Бугарска-Србија ипа прекогранични програм приручник припрема и Имплементација пројектастраница7/15
Дата30.04.2016
Размер2.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15


у току трајања имплементације пројекта PRAG може бити промењен / допуњен. У случају суштинских измена у правилима и процедурама PRAG-а, MA ће релевантне измене публиковати у PIM-у. Међутим, корисници су у обавези да будно мотре на најновију верзију PRAG-а и да примењују важеће процедуре и анексе. У случају измена правила/анекса PRAG-а, за набавке које су публиковане-објављене пре него што нова верзија ступи на снагу примењују се правила одређена претходним PRAG-ом. Основни принцип који регулише доделу уговора је тендерско надметање. Тендерско надметање треба да осигура транспарентност процеса, пропорционалност, једнак третман, не-дискриминацију уз постизање жељеног квалитета услуга/роба/радова по најбољој могућој цени. Постоји неколико различитих под-тендерских процедура набавке, и свака дозвољава различит степен надметања. Детаљне процедуре за сваки тип и величину уговора су дате у поглављу 3 овог одељка. Основни принципи, под-тендерске процедуре и правила се примењују на набавке од стране свих партнера на пројекту. У случају непоштовања правила набавке, трошак повезан са процесима који су у питању није прихватљив за ЕУ финансирање. Да би обавио ефикасно управљање и контролу над процесом набавке спроведеним од стране корисника на Програму, МА захтева ваљану припрему плана набавке од стране корисника након потписивања Уговора о субвенцији.
2.1. Основна правила
Националност: Без предрасуда на специфичност сваког основног правног акта који садржи одредбе подобности применљиве на сваки инструмент (програм), учествовање у процедурама набавке и додељивања средстава је отворено под једнаким условима за сва физичка лица која су држављани и правна лица одређена у тачки 2.3.1 у PRAG-а9.
Порекло робе: Све врсте роба и материјали који су купљени у оквиру уговора финансираног од стране ЕУ морају водити порекло из ЕУ или квалификоване земље. За више детаља погледајте тачку 2.3.1 у PRAG-а и Анекс A2 PRAG-а10. Понуђачи морају навести порекло робе/материјала у својим тендерима. За набавку робе/материјала чија је појединачна вредност изнад 5000 ЕУР понуђач мора кориснику предати доказ о пореклу робе/материјала (опрема, возила . . .).

Прихватљив доказ је уверење (certificate of origin) које издаје надлежно тело (нпр. Трговинска Комора). Уколико је појединачна вредност мања од 5000 ЕУР, захтева се од понуђача да приложи само декларацију о пореклу (Statement of Origin). Наведени докази се достављају уз прелиминарни пријем (Provisional Acceptance Certificate), односно. најкасније до тренутка издавања прва фактура. Правило се односи на материја/комплете за извођења радова. У случају машина/опреме које добављач користи за тестирање и инсталирање набављене робе или опрема коју извођач радова користи за изградњу објеката, не подлијежу правилу о пореклу, осим ако у уговору другачије није наведено. Ово се првенствено односи на машине/опрему која по истеку уговора прелази у власништво уговарача-корисника. ИТ опрема коју консултант користи нпр. за израду студије мора поштовати правило о пореклу једино ако је у уговору о пружању услуга назначено да се та опрема мора предати уговарачу по истеку уговора о пружању услуга.


Основ за искључење: Кандидати или учесници на тендеру ће бити искључени из учествовања у процедурама набавке ако не испуне један од услова који су наведену у тачки 2.3.3 у PRAG-а.
Етичке одредбе: Било који покушај од стране кандидата, апликанта или учесника на тендеру да добије поверљиве информације, уђе у незаконите споразуме са конкурентима или да утиче на комисију за избор или на уговарача током процеса проучавања, појашњавања, оцењивања и упоређивања тендера и пријава ће водити до одбијања његове кандидатуре, предлога или тендера. За више детаља погледајте тачку 2.4.1 у PRAG-а.
Административне и финансијске казне: Без предрасуда о примени казни изложених у уговору, кандидати, учесници на тендеру, апликанти и извођачи радова који су дали лажне изјаве, направили значајне грешке или починили неправилности и превару, или су нађени у озбиљном кршењу њихових уговорних обавеза могу бити искључени из свих уговора и додела средстава финансираних од стране ЕУ на највише пет година од датума када је установљен прекршај. То се временско раздобље може продужити на 10 година у случају поновљене повреде унутар пет година од горе споменутог датума. Понуђачи који су дали лажне изјаве, починили озбиљније погрешке или неправилности и преваре, могу сносити финансијске казне у износу од 2% до 10% укупне процењене вредности додељеног уговора. За више детаља погледајте тачку 2.3.4 PRAG-а.
Видљивост: Понуђачи/извођачи услуга, набавке роба/материјала и радова морају да предузму неопходне мере да би осигурали видљивост финансирања или кофинансирања од стране ЕУ. Такве мере морају бити у складу са применљивим правилима о спољашњим активностима која су донесена и издата од стране Комисије. Ова правила су постављена у Приручнику за комуникацију и видљивост за спољашње активности ЕУ који је доступан на EuropeAid11.
Сукоб интереса: Сукоб интереса се јавља када је непристрасно и објективно обављање функција уговарача, или однос према принципима конкуренције, не-дискриминације или једнакости третмана према кандидатима/учесницима на тендеру/апликантима/извођачима радова у вези са процедуром доделе или уговором, угрожено из разлога који укључују породицу, емотивни живот, политичку или националну склоност, економски интерес или било који други заједнички интерес са корисником програма које финансира ЕУ. За више детаља погледајте тачку 2.3.6 PRAG-а.

Остале суштинске тачке: Принципи доделе: Све доделе под-уговора морају да поштују принципе транспарентности, пропорционалности, једнаког третмана и не-дискриминације. Нема ретроактивности након истека под-уговора. Сматра се да под-уговори ступају на снагу од датума потписа последњег потписника. Под-уговори не могу бити модификовани након овог истека. Вођење евиденције: Писани подаци целокупне под-тендерске процедуре морају бити сачувани од стране водећег партнера и партнера у складу са политиком архивирања. Минимум чувања је тендерске и финансијске документације 7 година. У том периоду ЕУ може да спроведе независну ревизију и проведу спроведених поступака и документације. Доступност фондова: пре почетка било које под-тендерске процедуре, средства морају бити доступна. Ако постоји процедура за реалокацију буџета између буџетских линија које су предмет под-тендерске процедуре (одељак 7 Реалокација буџета између буџетских линија и Модификација уговора о субвенцији) одговарајућа под-тендерска процедура мора да буде започета након одобрења реалокације и ревидираног плана набавке. За више детаља погледајте тачку 2.3.6 PRAG-a. Заштита животне средине: Не доводећи у питање начела која уређују доделу уговора потребно је узети у обзир питања заштите животне средине кад год је то могуће. То, на пример, може значити еколошке услове реализације посла/смернице/спецификације. На пример ако једна врста производа се сматра еколошки прихватљивом у односу на друге ( монитор истих техничких перфоманси и цене али са мањом потрошњом електричне енергије) она би требала бити изабрана, под условом такав избор не доводи до смањења конкуренције. Приступ за особе са инвалидитетом: Све услуге, потрошни материјал и радови које се односе на добра, услуге и инфраструктуру која је намењена за коришћење особама, мора у својим техничким спецификацијама укључивати приступност особама са инвалидитетом поштујући приступ „за све“ (у техничкој спецификацији могу се навести национални / Европске или међународни стандарде о приступачности и национална легислатива која то подржава).
2.2. Типови под-уговора

Правила за примену секундарних набавки на пројектима у директној су вези са врстом уговора који зависе од природе набавке. Генерално постоји набавка услуга Service (нпр. техничка помоћ, образовање, пружање know-how-а и оспособљавање), набавка робе - Supply (нпр. опрема и материјал) и извођење радова Works (нпр. инфраструктурни радови и инжењерски радови).


Уговори о услугама (Service contracts): ИПА уговори у контексту EC Спољне помоћи укључују специфичну подршку за набавку услуга у вези студија или техничку помоћ/подршку. Уговори о услугама у вези студија обухватају студије за идентификацију и припрему пројеката, студије изводљивости, економске и маркетинг студије, техничке студије, евалуације и ревизије. Техничка и економска подршка обухватају набавку екстерних вештина на тржишту. Уговори о техничкој помоћи се користе тамо где је испоручилац услуга позван да одигра саветодавну улогу, управља пројектом или надгледа пројекат, или обезбеди експерте који су предвиђени уговором. Техничка подршка такође може да покрива други (једноставнији) тип услуга као што су превод, дизајн и штампање, услуге транспорта, промоције у медијима и организацију догађаја. Генерално, уговор о услугама се може закључити на два различита начина:


  • Укупна цена (Global price)- где се дефинише предвиђени учинак. Услуга ће бити исплаћена на основу испоруке предвиђеног учинка. Примери уговора на основу укупне цене су уговори о услугама за студије, евалуације, ревизије, организације догађаја као што су конференције, обуке, итд. У оваквом уговору увек се одређује учинак који је мерљив и доказив. Испоручилац услуге мора да обезбеди резултате.

  • Надокнада по јединци (Fee-based) где је учинак непредвидив или где је немогуће унапред одредити количину рада у циљу постизања одређеног учинка. Према томе, економичније је платити услуге на основу њиховог извршавања у току времена. Примери уговора заснованих на надокнадама су уговори о услугама за супервизију пројекта, техничку помоћ кроз фасилитацију процеса више заинтересованих страна (у зависности од комплексности околине), итд.

У табели № 4 приказани су неки практични изазови у управљању и надзору процедура уговора о услугама.


Табела № 4.: Практични изазови у набавкама услуга

ИЗАЗОВИ

ПРЕПОРУКЕ

Припрема тендерске документације

Лош квалитет Пројектног задатка (ТоР) – ризик неуспеле испоруке: ТоР документ треба да прецизира све детаље тражених услуга. Ако то није случај, може доћи до неслагања између Наручиоца и извођача тако да извођач одбије да испоручи очекиване услуге.

Наручилац треба да прецизира све детаље о очекиваним услугама. Посебна пажња се треба посветити захтеваном улагању средстава и очекиваним резултатима. Документа о пројектном задатку (ТоР) треба да се провере.
Наручилац може ангажовати независног експерта да добије друго мишљење.

Рестриктивни услови: ТоР може садржати рестриктивне услове, формулације које могу ограничити фер конкуренцију. Рестриктивни услови се манифестују у опису захтева за главне експерте. Такви примери су упућивања на уске квалификације или одређене вештине.

ТоР документи треба да се детаљно провере нарочито у делу о захтевима за експерте. Формулације треба да буду довољно конкретне да повећају утицај уговора, али не треба да буду рестриктивне. Упућивање на веома одређена и уска искуства или квалификације би требало избегавати.

Цепање уговора: Да би се избегла примена конкурентне преговарачке или отворене процедуре, корисници могу одлучити да поцепају уговор на неколико дела. Цепање уговора који садрже услуге сличне природе није дозвољено.

План набавке корисника би требало да буде пажљиво припремљен. Услуге сличне природе би требало да буду понуђене у оквиру једне процедуре. Формулација “сличне природе” се односи на услуге које може да обезбеди један извођач. Ако се ситуација на тржишту промени у току имплементације пројекта тако да се планиране услуге набављају кроз више тендера, сада оне могу да се набаве кроз једну тендерску процедуре (нпр. Исти добављач може обезбедити све услуге), план набавке се мора променити посебно ако сума планираних процедура превазилази границу за вишу процедуру.

Процес селекције

Мањак довољног броја квалитетних/ компатибилних понуда: Наручилац се може суочити са изазовом да не добије довољан број квалитетних или компатибилних понуда. Таква ситуација може бити изазвана једним од следећих разлога: мањак способности позваних понуђача, превише рестриктивне мере за тражене услуге, ограничена публикација тендера

Наручилац треба да позове компетентне компаније са одговарајућим капацитетом и да оправда свој избор. Наручилац треба да организује подршку и савет свим понуђачима у процесу набавке. Састанци појашњавања (Clarification meetings) се препоручују
на комплексним тендерима. Наручилац
треба да изради листу често постављаних питања и преда је свим понуђачима. Наручилац треба да се постара да тендери не буду превише рестриктивни. Наручилац треба да обезбеди широку публикацију тендера (у случају отворених процедура). У случају конкурентне преговарачке процедуре, већи број потенцијалних понуђача од минимум 3 може бити позван.

Имплементација уговора

Замена експерата: Извођач може одлучити да предложи замену (убрзо) након потписивања уговора.

Замена експерата се може дозволити само у изузетним случајевима. Ово подразумева израду додатка/анекса на основи уговор о услугама. Замењени експерти морају бити у складу са захтевима ТоР и бар треба да одговарају ако не премашују квалификације и вештине оригиналних експерата.

Финансијске гаранције: У случају већих и комплекснијих уговора, постоје одређени финансијски ризици за Наручиоца. У случају неуспеле испоруке, Наручилац може да се суочи са могућношћу враћања већ уплаћених средстава.

Наручилац треба да усвоји и прилагоди распоред плаћања комплексности и величини уговора. У случају значајних претплата, може се захтевати финансијска гаранција од извођача.


Уговори о роби (Supply contracts): Уговори о снабдевању робама покривају куповину, лизинг, закуп са или без опције за куповину, производа. Овај уговор покрива складиштење, тестирање, инсталацију монтажу и обуку за употребу производа (робе). Одређене одредбе и изазови код куповине роба зависе од типа и обима опреме. Опрема може бити подељена у две опште категорије. Прва категорија укључује мање сложену опрему која се често купује у оквиру суфинансирајућих уговора ЕУ, на пример: компјутерска опрема, возила, аудио-визуелна опрема. Друга категорија је широки спектар комплексне професионалне опреме, на пример: лабораторијска опрема, метеоролошки сензори, опрема за нуклеарну безбедност или слично.
Табела № 5.: Практични изазови у набавкама роба


ИЗАЗОВИ

ПРЕПОРУКЕ

Припрема тендерске документације

Лош квалитет техничких спецификација – ризик неуспеле испоруке: Ако су лоше припремљене, техничке спецификације могу имати за резултат неуспелу испоруку планираних роба. У случају неспоразума између Наручиоца и извођача, извођач може одбити да испоручи очекиване количине робе.

Наручилац треба да посвети посебну пажњу припреми техничких спецификација. Оне морају бити довољно детаљне у опису количина и тачних спецификација тражене робе. Да би се избегла испорука застареле робе, Наручилац посебно мора бити пажљив у формулисању спецификација за компјутерску и електронску робу. Независни технички експерт се може консултовати у току процеса.

Рестриктивни услови: Увођењем превише рестриктивних услова, Наручилац може ограничити конкуренцију.

Посебна пажња се треба посветити
техничким спецификацијама како би се избегли рестриктивни услови. Било које спомињање одређеног бренда или произвођача или комерцијалног назива производа је строго забрањено. Управни органи могу консултовати независног техничког експерта у току процеса.

Цепање уговора: Да би се избегла примена конкурентне преговарачке или отворене процедуре, корисници гранта могу одлучити да поцепају уговор на неколико делова. Цепање уговора који садрже залихе сличне природе није дозвољено. план набавке је предмет ревизије од стране JTS-a.

План набавке корисника би требало да буде пажљиво припремљен. Услуге сличне природе би требало да буду понуђене у оквиру једне процедуре. Формулација "сличне природе" се односи на услуге које може да обезбеди један извођач (нпр. компјутерска опрема, намештај, лабораторијска опрема, итд). Ако се ситуација на тржишту промени у току имплементације пројекта тако да се планиране услуге набављају кроз више тендера, сада оне могу да се набаве кроз једну тендерску процедуре (нпр. исти добављач може обезбедити све услуге), план набавке корисника се мора променити посебно када сума планираних процедура превазилази границу за вишу процедуру.

Процес селекције

Мањак довољног броја квалитетних/ компатибилних понуда: Наручилац се може суочити са изазовом да не добије довољан број квалитетних или компатибилних понуда. Таква ситуација може бити изазвана једним од следећих разлога: мањак способности позваних понуђача, превише рестриктивне мере за тражене услуге, ограничена публикација тендера.

Наручилац треба да позове компетентне компаније са одговарајућим капацитетом и да оправда свој избор. Наручилац треба да организује подршку и савет свим понуђачима у процесу. Састанци појашњена се препоручују

на комплексним тендерима. Наручилац треба да изради листу често постављаних питања и преда је свим понуђачима. Наручилац треба да се постара да тендери не буду превише рестриктивни.Наручилац треба да обезбеди широку публикацију тендера (у случају отворених процедура). У случају конкурентне преговарачке процедуре, већи број потенцијалних понуђача од минимум 3 може бити позван.

Имплементација уговора

Квалитет достављене робе: Извођач може заказати у испоруци робе у оном квалитету који је утврђен техничким спецификацијама.

Наручилац мора пажљиво проверити робу након испоруке. Спецификације робе морају се тачно поклапати са оним техничким спецификацијама из тендерског досијеа.

Рокови испоруке: Извођач може заказати у испоруци робе у оквиру временског рока одређеног понудом.

Наручилац мора испланирати казне за касну испоруку у тендерској документацији ( Специјалне одредбе уговора о испоруци роба).

Гаранције и пост-продајне услуге: Извођач може заказати у испоруци пост-продајне услуге, било које друге услуге из уговора о снабдевању робама (нпр.инсталација или обука) или у реализацији гаранције у случају неуспеле робе.

Наручилац треба да пажљиво планира не само спецификације робе него и било које услуге које имају везе са робом. Ово подразумева пратеће услуге као што су инсталирање или обука или уобичајене пост-продајне услуге. Захтеване гаранције,резервни делови и слично треба да буду прецизно описани у тендерској документацији. Наручилац треба да испланира казне у случају неуспеле испоруке робе.

Порекло залиха: Може се десити да извођач нема уверење о пореклу набављене робе (certificate of origin/ Statement of Origin).

Не-поседовање уверења о пореклу робе може резултирати не признавању трошкова од стране ЕУ. Корисник гранта треба да набави уверење пре привременог прихватања робе.

Финансијске гаранције: У случају већих и комплекснијих уговора, постоје одређени финансијски ризици за Наручиоца. У случају неуспеле испоруке, Наручилац може да се суочи са могућношћу враћања већ уплаћених средстава.

Наручилац треба да усвоји и прилагоди распоред плаћања комплексности и величини уговора. У случају значајних претплата, може се захтевати финансијска гаранција од извођача.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница