Бугарска-Србија ипа прекогранични програм приручник припрема и Имплементација пројектастраница1/15
Дата30.04.2016
Размер2.27 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


European union


Bulgaria – Serbia

IPA Cross-border Programme

CCI No 2007CB16IPO006

Building an Effective System of Training
PROJECT CONTRACT: №. РД-02-29-355/01.11.2013

PROJECT: №. 2007CB16IPO006-2011-2-18

Изградња ефективног система обуке

Изграждане на ефективна система за обучение

Бугарска-Србија ИПА прекогранични програм

ПРИРУЧНИК

припрема и Имплементација пројекта

publisher

издавач

Издател


општина трговиште

Адреса: Краља Петра I Карађорђевића №.4. 17525 Трговиште.Република Србија

Tel +38117452207

Fax +38117452709

E-mail: kabinetpredsednika@trgoviste.rs

општина Трн

Адрес: 2460 гр. Трън,Община Трън. пл. "Владо Тричков" 1. Република Бугарска

Tel.:+35977319616

Fax.:+359884898902

E-mail :obshtina_tran@mail.bg

Web site: http://www.tran.bg/Building an Effective System of Training
PROJECT CONTRACT: №. РД-02-29-355/01.11.2013

PROJECT: №. 2007CB16IPO006-2011-2-18

Бугарска-Србија ИПА прекогранични програм

ПРИРУЧНИК


припрема и Имплементација пројекта
трговиште-Трън

2014


"Ова публикација је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз “ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија" под бројем CCI No 2007CB16IPO006. Јединствено одговорна лица за садржај ове публикације су партнери на пројекту (општина Трговиште и општина Трн) и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма".
Editorial Team
редакција
Редакция

  1. Милорад Николић, пројект менаџер/ ръководител на проекта

  2. Марија Јордановић,пројект координатор/ координатор на проекта

  3. Марија Спасић, финансијски менаџер/ финансов ръководител

  4. Екатерина Цветанова, пројект координатор/ координаторът на проекта

  5. Евгения Такова, тренинг координатор/ координатор по обучение

  6. Захарина Захариева, књиговођа/ счетоводител

  7. Консултант: Пергамент ЗрењанинTRGOVIŠTE MUNICIPALITY

Kralja Petra I Karađorđevića №.4. 17525 Trgovište Republic of Serbia

Tel.:+38117452207

Fax.:+38117452709

E-mail:kabinetpredsednika@trgoviste.rs


TRAN MUNICIPALITY

1 Vlado Trichkov Sq. 2460 Tran Republic of Bulgaria

Tel.:+35977319616

Fax.:+359884898902E-mail :obshtina_tran@mail.bg
Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-СрбијаОпштина Трговиште, Србија и општина Трн, Бугарска заједно реализују пројект Изградња ефективног система обуке ["Building an Effective System of Training" Project acronym: "BEST " Project: №. 2007CB16IPO006-2011-2-18]. Пројект се реализује у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија. Циљ пројекта је изградња капацитета запослених у општинској администрацији у прекограничним областима Пчиња и Перник, кроз успостављање партнерства и обуке за ефикасно припрему и реализацију заједничких пројеката у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија (IPA CBC BG-SR). Пројектни партнери, општина Трговиште и општина Трн омогућују организацијама и институцијама из прекограничног региона стицање знања за припрему и имплементацију заједничких пројеката. За ову намену пројектни партнери припремили су едукативни материјал [приручник] који омогућује ефективну и ефикасну припрему и имплементацију пројекта. Основа за израду овог едукативног материјала су: Приручник за управљање пројектима [Project Cycle Management Guidelines, Volume 1. march 2004 European Commission. EuropeAid Cooperation Office]1, Приручник за имплементацију пројеката у оквиру ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија (PIM), Приручник Управљачког тела за првостепену контролу [ Bulgaria-Serbia IPA Cross Border Programme CCI 2007CB16IPO006]2 и Практични водич за процедуре склапања уговора за спољне активности Европске Заједнице [Practical Guide to Contract Procedures for EU External Actions]3. Документ који је пред вама служи искључиво у едукативне сврхе и за друге намене се не може користити. Пројектни партнери не сноси никакву одговорност у случају могућих последица због грешака, погрешних тумачења или мањкавости приликом реализације пројекта на темељу овог Приручника. Званична и једнино валидна верзија Приручника за имплементацију пројеката и Приручника Управљачког тела за првостепену контролу је на енглеском језику и доступна је на Интернет страници програма http://www.ipacbc-bgrs.eu.
садржај


садржај

4.
i

Скраћенице

5.
ii

Институционални оквир - Бугарска-Србија ИПА прекогранични програм

6.
iii

Припрема пројеката

11.
1.

Приступ путем логичког оквира (Logical Framework Approach)

13.
2.

Припрема пројектне апликације

22.
iv

Имплементација пројеката

43.
1.

Почетне активности и постављање пројекта

43.
2.

Секундарне набавке на пројекту (под-тендерске процедуре)

44.
3.

Извештавање

69.
4.

Финансијско управљање пројектом

73.
5.

Измена Уговора о субвенцији

92.
6.

Надзор и ревизија пројекта

95.
7.

Информације и публицитет

96.
8.

Затварање пројекта

98.
9.

Литература

100.


I Скраћенице


AA

Audit Authority

Ревизорско тело
AF

Application Form

Апликациони формулар
AoI

Area of Intervention

Област интервенције
CBC

Cross-border cooperation

Прекогранична сарадња
CfP

Call for Proposals

Позив за предлоге
EC

European Commission

Европска Комисија
ETC

European Territorial Cooperation

Европска територијална сарадња
FPPR

Final Project Progress Report

Завршни извештај о напретку пројекта
EU

European Union

Европска унија
FLC

First Level Control

Први ниво контроле
IPA

Instrument for Pre-Accession Assistance

Инструмент за претприступну помоћ
JTS

Joint Technical Secretariat

Заједнички технички секретаријат
LP

Lead Partner

Водећи партнер
MA

Managing Authority

Управни орган
JMC

Joint Monitoring Committee

Заједнички одбор за надзор
MoU

Memorandum of Understanding

Меморандум о разумевању
NA

National Authority

Национални орган
PA

Partnership Agreement

Споразум о партнерству
PIM

Project Implementation Manual

Приручник за имплементацију пројекта
PP

Project partner

Партнер у пројекту
PPR

Project Progress Report

Извештај о напретку пројекта
PRAG

Practical Guide to Contract Procedures for EU External Actions

Практични водич за процедуре склапања уговора за спољне активности Европске Заједнице
SC

Subsidy Contract

Уговор о субвенцији
TA

Technical Assistance

Техничка помоћ
ToR

Terms of Reference

Пројектни задатак
VAT

Value Added Tax

Порез на додатну вредност


II Институционални оквир - Бугарска-Србија ИПА прекогранични програм
Уредбом Европског савета № 1085/2006. успостављен је нови јединствени инструмент за претприступну помоћ - ИПА (Instrument for Pre-Accession Assistance - IPA ) за буџетско раздобље од 2007. до 2013. године. ИПА обједињује дотадашње претприступну инструменте: PHARE, SAPARD, ISPA, CARDS, као и претприступну инструмент за Турску. ИПА се састоји од 5 кључних компоненти које су обликоване да помогну земљама корисницама да практично примене правне прописе ЕУ и да се навикну на инструменте структурних фондова (structural funds -SF).

Компоненте Инструмента претприступне помоћиИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ - ИПА

(INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE - IPA)

Компонента I Помоћ транзицији и изградња институција
Компонента II Прекогранична сарадња
Компонента III Регионални развој
Компонента IV Развој људских ресурса
Компонента V Рурални развој

Извор: European Commission. Enlargement . Instrument for pre-accession assistance ( IPA )
основни предуслови за коришћење свих пет ИПА компоненти4 су стицање статуса кандидата за чланство у ЕУ и акредитација децентрализованог система имплементације пројеката (DIS) од стране Европске Комисије (ЕК). Поред тога што пружа подршку у процесу реформи које процес европских интеграција налаже, ИПА има улогу да припреми земље кориснице за спровођење кохезионе политике ЕУ, јер су компоненте ИПА у претприступном периоду веома сличне инструменатима кохезионе политике (структурни и Кохезиони фонд).
ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија успоставља приоритете за сарадњу између Републике Бугарске и Републике Србије за период програмирања од 2007 – 2013. године. Документ је разрађен у периоду 2006 – 2007, као резултат усмерених напора бугарских и српских регионалних институција у областима обухваћених програмом, уз подршку Делегације ЕК у Бугарској, Европске агенције за реконструкцију у Београду, Министарства финансија Републике Бугарске (МФ), Министарства финансија Републике Србије и Министарства за регионални развој и јавне радове Републике Бугарске (Ministry for Regional Development and Public Works - MRDPW). Програмирање Прекограничног ИПА програма Бугарска - Србија је извршено на такав начин да обезбеди одговарајућу платформу за даљи развој и финансијску помоћ за гранични регион између Бугарске и Србије, у циљу давања подршке прекограничној срадњи дуж спољних граница проширене Европске Уније после 2007. године. Прекогранична сарадња (Cross Border Cooperation – CBC) у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) има за циљ промовисање добросуседских односа, јачање стабилности, безбедности и просперитета у заједничком интересу свих земаља учесница и охрабривање њиховог равномерног и одрживог развоја. Погранична подручја често су у неједнаком положају због свог периферног географског положаја и релативне изолације од домаћих економија.

Истовремено, развој унутрашњег тржишта на територији Уније (и слободно кретање људи, роба, услуга и капитала) такође је створило потребу за уравнотеженим развојем и интеграцијом европске територије. Циљ је овог Програма да подстакне снажнију интеграцију територије, обезбеђујући на тај начин избалансирани и одрживи развој у свим пограничним регионима. Према регламентима ИПА ова Стратегија има за циљ да подстакне добросуседске односе који изграђују стабилност, безбедност и просперитет у међусобну корист обе државе, подстичући њихов хармоничан, уравнотежен и одржив развој.

Погранична област у којој се спроводи ИПА програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија покрива територију од 39434 km2 ( 20525 km2 са бугарске стране и 18909 km2 у Србији). Граничи се са Румунијом на северу и са Бившом Југословенском Републиком Македонијом на југу. Дужина границе између две државе је 341 km, од чега се 315 km протеже преко копна, односно 26 km у сливу реке Тимок. Више од половине територије је брдовито и планинско подручје. Планинску границу карактерише чиста и очувана природа.Заједничка област бугарско-српске границе укључује 12 административних јединица: 6 региона у Бугарској (Видин, Монтана, Софија, Перник, Кјустендил и град Софија ) и еквивалентних 6 округа у Србији (Борски Округ: Зајечарски Округ: Нишавски Округ: Пиротски Округ: Јабланички Округ и Пчињски Округ).

Мапа 1.: Бугарска Србија Прекогранични регион Извор: http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/image.cfm?id=1862
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница