До г-н Златко Стойчев Ноември 2005 година Кмет на Община Радомирстраница1/8
Дата04.05.2016
Размер1.14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

До г-н Златко Стойчев Ноември 2005 година

Кмет на Община Радомир
За мен е голямо удоволствие да Ви представя Стратегическия план за развитие на Община Радомир. Този план беше разработен от консултантската фирма „ВВ КОНСУЛТ” и партниращия екип от специалисти на Община Радомир.
Бяха проведени две изследвания на място в Община Радомир през периода юни – октомври 2005 г. Консултантският екип извърши подробни консултации с общинската администрация и общинския съвет относно резултатите от проведените изследвания и изготви Стратегически план за развитие, който включва етапна дългосрочна програма за управление на общината. Екипът изработи този план след като проучи, съвместно с партньорите от общината, до каква степен планът е осъществим от гледна точка на управленските, организационните, финансовите, техническите и природните аспекти.
Бих желал от името на консултантския екип да изразя най-сърдечна благодарност на общинската администрация в лицето на ръководителя на партниращия екип г-н Иван Иванов и кметовете на всички селища в общината за тяхното всестранно сътрудничество, помощ и гостоприемство, които ни оказаха по време на престоите ни в Община Радомир.
Също така изразявам най-сърдечна благодарност и на Вас г-н Кмете, както и на председателя на Общинския съвет за Вашите ценни съвети и подкрепа.

Д-р Васко Василев

Ръководител на екипа за изработване на Стратегически план за развитие на Община РадомирСЪДЪРЖАНИЕ

Стр.

 1. ВЪВЕДЕНИЕ

6

 1. ЦЯЛОСТНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБЩИНАТА

7

 1. АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ И АЛТЕРНАТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ

12


  1. Население и демографска ситуация

13

  1. Социално развитие

14

  1. Спорт и младежки дейности

17

  1. Здравеопазване

18

  1. Образование

18

  1. Култура

19

  1. Икономическо развитие

20

   1. Индустрия

20

   1. Туризъм

24

   1. Селско стопанство

25

  1. Околна среда

30

  1. Развитие на селищната мрежа и териториално-урбанистичната структура

31

  1. Оценка на капацитета за усвояване на средствата от структурните фондове и кохезионния фонд на ЕС на местно и регионално равнище

33

 1. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

37

 1. ОСНОВНИ ФАКТОРИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РАДОМИР

45

 1. СТРАТЕГИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ

44

  1. Визия

44

  1. Стратегически цели

44

  1. Приоритети за регионално развитие

48

 1. ПРОЕКТИ

54

 1. АЛТЕРНАТИВНИ ВАРИАНТИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

62

  1. Основни фактори и принципи за необходимостта от нов подход

62

  1. Комплексни стратегически програми

65

  1. Основни проекти с мултипликационен ефект

66

  1. Подържащи проекти / подържане на оптимална икономическа, жизнена, културна и т.н.среда/

70

 1. ЕФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯТА

72

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

75

10.1 Схематично представяне на регионалното планиране на стратегическото развитие

10.2 Класификация на проекти съобразно регионалните и национални приоритети

10.3 Схематично представяне на алтернативен вариант за стратегическо развитие на община Радомир

10.4 Класификация на проекти по алтернативния вариант за развитие

10.5 Списък на финансиращите програми и институции

10.6 Приходи в общинския бюджет 2001-2005 година

10.7 Разходи 2001 – 2005 година

10.8 Вертикален анализ на разходите 2001-2005 година

10.9 Хоризонтален анализ на разходите 2001-2005 година

10.10 Финансова прогноза за периода 2006 – 2015 година 1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият стратегически план представя виждането на ръководители и специалисти от Община Радомир, както и на широк кръг експерти от консултантския екип за развитието на обществената сфера и икономиката в общината през следващите десет години. Необходимостта от стратегически насоки за развитие се определя от Закона за регионално развитие и съответства на изискванията за дългосрочно планиране на развитието и програмиране в контекста на регионалната политика на Европейския съюз. Стратегическият план за развитие е основен инструмент за формиране на цялостна дългосрочно-ориентирана политика за развитие на общината, съобразена с националните и областни приоритети.

Стратегическият план е резултат от анализите на данните и тенденциите в общинското развитие през последните няколко години. Направени са изводи и са определени цели на развитието през следващия период. Те са разработени от експерти в различните сфери в периода Юни - Октомври 2005 година и се основават на принципите за устойчиво развитие, ускорен икономически растеж, развитието на човешкия фактор и подобряването на условията за живот. Наред с анализа на текущата икономическа ситуация и описанието на целите и приоритетите, стратегическия план е ориентиран към по-висока степен на интегрираност, обвръзка между целите и приоритетите от една страна и ограничените материални, финансови и човешки ресурси, от друга страна. С нея се създава необходимата рамка за насърчаване на конструктивния диалог между публичния и частния сектор в условията на пазарна икономика.

Настоящият документ дефинира три стратегически цели, които ще доведат до практическата реализация на визията:


 1. Постигане на подходяща социално-икономическа среда, която да благоприятства интеграцията с другите общини в област Перник и Югозападния район на планиране, основа на интеграцията на България в ЕС;

 2. Постигане на устойчив и балансиран икономически растеж, основан на подобрена конкурентна способност на селското стопанство, индустрията и човешките ресурси;

 3. Намаляване на различията между населените места в общината и социалните групи по отношение на заетост, доходи и качество на инфраструктурата.

Стратегическият план съсредоточава инвестициите в четири основни приоритета:

 1. Повишаване на конкурентно-способността на общинската икономика;

 2. Развитие на транспортната и инженерно-техническата инфраструктура;

 3. Подобряване на качествата на жизнената среда в населените места и условията на живот;

 4. Укрепване на административния капацитет на общинските власти и развитие на сътрудничеството
 1. ЦЯЛОСТНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБЩИНАТА

Община Радомир е разположена в югозападна България /фиг.1/. Общината обхваща едноименната Радомирска котловина и части от планините Голо бърдо, Верила и Конявска. Общината има благоприятно географско положение, което определя в голяма степен възможностите й за развитие. Средната надморска височина е 783.7 м. Най-голямата река е Струма.

Общината обхваща 32 населени места. Общата площ на региона е 540467 дка /540 кв. км/. Територията съставлява 22,6% от общата територия на област Перник.

Населението в края на 2001 година е било 24 308 души, а в началото на 2005 г. е 22 939 души. Общината е с голям дял на градското население (63,6%) спрямо останалите общини в областта. Територията е относително гъсто заселена. Гъстотата е 42,44 души/кв.км. Сравнена с останалите общини в областта Радомир е с голям дял на населението с образование над средното - 6,2%. Най-голям относителен дял има населението в трудоспособна възраст.

Населението е представено от две етнически групи – българи и роми. Ромите живеят като по-компактна група в гр. Радомир.

Фиг.1 Югозападен район на планиране

Разположението на общината определя мястото й в областната инфраструктура - през нея преминават важни транспортни артерии, енергийни и телекомуникационни системи и газопровод. Важно значение за развитието на общината имат железопътната линия и автомобилния път Е-79 Видин - София - Кулата, които са част от транспортен коридор №4, както и железопътната линия, и автомобилния път Е-871 Гюешево – София – Варна/Бургас, част от транспортен коридор №8. Транспортната система, играе изключително важна комуникационна роля при осъществяване на икономическите взаимоотношения, както с общините в югозападна България, така и с цялата страна /фиг.2/ Първокласната пътна мрежа е с дължина 58 км. Третокласните и четвъртокласни пътища са 197 км. и не са в добро състояние. Уличната мрежа в населените места в по-голямата си част е с трайна настилка.
Международен автомобилен път

Железопътна линия

Третокласни и четвъртокласни пътища


Междуселски път Международен път Е79 ЖП Линия


Фиг.2 Карта на Община Радомир

Полезни изкопаеми

В земните недра са открити и се експлоатират предимно нерудни изкопаеми – доломити, глини, чакъли, пясъци - използвани в строителството. Към подземните богатства на общината влизат и петролните шисти при селата Извор и Борнарево.

Климат


Климатът е умерено континентален. В котловините се наблюдават температурни инверсии. Характерно за района е, че максимумът на валежите е през лятото, а главният минимум е през зимата. Средната годишна температура е около +10 градуса. Климатът благоприятства отглеждането на зърнени култури, фуражи и овощарство.

Земя


Почвената покривка е много разнообразна, включваща чернозем-смолници и канелено горски почви. Общата обработваема площ е 323 058 дка. Това, заедно с благоприятните почвени условия, е добра предпоставка за развитието на селското стопанство. Подходящи за отглеждане върху тези почви са предимно пшеница, картофи, ръж и лен.

Води


Водните ресурси имат изключително голямо битово и стопанско значение. По–голямата част от откритите водоизточници се използват за водоснабдяване, напояване, промишлени и битови нужди.

На територията на общината са открити и в различна степен използвани термални води. Съществуват възможности за използването на тези води в оранжерийното зеленчуко - и цветопроизводство и за курортни и лечебни цели. Извор на минерализирана вода има в с. Долни Раковец. Възможности за медицински туризъм и балнеолечение има в с. Байкалско.

Дивеч

Богата и разнообразна е фауната на община Радомир. Възможности за ловен туризъм има в с.Байкалско, с.Копаница, с.Горна Диканя, Колошката яка.Историческо, архитектурно и културно наследство

Културните и исторически паметници в община Радомир са предимно с местно значение. Има 142 археологически и 70 исторически паметници и над 25 църкви и манастири. Изключително силно развита е читалищната дейност. Единствен запазен паметник на ислямската култура в гр.Радомир е турската баня, построена през ХVІІІ в.. Съчетанието на историческо и културно наследство с природни дадености определят възможностите за развитие на туризъм.

Социално-икономическо развитие

Анализът на социално икономическото развитие на Община Радомир по показателите, залегнали в Националния план за регионално развитие, показва следните стойности: • БВП на 1 жител – 2423 лв.

 • Приход от стопанска дейност на 1 жител – 3199 лв.

 • Парични доходи на 1 жител – 2895 лв.

 • Равнище на безработица – 1509 чов.

 • Относителен дял заети в частния сектор – 56%

 • Чуждестранни инвестиции на 1 жител в USD – $ 227

Тези показатели са средни за общината като цяло, но има значителни вътрешнорегионални различия. Сериозни проблеми, свързани с нивото на безработица, демографски проблеми, равнището на доходите има в по-голямата част от селата.

Производствени мощности

Тук са концентрирани 15,2% от работната сила на областта. По коефициент на заетост общината заема 2 място, а по равнище на безработица 3 място от общо 6-те общини в областта, а обработваемата земеделска земя 28,9% от тази на областта.

Броят на заетите в аграрния сектор е 20,3% от този за областта, а за секторите на индустрията и услугите съответно 21,7 и 12%.

Най-големите машиностроителни фирми в общината са: "Радомир - Метали" АД, "Бесттехника ТМ - Радомир" ПАД, „АQ Електрик" АД българо-шведско дружество (детайли за дърворезачки), „Галко” АД (метални покрития, оранжерийни и други метални конструкции) и др.. Химическата промишленост е представена от „Ветпром”АД (Завод за ветеринарни и хуманитарни лекарствени препарати и козметика / туби за пасти за зъби) , а строителната - от „Строител” ООД. 1. АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ И АЛТЕРНАТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ

Провеждането на задълбочен анализ на социално-икономическото състояние на Община Радомир и идентифицирането на съществените икономически проблеми е първият етап от планирането. Неговата цел е на базата на достъпните данни за икономиката в минали периоди да се извлекат тенденциите в развитието на общината. Тези тенденции, пречупени през призмата на поставените цели, определят областите, в които е необходима интервенция. Паралелно се изследва и чувствителността на системата към водената политика, доколко и как пакетът от провеждани мерки постига поставените задачи и се оценява ефективността на намесата на общинската администрация. Анализират се и съществуващите стратегии, които са в основата на по-нататъшното планиране. Важна част от анализа е позиционирането в международен контекст, т.е. сравнителния анализ на настоящото състояние на общинската икономика с икономическата действителност в други страни (страни-членки на ЕС, нови членки на общността, страни-кандидатки, кохезионни държави и други). В анализа се включват и външните за общината влияния. Анализът и диагностицирането на проблемите в развитието са придружени от съответното им отражение върху икономическата политика на общината.  1. Население и демографска ситуация

За изследвания период е налице тенденция за намаляване на населението в общината със 7%. Тази тенденция отразява намаляването на населението в цялата област, което е 6%.

Гъстотата на населението на кв.км е 42,4, а за цялата област 60,1 жители.
Показател

2001

2002

2003

2004

2005

Население

24,308

23,776

23,132

22,446

22,939

Гъстота на населението жители/кв.км

44.97

43.99

42.80

41.53

42.44

Население под трудоспособна възраст

4,266

4,012

3,765

3,534

3,500

В т.ч. до 7год.

1,151

1,109

1,036

989

990

От 7 до 18 год.

3,115

2,903

2,730

2,545

2,510

Население в трудоспособна възраст

12,488

12,550

12,088

12,169

12,107

Население над трудоспособна възраст

7,554

7,214

7,279

6,743

7,332

Структура на населението по местоживеене (31.12.)-(%)

100

100

100

100

100

градове-(%)

63.50

64.30

64.30

64.30

63.60

села-(%)

36.50

35.70

35.70

35.70

36.40Тревожна е тенденцията за намаляване на населението по основни възрастови групи. Голямо е намаляването на населението от 7 до 18 годишна възраст. Основната причина за това е застаряването на населението и ниската раждаемост. Това е видно от долната таблица – голяма е разликата между домакинствата с две и повече деца и тези с едно дете.

Показател

2001

2002

2003

2004

2005

Брой домакинства с над две деца

747

728

709

688

745

Брой домакинства с едно дете

1430

1427

1439

1433

1470

Брой домакинства без деца

10655

10080

10013

9773

9944

Намалява и населението в трудоспособна възраст. Макар, че намалението не е съществено, трябва да се отбележи големия относителен дял на населението над 50 г. възраст. Това е индикация за рязко увеличаване на относителния дял на населението в над трудоспособна възраст през следващите 10-15 години. Това се потвърждава и от отрицателната тенденция на естествения прираст.Важно значение има структурата на населението по местоживеене – 63.6% е градското население. Това се допълва и от факта че 80% от населението в трудоспособна възраст са съсредоточени в града.

  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница