Азбучно-хронологичен библиографски списък на публикациите настраница1/14
Дата27.10.2016
Размер1.16 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


СИСТЕМАТИЧЕН

АЗБУЧНО-ХРОНОЛОГИЧЕН

БИБЛИОГРАФСКИ СПИСЪК

НА ПУБЛИКАЦИИТЕ НА

проф. д.п.н. АЛЕКСАНДРА КУМАНОВА

Настоящият списък е систематизиран в пет раздела (I-V разд.):

І. По докторат за научна степен „доктор по педагогика (ВАК-4293 на 04.02.1988 г.);

II. По докторат за научна степен „доктор на педагогическите науки (ВАК-227 на 17.02.1997 г.);

III. По конкурса за научно звание „доцент (ВАК: Протокол N 5 от 20.03.2006 г.);

IV. По конкурса за научно звание „професор (ВАК: Протокол N 14 от 19.11.2007 г.);

V. След избора за „професор.
Придобитите научни степени и звания са в областта на библиографията по научната специалност 05.10.01 „Теория на научната информация (библиографско измерение на знанието)”.
Първите два раздела (I-II разд.) на списъка обобщават публ. около дисертационните трудове на авт. и са предхождани от (неномерираните) библиографски описания на самите дисертации (обозначени със звездичка //), следвани от аналогични описания на авторефератите към тези дисертации.

Третият раздел (III разд.) обхваща трудовете, свързани с последвалото (след цит. дисертации) научноизследователско творчество, довело до избора на автора за доцент; четвъртият раздел (IV разд.) – за професор.

Последният раздел (V разд.) систематизира трудовете на авт. след избора за професор.

Вътрешното деление на всеки един от петте раздела е представено по единна система, конфигурирана от еднотипни рубрики, явяващи се с модификации на именования в съответствие с нарастващия обем на пълнежа на тези рубрики като max им представителност се достига в IV-V разд.:- самостоятелни библиографоведски, науковедски, историографски и когнитологични издания;

- лекционни учебни курсове във вид на книги;

- други монографични издания;

- библиографоведски студии и статии, когнитологични изследвания;

- библиографски и историографски изследвания, публикувани в специализирания научен

периодичен печат и т.н.
В първия (I), третия (III), четвъртия (IV) и петия (V) разд. са дадени рецензии, доклади от международни и национални научни конференции.

Във втория (II) и четвъртия (IV) разд. е акцентирано специално на лекционни курсове във вид на книги и авторски сборник с когнитологични портрети; в третия (III), четвъртия (IV) и петия (V) разд. на учебни програми на лекционни курсове (навсякъде се посочва само първата публикация на ежегодно актуализиращите се учебни програми); в четвъртия (IV) разд. – на лекционни учебни курсове във вид на книги и на други монографични издания – самостоятелни библиографоведски, науковедски, историографски и когнитологични издания.

Същественото значение на феноменологията на моделиране на школа в информационно-комуникативната сфера е причина да се приведе цит. рубрика в края на първи (I) разд. във връзка с посочената публ., както и в четвърти IV разд.
В подраздела „библиографоведски студии и статии, когнитологични историографски разработки от научни и теренни експедиции (по трансформатизъм на инфосферата) в специализирания научен печат”, включен в V разд., са посочени научните експедиции за изследване на нестинарството в СтранджаБългария.
В подраздела „научно-документални филми”, съдържащ се в V разд., са отразени и публикациите (извън докладваните на научни форуми /вж: раздела „материали от национални и международни научни конференции”/, както и DVD версиите на визуализиращия информационен продукт (NN 165-169), като – за по-голяма компактност – тук са съсредоточени и материали, чиято темпора фактически започва от времето, обхващано от предходния (IV) разд., но същинската им принадлежност – в смисъл на достигане до синтез на изгражданата информационна карта на феномена (нестинарството) – е именно към V разд.
Навсякъде в списъка след работите на кирилица следват публикуваните на латиница.
В последните деления на списъка материалът е подреден в строг хронологично-азбучен ред.
Към съответните публ. – също в хронологичен ред – са дадени рецензии (рец.) и отзиви (отз.) за тях.

Приведени са и сведения за публ. на библиогр. информ.


В списъка се срещат групови библиографски описания: на електронната книга, издадена като компендиум от две книги – в качеството им на части І-ІІ (NN 74-75); публ. на научни доклади, съдържащи цели самостоятелни текстове (сценария на научно-документалния филм „Ритъмът на времето”) (NN 125-126) или информация за премиери на този филмов продукт, паралелно поднасяна с появата в електронното пространство на сценария на цит. филм (NN 164-165); публ. на: Трудовете на Студентското научно общество при Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии : Т.1- (NN 146-150), на които персоналията е главен редактор; публ. на Божественния флорилегиум – ораторията „Бяла светлина” (Lux alba), всяка от частите на която са и самостоятелни художествени произведения, получили гражданственост, появявайки се поотделно (NN 155-159).
В аналитичната част на библиографските характеристики на публ. за по-голяма компактност на представяния информационен масив изброяването на страници се дава след двуеточие (:), посочвано непосредствено след представения (в bold) пореден номер (N) на съответната номинация (например: 73: XXXVIII-XLV, 263-271), при което съответната й част е отделена от поредния й номер със запетая (например: 74-75, II: XXXVIII-XLV, 263-271).
Публ. под NN 9-10, 12-13, 16, 18 ─ с девическото име на авт.; публ. под NN 15, 140-145, 155-164, 166без подпис.
Дадените сведения за листве (л.) издателски (изд.) коли (к.) са изчислени по съответните публ.

Депозирани монографии (в НИО Информкултура на Руската държавна библиотека) и доклади на научни конференции (в Московския държавен университет, ЦИНТИ ─ София и др.) и други материали за служебно ползване (на Центъра за национална библиография на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” и др.), публ. на историографски и когнитологични библиографски приноси във вестници, персонални библиографски указатели на учени, в които научната редакция принадлежи на personalia’та на наст. библиографиране, не са отразени в наст. списък.


(Общият обем на невключените авторски работи до избора за професор е 29,3 изд. коли.)
Приложената в края на наст. текст Информационна ризома по списъка дава обобщена картина на диференциация на основните научни публ. на авт.
До избора за професор рецензираните публ. (NN 1-109) са в 5356 стр. и 370,1 л. изд. к.


I. По докторат за научна степен

доктор по педагогика”


дисертация, автореферат
 Рекомендательная библиография в видовой структуре библиографии и ее внутренняя дифференциация как основание системы пособий (на основе теорий европейских стран СЭВ и практики Болгарии) : Дис. ... канд. педаг. наук : [В 2 т. : Т. 1-2] / Ленингр. гос. инст. культуры им. Н. К. Крупской ; Науч. руководитель ... А. В. Мамонтов ; Рец.: ... Э. Э. Найдич, ... А. А. Туровская. ─ Ленинград, 1987. ─ На правах рукописи. ─ Защищ.: 14.04.1987 г. ─ 28,3 л. изд. коли.

Т. 1. ─ 330 с. ─ 13,3 л. изд. к.Т. 2 : Прил. ─ 389 с. ─ 15 л. изд. к.
1. Рекомендательная библиография в видовой структуре библиографии и ее внутренняя дифференциация как основание системы пособий (на основе теорий европейских стран СЭВ и практики Болгарии) : Автореф. дис. ... канд. педаг. наук / Ленингр. гос. инст. культуры им. Н. К. Крупской ; Науч. руководитель ... А. В. Мамонтов ; Рец.: ... Э. Э. Найдич, ... А. А.Туровская. ─ Ленинград, 1987. ─ 16 с. ─ 1,5 л. изд. коли. ─ Тир.: 150 екз.

Рец.: 1. Сумина, М. Ю. Системно-структурная модель рекомендательной библиографии [1991 г.]. // Библиотековедение и библиография за рубежом (Москва), 1993, Вып. 133, с. 102-107.

Отз.: 1. Пенкова, С. И. Развитие библиографоведческой мысли в Болгарии : Автореф. дис. ... канд. педаг. наук / Санкт-Петерб. гос. инст. культуры. ─ СПб., 1993, с. 3 и др.; 2. Беспалова, Э. К. Библиография в России на рубеже XXI века ([19]80-[19]90-e годы): Ч. I. Историко-библиографические исследования : Учеб. пособие по курсу „Библиографоведение : Общ. курс”. Разд. II. „История рус. библиогр.” / Моск. гос. унив. культуры и искусств. ─ Москва, 2003, с. 65-66; 129; 3. Панчева, Ц. Препоръчителна библиография. // Българска книга : Енцикл. / Състав. А. Гергова. – София-Москва, 2004, с. 363-364; 4. Швецова-Водка, Г. Н. Видовая классификация библиографии в проблематике библиографоведения. // Российское библиографоведение : Итоги и перспективы : Сб. науч. ст. / Состав., предисл. и науч. ред. Т. Ф. Лиховид. – М., 2006, с. 342-343, 349.


библиографоведски студии и статии
2. Бюллетень „Нови книги” (НРБ). // Советская библиография (Москва), 1985, N 6, с. 79-83. ─ 0,5 л. изд. к.
3. За съдържанието на понятието „вътрешна диференциация на препоръчителната библиография” във връзка с класификацията на библиографията. // Библиотекар (София), 1987, N 10, с. 2-8. ─ 0,5 л. изд. к.
4. Към въпроса за понятието „вид библиография” и неговото значение за системата на библиографията. // Библиотекар (София), 1986, N 10, с. 2-9. ─ 0,5 л. изд. к.

Отз.: Сумина, М. Ю. Системно-структурная модель рекомендательной библиографии [1991 г.]. // Библиотековедение и библиография за рубежом (Москва), 1993, Вып. 133, с. 103.
5. Некоторые вопросы развития рекомендательной библиографии в европейских странах ─ членах СЭВ (общее, особенное и единичное в ее концепциях). // Библиотековедение и библиография за рубежом (Москва), 1987, Вып. 115, с. 69-81. ─ 1,5 л. изд. к.

Отз.: Сумина, М. Ю. Системно-структурная модель рекомендательной библиографии [1991 г.]. // Библиотековедение и библиография за рубежом, 1993, Вып. 133, с. 103.

6. Препоръчителната библиография във видовата структура на библиографията : Класификационни проблеми в съветското библиографознание. // Библиотекар (София), 1987, N 1, с. 35-41. ─ 0,5 л. изд. к.

Отз.: Сумина, М. Ю. Системно-структурная модель рекомендательной библиографии [1991 г.]. // Библиотековедение и библиография за рубежом, 1993, Вып. 133, с. 103.
7. Съдържанието на библиографската информация като основа на отрасловата структура на библиографията. // Библиотекар (София), 1987, N 12, с. 2-8. ─ 0,5 л. изд. к.


рецензии
8. Майсторството на литературоведа в труда на библиографа : Рец. на кн.: Найдич, Э. Э. От [А. Д.] Кантемира до [А. П.] Чехова. Основные советские издания сочинений русских писателей XVIII ─ начала ХХ вв. : Справочное пособие / Гос. Публ. библ. им. М. Е. Салтыкова-Щедрина ; Под ред. Л. С. Шепеловой. ─ М. : Книга, 1984. ─ 224 с. // Библиотекар (София), 1985, N 7, с. 42–46. ─ 0,4 л. изд. к.


библиографски и историографски изследвания,

публикувани в специализирания научен периодичен печат
9. Борбите на българския народ за национална и социална свобода : [Препоръч. библиогр. списък на лит. от втора степен във връзка с чествуването на 2 юни]. // Нови книги / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” (София), 1982, N 5, с. 25-32. ─ Подпис: А. Пулева. ─ 0,4 л. изд. к.
10. Българката ─ достойна потомка на силни жени : Образът на жената в художествената литература: [Препоръч. библиогр. списък на лит.]. // Нови книги / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” (София), 1981, N 1, с. 32-41. ─ Подпис: А. Пулева. ─ 0,5 л. изд. к.
11. Глас на епохата : [Библиогр. обзор и списък на лит. по случай 90 г. от рождението на Вл. Маяковски]. // Нови книги / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” (София), 1983, N 5, с. 30-39. ─ 0,5 л. изд. к.
12. Единение с борбата ─ единение с вечността : [Библиогр. преглед и списък на лит. по случай 170 г. от рождението на Баба Тонка Обретенова]. // Нови книги / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” (София), 1982, N 3, с. 27-36. ─ Подпис: А. Пулева. ─ 0,6 л. изд. к.
13. Летопис на духовния ръст ─ летопис на героичното време : [Библиогр. обзор и списък на лит. по случай 80 г. от рождението на Ал. Фадеев]. // Нови книги / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” (София), 1981, 19, с. 26-35. ─ Подпис: А. Пулева. ─ 0,5 л. изд. к.
14. Неспокоен глас. Творчеството на съветските писатели ─ лауреати на Държавна награда на СССР за 1983 г. : Ал. Чаковски, Ив. Стаднюк, Ю. Бондарев, Ч. Айтматов, Вл. Соколов, Ив. Драч, М. Шатров : [Библиогр. преглед на творчеството им и персонални препоръч. списъци на лит.]. // Нови книги / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” (София), 1984, N 5, с. 26-35. ─ 0,3 л. изд. к.
15. Писатели ─ лауреати на Димитровска награда [В. Мутафчиева, Г. Стоев, Г. Цанев] и на Димитровския комсомол [Р. Босев, К. Денков, Г. Константинов] за 1982 г. : [Библиогр. справка]. // Нови книги / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” (София), 1982, 20, с. 30-32. ─ Без подпис. ─ 0,3 л. изд. к.
16. Писатели ─ лауреати на Държавна награда на СССР за 1980 г. : Ал. Арбузов, П. Загребелни, М. Коломиец, Г. Хамид, М. Храпченко : [Библиогр. преглед на творчеството им и персонални препоръч. списъци на лит.]. // Нови книги / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” (София), 1981, N 3, с. 41-48. ─ Подпис: А. Пулева. ─ 0,5 л. изд. к.
17. Писатели ─ лауреати на Държавна награда на СССР за 1984 и 1985 г. : С. Алексеев, Г. Бердников, А. Дементиев, Ал. Дударев, Евг. Евтушенко, Х. Матевосян, Вс. Овчинников : [Библиогр. преглед и персонални препоръч. списъци на лит.]. // Нови книги / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” (София), 1986, N 22, с. 18-27. ─ 0,5 л. изд. к.
18. Признателността на поколенията : [Историко-културен библиогр. преглед на чествуването на 2 юни]. // Нови книги / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” (София), 1982, N 4, с. 31-38. ─ Подпис: А. Пулева. ─ 0,5 л. изд. к.
19. Социологическото и психологическото самопознание на младежта като ядро на проблема „общество ─ младеж ─ личност” : [Библиогр. преглед на лит.]. // Нови книги / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” (София), 1983, N 18, с. 26-33. ─ 0,5 л. изд. к.

20. Съвест на епохата. Писатели ─ лауреати на Държавна награда на СССР за 1982 г. : Г. Бакланов, О. Вациетис, Е. Велтистов, О. Гончар, Н. Добронравов, В. Закруткин, В. Новиков, Б. Панкин, В. Чивилихин : [Библиогр. преглед на творчеството им и персонални препоръч. списъци на лит.]. // Нови книги / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” (София), 1983, N 14, с. 25-41. ─ 1 л. изд. к.
21. Творческият път на украинския поет Микола Бажан ─ лауреат на Ленинска награда за 1982 г. : [Библиогр. преглед и препоръч. списък на лит.]. // Нови книги / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” (София), 1982, N 11, с. 22-27. ─ 0,4 л. изд. к.

материали от международни научни конференции
22. Видовата структура на библиографията като основополагаща ос на националната система от библиографски пособия : [Тез. докл. от III конф. на бълг. аспиранти и студенти в Ленинград, 18 май 1985 г.]. // Резюмета на доклади от участието на българските аспиранти и студенти в Третата конференция в Ленинград, 18 май 1985 г. ─ София, 1986, с. 14-15. ─ 0,3 л. изд. к.
23. За понятието „вид библиография” : Въпросът за признака на деление на библиографията по видове : [Тез. докл. от IV науч.-практ. конф. на бълг. аспиранти и студенти в Ленинград, 17 май 1986 г.]. // Резюмета на доклади от участието на българските аспиранти и студенти в Четвъртата научно-практическа конференция в Ленинград, 17 май 1986 г. ─ София, 1987, с. 11-12. ─ 0,3 л. изд. к.
24. Текущее универсальное рекомендательно-библиографическое информирование как средство патриотического и интернационального воспитания трудящихся : [Тез. докл. Всесоюз. науч. конф. ─ Казань, ноябрь 1985 г.]. // Актуальные проблемы патриотического и интернационального воспитания трудящихся средствами культуры и искусства : [Сб. науч. сообщ.]. ─ Казань, 1985, с. 154-155. ─ 0,3 л. изд. к.

феноменология на школа

в информационно-комуникативната сфера
25. Вълнуващ празник : [За срещата на випускниците от 1960-те ─ 1980-те години на Държ. библиотекарски инст. (София), продължили висшето си образование в Ленингр. държ. инст. по културата (Русия) от 4 април 1986 г. : Научна и педагогическа школа]. // Библиотекар (София), 1986, N 6, с. 45-46. ─ 0,2 л. изд. к.


II. По докторат за научна степен

доктор на педагогическите науки”дисертация, автореферат
 Форма библиографической информации в системе гуманитарного знания :

Теоретико-методологические проблемы : Дис. ... докт. педаг. наук [В 2 т. : Т. 1–2] / Санкт-Петерб. гос. акад. культуры ; Рец.: ... А. В. Соколов, ... Г. Ф. Гордукалова, ... В. А. Петрицкий. ─ Посв.: Болг. библиогр. инст. им. Элина Пелина (1941-1963 гг.), воплотившего собою под началом ... Т. Борова истинный дух библиогр. культуры ... . ─ На правах рукописи. ─ Защищ.: 13.02.1996 г.

Т. 1. ─ 398 с. ─ 16 л. изд. к.

Т. 2. ─ 799 с. : [76] схем, [29] табл., [3] граф. формул. ─ 45 л. изд. к.Отз.: Гордукалова, Г. Ф. Объект библиографической деятельности: восприятие, изучение, динамика. // Российское библиографоведение : Итоги и перспективы : Сб. науч. ст. / Состав., предисл. и науч. ред. Т. Ф. Лиховид. – Москва, 2006, с. 385, 400-401.
26. Форма библиографической информации в системе гуманитарного знания:

Теоретико-методологические проблемы : Автореф. дис. ... докт. педаг. наук / Санкт-Петерб. гос. акад. культуры ; Рец.: ... А. В. Соколов, ... Г. Ф. Гордукалова, ... В. А. Петрицкий. ─ Санкт-Петербург, 1996. ─ 37 с. ─ 2,3 л. изд. к. ─ Тир.: 150 екз.Библиогр. информ.: 1. Разд.: Доктори на науките. // Българистика и българисти (София), 1997, N 1, с. 49; 2. Вилли Александрович Петрицкий (К 70-лет. со дня рожд. и 50-лет. науч. и лит. деятельности) : Биобиблиогр. указ. / Рос. нац. библ. ; Состав. А. В. Шевцов ; Ред. Г. В. Михеева. – Санкт-Петербург, 2001, с. 61.

Отз.: 1. Беспалова, Э. К. Тема, принадлежащая истории. // Библиография (М.), 1999, N 4, с. 152; 2. Беспалова, Э. К. Библиография в России на рубеже XXI века ([19]80-[19]90-е годы) : Ч. I. Историко-библиографические исследования : Учеб. пособие по курсу „Библиографоведение. Общ. курс”. Разд. II. История рус. библиографии / Моск. гос. унив. культуры и искусств. ─ Москва, 2003, с. 6, 27-28, 129; 3. Гордукалова, Г. Ф. Объект библиографической деятельности: восприятие, изучение, динамика. // Российское библиографоведение : Итоги и перспективы : Сб. науч. ст. / Состав., предисл. и науч. ред. Т. Ф. Лиховид. – Москва, 2006, с. 385, 400-401; 4. Новоженова, Т. А. Синергетика как методология библиографоведения. // Российское библиографоведение : Итоги и перспективы : Сб. науч. ст. / Состав., предисл. и науч. ред. Т. Ф. Лиховид. – Москва, 2006, с. 96, 98, 107.


самостоятелни библиографоведски и

науковедски издания

лекционни учебни курсове във вид на книги
27. Введение в гуманитарную библиографию : [В 2 ч. : Ч. I-II]. ─ Ч. I : Философско-науковедческая картина гуманитарного знания : Библиографоведческое исследование [: Курс лекц.] / [Санкт-Петерб. гос. акад. культуры] ; Общ. ред. А. А. Соловьев ; Библиогр. ред. И. Л. Клим ; Худож. оформл. Н. В. Скородум ; Науч. консульт.: Я. Е. Белявский, Э. В. Соколов, В. А. Щученко ; Рец.: А. В. Мамонтов, В. П. Леонов, Г. В. Головко. ─ Санкт-Петербург, 1995. ─ 252 с. : 24 схем, 3 табл. ─ Библиогр.: 510 [250] нум. и 260 ненум. назв. ─ Посв.: 75-лет. СПб[Г]АК ... . ─ 17,5 л. изд. к. ─ Тир.: 200 екз.

Ново изд.: С., 2007: 74-75, I. – Ч. II. – Публ.: София, 2005: 73.

Библиогр. информ.: 1. Разд.: Теория и методология библиогр. // Библиотечное дело и библиография / РГБ. Информкультура (Москва), 1997, N 1, с. 64; 2-3. Разд.: Библиографоведение. // Программа-минимум кандидатского экзамена по специальности „Библиотековедение, библиографоведение и книговедение” / ГПНТБ СО РАН (Новосибирск, 2008); … // <http://www.spsl.nsc.ru/win/a_kand.html>.

Рец.: 1. Кочев, Н. Цв. Едно ново за българската хуманитаристика изследване [1995 г.] // Информ. бюл. на Центр. библ. на БАН (София), 2009, N 4 (26), с. 24-25; 2. Гусева, Н. И. Гуманитарное знание и гуманитарные науки. // Петербургская библиотечная школа (Санкт-Петербург), 1997, N 3, с. 75-77; 3. Соколов, А. В. Квинтэссенция человечности. // Мир библиографии (Москва), 2007, N 2, с. 6-12.Отз.: 1. Астахова, Л. В. Библиография как научный феномен : Моногр. / Моск. гос. унив. культуры – Москва, 1997, с. 68, 144, 302; 2. Субетто, А. И. // Казначеев, В. П. Проблемы человековедения. ─ Москва; Новосибирск, 1997, с. 302-303; 342; 3. Беспалова, Э. К. Тема, принадлежащая истории. // Библиография (Москва), 1999, N 4, с. 152; 4. Гордукалова, Г. Ф. Информационные ресурсы гуманитарных наук : Экономика : Вып. 1 : Учеб. пособие / Санкт-Петерб. гос. унив. культуры и искусств. ─ Санкт-Петербург, 2000, с. 20, 239; 5. Беспалова, Э. К. Суровое полотно деятельности и брюссельские кружева теории. // Библиография (Москва), 2002, N 2, с. 13; 6. Беспалова, Э. К. Библиография в России на рубеже XXI века ([19]80-[19]90-е годы) : Ч. I. Историко-библиографические исследования : Учеб. пособие по курсу „Библиографовед. Общ. курс”. Разд. II. История рус. библиогр. / Моск. гос. унив. культуры и искусств. ─ Москва, 2003, с. 6, 27-28, 129; 7. Фокеев, В. А. Ноосферно-культурологическая (когнитографическая) концепция библиографии. // Российское библиографоведение : Итоги и перспективы : Сб. науч. ст. / Состав., предисл. и науч. ред. Т. Ф. Лиховид. – Москва, 2006, с. 227, 230; 8-9. Библиографоведение [: Разд.] // Программа-минимум кандидатского экзамена по специальности „Библиотековедение, библиографоведение и книговедение” / ГПНТБ СО РАН (Новосибирск, 2008); … // <http://www.spsl.nsc.ru/win/a_kand.html>.
28. Рекомендательная библиография в видовой структуре библиографии и ее внутренняя дифференциация : Курс лекций по общему библиографоведению / Ленингр. гос. инст. культуры им. Н. К. Крупской ; [Ред. А. А. Соловьев] ; Науч. ред. А. В. Мамонтов ; [Библиогр. ред. И. Л. Клим] ; Рец.: Э. Э.Найдич ; Эпиграф: „Le tronc explique les branches qui expliquent les feuilles.”E. Zola. ─ Ленинград, 1989. ─ 188 с. : [16] схем, [5] табл., [6] граф. ─ Библиогр.: 342 нум. назв. в систем.-алф. порядке. ─ 11,75 л. изд. к. ─ Тир.: 700 екз.

Рец.: Сумина, М. Ю. Системно-структурная модель рекомендательной библиографии [1991 г.]. // Библиотековедение и библиография за рубежом (Москва), 1993, Вып. 133, с. 102-107.

Отз.: 1. Пенкова, С. И. Развитие библиографоведческой мысли в Болгарии : Автореф. дис. ... канд. педаг. наук / Санкт-Петерб. гос. инст. культуры. ─ Санкт-Петербург, 1993, с. 15 и др.; 2. Беспалова, Э. К. Библиография в России на рубеже XXI века ([19]80–[19]90-ые годы) : Ч. I. Историко-библиографические исследования : Учеб. пособие по курсу „Библиографовед. Общ. курс”. Разд. II История рус. библиогр. / Моск. гос. унив. культуры и искусств. ─ Москва, 2003, с. 65-66; 129; 3. Панчева, Ц. Препоръчителна библиография. // Българска книга : Енцикл. / Състав. А. Гергова. ─ София; Москва, 2004, с. 363-364; 4. Швецова-Водка, Г. Н. Видовая классификация библиографии в проблематике библиографоведения. // Российское библиографоведение : Итоги и перспективы : Сб. науч. ст. / Состав., предисл. и науч. ред. Т. Ф. Лиховид. – Москва, 2006, с. 342-343, 349.

авторски сборник с когнитологични портрети и

персонална биобиблиография
29. Cor cordium : Портреты ученых [проф., докт. наук: Ю. М. Лотмана, Ю. А. Шрейдера, А. С. Мыльникова, В. А. Щученко, И. В. Гудовщиковой, О. П. Коршунова, А. В. Соколова, Р. А. Казарьянца, В. Б. Краснорогова] в стиле интервью / Ведет беседы, авт. предисл., преамб. и примеч.: ... ; Лит. ред. А. А. Соловьев ; Библиогр. ред. И. Л. Клим ; Худож. фотопортр. С. Я. Мицевич ; Худож. оформл. Н. В. Скородум ; [Рец.: А. В. Мамонтов]. ─ Санкт-Петербург, 1994. ─ 173 с. : [9] с. фотопортр. ─ Посв.: Памяти апостола болг. библиогр. ... Т. Борова, личность которого воплощает собою ее прошлое, настоящее и будущее. ─ 12,2 л. изд. к. ─ Тир.: 200 екз.

Публ.: Проф. И. В. Гудовщикова: 61. – Прев. на бълг. ез.: 134-135.

Публ. с комент.: Проф. Ю. М. Лотман. – 84. – Прев. на бълг. ез.: 51; Проф. А. В. Соколов: 73: 252-263; 74-75, II: 252-263.

Рец.: 1. [От ред.]. // Библиография (Москва), 1996, N 1, с. 127-128; 2. Томашева, Е. Н. Цветы мысли и искры сердец. // Там же, 1996, N 1, с. 128-131; 3. Казаринова, И. Н., Д. К. Равинский. Портреты ученых в стиле интервью. // Библиотековедение (Москва), 1996, N 1, с. 96-97.

Библиогр. инф. о рец.: Разд.: Персональная библиогр. // Библиотечное дело и библиография / РГБ. Информкультура. ─ Москва, 1997, Вып. 2, с. 72.

Реф.-резюме: Ю. А. Шрейдер / Подг. и прев. на бълг. ез. Б. Николова. // Медикус : Дайджест за всеки / Мед. унив. ─ София, Ц-р за информ. по медицина, 2000, N 4, с. 16-24.

Отз.: 1. Субетто, А. И. // Казначеев, В. П. Проблемы человековедения. ─ Москва и др., 1997, с. 327; 349; 2. [От. ред. Публ. по рукописи кн., хранящейся в фондах БАН]. // Петербургская библиотечная школа (Санкт-Петербург), 2001, N 2, с. 78; 3. Лебедев, Д. В. // Историко-библиографические исследования : Сб. науч. тр. / Рос. нац. библ. ─ Санкт-Петербург, 2002, Вып. 9, с. 134-136; 148; 4. Беспалова, Э. К. Биографический жанр в библиографии. Персоналия библиографов / Моск. гос. унив. культуры и искусств. ─ Москва, 2003, с. 18; 28; 5. Беспалова, Э. К. Библиография в России на рубеже XXI века ([19]80–[19]90-е годы) : Ч. I. Историко-библиографические исследования : Учеб. пособие по курсу „Библиографовед. Общ. курс”. Разд. II. История рус. библиографии / Моск. гос. унив. культуры и искусств. ─ Москва, 2003, с. 115-116; 129.
библиографоведски студии и статии,

когнитологични разработки

(за извеждане структурите

на вторичнодокументалното знание)

30. Библиография библиографии в Болгарии как база для изучения состояния рекомендательной библиографии в единой системе вторично-документальной информации. // Вопросы истории, теории и методики универсальной и отраслевой библиографии : Сб. науч. тр. / Гос. Публ. библ. им. М. Е.Салтыкова-Щедрина. – Ленинград, 1991, с. 62-91. ─ 2,5 л. изд. к.
31. Бюлетинът „Нови книги” ─ днес и утре / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” : Нац. комплекс. библиогр. изследв. : Анкетна карта за библиотекари и библиографи от библиотеките ─ абонати на бюл. „Нови книги” у нас : Въпросник I. ─ София, 1989. ─ 12 с. ─ 2 л. изд. к. ─ Тир.: 200 екз.
32. Бюлетинът „Нови книги” ─ днес и утре / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” : Нац. комплекс. библиогр. изследв. : Анкетна карта за читатели от библиотеките ─ абонати на бюл. „Нови книги” у нас : Въпросник II. ─ София, 1989. ─ 11 с. ─ 2 л. изд. к. ─ Тир.: 300 екз.
33. Бюлетинът „Нови книги” ─ днес и утре / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” : Нац. комплекс. библиогр. изследв. : Анкетна карта за читатели ─ частни абонати на бюл. „Нови книги” у нас : Въпросник III. ─ София, 1989. ─ 10 с. ─ 2 л. изд. к. ─ Тир.: 200 екз.
34. Бюлетинът „Нови книги” ─ днес и утре / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” : Нац. комплекс. библиогр. изследв. : Анкетна карта за библиотекари и библиографи от общообразователните библиотеки, които в настоящия момент не са абонати на бюл. „Нови книги” : Въпросник IV. ─ София, 1989. ─ 9 с. ─ 2 л. изд. к. ─ Тир.: 600 екз.
35. Бюлетинът „Нови книги” ─ днес и утре / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” : Нац. комплекс. библиогр. изследв. : Анкетна карта за читатели от общообразователните библиотеки, които в настоящия момент не са абонати на бюл. „Нови книги” : Въпросник V. ─ София, 1989. ─ 8 с. ─ 2 л. изд. к. ─ Тир.: 600 екз.

36. Бюлетинът „Нови книги” ─ днес и утре / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” : Нац. комплекс. библиогр. изследв. : Анкетна карта за специалисти-библиографоведи и библиотековеди у нас : Въпросник VI. ─ София, 1989. ─ 10 с. ─ 2 л. изд. к. ─ Тир.: 400 екз.
37. В истории вопроса о категориях „вид библиографии” и „вид библиографического пособия” ([19]50-ые ─ 80-ые гг.). // Теоретико-методологические проблемы истории библиографии : Сб. науч. тр. / Моск. гос. унив. культуры. ─ Москва, 1994, с. 111–128. ─ 1 л. изд. к.

Отз.: Швецова-Водка, Г. Н. Видовая классификация библиографии в проблематике библиографоведения. // Российское библиографоведение : Итоги и перспективы : Сб. науч. ст. / Состав., предисл. и науч. ред. Т. Ф. Лиховид. – Москва, 2006, с. 292–293, 349.
38. В поисках системы рекомендательно-библиографической деятельности библиотек : Болгаро-советский семинар „Системный подход к рекомендательной библиографии” (София, 15-16 ноября 1988 г.) / Соавт. С. И. Коровицына. // Библиотековедение и библиография за рубежом (Москва), 1990, Вып. 127, с. 77-87. ─ 1,5 л. изд. к.
39. Видовая структура библиографии как связь и взаимодействие видов библиографии (на основе теорий европейских социалистических стран). // Библиотековедение и библиография за рубежом (Москва), 1989, Вып. 123, с. 28-35. ─ 1 л. изд. к.

Отз.: Сумина, М. Ю. Системно-структурная модель рекомендательной библиографии [1991 г.]. // Библиотековедение и библиография за рубежом (Москва), 1993, Вып. 133, с. 103.
40. Възгледи за функционалните признаци на препоръчителната библиография : Приближаване към описването на функционалната й структура. // Библиотекар (София), 1988, N 8, с. 3-9. ─ 1 л. изд. к.

Отз.: Сумина, М. Ю. Системно-структурная модель рекомендательной библиографии [1991 г.]. // Библиотековедение и библиография за рубежом (Москва), 1993, Вып. 133, с. 103.
41. Закономерности на вътрешната диференциация на препоръчителната библиография : [Статия четвърта]. // Нови книги / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” (София), 1988, N 14, с. 27-33. ─ 0,5 л. изд. к.
42. Основни категории и понятия в системата на препоръчителната библиография : [Статия втора]. // Нови книги / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” (София), 1988, N 4, с. 26-33. ─ 0,5 л. изд. к.
43. Отрасловата структура на библиографията като всеобща съдържателна диференциация на видовата й структура. // Библиотекар (София), 1988, N 3, с. 3-7. ─ 0,5 л. изд. к.

44. Препоръчителната библиография във видовата структура на библиографията : [Статия трета]. // Нови книги / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” (София), 1988, N 8, с. 19-23. ─ 0,5 л. изд. к.

45. Препоръчителната библиография като система : Опит за същностно-структурно представяне : (Цикъл от статии). // Нови книги / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” (София), 1988, N 1, с. 23-26. ─ 0,5 л. изд. к.
46. Разкриване същността на препоръчителната библиография : Историко-теоретичен преглед: [Статия първа]. // Нови книги / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” (София), 1988, N 1, с. 26-33. ─ 0,5 л. изд. к.
47. Раскрытие сущности рекомендательной библиографии: историко-теоретический экскурс. // Рекомендательная библиография : Вопросы теории, методики, истории : Сб. науч. тр. / Гос. Публ. библ. им. М.Е.Салтыкова-Щедрина. ─ Ленинград, 1989, с. 109-135. ─ 2,5 л. изд. к.

Отз.: Сумина, М. Ю. Системно-структурная модель рекомендательной библиографии [1991 г.]. // Библиотековедение и библиография за рубежом (Москва), 1993, Вып. 133, с. 103.
48. Системата на препоръчителната библиография като структурна част от единната система за библиографска информация в България. Статия първа : Системно-структурен анализ. // Библиотекар (София), 1989, N 5, с. 30-38. ─ 1 л. изд. к.

Отз.: Сумина, М. Ю. Системно-структурная модель рекомендательной библиографии [1991 г.]. // Библиотековедение и библиография за рубежом (Москва), 1993, Вып. 133, с. 103.
49. Системата на препоръчителната библиография като структурна част от единната система за библиографска информация в България. Статия втора : Системно-структурен синтез. // Библиотекар (София), 1989, N 6, с. 17-30. ─ 2 л. изд. к.

Отз.: Сумина, М. Ю. Системно-структурная модель рекомендательной библиографии [1991 г.]. // Библиотековедение и библиография за рубежом (Москва), 1993, Вып. 133, с. 103.
50. Рекомендательная библиография в классификациях видов библиографии (на основе теорий европейских стран СЭВ). // Вопросы библиографоведения и библиотековедения : Межвед. сб. / Минск. гос. инст. Культуры. – Минск, 1990, Вып. 11, с. 41-58. ─ 1,5 л. изд. к.

Отз.: Сумина, М. Ю. Системно-структурная модель рекомендательной библиографии [1991 г.]. // Библиотековедение и библиография за рубежом (Москва), 1993, Вып. 133, с. 103.

когнитологични портрети,

публикувани в специализирания научен печат
51. Докосване до света на Ю. М. Лотман : [Беседа и публикация]. // Библиотекар (София), 1990, N 1, с. 37-41. ─ 0,5 л. изд. к.

Осн. публ.: 29. – Публ. с комент.: 84.

библиографски и историографски изследвания
самостоятелно публикувани

авторски библиографски издания
52. Александр Васильевич Мамонтов : Биобиблиогр. указатель [тр.] / Ленингр. гос. инст. культуры им. Н. К. Крупской. Библ. фак. Каф. общ. библиогр. и книговед. ; Состав. [и авт. предисл.] ... ; Науч. ред. И. А. Шомракова ; Отв. за вып. Л. В. Трапезникова. ─ Ленинград, 1989 [обл.: 1990]. ─ 42 с., 1 л. портр. ─ 3 л. изд. к. ─ Тир.: 1200 екз.

Разд. I. Печ. раб. ... (NN 1-233 в хронол.-алф. порядке); II. Раб., выш. под ред. ... (NN 234-238 в алф. порядке имен авт. и загл. публ.); III. Лит. о деят. ... (NN 233-240). ─ Систем. указ.; Имен. указ. – Ново изд.: Санкт-Петерб. гос. унив. культуры и иск. ; Рос. нац. библ. ; Состав. А. В. Коскелло ; Ред. В. В. Антонов ; Вступ. ст. Е. Н. Буринская. – СПб., 2000. – 72 с. – (Учен. Унив. культуры и искусства)Библиогр. информ.: Инга Александровна Шомракова : Биобиблиогр. указ. / Рос. нац. библ. ; Состав. И. Г. Матвеева ; Ред. Г. В. Михеева. – Санкт-Петербург, 2002, с. 19.

Рец.: 1-2. [От ред.] Книга о книговеде. // Крымская правда (Симферополь), 17 апр. 1990. ─ Тоже на укр. яз.: Книга про книгознавця. // Кримська правда, 17 квiтня 1990; 3. Алексеева, Е. С. Библиографический указатель ─ научно-исследовательская работа. // Методические и исторические аспекты краеведческой библиографии : Межвуз. сб. / Моск. гос. инст. культуры. ─ Москва, 1993, с. 124-128.

Отз.: 1. Буринская, Е. Н. Памяти ученого. // Александр Васильевич Мамонтов : Библиогр. указ. / Санкт-Петерб. гос. инст. культуры и искусства, Рос. нац. библ. ; Состав. А. В. Коскелло. ─ Ново изд. ─ Санкт-Петербург, 2000, с. 3-4; 2. Коскелло, А. В. От состав. // Там же, с. 11; 3. Беспалова, Э. К. Библиография в России на рубеже XXI века ([19]80–[19]90-e годы) : Ч. I. Историко-библиографические (исследования) : Учеб. пособие по курсу „Библиографоведение : Общ. курс”. Разд. II. История рус. библиографии / Моск. гос. унив. культуры и искусств. ─ Москва, 2003, с. 124-125, 140.

53. Инга Александровна Шомракова : Аннот. библиогр. указатель [тр.] / Санкт-Петерб. инст. культуры. Библ. фак. Каф. общ. библиогр. и книговед. ; Состав. ... ; Науч. ред. И. Е. Баренбаум ; Отв. за вып. Л. В. Трапезникова ; Рец.: А. В. Мамонтов. ─ Санкт-Петербург, 1992. ─ 31 с., 1 л. портр. ─ 2 л. изд. к. ─ Тир.: 100 екз.

Разд.: Печ. раб. ... . ─ 91 назв. в хронол.-алф. порядке. ─ Систем. указ. ; Имен. указ.Ново изд.: ... / Рос. нац. библ. ; Состав. И. Г. Матвеева ; Ред. Г. В. Михеева ; Вступ. ст. И. Е. Баренбаум. – Санкт-Петербург, 2002. – 32 с.


самостоятелни библиографски издания,

публикувани с авторски колектив
54. Литература за Христо Ботев : 1930–1938 г. ; [Показалци ...] / Нар. библ. „Св. Св. Кирил и Методий”. // Христо Ботев. 1848–1876 : Биобиблиогр. указател и опис на архивни документи. ─ Т. 2 : Литература за Христо Ботев в България. ─ София, 1994, с. 175-283; 757-824. ─ 11 л. изд. к. ─ Тир.: 750 екз.

Библиогр. информ.: Ковачев, Ал. Творци на българската библиография: Биобиблиогр. – В. Търново, 2004, с. 49.

55. Литература за Любен Каравелов : 1944-1964 г. [Показалци ...] / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий”. // Любен Каравелов. 1834-1879 : Биобиблиогр. указател и опис на архивни документи. ─ София, 1989, с. 255-311; 418-461. ─ 7 л. изд. к. ─ Тир.: 3000 екз.

Библиогр. информ.: Ковачев, Ал. Творци на българската библиография: Биобиблиогр. – В. Търново, 2004, с. 49; 217.

Рец.: Чолов, П. Още едно ценно библиографско издание. // Библиотекар (София), 1989, N 4, с. 24-25.


библиографски и историографски изследвания,

публикувани в специализирания научен печат
56. В служба на човека : 100 г. от рождението на Антон Семьонович Макаренко : [Библиогр. преглед и препоръч. списък на лит.]. // Нови книги / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” (София), 1987, N 20, с. 23-29. ─ 0,5 л. изд. к.
57. За възпитанието : [Библиогр. преглед и препоръч. списък на лит.]. // Нови книги / Нар. библ. „[Св. Св.] Кирил и Методий” (София), 1987, N 21, с. 25-31. ─ 1 л. изд. к.


III. По конкурса за научно звание „доцент”


самостоятелни библиографоведски, науковедски,

историографски и когнитологични издания
58. Професор д-р Николай Яръмов : Портрет на учения в стила на интервюто [: Когнитологична проскопия] [: Ч. I–III] / БАН ; Висш мед. инст. Мед. фак. ─ Унив. б-ца „Царица Йоанна”; Клинич. ц-р по спешна медицина. Клиника по спешна хирургия; Науч. д-во на хирурзите. Сп. „Хирургия” ; Водещ беседата, авт. на биобиблиогр. преамбюл и бел.: … ; Консулт. В. Велев ; Науч. ред. М. Куманов ; Библиогр. ред. Ц. Стайкова ; Лит. ред. и граф. дизайн-ред. Ц. Найденова ; Ез. консулт. А. Даскалов ; Худож. на фотопортр. А. Русев. ─ София, 2004. ─ (Библиогр. на бълг. учени ; Портрети в стила на интервюто ; N 6). – с. LV–LVI: Именен индекс ; с. VII: Худож. фотопортр. ─ Автореф.: Aliis inserviendo consumor. Посв. ... А. Д. Витебский, Н. Василев, В. Матеев, В. Янков. ─ Хирургия (София), с. I-LVI, 1 л. портр. ─ Прил. ─ 4 л. изд. к. ─ Тир.: 1000 екз.

[: Ч. I. Библиогр. преамб., с. XIII-XVI;

Ч. II. Интервю, с. XVII-XLVIII;

Ч. III. Библиогр. и проч. бележки, с. XLIX-LIII.]Публ. и в: 73: 193-245; 75, II: 193-245.

59. Пушкинский журнал „Современник” : К вопросу о А. С. Пушкине ─ журналисте и критике ; Эпиграф: „... и нет истины, где нет любви”. А. С. Пушкин. ─ К 205-лет. со дня рожд. А. С. Пушкина ; Посв. памяти ... В. И. Каминского ; Слово библиогр. пушкинианы Болгарии / Ц. Стайкова ; Худож. Д. Ефтимов ; Граф. дизайн-ред. Ц. Найденова. ─ Шумен : Аксиос, 2004. ─ 60 с., 1 л. портр. ─ 1,5 л. изд. к. ─ Тир. 1000 екз.; доп. тир. 500 екз.

Рец.-послеслов: Стайкова, Ц. Слово библиографа пушкинианы Болгарии. // Пак там, с. 54-58.

Отз.: Вилли Александрович Петрицкий (К 75-лет. со дня рожд. и 55-лет. науч. и лит. деят.) : Биобиблиогр. указ. / Рос. нац. библ. ; Состав. А. В. Шевцов, И. Г. Матвеева, М. Ю. Матвеев ; Ред. Г. В. Михеева. – Санкт-Петербург, 2006, с. 84.

когнитологични библиографски

и библиографоведски изследвания,

публикувани в специализирания научен периодичния печат

60. [Антон Павлович] Чехов в Болгарии : Переводы и литературная критика [: Ист.-культурное текстол. библиогр. исслед.]. // Чехов и мировая литература : В 3 кн. : Кн. 2 / ИМЛИ РАН. ─ Москва, 2005, с. 84-107. ─ Библиогр.: 106 неном. назв. в 94 ном. прим. ─ 2,5 л. изд. к.
61. Штрихи к творческому портрету профессора И. В. Гудовщиковой : І. Эскиз ; ІІ. И еще несколько штрихов ; Эпиграфы: „Жатвы много, а делателей мало”От Матфея (9:37) ; „Прежде чем двигаться дальше, нужно, чтобы сознание человечества вместило то, что уже дано”Е. И. Рерих ; „Любая цивилизованная страна, если хочет быть свободной, обязана владеть информацией” ; „Чем больше масштаба явления, и чем оно труднее для восприятия, тем меньше оно анализируется и объясняется” – И. В. Гудовщикова. // Петербургская библиотечная школа (Санкт-Петербург), 2001, N 2, с. 78-80; 2002, N 1, с. 76-79; 2002, N 2, с. 89-96; 2003, N 1, с. 81-89. – 1,5 л. изд. к.

Публ. и в: .Осн. публ.: 29. – Прев. на бълг. ез.: 134-135.

рецензии
62. Когнитологична проскопия на информационната среда (information environment) : [Рец. на кн.: Денчев, С. Г. Информационна среда за трансфер на технологии = Information environment for technology transfer : Глобални проблеми : Анализ и управление : Науч. моногр. : Кн. 1– ] : Кн. 1 [: Закономерности, свързани с категорията информационна среда] / Колеж по библиотекознание и информ. технол. ; [Науч. ред. Д. Христозов]. ─ София : З. Стоянов, 2003. ─ 167 с. : [5] фиг.; [7] форм.; [1] табл. на идентификац. код. на нац. станд. ─ [Библиогр.: 292 ном. назв.: на кирилица: NN 1-52; на латиница: NN 53-292]. // Философски алтернативи / Инст. за филос. изслед. при БАН (София), 2004, N 4-5, с. 273-283. ─ 1 л. изд. коли.

материали от международни научни конференции
63. Знание-episteme ─ знание-téchne : Трансформатизм инфосферы (Онтология информационной среды) / [Съавт. С. Г. Денчев]. // Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек : Материалы IX Междунар. конф. и выст. „LIBCOM-2005” / ГПНТБ России ; Ассоц. ЭБНИТ ─ [Звенигород] Ершово, Россия, 14-18 ноября 2005 г. = Information Technologies, Computer Systems, and Publications for Libraries : Proc. IX Intern. Conf. and Exhibition „LIBCOM-2005” / Rus. Nat. Publ. Libr. for Sci. and Technology ; ELNIT Assos. ─ [Zvenigorod] Ershovo, Russia, Nov. 14-18, 2005; Эпиграф: „Поистине, память – большее чем пространство”. – Упанишады / пер. А. Я. Сыркина. ─ [CD-ROM]. – Библиогр.: 30 неном. загл. в 13 ном. бел. ─ Тр. / Конф. ─ Публ. и на англ. ез.: 65. – 1 л. изд. к.

Публ. и в:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница