Бугарска-Србија ипа прекогранични програм приручник припрема и Имплементација пројектастраница3/15
Дата30.04.2016
Размер2.27 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Ако аутоматска листа за проверу покаже да формулар није правилно попуњен оцењивачи одбацују пројектни предлог.


3.). Партнери на пројекту
Попуњавају се подаци за сваког партнера на пројекту почевши од првог, односно Водећег партнера. Водећи партнер мора да буде регистрован у подобном пограничном подручју између Бугарске и Србије најмање 12 месеци пре рока подношења пројектне апликације Максимални број партнера у пројекту је 5 заједно са Водећим партнером. Водећи партнер као корисник уговора о субвенцији сноси одговорност за испуњење целог пројекта. Водећем партнеру упућује се цела кореспонденција током процеса процене пријаве, при чему је он поред осталог одговоран за подношење извештаја после одобравања пројекта.

Сви партнери у пројекту морају да потпишу споразум о партнерству са Водећим партнером у којем се наводе њихова права и обавезе. Споразум о партнерству мора да буде потписан и приложен уз пријавни образац. Сви партнери морају да имају јасне улоге у изради и испуњењу пројекта. Апликациона пријава се попуњава уношењем података у слободна- не-закључана поља. Ако сва поља нису исправно попуњена појавиће се обавештење на енглеском:" Not all fields are filled. Please revise the input information and fill up all required fields" Нису сва поља попуњена.


Апликациони формулар-Информације о партнерима


Draft Application Form
IPA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME
PART IPROJECT PARTNER №1

Budget table for Partner No 1
1. Identity/ Идентитет

1.1. Detailed information/ Детаљни подаци
Organization (in English):

Назив организације на енглеском језику

Organization (in native language)

Назив организације на Бугарском/Српском језику

Legal Status:

Правни статус: Попуњава се селектовањем једне од понуђених опција из падајућег менија (јавни сектор - јавни орган или јавно-правни орган, непрофитна организација).

Country: Држава

District/NUTS III

Округ/Област: Попуњава се селектовањем једне од понуђених опција из падајућег менија

Town/city:

Град/Место

Address:

Адреса

Postal Code:

Поштански број

Legal representative (Name):

Овлашћени представник име

Legal representative (Position):

Овлашћени представник функција

Telephone:

Телефон

Fax:
E-mail:
Website:

1.2. Partner profile/Профил партнера

Овај део Пројектне пријаве се засебно оцењује. Овде организација треба поред пројекта прекограничне сарадње да наведе и друге пројекте који су повезани са пројектним предлогом и да додатно оцењивачу покаже своје активности у периоду од 3 године. Водите рачуна о броју карактера (2500) ако претерате текст ће бити црвено обојен и следи порука о неправилно попуњеном формулару. Такође ове се уносе и информације о улогама сваког партнера у извршењу и управљању овог пројекта. Уколико партнер учествује као партнер у другим пројектним пројектима прекограничне сарадње ту наводи Акроним тог пројекта.


1.3. Partner experience /Искуство партнера

У овом делу се уносе подаци о искуству партнера на пројектима подржаним од ЕУ са посебним нагласком на прекограничну сарадњу. Овај део АФ је ограничавајући са бројем карактера. Зато је препорука навести скраћенице и обавезно унети Број Уговора о донацији или број пројекта. Институција која је била партнер на неком европском пројекту такође уноси податке о том пројекту. У табелама испод уносе се подаци о успешно реализованим пројектима (највише 3 (три) .
Draft Application Form
IPA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME
PART IPROJECT PARTNER №1

Budget table for Partner No 1
2. Financial information / Финансијски подаци

2.1. Detailed information / Детаљни подаци
National registration code:

матични број

 

VAT applicable

ПДВ

 

Одговара се са ДА (Yes) или НЕ (No) да ли је апликант у систему ПДВ

VAT registration code:

број регистрациjе за ПДВ/ БУЛСТАТ

 

VAT recoverable:

ПДВ
 

Одговара се са ДА (Yes) или НЕ (No) ако апликант није у систему ПДВ

IBAN:

IBAN – код девизног рачуна 

BIC:

Број девизног рачуна

 

Bank name:

Назив Банке

 

Bank address:

Адреса Банке

 
2.2. Financial status, capacity and equipment/ Финансијски статус, капацитет и опрема
Year


Turnover or equivalent
(in EUR)


Number of full-time staff


Number of part-time staff


Number of offices and description of equipment (if applicable)

Година

годишњи промет

Број стално запослених

Број повремено запослених

број канцеларија и опреме

Водите рачуна да подаци морају бити истоветни са подацима који се налазе у документацији коју прилажете а то су следећа документа  • Доказ о правном статусу (у оригиналу или оверена копија издат не раније од 6 месеци пре датума обрасца за пријављивање ) За општине извод из статистике и Закон о територијалној организацији. За остале институције решење из Агенције за привредне регистре. За НВО решење о оснивању.

  • Копија БУЛСТАТ регистрације или ПДВ регистрације партнера

  • Копија књиговодствених докумената партнера - Годишњи биланс стања и Биланс успеха за последње две године ако су завршени.

Препорука: направите писмо објашњења којим објашњавате Ваш промет у билансима наводећи страну и сл.

У случају да апликант нема отворен девизни рачун у току трајања јавног позива мора да започне процедуру отварања. За ову сврху користи се FIF образац који се налази у прилогу. Када су упитању институције из Србије које имају рачуне код трезора девизни рачун отварају код Народне Банке Србије. Процедура није компликована и траје неколико дана. Остале организације које имају текуће рачуне код пословних банака оне тамо отварају девизни рачун.


4.). Пријавни формулар део II/ идентификација пројекта

Draft Application Form
IPA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME
PART II1. Project Identity/ Основни подаци о пројекту

1.1. Project Title/ Наслов пројекта
Full Name:

Назив пројекта треба да буде кратак и јасан (око 5 речи). Назив треба да одражава смисао пројекта, да указује на то о чему се у пројекту ради. Најбоље је да се назив креира након што смо испланирали цео пројекат.

Acronym

Аутоматски је пренесен са прве стране

Priority

Падајући мени избор приоритета

Key Area of Intervention

Падајући мени избор подручја интервенције

Овде се наводе приоритет и кључно подручје интервенисања пројекта и приоритетна оса програма IPA CBC BG SR. У оригиналном пријавном формулару изабира се само једна понуђена опција. Број приоритетне осовине и кључно подручје интервенисања наведени су табели која се налази смерницама за аплицирање. Ако не извршите адекватну селекцију појавиће се обавештење The selected Area of intervention does not correspond with the selected Priority/ Изабрана област интервенције не кореспондира са изабраним приоритетом

Duration in months

Трајање пројекта у месецима1.2. Cross-border character of the project/ Прекогранични карактер пројекта
Joint DevelopmentЗаједничка израда

Овај део се попуњава чекирањем. Међутим оцењивачи ће из описа партнера, његове укључености у пројект, предложеног тима за имплементацију пројекта и уравнотежености буџета између партнера добити информације да ли је извршено чекирање тачно.

Joint ImplementationЗаједничко испуњење

Joint StaffingЗаједнички тим

Joint Financing
Заједничко финансирање
1.3 Cross-border impact of the project/ Прекогранични утицај пројекта

(maximum 1000 characters): Максимум 1000 карактераПрекогранични ефекат пројекта (Cross-border impact of the project ) показује однос између посебних циљева пројекта и општег циља изражен степеном користи које су добиле циљне групе у региону. Кандидати са највише 1000 карактера морају да дају јасну и јаку информацију о прекограничном ефекту пројекта. Ово је важан услов од кога зависи судбина предлога пројекта. Прекогранични ефекат пројекта оцењује се на скали од 1 до 10 и ако је просечни резултат мањи од 5 бодова по овом критеријуму, ПРОЈЕКАТ СЕ ОДБАЦУЈЕ.
2. Financial information - Project budget (EUR)/ Финансијске информације Пројектни Буџет

(аутоматски се учитава из буџетске табеле)
3. Project description/Опис пројекта

3.1. Consistency with programme strategy/ Усклађеност са програмском стратегијом

(максимално 1000 карактера)

Programme objective(s)

Програмски циљеви

Сви пројекти у Програму прекограничне сарадње Бугарска – Србија морају бити усклађени са циљевима програма. То може да се демонстрира уз објашњење предвиђеног доприноса пројекта циљевима програма. Кандидати морају да објасне укратко и јасно како ће њихов пројекат допринети циљевима програма.У том смислу партнери морају да објасне како је пројекат усклађен са програмском стратегијом и да наведу приоритетну осовину, кључно подручје интервенисања и индикативне операције по којима ће радити пројекат.

Priority

Падајући мени избор приоритета

Measure

Падајући мени избор подручја интервенције, односно мере

Draft Application Form
IPA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME
PART II3.2. Project objectives/ циљеви пројекта

(максима 1000 карактера)

Пројекти морају да наведу сопствене јасне циљеве (опште и специфичне), који су усклађени са конкретним оперативним циљевима програма IPA CBC BG SR. Циљеви се преузимају из логичког оквира. Општи циљ пројекта Објашњава како пројекат доприноси реализацији циљева IPA CBC BG SR.Специфични циљ пројекта објашњава појединачне промене до којих ће довести управо наш пројекат и чиме се остварује општи циљ. ЦИЉ САДРЖИ: ПРОМЕНУ+ЦИЉНУ ГРУПУ+НАЧИН
3.3. Background and demand for the overall project/ Претходни подаци и потреба (потражња) за читавим пројектом (максимално 2000 знакова)

Кандидати морају да доставе јасан опис проблема са којим ће се бавити пројекат и допринос пројекта његовом решавању. Препоручљиво је да се опише шта је ново у пројекту у односу на већ остварено у прошлости, у том смислу на друге активности и друге пројекте и програме у области које подржава ЕУ – и у погледу онога што ће бити остварено у тој области у будућности. Мора да буде описано зашто је изабрано партнерство потребно за пројекат. Приступ логичког оквира а пре свега анализа проблема и прикупљене информације овде налазе место. Информације можете прикупити од циљних група, претрагом на Интернет из стратешких документа и сл. Водите рачуна да у максимум 2000 карактера дате одговоре на следећа питања: Потребе, предности, слабости и ограничења циљних група и циљне области?. Оцењивачи не морају бити особе које познају материју коју описујете. Важно је да опис проблема буде јасан и разумљив за све. пожељно је ту убацити мало бројевих података. Морате да занате да оцењивачи ништа не подразумевају. Дајте преглед стања у вашој општини (тзв. локални контекст), потом опишите специфични проблем у вези са којим ви планирате ваш пројекат и дајте потребе које из тога проистичу. Потребе треба да су у директној вези са постављеним циљевима, циљним групама и активностима пројекта. Овај део мора садржавати релевантне и тачне информације.
Brief description of the project strategy concerning the above issues (maximum 2000 characters)

Кратак опис пројектне стратегије усмерене на предходно идентификоване проблеме ( максимум 2000 карактера)


3.4. Description of the target groups, beneficiaries and estimated number:

Опис циљних група, корисника и њихов предвиђени број ( максимум 2000 карактера)

Name and Short description

Назив и кратак опис

Indicative Number

Оријентациони број

Target groupsDirect beneficiariesFinal beneficiariesTarget groups -“Циљне групе” су групе/лица на које ће пројекат утицати на позитиван начин

Direct beneficiaries- “Директни корисници” су они који су директно ангажовани испуњењем пројекта

Final beneficiaries -“Коначни корисници” су они који ће имати корист од пројекта у дугорочном смислу


Пажљиво одредите циљне групе. Број укључених циљних група у пројекат који овде наведете мора да се поклапа и у буџету пројекта. Овде се види и прекогранични утицај пројекта. Циљне групе морају бити са обе стране границе. Пример: Директни корисници-полазници обука из Перника и Пирота укупно 20. Буџетска линија: Трошкови смештаја и исхране за 20 корисника.
3.5. Project activities, description and methods of implementation/ Активности пројекта, опис пројектних активности и методе имплементације. Максимум1000 карактера

No.

Број

Brief description of activities

Кратак опис активностиLocation
(NUTS II/NUTS III)

Локација


Responsible Partner

Одговорни партнерНавести све активности које ће се реализовати у оквиру пројекта, и сваку описати веома кратко. Водите рачуна активности се понављају у Плану активности, Логичком оквиру и Буџету. Методе имплементације: описати коришћене методе, технике и начин рада. Примери за методе: Истраживање, анализа, дефинисање проблема, Трансфер добре праксе, знања и искуства, Студијско путовање, Обука (тренинг), Медијска кампања, Тендерска процедура набавке. Назив активности, /аутоматски се попуњава и преноси у табелу 3.6. Можете имати максимално 15 активности.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница