Бугарска-Србија ипа прекогранични програм приручник припрема и Имплементација пројектастраница5/15
Дата30.04.2016
Размер2.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Draft Application Form
IPA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME
PART II6.2. Team proposed for project implementation (by function, no need of names)Тим предложен за имплементацију пројекта( навести само функције без имена)

Position

Позиција

Brief description of responsibilities (maximum 500 characters)

Кратак опис одговорности-максимум 500 карактера

Project Partner

Пројектни партнер
Кандидати морају да доставе податке о особљу које управља пројектом наводећи различите функције и основне надлежности. Зато се за сваку наведену функцију прилажу аутобиографије стручњака за различите положаје које ће радити на пројекту. Ту се посебно цени искуство у прекограничним пројектима. Поред тога морају да се Партнери морају да пронађу уравнотежену екипу у погледу искуства, надлежности и оспособљености. Тим би требао да има максимум до 8 чланова. То је стална екипа која је ангажована на пројекту и која је одговорна за остварење пројектних резултата. С обзиром да су ово заједнички пројекти нема преклапања функција дозвољено је само постојање књиговођа са обе стране границе због различитих правних система. Функције у тиму могу бити: Менаџер пројекта, координатор пројекта, асистент на пројекту сарадник за финансије и сл. Описати укратко улогу сваког члана тима Довољно је навести бројеве активности за које је дотично ангажовано лице одговорно.7. Information and publicity/ Информисање и публицитет
Према регулативама ЕУ и програма добитници Гранта морају да обезбеде публицитет за своје пројекте и за вредност средстава које додаје Унија. У склопу пројекта Водећи партнер или сваки од партнера пројекта мора да обезбеђује комуникационе и промотивне активности (медијске кампање, манифестације, промотивне и информационе садржаје, електронске канале итд.). Сви партнери у пројекту наводе конкретне мере у том смислу, а такође и мере на ширењу резултата пројекта. Сви трошкови предложених мера морају да буду укључени у финансијски план пројекта и евидентирани у обрасцу буџета. Он мора поред тога да наводи ко ће користити пројекат и осим тога да конкретизује друге циљне групе као например власти на различитим нивоима, предузећа, НВО, друге пројекте који попут понуђеног пројекта раде на истим проблемима, широку јавност и средства масовне комуникације. Ове активности морају да се оцене како би се одредио њихов утицај на циљне групе (средства и методе оцене морају да се наведу у табели).


5.). Пријавни формулар - Део ІІІ - Буџет пројекта


Буџет пројекта дефинише трошкове који су потребни за реализацију пројекта, односно буџет пројекта је превод пројектних активности у одговарајуће новчане износе. Трошкови исказани у буџету пројекта морају се заснивати на стварним ценама, што значи да у току израде предлога пројекта, односно, у фази састављања буџета пројекта треба прикупити одговарајуће понуде. Структура буџета мора да прати и да буде адекватна пројектним активностима. Не сме се десити да постоје трошкови који нису исказани у активностима. Добар буџет треба да буде:


 • Реалан: планирају се реални износи по свакој буџетској линији (стварне цене и стандардне тарифе).

 • Обухватан: покривају се сви оправдани трошкови пројекта. Врло често се догађа да се приликом планирања буџета забораве неке позиције (нпр. трошкови рачуновође, доприноси на плате или хонораре, трошкови евалуације и слично).

 • Структуиран - формулација буџета прати задате захтеве из смерница.

 • Избалансиран - постоји равнотежа између буџетских линија у складу са смерницама и постоји равнотежа између буџета пројектних партнера.

Буџет пројекта у пријавном формулару састоји се од 5 страна (sheet), односно 5 група табела где су приказани трошкови:


table 1 - total budget per project partners

табела 1- укупни буџет сваког партнера у пројекту

Табела 1 садржи: имена партнера на пројекту почев од Водећег партнера (ПП1), назив државе, појединачни буџети партнера и укупни буџет пројекта. Табела се аутоматски попуњава и ажурира подацима из првог и трећег дела (Табела 2) пријавног формулара.

table 2 - detailed breakdown of budget lines per years - pp1/lp

табела 2 – детаљан обрачун буџетских линија за pp1/lp


Табела 2 садржи обрачун трошкова по буџетским линијама за партнере. Трошкови су разврстани у 7 буџетске линије. За сваку од линија постоје правила која су утврђена смерницама за кандидате. Сваки од партнера на пројекту мора да попуни засебну Табелу 2. Први попуњава водећи партнер а онда следе остали партнери. Ово је најважнији део буџета са аспекта подносиоца пројекта. Евентуалне грешке се аутоматски преносе на остале табеле у буџету пројекта и значајно утичу на могућност одобрења пројекта.

table 2 - detailed breakdown of budget lines per years - pp2

табела 2 – детаљан обрачун буџетских линија за pp2


table 2 - detailed breakdown of budget lines per years - total

табела 2 (укупан) – детаљан обрачун буџетских линија по годинама

Табела 2(total): аутоматски се попуњава и представља груписани приказ пројектних трошкова за буџетске линије и под-линије по годинама.

table 3 - summary breakdown of budget lines per years

табела 3 – уопштен обрачун буџетских линија по годинама

Табела 3 попуњава се аутоматски приказујући уопштене трошкове пројекта по годинама. Ако постоји нека неправилност испод табеле налазиће се текст црвено обојен. Неправилности су везане за пробијање ограничења буџетских линија. Пример: Административни трошкови пројекта су ограничени на 25% од укупног буџета у случају да они у пројекту износе 30% појавиће се упозорење. Упозорење се јавља и када висина инвестиције за прву осу буде мања од 70% укупних трошкова пројекта. Водите рачуна да информација из ове табеле иде у листи за проверу где ће стајати да је табела неправилно попуњена, те самим тим пројект се аутоматски одбацује.

table 4 - summary breakdown of budget lines per project partners

табела 4 – уопштени обрачун буџетских линија за партнере у пројекту

Табела 4 попуњава се аутоматски и садржи податке о расподели пројектног буџета између партнера у пројекту. Изузетак је само случај када је партнер из града Софије тада у колони Adjacent area -гранични регион уносите њихов буџет. Овде се води рачуна да партнера из Града софије може имати максимум 20% од укупног буџета пројекта.

table 5 - project sources / partners' contribution

табела 5 – учешће извора/партнера у пројекту

табела 5 показује структуру финансирања буџета пројекта. Табела се аутоматски попуњава и ажурира. У овој табели морају да се уврсте извори националног кофинансирања – 15% државног кофинансирања из Бугарске и 15% сопственог учешћа за српске партнере и/или друге изворе. Кофинансирање из ЕУ не сме да премашује 85% укупних пројектних трошкова. Апликант може у колони остали извори да упише додатни износ кофинансирања.


табела 2 Буџет пројектних партнера
BL1 - ADMINISTRATIVE COSTS /Административни трошкови
Административни трошкови обухватају хонораре, зараде особља које учествује у испуњењу пројекта и све трошкове за одржавање канцеларије. Административни трошкови могу бити највише 25% укупних пројектних трошкова.


BL1 - ADMINISTRATIVE COSTS

Unit

Year 1

Year 2

TOTAL

Units

Unit rate

TOTAL

Units

Unit rate

TOTAL

Project staff remuneration

 

  work full-time for the project

per month

  work part-time for the project

per hour


Rent of office(s)

 

 Overheads

 Flat Rate

 Consumables

 

 TOTAL

 

 


Легенда заглавља табеле: Unit: Јединица мере. Year 1: Година 1. Year 2: Година 2. Units: Број јединица. Unit rate: Цена по јединици. Total: Укупно
Под-линиja

Оправдани трошкови

Project staff remuneration

Трошкови пројектног тимаАдминистративно/техничко особље ангажовано на реализацији пројекта (руководилац пројекта, координатор, књиговођа, технички асистент, стручњак за набавке). Сви чланови особља морају да играју важну улогу у испуњењу пројекта и реализацији пројектних активности. Плате/хонорари техничког и административног особља исказују се у бруто износу. Плате не могу бити веће од оних које се исплаћују у организацији за дотичну позицију. Зараде се исказују на месечном нивоу за особе које раде пуно радно време на пројекту ( work full-time for the project) или по сату ако су делимично ангажоване (work part-time for the project). члан пројектног тима чије је финансирање предвиђено у буџетском заглављу Трошкови пројектног тима мора бити запослен код пројектног партнера (обавља своје задатке на пројекту у склопу пуног или делимичног радног времена). одговорности и радни задаци на пројекту и проценат ангажовања чланова пројектног тима на пројекту морају бити дефинисани у уговору/анексу уговора, одговарајућем решењу или у опису посла, тј. пројектног задатка.

Rent of office(s)

Најам за канцеларијузакуп канцеларијског простора и трошкови одржавања прихватљиви су само ако су директно повезани са пројектом и неопходни за његово спровођење. Трошкови су прихватљивим само у случају да је отворена нова канцеларија за потребе пројекта која је другачија од канцеларија организације укључене у пројекат

Overheads

Режијски трошковиТрошкови одржавања канцеларија који укључују трошкове електричне енергије, грејања, телефона, интернета, воде, обезбеђења и сл.Трошкови режије се могу обрачунавати на два начина:

 • трошкови режије директно везани за пројекат (тзв. Real costs): Ова метода се примењује у случају да су трошкови режије директно и у пуном износу везани за пројекат.

 • трошкови режије индиректно везани за пројекат, односно Трошкови који се у одређеном проценту алоцирају на пројекат (flat rate costs).

Consumables

Потрошни материјалТрошкови потрошног материјала који су неопходни за спровођење пројектних активности – папир, прибор за писање, регистратори, тонери итд.


BL2 - TRAVEL AND ACCOMMODATION/ Трошкови путовања и смештаја
Трошкови путовања, дневница и смештаја односе се искључиво на оне особе које обављају задатке везане за пројектне активности, које су наведене у пријавном обрасцу и ангажоване су на програмски прихватљивом подручју, односно на територији која је обухваћена програмом8, као што су: • Догађаји који су у вези са пројектним/техничким састанцима, састанци заједничких радних група, састанци пројектних тимова (партнера), семинари, едукативни догађаји;

 • Службена путовања која су у вези са пројектним активностима.

Трошкови путовања спољних сарадника морају се дефинисати и обухватити Уговором о услугама и исказати у оквиру буџетског заглавља „Услуге“. Потребно је користити најекономичнији и најефикаснији начин и средства путовања. Трајање путовања мора бити у складу са спровођењем пројекта и дужином трајања пројектне активности. Смештај у хотелима до три звездице сматра се прихватљивим трошком, ако је пропраћен оригиналним рачуном. У случају смештаја у објекту више категорије, потребно је приложити и додатно објашњење.
BL2 - TRAVEL AND ACCOMMODATION

Unit

Year 1

Year 2

TOTAL

Units

Unit rate

TOTAL

Units

Unit rate

TOTAL

Travel costs
Daily allowances

 

Accommodation costs

 

 

 

 
TOTAL

 

 

 

Под-линија

Оправдани трошкови

Travel costs

Путни трошковиПутни трошкови обично покривају трошкове за: карте за воз/аутобусkе карте;путовање аутом (трошкови за бензин, осигурање аутомобила, "зелена карта", путарине итд.); трошкови путног осигурања и трошкови за визе. трошкови путовања аутомобилом (приватним или службеним аутомобилом, у случају да је то оправдано као најекономичнији начин путовања) морају бити у складу са интерно дефинисаним правилима организације пројектног партнера, а приказани број пређених километара мора одговарати реалној удаљености. Прихватљиви износ на име надокнаде трошкова коришћења возила у службене сврхе не би смео прећи 0.21 евроценти по пређеном километру. трошкови јавног превоза у месту боравка су прихватљиви (аутобус, подземна железница, такси), ако организација пројектног партнера признаје исте као путне трошкове у складу са интерно дефинисаним правилима.

Daily allowances

Дневнице


Дневнице

У допустивом пограничном региону у складу са националним законодавством;Accommodation costs

Смештај


Трошкови смештаја

У допустивом пограничном региону - € 80;У трећој држави и изван допустивог региона до € 130.


BL3 - MEETINGS, CONFERENCES, EVENTS etc./Седнице, конференције, манифестације
организација догађаја (конференције, семинари, састанци, радионице, промотивна кампања, тренинзи, итд.) обухвата трошкове који се тичу организације догађаја. Трошкови других активности које су уско везане за организацију догађаја такође су прихватљиви и могу се уврстити у трошкове организације. Пре састављања обрачуна потребно је прикупити најмање три понуде од добављача услуга како би исказани обрачуни били реални.


BL3 - MEETINGS, CONFERENCES, EVENTS etc.

Unit

Year 1

Year 2

TOTAL

Units

Unit rate

TOTAL

Units

Unit rate

TOTAL

Rent of hall, vehicle for event,equipment

 

 


Accommodations for participants in the events

 

Coffee breaks

 

Preparation of materials

 

Consumables

 

TOTAL
Под-линија

Оправдани трошкови

Rent of hall, vehicle for event,equipment

Најам сале, возила, опремеНајам сале- Rent of hall: Трошкови изнајмљивање сале за догађај. Предложена јединица за обрачун: по сату или по дану (per hour or per day).

Најам возила - Rent of vehicle: трошкови изнајмљивања возила за превоз учесника догађаја. Предложена јединица за обрачун: по дану или по километру (per day or pre km) .

Најам опреме- Rent of equipment: Трошкови рентирања аудио/видео опреме, опреме за превођење као и друге опреме која се користи у сврху реализације конкретног догађаја. Предложена јединица за обрачун: по сату или по дану (per hour or per day) .


Accommodations for participants in the events

Смештај за учеснике догађајаТрошкови смештаја за учеснике догађаја

У допустивом пограничном региону - € 80/учесник/дан. У трећој држави и изван допустивог региона до € 130/учесник/дан.Coffee breaks …..

Кафе-паузе, сендвичи и пиће итд.Паузе за кафу- Coffee breaks: Послужење на догађајима: кафе паузе, сендвичи и безалкохолна пића, пословни ручак/вечера: Трошкови CATERING услуга прихватљиви су само под условом да је у позивници/агенди за конкретно дешавање дата јасна напомена у том смислу. Трошкови алкохолних пића и цигарета нису прихватљиви. Максимално прихватљиве цене по учеснику за ове врсте услуга су: 20 € укључујући паузе за кафу и ручак или 35 € укључујући паузу за кафу ручак и вечеру .

Preparation of materials

Израда садржаја-материјала за конференцијуПрипрема материјала- Preparation of materials: Трошкови техничке припреме и израде материјала неопходног за реализацију догађаја (позивнице, агенда састанка, презентације и сл.)

Consumables

Потрошни материјалПотрошни материјал- Consumables: Трошкови потрошног материјала неопходног за реализацију догађаја: Папир, фасцикле, коверте, оловке, CD/DVD и сл.


BL4 - INFORMATION AND PUBLICITY/Информациja и публицитет
Трошкови информисања и публицитета везано за пројекат прихватљиви су само под условом да су испуњени критеријуми које је поставила Европска Комисија а тичу се видљивости пројекта.


BL4 - INFORMATION AND PUBLICITY

Unit

Year 1

Year 2

TOTAL

Units

Unit rate

TOTAL

Units

Unit rate

TOTAL

Purchase of advertising materials

 

 

 

 
Elaboration, design etc.

 

 

 
 

 

 

 
Publications in mass-media

 

 

 
 

 

 

 
TOTAL

 

 

 


Под линија

Оправдани трошкови


Purchase of advertising materials
Куповина рекламних садржаја

Ова буџетска линија обухвата трошкове куповине промотивног материјала: Промотивни CD-и, флеш-меморија, капе, свеске, фасцикле, итд.

Elaboration, design etc.

Израда, пројектовање, превод итд.Трошкови израде, пројектовања, превођења, или штампања:

 • информационих садржаја (који се односе на документацију у склопу пројекта, правила испуњења итд.)

 • брошуре (које информишу о испуњењу и резултатима пројекта);

 • водичи и упутства (који се односе на пројекат);

 • рекламни елементи ( разрада, дизајн, штампање лога пројекта итд.)

Publications in mass-media

Публикације у јавним гласилимаТрошкови припреме материјала и реклама на радију, телевизији и у штампи.BL5 - EXTERNAL EXPERTISE AND AUDIT/Спољашњи експерти и ревизија


BL5 - EXTERNAL EXPERTISE AND AUDIT

Unit

Year 1

Year 2

TOTAL

Units

Unit rate

TOTAL

Units

Unit rate

TOTAL

Consultancy, studies, designs etc.

 

Authorizations, certificates

 

Interpreters, lecturers, trainers

 
TOTAL
Под-линија

Оправдани трошкови

Consultancy, studies, designs etc.

Пред -пројектна проучавања, пројектоване итд. • Трошкови пред-пројектних и техничких проучавања нпр. грађевинског пројектовања итд.

 • Трошкови услуга спољних експерата -консалтинг (израда студија, правна помоћ и сл.)

 • Предложена јединица за обрачун: по уговору (per contract).

Authorizations, certificates

Дозволе, потврде итд. • Трошкови прибављања дозвола, сертификата и документа за извођења грађевинских радова.

 • Банкарске таксе за транснационалне финансијске трансакције и за отварање и држање посебног пројектног рачуна. Трошкови су оправдани само за водећег партнера.

Interpreters, lecturers, trainers

Преводиоци, предавачи, едукатори • Трошкови за преводиоце, предаваче, едукаторе (не смеју да буду људи који учествују у управљању програмом/пројектом);

 • Предложена јединица за обрачун: по уговору (per contract).BL6 - INVESTMENTS/Инвестиције
Трошкови инвестиција се односе на изградњу/реконструкцију/модернизацију/проширење објеката и набавку специјализоване опреме. Ови трошкови сматрају се прихватљивим, под условом да се директно односе на спровођење пројекта. Изградња мора бити у складу са одговарајућим законима и правилима који се односе на изградњу и безбедност и мора бити пропраћена комплетном неопходном документацијом. У случају да пројектни партнер није власник земљишта/објекта на коме се изводе радови, потребно је доставити дугорочни уговор о закупу (на период од барем 10 година) који мора гарантовати коришћење земљишта/објекта барем 5 година након завршетка пројекта. Инвестиције морају бити најмање 70% укупних пројектних трошкова (у случају инвестиционог пројекта) или највише 20% укупних пројектних трошкова (код пројекта за институционалну изградњу и пројекта "Људи за људе")


BL6 - INVESTMENTS

Unit

Year 1

Year 2

TOTAL

Units

Unit rate

TOTAL

Units

Unit rate

TOTAL

Small scale construction

 


 

 Supply

 


 

 TOTAL

 Под-линија

Оправдани трошкови

Small scale construction

Мале инвестицијеПрихватљиви трошкови у оквиру ове буџетске линије су:


 • Трошкови припреме земљишта – грађевински радови чији је циљ да се земљиште прилагоди циљевима пројекта (уклањање непотребних материјала и шибља, одвод воде итд.)

 • Трошкови извођења радова (изградња, преуређење, обнављање, проширење и модернизација зграда/објеката и са њима повезаних инсталација).

 • Трошкови повезивања на електричну мрежу, водовод и канализацију, гас итд.

 • Трошкови организације градилишта: места за раднике и опрему, уклањање отпада, ограде итд.

 • Трошкови рехабилитације земљишта после завршетка грађевинских радова и/или активности на заштити животне средине;

 • Трошкови надзора (уколико је потребно) – сагласно одговарајућем националном законодавству

Supply

Набавке


Прихватљиви трошкови у оквиру ове буџетске линије су:


 • Трошкови за куповину и најам ИТ опреме и намештаја;

 • Трошкови потребни за пуштање опреме у погон;

 • Трошкови набавке оригиналног софтвера;

 • Куповина моторних возила допустива је под условом да су она обавезна за остваривање циљева пројекта (тј. специјализована моторна возила за интервенције у случају хаварија).

Ови трошкови сматрају се прихватљивим, под условом да су неопходни за спровођење пројекта и предвиђени су у одобреном пројектном буџету. куповина половне опреме сматра се неприхватљивим трошком.BL7 - OTHER/Остало


BL7 - OTHER

Unit

Year 1

Year 2

TOTAL

Units

Unit rate

TOTAL

Units

Unit rate

TOTAL

Project preparation

 

Other specific for the project

 

Contingency

TOTAL
Eligible VATПод-линија

Оправдани трошкови

Project preparation

Припрема пројекатаКатегорија садржи трошкове израде пројеката (састанци партнера, консултације, проучавања, превод докумената, порези и остале таксе) или за куповину опреме потребне за припрему активности у склопу пројекта, обављене пре потписивања уговора о субвенционисању. Трошкови су допустиви од датума објављивања позива за достављање понуда. Могу бити Највише 3% од укупних пројектних трошкова. Покривање ових трошкова је једино могуће за оне кандидате чији пројекти буду одобрени. трошкови припреме пројекта морају бити пропраћени документацијом која доказује директну повезаност трошкова са одобреним пројектом те морају бити увршћени у пријавном обрасцу. Трошкови подлежу набавкама у складу са ПРАГ процедурама. Следећи трошкови могу се сматрати трошковима припреме:

 • трошкови израде главног пројекта, припремне студије и документација, израда статистика, база података и истраживања – припрема студија изводљивости, процене утицаја на животну средину, анализе инвестиција и добити, трошкови јавне набавке и стручњака за јавну набавку, припремна истраживања тражње, анализе циљаних група, истраживање тржишта, истраживање потреба и други релевантни документи;

 • трошкови везани за добијање дозвола у складу са одговарајућим националним законима;

 • преводи – енглески, бугарски и српски језик;

 • пројектни састанци – трошкови везани за организацију састанака између главног корисника и пројектних партнера и/или интересних група и придружених партнера;

 • путни трошкови – путни трошкови чланова пројектног тима пројектних партнера. Укључују дневнице и смештај у фази припреме пројеката, нпр. организација састанака партнера.

Other specific for the project

Остали специфични трошкови за пројекатДруги специфични расходи пројекта односе се на конкретне активности предвиђене у пројекту а које немогу бити укључене у било коју другу буџетску линију. Трошкови су оправдани ако су детаљно описани и објашњени у докумената, у зависности од сложености пројекта. Например Трошкови поштанских услуга. Ови трошкови не би требало да прелазе 2% од укупне вредности пројекта.

Contingency

Резерва


Резерва – проценат директног трошка за непредвиђене ситуације и може бити коришћен само уз писано одобрење од стране МА. Максимум 5% у односу на укупне остварене трошкова
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница