите в професионалните учебни заведения с потребностите от кадри на пазара на труда.
  1. Култура

Културните институции в областта са с предимно местно значение.

Културните дейности са съсредоточени главно в читалищата: • Библиотечния фонд надхвърля 158 хил.тома, новите книги във читалищните библиотеки са незначителен брой, което понижава интереса на читателите.

 • В 11 читалища има работещи художествени колективи, като преобладават групите за традиционен фолклор.

Етнографската експозиция в Радомир и етнографските сбирки пазят красотата и богатството на местния бит.


 

брой

Читалища

26

Театри

Не

Исторически музей

Три постоянни експозиции: - Етнографска; - Икони и църковна утвар; - „Войнишко въстание1918”.

Младежки домове

1

Църкви

27

Други религиозни сгради

6 параклиса ; 2 полуразрушени манастирски сгради в Радибош и Поцърненци

Паметници на културата

-Археологически – 142 бр. /26 праисторически; 74 антични; 42 средновековни/

- Архитектурни 64 бр.

- Художествени – 22 бр.


Исторически паметници

70

 - войнишки паметници

14

- скулпторни

22

- други

34

Художествена експозиция

1

За развитие на културния живот в общината е необходимо координирано сътрудничество между институтите и използване на проекти за финансиране на дейността им.1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница