Бугарска-Србија ипа прекогранични програм приручник припрема и Имплементација пројектастраница6/15
Дата30.04.2016
Размер2.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

6.). Изјаве о партнерству и о ко-финансирањуPARTNERSHIP AND CO-FINANCING STATEMENT

 

(Project Acronym) (Пројекат Акроним)
In the case of approval of the above mentioned project, applying for assistance from the IPA

CBC Programme Bulgaria-Republic of Serbia we hereby declare that / У случају одобрења овог пројекта, подношења захтева за помоћ из ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Република Србија се изјављујем да
(Name of Institution)/ (Назив институције)
listed as PP 1 / LP in Table 1 of the Application form - Part 3,

has examined and agreed on his tasks and activities described in the Application form - Part 2,

undertakes to comply with the principles of good partnership practice and to provide/ наведен као PP 1 / LP у табели 1 и Образац пријаве - део 3, је прегледао и слођио се са својим задацима и активности описаним у Пријавном формулару - Део 2, и обавезује да у складу са принципима добре партнерске праксе и да се обезбеди

EUR

0.00

as own contribution and/or other sources to the IPA CBC project budget./ као свој допринос и / или других извора ИПА буџета пројекта.
We furthermore confirm that any project expenditure related to the above mentioned project will not be funded by any other EU programme. Потврђујемо да сви пројекати трошкови везаних за горе наведени пројекат неће бити финансирана од других страна било ког другог програма ЕУ.
 
(Name of the legal representative of the Project Partner)
 (Назив правног заступника пројекта партнера)

(Position)
 Позиција
(Date)
Датум

(Signature)
(Official Stamp of Project Partner)
(Потпис)

("Службени печат пројекта партнера)
Изјаве о партнерству и о ко-финансирању попуњава се делимично аутоматски. После штампања пројекта ова изјава мора бити потписана и печатирана од стране партнера. Партнерима из Бугарске у делу где се наводи финансијско учешће треба да стоји ЕУР 0.00 јер њихов допринос покрива Република Бугарска.iv Имплементација пројеката
1. Почетне активности и постављање пројекта
Након потписивања Уговора о субвенцији, може почети имплементација пројекта. Период имплементације пројекта, утврђен датумом почетка, је експлицитно наглашен у Уговору о субвенцији. Прва фаза (почетна фаза) је од нарочите важности јер може да утиче на цео процес имплементације: одлагања настала у овој фази са тешкоћом ће моћи касније да се надокнаде.
Систем унутрашњег управљања: Корисници би требало да организују ток рада на најбољи могући начин како би сваки корак имплементације пројекта био јасан и предвидив. У том погледу правила унутрашњег управљања треба да буду усвојена од стране партнера, уз наглашавање принципа доброг управљања.
Временски распоред: Временски распоред пројекта би требало да се развије до детаља, а структура/е за имплементацију пројекта би требало да се јасно дефинише. Уколико има потребе за изменама, требало би контактирати JTS. У почетној фази пројекта најчешће се измене односе на промену чланова пројектног тима. Промена се врши по стриктно одређеној процедури (више детаља у одељку VII овог приручника).
Авансно плаћање: Након потписивања Уговора о субвенцији, водећи партнер LP може затражити авансно плаћање у износу од 20% од укупног износа уговора. Како би добио авансну исплату, LP мора послати захтев за авансну исплату. Захтев се подноси на прописаном обрасцу (Annex 6 Request for payment) уз пропратно писмо које се предаје на писарници Министарства регионалног развоја и јавних радова Бугарске. Водећи партнер LP има обавезу да након закључивања Уговора о субвенцији сакупи планове набавке (са информацијом о под-тендерским процедурама које би требало набавити у току имплементације уговора укључујући и набавке услуга/роба са вредношћу испод 2500 ЕУР) од стране свих партнера на пројекту и да резимира информације у обрасцу Пројектном плану набавке - PPP (Annex 2 Project procurement plan for subsidy contracts). У току припреме PPP, LP би требало да пажљиво узме у разматрање одељак IV "под-тендерске процедуре" овог Приручника. План набавке је у директној вези са одобреним буџетом пројекта и тендерским процедурама. У плану набавке је могуће груписање ( спајање) појединих буџетских линија. Није дозвољено цепање једне буџетске линије како би се спровела једноставнија процедура. LP има обавезу да припреми PPP и преда га JTS-у у року од 20 дана након потписивања Уговора о субвенцији. 5 дана након примања PPP-а, JTS ће прегледати, коментарисати или одобрити поднети план набавке. У случају коментара од стране JTS-a, LP мора да обезбеди ревидирани PPP у року од 3 дана након пријема коментара. Крајњи рок за одобрење одговарајућег PPP-а од стране JTS-а почиње да тече опет од датума пријема тражених информација. LP ће бити обавештен о одобрењу PPP-а у року од 5 дана након његовог пријема од стране JTS-а. Обавештење иде преко е-маила, који садржи скенирану копију одобреног и потписаног PPP. Ако постоји потреба за допунама у PPP-у LP мора званично да обавести JTS 10 дана пре него што дате промене ступе на снагу. Корисник може да настави са припремом и покретањем под-тендерских процедура, у склопу датог уговора, само у случају да је дати PPP одобрен од стране JTS.
Иницијална надзорна посета: Након финализације процедура везаних за одобрење планова набавке, JTS ће организовати и извршити надзорну мисију на лицу места. Она ће се одржати у року од три месеца након потписивања Уговора о субвенцији. У току иницијалне надзорне посете, следеће теме се морају проверити и размотрити са пројектним тимом:


  • Постављање тима за управљање пројектом;

  • Ниво свести пројектног тима о условима Уговора о субвенцији и специфичног карактера пројекта (спремност на тендерске процедуре, услови визуализације, извештавање и ревизија, итд.) ;

  • Стратегија имплементације пројекта;

  • Доступност ресурса за имплементацију пројекта (канцеларије, тим- улога сваког члана пројектног тима, итд.);

  • ажурирање распореда активности и препорука за њихово разматрање (ако је потребно);

  • Остваривање циљева, резултата и индикатора пројекта и систем извештавања;

  • извршење почетне процене ризика – рано откривање потенцијалних ризика и опасности који се тичу правилне и успешне имплементације пројекта и предлагање мера


2. Секундарне набавке на пројекту (под-тендерске процедуре)
Постоје строга правила која регулишу начин на који се додељују под-уговори. Правила помажу да се обезбеди да се одаберу одговарајуће квалификовани под-уговарачи без предрасуда и да је постигнута најбоља вредност за новац, уз пуну транспарентност која одговара коришћењу јавних фондова. Описи дати испод покривају процедуре за услуге, робу и радове и у вези су са процедурама набавке као делом активности имплементације пројекта, односно Уговора о субвенцији. Они су базирани на члану 121 Уредбе о спровођењу ИПА а препоручени приступ је углавном базиран на добро познатим и тестираним правилима која су се већ примењивала у спољној помоћи ЕУ. Због тога је овај одељак Приручника заснован на постојећим процедурама описаним у Практичном водичу за процедуре склапања уговора за спољне активности Европске Заједнице (PRAG).
Prag Интернет страна http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=en


E-Learning on the Practical GuideОбука за употребу PRAG процедура налази се и на Интернет страни е-учење:

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/e-learning_en.htm


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница