Диспечерска система за управление на рудничния транспортСкачать 91.53 Kb.
Дата01.05.2016
Размер91.53 Kb.Диспечерска система за управление на рудничния транспорт

К
Илюстрация 1: Схема на системата

омплексът SkyLinks е модерна система за диспечиране на рудничния транспорт и оперативно управление качеството. Използва технологията GPS. Системата се състои от диспечерска станция, контролери, разположени на мобилните обекти и радиомрежа.

Общи функции на системата


 1. Отчита натоварването на техниката и персонала.

 2. Контролира техническите параметри на машините.

 3. Управлява транспортирането на скални маси - полезно изкопаемо, откривка, вредни компоненти.

 4. Събира статистическа информация с цел по-добро планиране на транспортната и добивната дейности.

 5. Оптимизира натоварването на транспортната, на добивната и на спомагателната техника.

 6. Оптимизира състава на полезното изкопаемо на входа на обогатителната фабрика или към усреднителните складове чрез управление на натоварването на забоите.Как работи системата ?
Данните се предават в реално време. На диспечерите се предоставя даннова и говорна връзка с водачите и машинистите.
На екрана на диспечерското работно място се изобразява карта на терена с транспортните пътища в рудника, положението на контролните, багерните и разтоварните пунктове, текущите позиции на подвижните обекти и тяхното състояние. Символично (чрез икони) се изобразява положението и състоянието на подвижния състав - позиция, скорост и направление на движение, вид на превозвания товар.

Чрез промяна на състоянията на иконите се индицира навлизането в контролна зона, получаването на назначение, достигането до товарен или разтоварен пункт, изпълнение на назначението и много други.


Положението, скоростта, направлението на движение и натоварването на подвижните средства се отразяват непрекъснато. Точността зависи от тяхната скорост на движение и времето, през което се предава информация за положението им. При пълно натоварване на системата положението на всички средства се предава не по-рядко от 1 път в минута.
Илюстрация 2: Екран на диспечерското работно място


С промяна в интензивността и цветовете на иконите и звукови сигнали се обръща внимание на диспечера за необичайни или аварийни състояния - непристигане на товар значително след определеното време, неспазване на назначението и други.


Графично се изобразяват концентрациите на следените параметри на шихтата и тенденциите за тяхната промяна - по багери, часове и денонощия. Поддържа се история на всички наблюдавани процеси - транспортни, аварийни и оптимизационни.
Идентификацията на машините става непрекъснато и автоматично, без допълнителни действия от страна на водачите при навлизане в контролните зони. Системата може да дава назначения по всяко време на работата, или престоя на машините, а не само докато те са на контролния пункт. При необходимост назначението може да бъде променяно оперативно от диспечерския пункт. Назначението съдържа и текстови указания към водачите. Могат да се предават не само назначения, но и други указания, в интерес на работата.
Адресни, контролни и багерни пунктове
Системата не изисква допълнително оборудване за пунктовете или пътищата между тях. Позициите на товарните, разтоварните и междинните пунктове се откриват от системата на основата на информацията, предавана от транспортните средства, които ги посещават. Всеки маршрут може да бъде проследен, ако се намира в зоната на покритие на системата. Диспечерът оперативно може да задава нови произволни по сложност маршрути. Информацията за назначенията се предава по радиоканал.
Контрол на горивото
На графиката е показан ходът на нивото на горивото на самосвал с борден номер 8. Данните са снети при реален инцидент. Наблюдава се зареждането на 220 литра гориво в 11:15 часа, работата на машината до 13:00 часа и източване на 90 литра гориво между 13:00 и 13:45 часа.Илюстрация 3: График на хода на горивото, реални данниЦентрален диспечерски пункт
Диспечерската станция е оборудванa със:

 1. компютър в индустриално изпълнение, резервиращ компютър, печатащо устройство

 2. блок за радиообмен с радиомодеми и радиостанции

 3. антенно-фидерни устройства

 4. захранващи устройства и непрекъсваеми захранващи устройства

 5. приложно програмно осигуряване

Илюстрация 4: Диспечерска станция


Функции на приложното програмно осигуряване
Приложното програмно осигуряване работи на компютъра в диспечерската станция. Разработено е на програмния език Java. Функциите на ППО са:


 1. решаване на оптимизационната задача за състава на шихтата.

 2. предаване на назначения към водачите.

 3. следене и контролиране на позицията скоростта, направлението на движение и изминатия път на всички подвижни средства.

 4. следене на навлизането на подвижните средства в специалните зони.

 5. индикация за спиране на средството извън контролните зони за повече от очакваното време и индикация на проблем.

 6. изчисляване на средните скорости и разстояния, предварителна обработка на данните и извеждане на справки.

 7. подаване на сигнали за проблеми - ръчно подавани от водачите чрез бутоните от мобилните пултове, проблеми в радиомрежата, спиране на информацията от транспортно средство и други.

 8. директна връзка с бордовия микрокомпютър и GPS датчика от мястото на диспечера и подаване на команди с цел настройка и проверка.

 9. индикация на състоянието на средството: назначение, номер, име на водача, скорост, направление, ускорение и други.

 10. ръчно и автоматично въвеждане и коригиране на точните позиции на багерните и наси­пищните пунктове на основата на позициите на подвижните средства.

 11. водене на журнал за действията на диспечерите и състоянието на системата.

 12. при необходимост - управление на маршрутизация на цифровите съобщения и ретранслацията им.

 13. индикация на зоните на радиосянка.Бордова апаратура
Мобилните средства са оборудвани със:


 1. Бордови компютър, включващ бордови микроконтролер, радиостанция в УКВ диапазона и радиомодем за предаване на данни.

 2. Антенна стойка с УКВ антена и датчик за позиция.

 3. Датчици за ниво на горивото в резервоара и за технически параметри на машината.

 4. Изнесен панел с течнокристален (LCD) дисплей, бутонна клавиатура и микрофон.
Илюстрация 5: Terex-80 с бордово оборудване


Илюстрация 6: Булдозер Комацу с монтирано оборудване

Означение на възлите на оборудването: 1. бордови микрокомпютър в кабината

 2. датчик за нивото на горивото върху резервоара

 3. GPS датчик в защитен корпус

 4. УКВ антена

 5. антенна стойкаБордови микроконтролер
Устройството е оборудвано с 32-разряден микропроцесор. Функциите на контролера са:

 1. провеждане на вградените автотестове.

 2. управление на радиомодема, радиостанцията, клавиатурата, LCD дисплея.

 3. приемане на съобщения от GPS датчика за местоположение и предаване на съобщенията към радиомодема.

 4. първична филтрация на информацията от GPS датчика.

 5. индикация на приетото назначение.

 6. индикация на приетата допълнителна текстова информация

 7. сканиране и приемане на сигнали от бутонната клавиатура - повикване за разговор, авария, прието назначение, извънредна идентификация на положението.

 8. предаване на информация за включване на оборудването в радиомрежата.

Илюстрация 7: Бордов комплектРадиомрежа
Радиостанцията в бордовия контролер може да работи на два канала. По първия радиоканал се обменят данни. По втория се осъществява връзка с диспечерската станция. Връзката може да става по заявка на диспечера или по заявка на водача в аварийни ситуации.

Свързаност към други системи за управление
Системата е свързана чрез локалната мрежа с TCP/IP протокол със системата за фирмено управление. Данните, събрани от системата, автоматично се предават в централния компютър на предприятието по локалната мрежа, при спазване на необходимите мерки за сигурност на информацията. На работните места на технолозите и ръководителите се извежда същата информация, както и при диспечера, в реално време.

Многоезичен интерфейс
Системата може да работи на български, руски, украински, турски, английски, френски и испански език. Възможна е работа на повече от един език едновременно, отделно за всеки един потребител, диспечер или оператор на машина. За всяко работно място и по всяко време може да бъде избиран език на съобщенията, командите и менютата, както и език на който да бъдат съставяни отчетите.
Създадени са повече от 50 типа отчетни документи въз основа на практическото приложение на системата в различни държави и различни по организацията на добива минни предприятия.
Специфични отчетни документи продължават да се създават и предоставят на клиентите и след предаването на системата.

Икономически ефект
Икономическият ефект от внедряването на системата се получава от:


 1. Увеличение на натоварването на техниката и водачите. По спонтанни признания на самите водачи "След въвеждането на системата започнахме да работим с един час повече (при същото работно време)".

2. Спестяване на транспортни разходи:

 • организиране на попътни превози, при който колите обслужват последователно попътно разположените товарни пунктове.

 • мигновенно пренасочване, без изчакване на намесата на диспечера, на колите при спиране на товарни или разтоварни пунктове или друга промяна в обстановката.

 • постоянен контрол върху дейноста на водачите и прецизен отчет за разходите и резултатите.
 1. Икономия на гориво и ремонтни разходи

 • подбиране на оптимално натоварване на колите за получаване на минимален специфичен разход на гориво за всяка кола и багер.

 • подбиране на маршрути, на които колите показват най-добра горивна ефективност.

 • предотвратяване на недонатоварването на колите

 • предотвратяване на претоварването на колите 1. Подобряване на качеството на полезното изкопаемо

 • усредняване на рудите и подобряване на показателите на ОФ. В партии от 1500-2000 тона (приблизително часов добив на рудника или по-малко) амплитудата на колебанията на концентрацията на полезния компонент не надвишава 10%.

 • контрол върху съдържанието на вредните компоненти или допълнителните полезни компоненти.

 • увеличение на извличането на полезното изкопаемо.

 • намаляване на загубите и обедняването чрез прецизно проследяване на позицията на багера във взривното поле.

5. Други ефекти:

 • постоянен контрол от различни работни места на ръководителите върху дейностите в рудника и прецизен отчет за разходите и резултатите.

 • повишаване на фирмената сигурност - сигурността на водачите и контрола над рудника.Сигурност и надеждност
Оборудването е разработването и изпитвано в продължение на 10 г. специално за условията на работа в открити рудници. Успешно е инсталирано и работи на самосвали от 27 до 130 тона, булдозери, багери, грейдери и челни товарачи. Предвидено е за работа в температурния диапазон -30/+55º С, повишени вибрации, прах, влага и агресивни среди. Проектния експлоатационен срок на системата е 10-12 години. Чрез системата са изпълнени общо над 3 милиона курса и са транс­портирани повече от 300 милиона тона минни маси.
Операционната система на диспечерската станция покрива изискванията за ниво на сигурност C2. Датчиците за позиция са в изпълнение за тежки условия и са напълно влаго­защитени.
Бордовото електронното оборудване е предвидено за лесен ремонт на обекта, без необходимост от специализирани инструменти и умения. Предоставят се стендове за настройка и пълна техническа документация. Конструкцията е предвидена за лесна замяната на повредените възли. Включени са вградени диагностични тестове и отдалечено наблюдение за състоянието на оборудването и радиомрежата.
Приложното програмно осигуряване се поддържа, изпробва и обновява отдалечено през интернет от страна на производителя.
Sofia - 1618, boul. Tsar Boris III - 215, fl.11

tel/fax: (+ 359 2) 8569094

mobile: 0888 517 298

e-mail: stan@noac.bizweb http://www.noac.biz

Диспечерска система за управление на рудничния транспорт /


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница