Бугарска-Србија ипа прекогранични програм приручник припрема и Имплементација пројектастраница4/15
Дата30.04.2016
Размер2.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Draft Application Form
IPA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME
PART II3.6. Duration and action plan/Трајање и план акције

Activities

Активности

Duration of activities (trimesters)

Трајање активности -квартал

1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th

У оригиналном пројектном формулару назив активности се аутоматски учитавају из табеле 3.5

Водите рачуна о ограничењима која произилазе из приоритета, кључних подручја интервенисања и времена трајања пројекта. Пример: ако је Трајање пројекта у 12 месеци а у табели 3.6. треба да се чекира 5 квартала у супротном аутоматски се укључује упозорење да табела није правилно попуњена а сами тим и цео пријавни формулар.4. Project Monitoring Indicators/ Показатељи мониторинга


4.1. Expected outputs/Очекивани исходи


Priority axis

Приоритетна оса

Key Area of Intervention

Кључно подручје интервенције

Objectively verifiable indicators of achievement

Достигнути објективно проверљиви индикатори

Quantity

Количина

Development of small-scale infrastructure for social and economic networking
Развој инфраструктура малог обима за друштвено и економско умрежавање

1.1.Physical and information infrastructure
1.1.Физичка и информациона инфраструктура


Number of small-scale projects addressing physical infrastructure improvement/ Број пројеката малог обима који обрађују побољшање физичке инфраструктуре
Number of small-scale projects addressing information infrastructure improvement/ Број пројеката малог обима који обрађују побољшање физичке инфраструктуре
Number of small-scale projects addressing social infrastructure improvement/ Број пројеката малог обима који обрађују побољшање друштвене инфраструктуре
Number of small-scale projects addressing business and innovation facilities/ Број пројеката малог обима који обрађују пословне и иновативне капацитете
Number of existing facilities upgraded/ Број постојећих унапређених капацитета
Number of institutions/bodies reached by programme activities/ Број институција/тела до којих је допро програм активности
Training places created/ Створена места за обуку
1.2.Infrastructure concerning environmental issues
1.2.Инфраструктура која се тиче еколошких ставки

Number of joint friendly environmental projects/ Број заједничких еколошки наклоњених пројеката
Number of small-scale infrastructural projects concerning environmental protection/ Број инфраструктурних пројеката малог обима који се тичу заштите животне средине
Number of projects for pollution prevention and flood reduction/ Број пројеката за спречавање загађења и смањење поплава
Partnerships for cases of natural disasters established/ Основана партнерства за случајеве природних катастрофа
Number of joint eco-itineraries created/developed/ Број створених/развијених заједничких еко-маршрута
Number of institutions/bodies reached by programme activities/ Број институција/тела до којих су допрле програмске активности
1.3. Assistance for project preparation

1.3. Помоћ за припрему пројектаFeasibility studies/Студије изводљивости
Preliminary and detailed design works/ Прелиминарни и детаљни пројектантски радови
Project environmental assessments/ Еколошке процене пројекта
Enhancing capacity for joint planning, problem solving and development

Унапређење капацитета за заједничко планирање, решавање проблема и развој2.1. Links and networking on the institutional, business and educational levels
2.1. Везе и умрежавање на институционалном, пословном и образовном нивоу

Number of linkages between different institutions created/ Број веза између различитих створених институција
Number of joint databases created/ Број створених заједничких база података
Number of management plans/strategies/researches developed/ Број развијених планова/стратегија/истраживања за менаџџмент
Number of education/business partnerships/ Број образовних/пословних партнерстава
Number of common marketing initiatives/ Број заједничких маркетиншких иницијатива
Number of institutions participating in knowledge economy activities/ Број институција које учествују у активностима економије знања
SMEs involved/addressed in CBC projects Мала и средња предузећа су укључена/обрађена у ЦБЦ пројектима
Number of people involved in projects’ activities/ Број људи укључених у пројектне активности
Management and job-related training courses/ Курсеви обуке везани за менаџџмент и посао
Number of people trained/ Број обучених људи
2.2. Sustainable development through efficient utilization of regional resources

2.2. Одрживи развој путем ефикасног коришћења регионалних ресурса

Number of common cross-border tourist products and services/ Број заједничких прекограничних туристичких производа и услуга

Tourist destinations created/ developed/ Створене/ развијене туристичке дестинације
Number of projects concerning common cultural heritage/ Број пројеката који се тичу заједничког културолошког наслеђа
Number of cultural events carried out/ Број одрађенх културних догађаја
Number of projects concerning common products and services/ Број пројеката који се тичу заједничких производа и услуга
New jobs created/ Створени нови послови
Number of projects concerning exchange and transfer of know-how/ Број пројеката који се тичу размене и преноса знања
Number of cross-border business events, seminars, workshops carried out/ Број извршених прекограничних пословних догађаја, семинара, радионица
Awareness campaigns carried out/ Извршене кампање за свесност
2.3. People to people actions

2.3. Активности људи за људе

Number of people to people collaboration projects/ Број пројеката сарадње људи за људе
Number of institutions/bodies involved/ Број укључених институција/тела
Number of people involved/ Број укључених људи

Additional , project specific outputs/ Додатни посебни резултати пројекта


General classification of the output/ Генерална класификација крајњих производа

Quantity

Количина

Кандидати морају да доставе количински приказ оних индикатора који су повезани са излазним производима пројекта. У зависности од приоритета и мере попуњава се табела у којој су наведени објективно проверљиви индикатори. Попуњавање иде уписивањем вредности за одређен индикатор. Уколико је пројекат у стању да идентификује друге специфичне индикаторе, они морају да се додају у посебној табели.
4.2. Expected results/Очекивани резултати на нивоу пројекта


Priority axis

Приоритетна оса

Key Area of Intervention

Кључно подручје интервенције

Objectively verifiable indicators of achievement

Достигнути објективно проверљиви индикатори

Quantity

Количина

Justification

образложење

Development of small-scale infrastructure for social and economic networking
Развој инфраструктура малог обима за друштвено и економско умрежавање

1.1.Physical and information infrastructure

1.1.Физичка и информациона инфраструктураImproved small-scale infrastructure/ Побољшана инфраструктура малог обимаIncrease of public transport coverage (% of population)/ Повећање обухватности јавног транспорта (% становништва)1.2.Infrastructure concerning environmental issues

1.2.Инфраструктура која се тиче еколошких ставкиDecreased pollution in the region/ Смањено загађење у регионуIncreased attractiveness of the region based on preservation of natural resources/ Повећана привлачност региона заснована на очувању природних ресурса1.3. Assistance for project preparation

1.3. Помоћ за припрему пројектаProjects actually applied/ Пројекти који су стварно примењениEnhancing capacity for joint planning, problem solving and development
Унапређење капацитета за заједничко планирање, решавање проблема и развој

2.1. Links and networking on the institutional, business and educational levels

2.1. Везе и умрежавање на институционалном, пословном и образовном нивоу

Number of joint information services established/ Број основаних заједничких информационих службиImproved environment for development of relationships across the border/ Побољшано окружење за развој односа преко границе2.2. Sustainable development through efficient utilization of regional resources

2.2. Одрживи развој путем ефикасног коришћења регионалних ресурса

Increased cross-border movement of people and exchange of goods and services in the region/ Повећано прекогранично кретање људи и размена роба и услуга у регионуIncreased public awareness regarding sustainable use of regional resources/ Повећана јавна свест у вези одрживе употребе регионалних ресурса2.3. People to people actions

2.3. Активности људи за људе

Number of new partnerships created/ Број новостворених партнерства
Additional , project specific results/ Додатни, конкретни резултати пројекта

Description of the output/Опис резултата

Quantity

Количина

Justification

образложење

Кандидати морају да доставе количински исказ оних индикатора који су повезани са резултатима пројекта. У зависности од приоритета и мере попуњава се табела у којој су наведени објективно проверљиви индикатори. Попуњавање иде уписивањем вредности за одређен индикатор. Уколико је пројекат у стању да идентификује друге специфичне индикаторе, они морају да се додају у посебној табели. У пољу “образложење” кандидати морају да опишу изворе провере резултата који ће бити остварени.За добро одређивање индикатора важна је анализа заинтересованих страна и анализа проблема. Индикаторе наводимо у другој колони матрице логике пројекта, односно логичког оквира. Очекивани коначни производи и резултати се мере у односу на циљеве и резултате пројекта.Draft Application Form
IPA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME
PART II4.3. Multiplier effect/ Мултипликациони ефекат

Максимум 1000 карактера.У овом делу пријавног формулара описују се могућности понављања и продужавања пројекта или проширења његовог дејства на друга поља рада и сарадње. Примери: нове општине, нове циљне групе, нови донатори који ће омогућити наставак активности, мобилизација локалних ресурса итд. Умножавање ефеката пројеката се дефинише као исходи пројеката ће бити поновљени, умножени и проширени након завршетка спољне подршке.
4.4. Sustainability/ Одрживост

Максимум 2000 карактераУкључите следеће аспекте одрживости:

  1. Финансијски аспект (како ће се активности финансирати после донације?)

  2. Институционални ниво (Да ли ће структуре које омогућавају активностима да функционишу бити присутне на крају пројектне активности? Да ли ће постојати локално „власништво“ резултата активности?)

  3. Политички ниво, у зависности од случаја (Какав ће структурни утицај имати пројектна активност – нпр. Да ли ће довести до бољих закона и прописа, кодекса понашања, метода, итд.?)
5. Project coherence with: Усклађеност пројекта са:
5.1. Other programmes/strategies/ Другим програмима/стратегијама

Максимум 1000 карактера.Апликанти морају да наведу локалне/регионалне/националне/европске програме или стратегије у области на које се пријава односи и треба да докажу усклађеност пројекта са одговарајућим документима/активностима, уколико је применљиво.
5.2. Other projects/Остали пројекти

maxim 1000 characters

Описати сродне пројекте и активности чије ће се искуство користити при реализацији овог пројекта. Сличности и везе тражити код свих елемената пројекта: циљне групе, корисника, локације пројекта, донатора пројекта,тематске области, стандарда рада, партнера итд.
5.3. Horizontal themes/Хоризонталне теме

Equal Opportunities

једнаке могућности


Environmental Impacts

утицај на животну средину


Innovative Elements

иновативни елементи/методе


У овом делу се објашњава како пројекат утиче на три хоризонталне теме програма (једнаке могућности, утицај на животну средину и иновативни елементи/методе). Максимум 500 карактера по свакој теми.
6. Management of the project/ Управљање пројектом


6.1. General coordination and management including administrative and financial aspects

(maximum 1200 characters)/ Заједничка координација,управљање и административни и финансијски аспекти. Максимум 1200 карактера .

Водећи партнер је задужен за укупну координацију, управљање и администрацију пројекта, а пројектни партнери су задужени за конкретне активности. Водећи партнер и партнери у пројекту морају да израде и потпишу Споразум о партнерству који јасно дефинише улоге и одговорности сваког партнера. Образац Споразума о партнерству укључен је у пакет за пријављивање. У Споразуму су наведени минимални стандарди партнерства. Конкретан споразум о пројекту може бит проширен и детаљније. Због ограничења у погледу броја карактера довољно је навести бројеве активности у којима је партнер директно укључен и за које одговара. Такође се могу навести и оне активности у којима партнер пружа помоћ другом партнеру.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница