Бугарска-Србија ипа прекогранични програм приручник припрема и Имплементација пројектастраница8/15
Дата30.04.2016
Размер2.27 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


Уговор за извођење радова (Works Contracts): Уговор за извођење радова покрива извођење радова/пројектовање и извођење радова/активности које су повезане са радовима, као што су:


 • Припрема градилишта;

 • Изградња комплетних објеката или њихових делова;

 • грађевински инжењеринг;

 • Постављање инсталација;

 • Завршни радови;

 • Изнајмљивање опреме за изградњу и рушење

Појам "радови" укључује исход изградње или грађевинских радова као целине која је довољна да испуни економску и техничку функцију.


Табела № 6.: Практични изазови за набавку радова


ИЗАЗОВИ

ПРЕПОРУКЕ

Припрема тендерске документације

Лош квалитет тендерског досијеа – ризик неуспеле испоруке: Лоши описи количине радова у предмеру и предрачуну и осталој тендерској документацији могу резултирати неуспелом испоруком. У случају неразумевања између Наручиоца и извођача, извођач може да не испоручи оно што је очекивано.

Наручилац треба да се постара да тендерска документација буде довољно прецизна да гарантује пуну и безусловну испоруку очекиваних резултата.

Доступност пратеће документације –грађевинске дозволе: У случају да грађевинске дозволе и остала документација нису доступне у време потписивања уговора, постоји ризик неуспелог уговора.

Одобрени детаљни грађевински пројекат који укључује потребне сагласности/грађевинску дозволу, предмер/предрачун , цртеже, објашњења је саставни део пројектног предлога, односно касније Уговора о субвенцији за реализацију пројеката у оквиру IPA CBC BG SR. Документација која је доступна и која се понуђачима ставља на увид наводи се у одељку 5 тендерског досијеа за радове.

Процес селекције

Мањак довољног броја квалитетних/ компатибилних понуда: Наручилац се може суочити са изазовом да не добије довољан број квалитетних или компатибилних понуда. Таква ситуација може бити изазвана једним од следећих разлога: мањак способности позваних понуђача, превише рестриктивне мере за тражене услуге, ограничена публикација тендера.

Наручилац треба да позове компетентне компаније са одговарајућим капацитетом и да оправда свој избор. Наручилац треба да организује подршку и савет свим понуђачима у процесу. Састанци појашњена се препоручују на комплексним тендерима. Наручилац треба да изради листу често постављаних питања и преда је свим понуђачима. Наручилац треба да се постара да тендери не буду превише рестриктивни. Наручилац треба да обезбеди широку публикацију тендера (у случају отворених процедура). У случају конкурентне преговарачке процедуре,већи број потенцијалних понуђача од минимум 3 може бити позван.

Имплементација уговора

Квалитет и надзор: Извођач може заказати у испоруци радова планираног квалитета.

Наручилац треба да постави компетентног надзорног инжењера како би надгледао имплементацију уговора о радовима. Од стране управних органа може се ангажовати независни експерт да надгледа имплементацију уговора о радовима. Глави доказ за изведене радове је употребна дозвола издата у складу са националним законодавством у времену трајања пројекта. Уколико квалитет изведених радова није задовољавајући и надлежни орган неизда употребну дозволу у року трајања пројекта трошкови настали за реализацију радова се сматрају неоправданим од стране ЕУ.

Рокови за имплементацију. Извођач може заказати у извршењу радова у оквиру планираних временских рокова.

Тајминг уговора о радовима се треба пажљиво планирати. Потенцијална кашњења, нпр због сезонске природе радова, треба да се узму у обзир и да се планирају казнене одредбе у тендерској документацији.

Додатни радови: Извођач може, због неочекиване ситуације, да имплементира додатне радове оним радовима који су планирани у тендерској документацији.

Наручилац треба да утврди планирање 10% резерви у припреми финансијских понуда у случају набавки преко предмера и предрачуна. Коришћење резервних средстава је повезано са одобрењем и накнадних радова од МА преко промене уговора о субвенцији. Ово је компликовано и захтева доста времена те се препоручује се набавка радова у укупном износу где нису предвиђени накнадни радови.

Финансијске гаранције: У случају већих и комплекснијих уговора, постоје одређени финансијски ризици за Наручиоца. У случају неуспеле испоруке, Наручилац може да се суочи са могућношћу враћања већ уплаћених средстава.

Наручилац треба да усвоји и прилагоди распоред плаћања комплексности и величини уговора. У случају значајних претплата, може се захтевати финансијска гаранција од извођача.

2.3. Секундарне набавке на пројекту


Секундарне набавке на пројектима спроводе се по стриктно одређеним правилима и процедурама. Правила помажу да се обезбеди да се одаберу одговарајуће квалификовани под-уговарачи без предрасуда и да је постигнута најбоља вредност за новац, уз пуну транспарентност која одговара коришћењу јавних фондова. Приликом дефинисања врсте правила која ће се применити важни су следећи кључни елементи:

 • Финансијски прагови: финансијски прагови одређују која процедура треба да се примени. Прагови одређују границе између процедура једне понуде, лицитационе и отворене процедуре, у зависности од типа уговора.

 • Процедура: различите процедуре се примењују у зависности од величине уговора. Неке од процедура могу да буду закључене на основу једне понуде, док друге захтевају отворену публикацију/објављивање и самим тим упоређивање неколико компетитивних понуда.

 • Употреба докумената стандардног формата: да би се омогућило упоређивање и контрола PRAG пружа велики број стандардизованих докумената, који покривају сваки корак у процедури. Они су обавезни за употребу да би поједноставили и унифицирали тендерске досијее у Програму и они пружају довољну основу за припрему тендерске документације.

 • Евалуациона процедура: евалуациона процедура (оцењивање пријава) у великој мери зависи од врсте уговора. Разлике се утврђују критеријумима селекције. У неким случајевима цена је искључив критеријум селекције а у другим случајевима селекција се заснива на комбинацији цене и техничког квалитета понуда.

Правила за примењивање стандардних процедура набавке приказана су у табели № 7.: Она су подељена између оних за услуге (нпр. обуке, студије, пружање знања), набавке-робе (тј. опрему и материјале) и радове (тј. инфраструктуру и друге инжењерске радове). Када је једном додељено одобрење за план набавке, корисници могу да наставе са тендерима и уговарањима уз праћење ових стандардних процедура. Прагови дати у табели 5. су базирани на максималном буџету за уговор који је у питању. Без обзира на то која процедура је коришћена, корисници морају да се побрину да се поштују сви основни принципи (укључујући критеријуме квалификованости, искључења и селекције). Критеријуми селекције се разликују међу различитим врстама уговора:
 1. Уговори о услугама. Понуди која пружа најбољу вредност за новац је додељен уговор. Обично се користи однос 20% цене и 80% техничког квалитета.

 2. Уговори о набавкама роба/материјала. Уговор ће бити додељен најјефтинијој технички усаглашеној понуди.

 3. Уговори о радовима. Уговор ће бити додељен најјефтинијој технички усаглашеној понуди.

Табела №7.: Прагови под-тендерских процедураУслуге (Service)

≥€ 300 000

Интернационални ограничени тендерски поступак/ International restricted tender procedure< € 300 000 али > € 20 000

- Оквирни уговори поступак/ Framework contracts

или

- Конкурентни преговарачки поступак/ Competitive negotiated procedure≤€ 20 000

Појединачни тендер/ Single tender12Набавка роба (Supply)

≥€ 300 000

Интернационални отворени тендерски поступак/ International open tender procedure< € 300 000 али ≥€ 100 000

- Локални отворени тендерски поступак/ Local open tender procedure

- Оквирни уговори поступак/ Framework contracts


< € 100 000 али > € 20 000

-Конкурентни преговарачки поступак/ Competitive negotiated procedure

- Оквирни уговори поступак/ Framework contracts


Радови (Works)

≥€ 5 000 000

- Интернационални отворени тендерски поступак/ International open tender procedure

или

- Интернационални ограничени тендерски поступак/ International restricted tender procedure< € 5 000 000 али ≥€ 300 000

Локални отворени тендерски поступак/ Local open tender procedure< € 300 000 али > € 20 000

Конкурентни преговарачки поступак/ Competitive negotiated procedure
2.3.1. Појединачни тендер /Single tender/

појединачни тендери се односе на уговоре о услугама, набавка роба и радовима. У оквиру појединачне тендерске процедуре, Корисник (у својој улози Наручиоца - Уговарачког тела) позива кандидате да предају понуду. Понуде се обично подносе уз коришћење поједностављених тендерских докумената. На крају поступка Уговарачко тело проверава да ли једина понуда одговара захтевима у случају услуга, или да ли је технички усаглашена у случају набавке роба и радова. Чак и у поступцима заснованим на појединачном тендеру, препоручује се да корисник-наручиоц користи тендерску документацију. Тендерска документа би требало да описују у довољно детаља поступке и очекивања од учесника на тендеру. Иако је једна понуда процедурално довољна, кориснику гранта, односно Наручиоцу се строго препоручује да сакупи више од једне понуде како би то изгледало финансијски и технички исправно. Такође потребно је да набави јасне информације о реалним тржишним ценама и да обезбеди да принципи транспарентности. Поред тога, корисник има обавезу да строго посматра принцип најбоље вредности за новац (посебно се примењује у набавци процедура мале вредности) и да предузме све неопходне мере (нпр. Интернет претрагу, поређење са упоредивим уговорима, итд.). Специфични захтеви у погледу појединачних тендера:


 • Публиковање (објављивање) тендера: У случају тендера базираних на појединачној понуди, не захтева се објављивање, већ се позив за учешће на тендеру са тендерским пакетом доставља на најмање три понуђача.

 • Време подношење тендера: Појединачни тендер треба да се поднесе у року од 15 дана. Рок почиње да тече од наредног дана када је тендер достављен понуђачу. Практично ако је понуђачу позив за учешће на тендеру са тендерским пакетом достављен 01/01/2014, крајњи рок за пријем тендерских понуда је 16/01/2014. Рок може бити дужи од 15 дана никако краћи. Ови услови се наводе експлицитно у инструкцијама за понуђаче.

 • Набавка роба/услуга испод 2 500 ЕУР: У случају износа услуге/набавке роба до 2 500 ЕУР и немогућности да се ова ставка веже са неком другом позицијом у буџету пројекта због своје специфичности, није обавезно спровести тендерску процедуре и сакупити понуде. Међутим неопходно је истраживање тржишта и доказивање зашто је баш тај понуђач изабран. Истраживање тржишта се спроводи преко поруџбенице која треба да садржи све релевантне информације типа шта се набавља, количине, техничке описе и сл.


Појединачне тендерске процедуре за уговоре о услугама: тендерска документација укључује сет документа. тендерски документи за услуге се могу наћи на интернет адреси http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?group=B

Корисник у улози Наручиоца треба да припреми припремити тендерски досије који садржи:Обавештење о уговору

Contract notice

Инструкције за понуђаче

Instructions to tenderers

Општи и специјални услови за уговоре о услугама

Special and General Conditions for service contracts

Пројектни задатак

Terms of Reference

Организација и методологија

Organisation and Methodology

Главни експерти (укључујући обрасце за кратак преглед главних експерата и њихових биографија/референци

Key experts (including templates for the summary list of key experts and their CVs) /

Референце понуђача

References

Буџет

Budget

Формулари и други битни документи (Формулар за подношење понуда,итд. у зависности од специјалних потреба)

Forms and other relevant documents (Tender submission form, etc, depending on the specific needs)

Извештај о преговарању у коме се користи образац Анекса 10б;

Negotiation report using the template of Annex 10b;

Национални орган Србије (NA) за водеће партнере и партнере из Србије припремио је тендерске пакете који требају да корисницима олашкају припрему документације за спровођење јавних набавки по PRAG процедурама. Стандарди тендерски пакет за појединачну тендерску процедуру садржи следећи сет докумената:


A. Instructions to tenderers

Инструкције за понуђаче

B. Draft Contract Agreement and Special Conditions with annexes:

Општи и специјални услови за уговор о услугама са пратећим анексима.

I. General Conditions for service contracts

Општи услови за уговор о услугама

II. Terms of Reference

Пројектни задатак (ToR) је кључни документ у тендерском досијеу за Уговоре о услугама. Он описује детаље задатака по ставкама. Захтевана средства обухватају одређени тип и број експерата и било које друге доприносе (материјале). Очекивани учинак описује резултате и исходе уговора. Оба аспекта треба да буду покривена довољно детаљно како би се избегли проблеми у току имплементације (неиспоручивање услуга или резултата). Документ о пројектном задатку се може израдити на основу стандардног документа који се може наћи на већ горе наведеој веб страници (Aneks B8).

III. Organisation and Methodology

Организацију и методологију

IV. Key experts

Главни експерти (укључујући обрасце за кратак преглед главних експерата и њихових биографија/референци). У случају једноставних уговора као што су услуге превоза, услуге штампања и слично, захтев за подношење биографија главних експерата се може заменити “референцама извођача у сличним задацима”. У том случају треба да се обезбеди табела формата, а тендерски документи треба да буду модификовани у складу са тим.

V. Budget

Буџет- Финансијска понуда (запечаћена у засебној коверти)

VI. Forms and other relevant documents

Формулари и други битни документи

C. Other information:

Остале информације

I. List of entities invited to submit a tender

Листа позваних учесника на тендеру

II. Evaluation Report

Евалуациони извештај

D. Tender submission form including Sworn statement

Формулар за подношење понуда. Формулар за подношење тендера, укључује изјаву под заклетвом учесника на тендеру и изјаве о доступности и ексклузивности свих предложених стручњака и копије правне регистрације учесника на тендеру. У случају авансних уплата саставни део тендерског пакета и формулара за пријаву су и гаранције.Појединачни тендерски поступци за уговоре о набавкама робе: тендерска документација за набавку роба укључује сет документа који се могу наћи на интернет адреси http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?group=C
Посебна пажња приликом израде тендерског досијеа се обраћа на одређивању минимум информација које су неопходне како би се приступило оцењивању примљених тендерских пријава. У случају процедура појединачних тендера, од понуђача се треба захтевати следећи минимум докумената:


Техничка понуда,

Technical offer,

Финансијска понуда,

Financial offer,

Копија легалне регистрације понуђача,

Copy of legal registration of the tenderer,

Формулари и други битни документи (нпр. изјава Понуђача, Изјава под заклетвом).

Forms and other relevant documents (e.g. Tenderer’s declaration, Sworn statement),

Изјава о гаранцији,

Warranty statement,

Доказ о пореклу.

Proof of origin.

Стандарди тендерски пакет за појединачну тендерску процедуру за партнере из Србије за набавку роба садржи следећи сет докумената:
A.

Instructions to tenderers

Инструкције за понуђаче

B.

Draft contract and special conditions, including annexes

Општи и специјални услови за уговор о испоруци роба са пратећим анексима.

-

Draft contract

Уговор о испоруци роба-нацрт

-

Special conditions

специјални услови за уговор о испоруци роба

-

Annex i: general conditions

Општи услови за уговор о испоруци роба

-

Annex ii +iii: technical specifications + technical offer

Техничка спецификација + Техничка понуда

Техничка спецификација је главни документ у тендерском досијеу о снабдевању робама. Она описује све детаље робе која треба да буде испоручена. Очекивани излази, број и специфичности опреме треба да буду прецизно описани како би се избегла могућност неиспоручивања. Техничке спецификације треба да се израде на основу стандардног документа који се може наћи на горе наведеној веб страници (Anneks C4).-

Annex iv: budget breakdown (model financial offer)

Финансијска понуда

-

Annex v: forms and other relevant documents

Формулари и други битни документи

C.

Further information

Остале информације

-

List of entities invited to submit a tender

Листа позваних учесника на тендеру

-

Evaluation report

Евалуациони извештај

D.

Tender form for a supply contract including Sworn statement (To be submitted by the tenderer according to the template provided)

Формулар за подношење понуда. Формулар за подношење тендера, укључује изјаву под заклетвом учесника на тендеру , копије правне регистрације учесника на тендеру Изјава о гаранцији и Доказ о пореклу робе. У случају авансних уплата саставни део тендерског пакета и формулара за пријаву су и гаранције.


Појединачни тендерски поступци за уговоре о радовима: тендерска документација за радове укључује сет документа који се могу наћи на Интернет адреси http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?group=D
Посебна пажња приликом израде тендерског досијеа се обраћа на одређивању минимум информација које су неопходне како би се приступило оцењивању примљених тендерских пријава. Предмер и предрачун/The Bill of quantities/13 или Техничке спецификације/ Technical specifications/14 , базирани су на стандардном формату и доступни на горе наведеној веб страници. То је главни документ у тендерском досијеу. Он описује све детаље радова који треба да се имплементирају и робе/материјале које требају да се набаве/испоруче. Наручилац треба да припреми детаљан опис пре тендерске процедуре како би се избегла потенцијална неиспорука у фази имплементације. Графички прилози (скице и цртежи) су детаљна графичка презентација актуелне ситуације на месту извођења радова и очекиваних радова. Њихов дизајн је у слободном формату, у складу са уобичајном праксом за грађевинске или инжињерске пројекте.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница