Бібліотека добрива. Внесення добрив рекомендаційний список літератури на допомогу учбовому процесустраница1/7
Дата29.04.2016
Размер1.02 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БІБЛІОТЕКА
Добрива. Внесення добрив.

рекомендаційний список літератури

на допомогу учбовому процесу.

Луганськ, 2013Укладач: бібліограф Кадуріна А.О.


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БІБЛІОТЕКА


Добрива. Внесення добрив.

рекомендаційний список літератури

на допомогу учбовому процесу.

Луганськ, 2013


Вступ.


Агрохімія – наука про живлення рослин і застосування добрив з метою підвищення родючості грунтів, збільшення врожайності і поліпшення якості сільськогосподарської продукції. Вона вивчає взаємодію між рослиною, грунтом і добривом у процесі живлення рослин з урахуванням природно – кліматичних умов та біологічних особливостей сільськогосподарських культур.

У процесі вивчення цієї взаємодії перед агрохімією стоять такі завдання: знайти способи найдосконалішого керування умовами вирощування сільськогосподарських культур на основі врахування грунтово – кліматичних умов, ефективного використання фізіологічних особливостей рослин, фізико – хімічних властивостей грунту і добрив, а також умілого їх застосування для збільшення урожайності та поліпшення якості сільськогосподарської продукції, підвищення родючості грунту і забезпечення чистоти навколишнього природного середовища.


Книги:
1. 63

А25 Аграрна наука і освіта : науковий журнал, Т. 4. № 3-4 / Національний аграрний університет. - К. : [б. и.], 2003. - 136 с.
2. 63

А25 Аграрна наука і освіта : науковий журнал, Т. 5. № 3-4 / Національний аграрний університет. - К. : НАУ, 2004. - 176 с.
3. 63

А 25 Аграрна наука і освіта : науковий журнал, Т. 7. № 5-6 / Національний аграрний університет. - К. : Фенікс, 2006. - 172 с.
4. 63

А 25 Аграрна наука і освіта : науковий журнал, Т. 9. № 5-6 / Національний аграрний університет. - К. : Фенікс, 2008. - 191 с.
5. 63

А25 Аграрний вісник Причорномор'я : збірник наукових праць, Вип. 26. Ч. 2 / Одеський державний аграрний університет. Фундаментальна бібіліотека. - Одеса : Одеський ДАУ, 2004. - 196 с.

Аннотация: Збірник включено до Переліку наукових фахових видань ВАК України. Стан та проблеми атестаціїї наукових та науково-педагогічних кадрів. Наукові фахові видання України в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.
6. 631.4

А 26 Агрохімічний аналіз грунту, рослин і добрив на лабораторно-практичних заняттях з агрономічної хімії : навчальний посібник для підготовки фахівців напрямку "Агрономія" у вузах ІІ-ІV рівнів акредитації / ред. І. М. Карасюк. - К. : ЗАТ НІЧЛАВА, 2008. - 192 с.

Аннотация: Викладено рекомендації з агрохімічного аналізу грунту, рослин і добрива при проведенні лабораторно-практичних занять з агрохімії, наведено найголовніші сучасні методики виконання цих робіт, подано приклади розрахунків одержаних даних та їх використання в практиці застосування добрив у виробництві.
7. 631.8

А 26 Агрохімічне обслуговування сільськогосподарських формувань : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. І. Лопушняк [та ін.]. - Львів : Новий Світ-2000, 2011. - 288 с.

Аннотация: Висвітлено сучасні уявлення про мінеральне живлення рослин, рівні і перспективи застосування засобів хімізації, органічних і мінеральних добрив та бактеріальних препаратів, види та форми їх виробництва. Подано системи й технологію застосування добрив. Розглянуто питання агрохімічного обслуговування сільськогосподарських підприємств та екологічні проблеми агрохімії.
8. 631.8

А26 Агрохімія : підручник для сільськогосподарських ВУЗів II - IV рівнів акредитації з агрономічних, економічних спеціальностей та землеустрою, а також для біологічних факультетів університету. / Ред. М.М. Городній, С.І. Мельник, А.С. Маліновський. - 2-е вид., перероб. и доп. - К. : ТОВ "Алефа", 2003. - 778 с.

Аннотация: Висвітлено теоретичні основи живлення рослин, наведена характеристика та способи використання добрив, хімічних меліорантів, бактеріальних препаратів, стимуляторів росту та перспективи розвитку агрохімії. Розглянуто шляхи відтворення родючості грунтів, екологічні проблеми при застосуванні добрив під сільськогосподарські культури. Обгрунтовано використання добрив та інших продуктів хімії при альтераивному та точному землеробстві, показано можливі шляхи отримання біологічно цінної рослинницької продукції.
9. 631.4

Б 81 Бондарчук, Лариса Федорівна. Оптимізація агроекологічного стану осушених земель шляхом використання місцевих меліорантів та добрив (на прикладі Волинської області) : автореферат дис. ... д-ра архитектуры : 06.01.02 / Л.Ф. Бондарчук ; Інститут гідротехніки і меліорації УААН. - Захищена 25.10.2006. - К. : Інститут гідротехніки і меліорації УААН, 2006. - 16 с.
10. 631.9

Б 81 Бондарь, Валерія Іванівна. Екотоксилогічна оцінка мінеральних добрив за показниками поведінки миш'яку в агроекосистемах : автореферат дис. ... канд. с.-х. наук : 03.00.16 / В. І. Бондарь ; Інститут агроекології та біотехнології УААН. - Захищена 14.11.2005. - К., 2005. - 21 с.

11. 633

Б91 Буряк, Іван Іванович. Удосконалення технології вирощування насінників цукрових буряків шляхом позакореневого використання добрив у зоні Правобережного Лісостепу України : канд. с.г. наук : 06.01.09 / І.І. Буряк ; Інститут цукрових буряків Українська академія аграрних наук. - Захищена 25.11.2003. - К., 2003. - 19 с.
12. 631.8

В 52 Виробництво фосфоровмісних мінеральних добрив підприємствами України та Їх використання в сільському господарстві : монографія / ред. В. Г. Заречений. - Суми : Університетська книга, 2004. - 190 с.

Аннотация: На основі багаторічного досвіду науково-дослідних робіт розглядаються практичні питання виробництва фосфоровмісних мінеральних добрив із фосфоритів та їх застосування в с/г, наведені дані про особливості живлення рослин макро-і мікро елементів залежно від поживного режиму грунтів і кліматичних умов та біологічних властивостей с/г культур.
13. 63

В 53 Вісник аграрної науки Південного регіону : міжвідомчий тематичний науковий збірник, Вип. 4. Сільськогосподарські та біологічні науки. - Одеса : СМИЛ, 2003. - 197 с.

Аннотация: Містить теоритичні, оглядові, та експериментальні статті працівників аспірантів, пошукачів Одеського інституту агропромислового виробництва УААН, Регіонального центру наукового забезпечення АПВ Одеської області та інших установ України, присвячені проблеми сільськогосподарського виробництва.
14. У05

В60 Внесення мінеральних та органічних добрив в Україні : статистичний збірник / Держ. ком. стат. України. - К. : Державний комітет статистики України, 2003. - 74 с.
15. 631.8

Г70 Городній, М. М. Агрохімія : підручник для сільськогосподарських ВУЗів 11-1У рівнів акредитації з агрономічних, економічних спеціальностей та землеустрою, а також для біологічних факультетів університетів / М. М. Городній, А. В. Бикін, Л. М. Нагаєвська. - 3-е вид., перероб. и доп. - К. : ТОВ "Алефа", 2003. - 786 с.

Аннотация: Висвітлено теоретичні основи живлення рослин, наведена характеристика та способи використання добрив, хімічних меліорантів, бактеріальних препаратів, стимуляторів росту та перспективи розвитку агрохімії. Розглянуто шляхи відтворення родючості грунтів, екологічні проблеми при застосуванні добрив під сільськогосподарські культури. Обгрунтовано використання добрив та інших продуктів хімії при альтераивному та точному землеробстві, показано можливі шляхи отримання біологічно цінної рослинницької продукції.
16. 631.8

Г 72 Господаренко, Григорій Миколайович. Агрохімія : підручник для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напряму 6.090101 "Агрономія" у вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації / Г. М. Господаренко. - К. : ННЦ ІАЕ, 2010. - 400 с.

Аннотация: Висвітлено теоретичні основи живлення рослин, наведено характеристику та способи використання органічних і мінеральних добрив, хімічних меліорантів і бактеріальних препаратів, досягнення агрохімії з оптимізації агрохімічних параметрів показників родючості грунту, системи застосування добрив у сівозмінах й удобрення польових, овочевих, плодових та інших сільськогосподарських культур. Розглянуто екологічні аспекти агрохімії та особливості проведення агрохімічних досліджень.
17. 631.8

Г72 Господаренко Г. М. Агрохімія мінеральних добрив : наукове видання / Г.М. Господаренко. - К. : Науковий світ, 2003. - 136 с.
18. 631.8

Г 72 Господаренко, Григорій Миколайович. Основи інтегрованого застосування добрив : наукове видання / Г. М. Господаренко. - К. : ЗАТ "НІЧЛАВА", 2002. - 344 с.

Аннотация: Розглянуті проблеми збереження та підвищення родючості грунту у польовій сівозміні. Зроблено аналіз сучасного стану, проблем і перспектив застосування добрив, особливостей формування параметрів родючості грунту за різних систем удобрення. Висвітлені питання удосконалення системи застосування добрив на основі розрахунку балансу елементів живлення в сівозміні, норм, доз, форм, строків і способів внесення добрив з урахуванням даних діагностики та біологічних особливостей живлення с.-г. культур. Аргументована авторська концепція системи удобрення в польовій сівозміні.
19. 631.8

Д 33 Денисенко, Анатолій Іванович. Добрива та агрохімічні засоби в адаптивному землеробстві : навчальний посібник / А. І. Денисенко. - Луганськ : Элтон-2, 2007. - 408 с.
20. 631.8

Д53 Дмитрієв, Євген Іванович. Технологія легкосуспендованих кристалічних комплексних добрив : канд. с.-х. наук : 05.17.01 / Є.І. Дмитрієв ; Національний університет "Львівська політехніка". - Захищена 06.12.2004. - Львів, 2004. - 20 с.
21. 634

Д53 Дмитрієнко, Ганна Валеріївна. Особливості азотного режиму чорноземів південних в інтенсивних насадженнях яблуні при зрошенні та їх продуктивність : автореферат дис. ... канд. с.-х. наук : 06.01.04 / Г.В. Дмитрієнко ; Національний науковий центр "Інститут грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського". - Захищена 16.04.2003. - Харків, 2003. - 20 с.
22. 631.8

Е 40 Екологічні основи застосування добрив : програма навчальної дисципліни (за вибором) для підготовки бакалаврів напряму 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації. - К. : Аграрна освіта, 2007. - 9 с.
23. 631

З-41 Збірник наукових праць Інституту землеробства Української академіїї аграрних наук : збірник наукових праць, спецвипуск. Присвячений Всеукраїнській науковій конференції "Шляхи підвищення ефективності використання на добриво побічної продукції рослинництва". - К. : Інститут землеробства УААН, 2003. - 172 с.

Аннотация: У збірнику вміщено статті з питань землеробства, рослинництва, мікробіології, кормовиробництва, генетики, селекції і насінництва.

24. 63

З-41 Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету : наукове видання, № 36(48) / Луганський національний аграрний університет ; ред. В. Г. Ткаченко, заступник ред. В. П. Алексєєв. - Луганськ : ЛНАУ, 2004. - 214 с.
25. 63

З-41 Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету : присвячено 160-річчю навчального закладу, Вип. 59 / Уманський державний аграрний університет. - Умань : УДАУ, 2005. - 640 с.
26. 63

З-41 Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету : наукове видання, Вип. 61. Ч. 1. Агрономія / Уманський державний аграрний університет. - Умань : УДАУ, 2005. - 664 с.

Аннотация: Висвітлено результати наукових досліджень, проведених працівниками УДАУ та інших навчальних закладів Міністерства аграрної політики України та науково-дослідних установ УААН.
27. 63

З-41 Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва : наукове видання, Вип. 79. Ч.1. Агрономія / Уманський національний університет садівництва. - Умань : Уманський національний університет садівництва, 2012. - 243 с.
28. 635

З-80 Золотар, Юрій Васильович. Продуктивність сої залежно від комплексної дії мінеральних та бактеріальних добрив в умовах Північного Лісостепу : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Ю.В. Золотар ; Інститут землеробства УААН. - Захищена 24.05.2005. - К., 2005. - 20 с.
29. 635

З-91 Зубок, Тетяна Олександрівна. Агрохімічна оцінка застосування добрив під огірок на темно-сірому опізоленому грунті північного Лісостепу України : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.04 / Т. О. Зубок ; Національний аграрний університет. - Захищена 10.11.2005. - К., 2005. - 18 с.

30. 633

К20 Каплін, Олександр Олександрович. Вплив попередників, способів обробітку грунту та мінеральних добрив на продуктивність скоростиглих гібридів соняшнику при зрошенні : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.02 / О.О. Каплін ; Херсонський державний аграрний університет. - Захищена 27.05.2005. - Херсон, 2005. - 16 с.
31. 633

К21 Каращук, Геннадій Васильович. Продуктивність та якість зерна сорізу залежно від мінеральних добрив в умовах зрошення півдня України : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Г.В. Каращук ; Херсонський державний аграрний університет. - Захищена 23.05.2003. - Херсон, 2003. - 16 с.
32. 631.8

К 28 Каспарі, Валентина Михайлівна. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт по агрохімії : для студентів факультету харчових технологій спеціальності 6.070800 "Екологія і охорона навколишнього середовища" / В. М. Каспарі, А. І. Денисенко, В. М. Рибіна ; Кафедра грунтознавства і агрохімії. - Луганськ : ЛНАУ, 2011. - 36 с.

Аннотация: Викладені методики розрахунку внесення доз мінеральних добрив під запланований урожай і методики вивчення і використання різних добрив, охорона навколишнього середовища у звязку з їх застосуванням.
33. 635

К 38 Києнко, Зінаїда Богданівна. Урожайність та якість картоплі нових сортів залежно від норм мінеральних добрив та регулятора росту потейтину на дерново-підзолистих грунтах Полісся України : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / З.Б. Києнко ; Інститут цукрових буряків Української академії аграрних наук. - Захищена 06.07.2004. - К., 2004. - 24 с.
34. 635

К 55 Кобак, Світлана Ярославівна. Формування продуктивності бобів кормових залежно від способу сівби, густоти рослин та доз азотних добрив в умовах Правобережного Лісостепу України : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / С. Я. Кобак ; Вінницький державний аграрний університет. - Захищена 21.09.2006. - Вінниця, 2006. - 18 с.

35. 631.8

К56 Коваленко, Олексій Григорович. Трансформація фосфатів лучно-чорноземного карбонатного грунту Лісостепу України залежно від застосування добриб : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.04 / О.Г. Коваленко ; Національний аграрний університет. - Захищена 02.07.2004. - К., 2004. - 20 с.
36. 634

К 65 Копитко, Петро Григорович. Удобрення плодових і ягідних культур : навчальний посібник / П.Г. Копитко. - К. : Вища школа, 2001. - 206 с.

Аннотация: Описані властивості грунтів, що характеризують рівні їхньої родючості для вирощування плодових і ягідних культур та рівні забеспеченості різними елементами живлення. Розглянуто способи оптимизації цих властивостей добривами та меліоративними засобами, особливості мінерального живлення і методи визначення потреб плодових рослин в удобренні. Подано види та форми добрив, дози, способи і технології їх ефективного застосування в насадженнях основних плодових і ягідних культур з урахуванням їх особливостей та умов вирощування.
37. 633

К82 Крись, Павло Остапович. Продуктивність природних і сіяних лучних угідь гірського-лісового поясу Карпатзалежно від внесення місцевих меліорантів та добрив : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.12 / П.О. Крись ; Ін-т землеробста УААН. - Захищена 03.9.17.0. - К., 2003. - 20 с.
38. 633

К 88 Кудрявицька, Аліна Миколаївна. Агрохімічне обгрунтування використання добрив під озиму та яру пшеницю в сівозміні на лучно-чорноземному грунті північної частини Лісостепу України : автореферат дис. ... канд. с.-х. наук / А. М. Кудрявицька ; Національний аграрний університет. - Захищена 11.11.2005. - К., 2005. - 18 с.
39. 631.4

Л67 Ліщук, Алла Миколаївна. Екотоксикологічна оцінка небезпечності фтору залежно від грунтово-кліматичних умов та застосування мінеральних добрив : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / А.М. Ліщук ; Інститут агроекології та біотехнології УААН. - Захищена 04.06.2004. - К., 2004. - 20 с.
40. 633

М 15 Макаренко, Михайло Вікторович. Вплив тривалого застосування добрив на формування врожаю озимої пшениці на лучно-чорноземному карбонатному грунті північної частини Лісостепу України : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.04 / М.В. Макаренко ; Національний аграрний університет. - Захищена 12.10.2006. - К. : Національний аграрний університет, 2006. - 20 с.
41. 633

М 34 Материнський, Павло Васильович. Формування продуктивності кормових бобів залежно від впливу інокуляції, доз мінеральних добрив та позакореневих підживлень в умовах центрального Лісостепу України : автореферат дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / П.В. Материнський ; Вінницький державний аграрний університет. - Захищена 10.06.2004. - Вінниця, 2004. - 19 с.
42. У32

М54 Методика розробки та норми виробітку і витрати палива на внесення добрив, хімічний захист сільськогосподарських культур (Нова техніка) : наукове видання. - К. : Центр Агропромпраця, 2001. - 176 с.

Аннотация: Викладено методику розробки і впровадження на підприємствах науково обгрунтованих норм виробітку та витрати палива на внесенні добрив і хімічному захисті сільськогосподарських культур . Наведено технічні характеристики нової сільськогосподарської техніки вітчизняного і зарубіжного виробництва, на яку розроблено норми.
43. У32

М 54 Методика розробки та типові норми часу на ремонт і технічне обслуговування машин для захисту рослин, внесення добрив, садівництва та виноградарства : наукове видання / В. В. Вітвіцький [та ін.]. - К. : НДІ Украгропромпродуктивність, 2006. - 354 с.

Аннотация: Викладено методику розробки та норми часу на ремонт і технічне обслуговування машин для захисту рослин, внесення добрив, садівництва та виноградарства. Для керівників і спеціалістів сільськогосподарських та ремонтних підприємств з різними формами власності, які займаються ремонтом та технічним обслуговуванням сільськогосподарської техніки.
44. 63

Н 34 Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць, Вип. 87 / Національний аграрний університет. - К. : НАУ, 2005. - 300 с.
45. 633

Н 34 Науково-технічний бюлетень Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла : збірник наукових праць, Вип. 1. Присвячено 90-річчю Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла / Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла. - К. : Аграрна наука, 2001. - 176 с.

Аннотация: Висвітлено основні підсумки роботи науково-дослідної установи за 90 років. Показано шляхи підвищення ефективності селекційного процесу зернових культур з використанням результатів власних досліджень з генетики, фізіології, біохімії рослин та біотехнології, можливість проведення попередньої оцінки селекційного матеріалу пшениці на якість зерна в умовах камер штучного клімату. Викладено функціонально-біохімічну схему процесів обміну речовин у рослинах озимої пшениці, що викликає чорноколосицю. Розроблено й апробовано методи ранньої діагностики порушень донорно-акцеторних відношень у рослинах озимої пшениці в умовах весняно-літньої посухи, а також запобігання їм. Наведено результати впливу добрив, строків сівби, інтенсивної та звичайної технології на посівні якості та врожайні властивості насіння озимої пшениці і оптимізовано технологічні параметри технологійвирощування насіння цієї культури.
46. 631.5

Н 34 Науковий вісник Луганського національного аграрного університету : збірник наукових праць, № 12 / Луганський національний аграрний університет ; ред. В.Г. Ткаченко. - Луганськ : Елтон-2, 2010. - 376 с.

Аннотация: До вісника наукових праць вміщено результати наукових досліджень з проблем сільськогосподарських наук, які проводилися вченими, аспірантами та співробітниками Луганського національного аграрного університету та інших вузів і науково-дослідних установ.
47. 631.9

О-64 Органічне землеробство: з досвіду ПП "Агроекологія" Шишацького району Полтавської області : практичні рекомендації / С. С. Антонець [та ін.] ; ред. В. М. Писаренко. - Полтава : РВВ ПДАА, 2010. - 200 с.

Аннотация: У практичних рекомендаціях розглядається комплекс питань, які стосуються органічного землеробства, що забезпечує виробництво екологічно безпечних продуктів харчування, збереження і підвищення родючості грутну з урахуванням захисту навколишнього середовища. Особлива увага надається досвіду впровадження органічного землеробства у ПП "Агроекологія" Шишицького району Полтавської області. Наголошено на проблемі екологічно обгрунтованого захисту рослин, оскільки у більшості публікацій і робіт з органічного землеробства цьому питанню надається недостатньо уваги.
48. 631.5

О-75 Основы агрономии : учебное пособие для студентов высших сельскохозяйственных учебных заведений по специальностям механизация и электрификация сельского хозяйства / Ред. М.Д. Атрошенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Колос, 1978. - 319 с.

Аннотация: Пособие предназначено для студентов инженерных факультетов сельскохозяйственных вузов. В нем рассказано о растении и почве как важнейших средствах сельскохозяйственного производства, приведены основные сведения о почвоведении, мелиорации, земледелии, агрохимии и растениеводстве, необходимые для высокопроизводительного использования современной сельхозтехники.
49. 631.5

О-75 Основи органічного виробництва : навчальний посібник для студентів аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації зі спец. "Агрономія" і "Організація і технологія ведення фермерського господарства" / П. О. Стецишин [та ін.]. - Вінниця : Нова Книга, 2008. - 528 с.
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница