Апорныя схемы па падрыхтоўцы да выпускнога экзамену Кастрычніцкая 1917 года рэвалюцыя ў Беларусі. Устанаўленне ўлады саветаўСкачать 336.39 Kb.
Дата24.04.2016
Размер336.39 Kb.
Апорныя схемы па падрыхтоўцы да выпускнога экзамену
Кастрычніцкая 1917 года рэвалюцыя ў Беларусі.

Устанаўленне ўлады саветаў.

Цяжкае становішча народа, Недзеяздольнасць

абвастрэнне сацыяльна-эканамічных часовага ўрада

супярэчнасцей, выкліканых першай Сусветнай

вайной.


Кастрычніцкая рэвалюцыя ў Петраградзе – 25 кастрычніка 1917 года. Захоп улады бальшавікамі, падзенне самадзяржаўя.


Устанаўленне ўлады саветаў на Беларусі:

- Мінскі савет рабочых і салдацкіх дэпутатаў абвясціў сабе ўладай

- Стварэнне бальшавікамі ваенна-рэвалюцыйнага камітэта (ВРК) заходняй вобласці і фронту (Кнорын, Ландар, Мяснікоў)

- Камітэт выратавання рэвалюцыі на чале з меньшывіком Калатухіным не адважыўся пайсці на ўзброены канфлікт з ВРК

- Ліквідацыя ў Магілёве Стаўкі Вярхоўнага Галоўнага камандуючага рускай арміі, пераход улады ў рукі ВРК


На працягу кастрычніка – лістапада 1917 года – савецкая ўлада была ўсталявана ва ўсіх гарадах Беларусі і ў арміях заходняга фронту.Стварэнне Абласнога выканаўчага камітэта заходняй вобласці і фронту (Аблвыкамзаха) – вышэйшага органа Савецкай ўлады на Беларусі да канца 1918 года.


Вывад:

Кастрычніцкая рэвалюцыя на Беларусі, у выніку якой адбыўся пераход улады да Саветаў на чале за партыяй бальшавікоў, адбылася дзякуючы падтрымцы гэтай партыі з боку салдатаў Заходняга фронту. Разам з тым лозунгі бальшавікоў, іх рашучасць прыцягвалі да іх не толькі салдат, але і іншыя слаі бяднейшага насельніцтва, у тым ліку сялян і рабочых.Стварэнне беларускай дзяржаўнасці ( ліпень 1917-1920)
З’езд беларускіх

нацыянальных арганізацый

(ліпень 1917)

Цэнтральная рада Вялікая Беларуская рада (ВБР) Аблвыкамазах

(Язэп Лёсік) (пасля кастрычніка 1917)


Аўтаномія Беларусі Абвяшчэнне Беларусі народнай Разагнаў

ў складзе Расіі рэспублікай, яе федэрацыі з першы

Расіяй і іншымі суседнімі ўсебеларускі

рэспублікамі з’езд які

адбыўся

(7-17 снежня1917 года),

абраў


Выканкам

Рады


ўсебела-

рускага


з’езда

Працяг баявых дзеянняў I Сусветнай вайныЛюты 1918 года – наступленне германскіх войскаў
Брэсцкі мір – 3 сакавіка 1918 года, па ўмовах якога большая частка тэрыторыі Беларусі аказалася пад германскай акупацыяй


Выканкам рады ўсебеларускага з’езда абвясціў незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі (БНР) 25 сакавіка 1918 года (А. Луцкевіч, А. Смоліч)

Рада БНР займалася культурна-асветніцкай і эканамічнай дзейнасцю.Лістападаўская 1918 года – рэвалюцыя ў ГерманііСкасаванне Брэсцкага міру
Вызваленне Беларусі чырвонай арміяй


Усталяванне Савецкай ўлады
Аблвыкамзах Белнацком

(Мяснікоў, Кнорын) (Чарвякоў)
Ідэі сусветнай Стварэнне Беларускай

пралетарскай дзяржаўнасці

рэвалюцыі


VI – Паўночна-Заходняя канферэнцыя РКП(б)


Першы з’езд камуністычнай партыі бальшавікоў у Беларусі КП(б)Б
Маніфест аб утварэнні БССР 1 студзеня 1919 года (Старшыня ўрада Зміцер Жылуновіч)

Усебеларускі з’езд саветаў
Далучэнне да Расіі – Утварэнне Літ Бел

Віцебскай, Магілёўскай, Смаленскай 2-3 лютага 1919 года

губерняў БССР


Наступленне палякаў у сакавіку 1919 г

Польская акупацыя


Узброеная барацьба
Вызваленне Беларусі чырвонай арміяй ад польскай акупацыі


Аднаўленне савецкай ўлады
Другое абвяшчэнне БССР 31 ліпеня 1920 года


Контр наступленне польскіх войскаў і захоп значнай часткі тэрыторыі Беларусі


Падзел Беларусі


Заходняя Беларусь - Цэнтральная Беларусь -

да Польшчы БССР

Савецкая Беларусь у гады новай эканамічнай палітыкі

Прычыны ўвядзення НЭПа:

- Неабходнасць аднаўлення разбуранай вайной гаспадаркі

- Незадаволенасць сялян харчразвёрсткай

Сутнасць НЭПа:

Палітыка ваеннага камунізму (1921-1928)

НЭП (1921-1928)

Харчразвёрстка

Харчпадатак у два разы меншы за харчразвёрстку

Ліквідацыя прыватнага гандлю

Дазвол прадпрымальніцтва і прыватнага гандлю пры захаванні дзяржаўнай маёмасці на знешні гандаль

Ураўняльная размеркаванне зямлёй, падтрымка калектыўных форм вядзення гаспадаркі.

Выбар форм землекарыстання (Калектыўныя або індывідуальныя). Падтрымка розных форм кааперацыі дазвол арэнды зямлі, прымяненне наёмнай працы

Нацыяналізацыя прамысловых прадпрыемстваў

Дапускаліся прыватныя, змешаная, кааператыўная, дзяржаўная форма ўласнасці

Строгае цэнтралізаванае кіраванне народнай гаспадаркай

Дэцэнтралізацыя кіраваннем гаспадаркі, пашырэнне правоў прадпрымальнікаў

Працоўная павіннасць

Свабодны наём рабочай сілы праз біржы труда

Бясплатнасць паслуг, ўраўнілаўка ў аплаце труда, картачная сістэма

Адмяніліся

1922-1924 – правядзенне грашовай рэформы стабілізацыя рубля, увядзенне канвертыруемай валюты – чырвонца


Сгортванне НЭПа:

НЭП – стымуляваў расслаенне грамадства,у чым бальшавікі бачылі пагрозу ажыцяўленню сваіх праграмных мэт.

З усталяваннем асабістай ўлады Сталіна і пачаткам індустрыялізацыі НЭП быў сгорнуты.
Палітыка беларусізацыі ў 20-я гады ХХ стагоддзя і яе вынікі. Развіццё культуры ў БССР 20-30 гады

Беларусізацыя – палітыка афіцыйных улад якая садзейнічала нацыянальнаму культурнаму развіццю ў Беларусі ў перыяд 1924-1929

Асноўныя дасягненні палітыкі беларусізацыі

Што прадугледжвалася зрабіць

Што зроблена фактычна

Перавод навучання ў школах пераважна на беларускую мову

К 1928 году каля 80% агульнаадукацыйных школ было пераведзена на беларускую мову навучання

Перавод беларускага апарата на беларускую мову

У 1927 годзе каля 80% служачых ў цэнтральных установах у гады валодалі беларускай мовай

Перавод часцей чырвонай арміі на беларускую мову і ўкамплектаванне іх беларусамі

Увядзенне ў часцях вывучэння беларускай мовы і стварэнне дывізій, палкоў.

Вылучэнне беларусаў на адказную работу

павелічэнне ўдзельнай важкасці беларусаў сярод раённых кіраўнікоў на 48%

Стварэнне сістэмы вышэйшай адукацыі

1921 – стварэнне БДУ

Арганізацыя навукова-даследчай дзейнасці па ўсебаковаму вывучэнню Беларусі

Адкрыццё ў 1922 годзе Інстытута беларускай культуры

Выпуск газет, часопісаў, падручнікаў і кніг на беларускай мове

Утварэнне рэдакцыі “Савецкай Беларусі”, адкрыццё беларускай дзяржаўнай бібліятэкі

Вынікі беларусізацыі:

Беларусізацыя садзейнічала ліквідацыі непісьменнасці, падрыхтоўкі неабходных кадраў, спецыялістаў, фарміраванню савецкай інтэлігенцыі, развіццю беларускай навукі і культуры.

Але перыяд беларусізацыі аказаўся вельмі кароткім.

Змена палітычнага курсу правячымі коламі краіны, прывяла спынення палітыкі беларусізацыі.

Усталяванне сталінскай астомы ў 30-я гады


Адваротны працэс беларусізацыі (контр беларусізацыя)

- Рэпрэсіі супраць нацыянальнай інтэлігенцыі (гл. Білет 7 пытанне 2)

- Рэформа беларускай мовы ў 1933 годзе якая значна наблізіла яе да рускай мовы

- У літаратуры і мастацтве зацвердзіўся прынцып сацыялістычнага рэалізму (ідэалізацыя рэвалюцыйных падзей і існуючага ў краіне грамадскага ладу)

Поспехі культурнага развіцця

Адкрыццё беларускіх кінастудый “Змена”, Беларускага дзяржаўнага тэатру, дзяржаўнага тэатру оперы і балету, філармоніі, кансерваторыі, з’яўленне шматпавярховых дамоў.Індустрыялізацыя і калектывізацыя сельскай гаспадаркі ў БССР і яе вынікі

Індустрыялізацыя – працэс стварэння бойкай машыннай вытворчасці ва ўсіх галінах народнай гаспадаркі поскоранае развіццё цяжкай прамысловасці.

Мэты індустрыялізацыі

- Пераадоленне тэхніка-эканамічнай адсталасці

- Пераўтварэнне дзяржавы з аграрнай ў індустрыяльную

- Стварэнне моцнай абароннай сістэмы

- Ліквідацыя адсталасці сельскай гаспадаркі

- Асаблівасці індустрыялізацыі ў БССР

Развіццё прамысловасці па перапрацоўкі мясцовай сыравіны
Неабходнасць фарміравання тэмпаў індустрыяльнага будаўніцтва
І пяцігодка (1928-1932) ІІ (1933-1937) і ІІІ (1938-1941)

“Сцяг індустрыялізацыі” – швейная фабрыкі пяцігодкі

панчошна-трыкатажныя “КІМ” ў Віцебску, гомельскі шкляны і крычаўскі

фабрыка штучнага валакна ў Магілёве, цэменты, магілёўскі трубаліцейны

дрэваапрацоўчыя камбінаты ў Бабруйску і і аўтарамонты заводі. Мінскі

Гомелі. Завод сельскагаспадарчых машын ў радыёзавод, рагачоўскі кансервны

Гомелі. завод, кандытарскія “Камунарка”

ў Мінску і “Спартак” у Гомелі.

Барысаўская макаронная і Мінская

каўбасная фабрыкі.
Вынікі індустрыялізацыі:

Але ў Беларусі па-ранейшаму пераважала лёгкая прамысловасць

Калектывізацыя – аб’яднанне дробных індывідуальных гаспадарак сялян у буйныя калектыўныя гаспадаркі – калгасы.

Мэты калектывізацыі:

- Абагульненне сродкаў вытворчасці

- Цэнтралізаванае кіраўніцтва сельскай гаспадаркай

- Атрыманне сродкаў на індустрыялізацыю

- Ліквідацыя кулацтва

- Павышэнне калектыўнасці працы


Хлебны крызіс (1928-1929)

Курс на калектывізацыю


Паскоранае стварэнне калгасаў, гвалтоўная калектывізацыя

Нарком земляробства – Прышчэпаў. Выканкам добраахвотнасці і паслядоўнасці ў правядзенні калектывізацыі “прышчэпаўшчына”. Быў рэпрэсіраваны.

Палітыка раскулачвання, рэпрэсіі супраць кулакоў

Вынікі:

Індустрыялізацыя БССР праходзіла дзякуючы як і працоўнаму энтузіязму і веры народа ў будучыню, так і за кошт эксплуатацыі энтузіязму рабочых.Грамадска-палітычнае жыццё ў БССР у канцы 20-30 гадоў

У канцы 20-х пачатку 30-х у краіне быў усталяваны сталінізм – таталітарны рэжым, для якога характэрны:

- Дыктатура адной партыі – камуністычнай (ВКП(б))

- Павелічэння ролі (НКВД) НКУС, які стаў выкарыстоўвацца для распраў з тымі чыя пазіцыя супрацьстаяла сталінскай.

- Адміністрацыйна-камандныя метады кіравання. Кантроль над усімі сферамі жыцця грамадства.

- Безумоўнае падначаленне цэнтральнай ўлады, правы і свабоды абвешчаныя ў Канстытуцыі 1936 года не ажыццяўляліся

- Культ асобы Сталіна

Узвелічэнне ролі Сталіна, прыпісванне яму вызначальнага ўплыва на ход гістарычных падзей.

Массавыя рэпрэсіі супраць:

а) Кіраўнікоў рэспублікі (Гікала, Чарвякоў, Галадзед)

б) Беларускай нацыянальнай інтэлігенцыі (Ластоўскі, Луцкевіч, Лёсік, Смоліч, Жылуновіч, Ігнатоўскі), пісьменнікаў (Гарэцкі, Чарот), мастацкіх дзеячаў (Галубок)

в) Сялянства

Массавыя рэпрэсіі прыкрываліся сталінскім тэзісам аб абвастрэнні класавай барацьбы па меры руху да сацыялізму.

Становішча Заходняй Беларусі ў 1928-1939 гады. Уз’яднанне беларускага народа

Сацыяльна-эканамічнае становішча Заходняй Беларусі

Па рыжскаму мірнаму дагавору ад 18 сакавіка 1921 года да Польшчы адыходзіла Заходняя частка беларускіх зямель.
Аграрны прыдатак Звыш 4 млн. чалавек

да Польшчы Заходняя Беларусь як і ў БССР

Крэсы ўсходнія”

Рынкі збыта Вырабляла прамысловайБела Польшча прадукцыі ў 9 разоў

Крыніца таннай Так называлі яе палякі менш, чым у БССР

Сыравіны

85% насельніцтва занята

ў сельскай гаспадаркі
Памешчыкі валодалі

50% усёй зямлі

На тэрыторыі Заходняй Беларусі ажыццяўлялася паланізацыя:

- Насаджэнне польскай мовы, пераўтварэнне беларускіх школ ў польскія

- Спыненне выдання беларускіх газет і часопісаў

- Забарона ўжывання беларускай мовы ў дзяржаўных установах

- Праваслаўныя цэрквы пераўтвараліся ў касцёлы

- Засяленне беларускіх зямель асаднікамі (былымі польскімі афіцэрамі, якім адводзіліся зямельныя вялікія надзелы і даваліся грашовыя сродкі

Напрамкі нацыянальна-вызваленчага руху:

- Камуністычная партыя Заходняй Беларусі (1923 год КПЗБ)

- За ўз’яднанне з БССР (Славінскі, Харужая), камуністычны саюз моладзі Заходняй Беларусі

- Партыі нацыянальна-вызваленчага дэмакратычнага руху – прыхільнікі мірных сродкаў барацьбы

- Таварыства беларускай школы (1921 год ТБШ) – масавая культурна-асветніцкая арганізацыя (Браніслаў Тарашкевіч)

- Беларуская сялянска-рабочая грамада (БСРГ – 1926 – за самавызначэнне Заходняй Беларусі, разгромлена ў 1927 годзе польскімі ўладамі)

1926 – Дзяржаўны пераварот у Польшчы. Да ўлады прыйшоў Юзаф Пілзуцкі. Была ўстаноўлена буржуазная дыктатура і рэжым атрымаў назву “Санацыі”.

Барацьба супраць прыгнёту Польшчы

1925 год – сітуацыя блізкая да ўзброенага паўстання

Кастрычнік 1932 – люты 1933 – забастоўкі рабочых і сялян у Белавежскай пушчы.
Жорсткі тэрор


У Бярозе Картузкай надзвычайныя суды карныя экспедыцыі

канцлагер

Уз’яднанне беларускага народа

23 жніўня 1939 года – дагавор аб ненападзе Германіі і СССР (пакт Молатава і Рыбентропа) аб ненападзе і сфер уплыву:

Заходняя Беларусь адыходзіла да сферы ўплыву СССР


1 верасня 1939 года – Германія напала на Польшчу, пачатак ІІ Сусветнай вайны17 верасня 1939 года – чырвоная армія пачала паход у Заходнюю Беларусь
29 верасня 1939 года – дагавор СССР і Германіі аб дружбе і граніцы


28-30 кастрычніка 1939 года – у Беластоку адбыўся Народны сход Заходняй Беларусі і прыняў пастанову прасіць вярхоўны савет СССР прыняць Заходнюю Беларусь у склад СССР і БССР


Просьба была задаволена 12 лістапада 1939 года Заходняя Беларусь была ўключана ў склад БССР і СССР
Пераўтварэнні ў Заходняй Беларусі ў 1939-1941 гады:

- Будаўніцтва новых прадпрыемстваў

- Ліквідацыя беспрацоўя

- Стварэнне калгасаў

- Рэпрэсіі супраць кулакоў


Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі. Усталяванне акупацыйнага рэжыму

Для нападзення на СССР, Германіяй быў распрацаваны план


Прыбалтыка, Ленінград

Маланкавай вайны”, Мінск – Смаленск,план Барбароса Масква

Украіна, Паўднёвы

Усход

Гітлераўскае камандаванне надавала асаблівае значэнне, сілам, якія супрацьстаялі чырвонай арміі ў Беларусі – групе армій цэнтр.


Прычыны ваенных паражэнняў савецкіх войск у першапачатковы перыяд вайны:

- Пераўзбраенне арміі не было завершана

- Новую граніцу пасля ўз’яднання Заходняй Беларусі з БССР умацаваць не паспелі

- Чырвоная армія рыхтавалася галоўным чынам для наступальных дзеянняў таму, што існавала думка аб будучай вайне, як вайне скарацечнай і на чужой тэрыторыі

- Чырвоная армія была аслаблена рэпрэсіямі

- Дапускаўся залішні давер умовам пакта аб ненападзе 23 жніўня 1939 года, ігнараваліся данясенні разведчыкаў

- Германія мела вопыт вядзення вайны

- Вераломнае нападзенне Германіі на СССР

- Расцягнутасць савецкіх войск на лініі фронту, тады як гітлераўскія войскі былі сціснуты ў 3 ударных кулака

22 чэрвеня 1941 года – нападзенне Германіі на СССР

Абарона Брэсцкай крэпасці


Лейтэнант Кіжаватаў Капітан Зубачоў Палкавы камісар Маёр

Заходняя частка начальнік штаба Фамін Гаўрылаў

Брэсцкай крэпасці абароны крэпасці Усходніфорт

Абарона Мінска


100-я стралковая дэвізія Мікалай Гастэла і яго экіпаж

генерала Русіянава таран каля Радашковіч
Мінск захоплены 28 чэрвеня 1941 года

Абарона Магілёва 23 дні

Вызначыўся стралковы полк палкоўніка Куцепава


14 ліпеня 1941 года – у баях пад Оршай у першыню прыняла удзел батарэя рэактыўных мінамётаў “Кацюш” пад камандаваннем капітана Флерава

Абарона Гомеля 7 дзён

Лётчык Коўзан здзейсніў 3 тараны і застаўся ў жывых


Канец жніўня 1941 года – акупацыя тэрыторыі Беларусі Германскімі войскамі

Двухмесячныя абарончыя баі савецкіх войскаў у Беларусі не дазволілі праціўніку рэалізаваць план “Маланкавай барацьбы”, далі магчымасць стаўцы вярхоўна-камандуючага сканцэнтраваць рэзервы і падрыхтавацца да нападзення.

На захопленай фашыстамі тэрыторыі быў усталяваны акупацыйны рэжым – “новы парадак” сістэму акупацыйных органаў да 22 верасня 1943 года ўзначальваў намеснік Гітлера ў Беларусі – гаўляйтар Кубэ.

Адносіны да беларусаў былі вызначаны ў плане “Ост”, па якому 75% рускіх, украінцаў, беларусаў знішчыць, а астатнія 25% ператварыць у рабоў. Цыган, яўрэяў – паўнасцю знішчыць.

Галоўным сродкам ажыццяўлення сваіх мэт фашысты зрабілі палітыку – генацыду, дзеянне з мэтай поўнага ці частковага знішчэння той, ці іншай нацыі.

На Беларусі за час акупацыі:

- Было створана 260 канцлагераў і іх філіялаў (Трасцянец у 10 км ад Мінска)

- 70 яўрэйскіх гета

- Спалена 628 вёсак з жыхарамі (22 сакавіка 1943 года – Хатынь)

- Было знішчана больш 2 млн. 200 тысяч грамадзян амаль кожны трэці

- Вывезена ў Германію на катаржныя работы 380. тыс. Чалавек

Але былі ў Беларусі і людзі якія здрадзілі свайму народу і пайшлі на службу ворагу. Сярод іх былі некаторыя прадстаўнікі беларускага нацыянальнага руху.Усенародная барацьба супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў БССР

Непасрэднай работай па разгортванню падполля і партызанскага руху займаліся партыйныя і савецкія работнікі, якія засталіся на акупіраванай тэрыторыі, а таксама камандзіры чырвонай арміі прарваўшыяся з акружэння, ці з варожага палону. Здавалася, што ініцыятыву атрадаў і груп бралі на сябе не толькі радавыя камуністы, а і беспартыйныя патрыёты. Жорсткасць акупацыйнага рэжыму толькі узмацніла нянавісць да акупантаў. Рабіла супраціўленне ім, асабліва ўпартым і непрымірымым.

Першыя партызанскія атрады і падпольныя групы:

- Корж (Пінскі раён на 5-ты дзень вайны)

- Бумажкоў і Паўлоўскі (Палеская вобласць)

- Шмыраў (Віцебская вобласць)

- Заслонаў (Чыгуначны вузел Орша)

- Мінскае падполле (Матусевіч, Казінец, Кавалёў)

Пасля перамогі савецкіх войск пад Масквой у снежні 1941 года быў сарваны план “Маланкавай вайны” і ўзмацнілася агульная барацьба супраць акупантаў:

- Быў створаны Цэнтральны штаб партызанскага руху (ЦШПР Пятрэнка), БШРП – у кастрычніку 1942 (Калінін)

- Суражскія “Віцебскія” вароты – люты – верасень 1942 года

- Рэйды партызан на варожы тыл

- Фарміраванне на аснове партызанскіх атрадаў партызанскіх брыгад

- Пасля першай перамогі чырвонай арміі пад Сталінградам у лістападзе 1942, бітва на курскай дузе ў ліпені 1943 года быў завершаны карэнны пералом у ходзе вайны

Пачалося фарміраванне партызанскіх зон – тэрыторыі поўнасцю вызваленыя партызанамі, дзе была аднаўлена савецкая ўлада.

Са жніўня 1943 года пачаўся І этап “рэйкавай вайны”, ІІ этап – “Канцэрт” пачаўся ў другой палове верасня – кастрычніку 1943 года, калі чырвоная армія ўступіла на тэрыторыю Беларусі, ІІІ этап пачаўся ў ноч на 20 чэрвеня 1944 года і працягваўся ў ноч да поўнага вызвалення Беларусі.

Беларусь партызанская рэспубліка

- 213 партызанскіх брыгад і 258 атрадаў у якіх налічвалася 370 тысяч чалавек

- 70 тысяч чалавек падпольшчыкаў

- 60% тэрыторыі Беларусі складалі партызанскія краі і зоны

- 87 партызан і падпольшчыкаў былі ўдастоены звання Героя СССР

Прыклады барацьбы беларусаў супраць акупантаў:

Бессмяротны подзвіг здзейснілі беларускія браты Міхаіл і Іван Цубы, ім загадалі паказаць дарогу ў партызанскі лагер. Міхаіл Цуба адказаўся і быў застрэлены. Сямідзесяці гадовы Іван Цуба завёў фашыстаў у гібельную дрыгву. Подзвіг братоў Цуба паўтарыў 12-ці гадовы хлопчык - Ціхан Баран. Марат Казей – юны разведчык партызанскай брыгады ў Мінскай вобласці, ён падарваў сябе гарматай, каля апынуўся ў акружэнні ворага.

Вызваленне БССР ад нямеца-фашысцкіх захопнікаў

Восень 1943 – чырвоная армія ўступіла на тэрыторыю Беларусі.

Першым быў вызвалены горад Камарын, затым Мазыр і Гомель.

“Беларускі балкон” – лінія савецка-германскага фронту к лету 1944 года. Фашысты назвалі лінію абароны “Фатэрлант”.

Тут была сканцэнтравана група нямецкіх армій цэнтр


Распрацоўка аперацыі “Баграціён” у красавіку – маі 1944 пачалася, у якой прымалі ўдзел


Першы Другі Трэці Першы Дняпроўская Парты-

Беларускі Беларускі Беларускі Прыбалтыйскі Флатылія заны

Фронт Фронт Фронт Фронт

(Ракасоўскі) (Захараў) (Чарнякоўскі) (Баграмян)

Дзеянні франтоў каардынавалі маршалы Васілеўскі і Жукаў

Наступленне чырвонай арміі 23 чэрвеня 1944 года. Пачатак аперацыі “Баграціён”
Вызвалены Віцебск і Орша, знішчаны вялікія групоўкі праціўніка


3 ліпеня 1944 года – Вызваленне Мінска


Пры вызваленні Мінска вызначыліся:

- Танкавы корпус Бурдзейнага

- Першым ў Мінск уварваўся танк камандзіра ўзвода Фролікава

- Камандзіру танкавага ўзвода Колычаву ўдалося захапіць мост праз Свіслач
Акружэнне групы арміі цэнтр у “Мінскі кацёл”


16 ліпеня 1944 год – парад партызан у Мінску


28 ліпеня 1944 года – Вызваленне Брэст. Чырвоная армія выйшла на граніцу з Польшчай. У гэтай аперацыі загінулі 381 тысяч нямецкіх салдат і афіцэраў 158 430 трапілі у палон.

Пераход БССР да мірнага жыцця. Аднаўленне народнай гаспадаркі (1945 – 1953)

Вынікі вайны ў Беларусі


Загінуў амаль Эканоміка поўнасцю Па агульным узроўні

кожны трэці разрушана развіцця рэспубліка

адкінута да 1928 года

Аднаўленне эканомікі Беларусі пачалося ў 1943-1950


Працоўны подзвіг Частка рэпарацый Дапамога саюзных

народа рэспублік, якія пазбеглі

фашысцкай акупацыі

Даваенны ўзровень

- Прамысловасць: - Сельская гаспадарка:

Найперш цяжкая (энергетыка, машынабудаванне) Была адноўлена ў 1950,

- Развіццё такіх галін прамысловасці, якіх раней але калгаснікі амаль

на тэрыторыі Беларусі не існавала: нічога не атрымлівалі,

Аўтамабіле- і трактара- будаванне жылі за кошт

МАЗ – пачаў выпускаць аўтамабілі ў 1947 годзе прысядзібных участкаў

МТЗ – трактары “Кіравец” з 1946 года, а першыя - Да 1947 года існавала

трактары “Беларус” з 1953 года. картачная сістэма

У Мінску ўступіла ў строй падшыбнікавы, радыятарны (1948-1949)

заводы, камвольны камбінат.

- Аднаўлялася будаўніцтва:

чыгунка, сувязь
Усяго за пяцігодку 1951-1955 год было пабудавана 150 буйных

прадпрыемстваў

Такім чынам ўжо к 1950 году дасягнула даваеннага ўзроўню гаспадарка рэспублікі, што стала фактычна працоўным подзвігам беларускага народа. Але сельская гаспадарка перажывала крызісны стан, што звязана было ў першую чаргу з ваеннымі разбурэннямі, захавання адзінай сістэмы гаспадарання ў ???? пераразмеркавання гаспадарчых сродкаў з сельскай гаспадаркі на прамысловасць.


Грамадска-палітычнае і культурнае жыццё ў пасляваенны час (1945-1963)

Грамадска-палітычнае жыццё і культурнае жыццё ў БССР характарызавалася наступнымі асаблівасцямі:

- Працягваліся сталінскія рэпрэсіі пасля вайны супраць былых ваеннапалонных, інтэлігенцыі, насельніцтва заходніх абласцей.

- Па-ранейшаму існавала аднапартыйная сістэма(Камуністычная партыя), кантралявала ўсе бакі грамадскага жыцця. Саветы заставаліся другараднымі органамі ўлады.

- КПСС (КПБ) – падбірала і растаўляла кадры на кіруючыя пасады ў саветах і грамадскіх арганізацыях.

- Першыя пасляваенныя выбары ў Вярхоўны Савет БССР адбыліся ў 1947 годзе, а ў мясцовыя светы ў 1948 годзе. Выбары былі безальтэрнатыўныя (1 кандыдат)

- Пераўтварэнне ў Заходняй Беларусі – саветызацыя

Культурнае жыццё

- Аднаўленне матэрыяльнай базы,навукі культуры, адукацыі.

- Рамонт і будаўніцтва школ, выпуск школьнага абсталявання, падручнікаў, падрыхтоўка настаўнікаў

- Развіццё навукі і культуры сутыкалася з жорсткім ідэалагічным прэсам. Маглі друкавацца навуковыя працы і літаратурныя творы, якія не пярэчылі склаўшайся

каманда-адміністрацыйнай сістэме

- Рэпрэсіі зведалі вучоны-гісторык Улашчык, паэт і празаік Дубоўка, пісьменнікі Сяргей Грахоўскі, А. Звонак, П. Пруднікаў.

- У літаратуры галоўнай тэмай была мінуўшая вайна, раскрыццё гераізму савецкіх людзей. Першыя буйныя творы аб вайне “Глыбокая плынь” Івана Шамякіна, “Мінскі напрамак” Івана Мележа, “Векапомныя дні” Міхася Лынькова

- У тэатральным мастацтве з’явіліся п’есы “Заложнікі” А. Кучара, “Пра бацьку” Міхася Шмырава, Канстанцін Заслонаў ????

Самым значымым дасягненнем беларускіх скульптараў стаў завершаны велічны ансамбль плошчы Перамогі ў Мінску.

Вынік:


Нягледзячы на складаныя супярэчлівыя ўмовы жыцця, народ у большасці не адчуваў сябе прыгонным, ганарыўся прыналежнасцю да справы будаўніцтва новага грамадства.

Удзел Беларусі ў заснаванні і дзейнасці ААН

Ужо ў ходзе абмеркавання пытання аб утварэнні ААН ўрад СССР прапанаваў прыняць разам з СССР паўнапраўнымі членамі ўсе рэспублікі саюза. Заходнія краіны далі згоду на тое, каб сумесна з СССР раўнапраўнымі членамі ААН сталі Беларусі і Украіна.

27 сакавіка 1045 года – міжнародная канферэнцыя ў Сан-Францыска, скліканая для заснавання ААН, прыняла рашэнне аб ўключэнні БССР і УССР ў лік краін заснавальніц гэтай арганізацыі, гэтым прызнаваўся вялікі ўклад у разгром фашызму і панесеныя імі ў ходзе вайны каласальныя страты. Удзел дэлегацыі БССР у радах ААН з самага пачатку прыняў фармальны характар. Яна фактычна з’яўлялася часткай дэлегацыі СССР, сумесна з якой галасавала па ўсіх пытаннях, што абмяркоўваліся ў ААН.

Членства Беларусі ў складзе ААН:

- Пашыраліся яе міжнародныя сувязі

- Садзейнічала атрыманню дыпламатычнай культуры, вывучэнню і абагульненню вачыма іншых краін.

- У пасляваенны час Беларусь атрымала ад ААН дапамогу таварамі, машынамі і абсталяваннем на суму 16 млн. даляраў.

Па многіх важкіх пытаннях дэлегацыя БССР выступала з прапановамі. Напрыклад па прапанове дэлегацыі БССР у 1946 годзе ААН прыняла рэзалюцыю “Аб выдачы і пакаранні ваенных злачынцаў”. На парыжскай мірнай канферэнцыі ў 1946 годзе, беларуская дэлегацыя дамаглася справядлівага пасляваеннага ўладкавання Еўропы.

Прадстаўнікі БССР дзейнічалі ў ААН і яе спецыяльных органах

ЮНЕСКА МАП МСЭ МАГАТЭ

(арганізацыя па (Міжнародная (Міжнародны саюз (Міжнародная

пытанням адукацыі) арганізацыя электрасувязі) арганізацыя па

працы) атамнай энергіі)

Распад СССР азначаў пачатак прынцыпова новага этапу ў міжнародным развіцці краіны. Беларусь з 1991 года выступае як самастойная дзяржава.

Беларусь падтрымлівае гандлёва-эканамічныя, навуковыя і культурныя сувязі са многімі краінамі свету, як блізкага, так і далёкага замежжа.

Важнымі гандлёва-эканамічнымі партнёрамі Рэспублікі Беларусь з’яўляюцца Расія, Украіна, Германія, Вялікабрытанія.

Беларусь стала паўнапраўным удзельнікам Нарады па блісніце і супрацоўніцтву ў Еўропе, членам міжнароднага валютнага фонду, Сусветнага банка рэканструкцыі і развіцця. Пасля распаду арганізацыі Варшаўскага дагавору і СССР перад Беларуссю паўстала праблема вызначэння адносін з НАТА. У 1995 годзе Беларусь далучылася да праграмы НАТА “Партнёрства дзеля міру”, разам з тым прэзідэнт і кіраўніцтва рэспублікі актыўна выступаюць супраць пашырэння НАТА на Усход.

Беларусь з’яўляецца членам садружнасці незалежных дзяржаў (СНД), якое ўзнікла 8 снежня 1991 года пасля распаду СССР, адначасова развіваюцца двухбаковыя сувязі паміж Беларуссю і дзяржавамі якія ўтварыліся на месцы былога саюза.

Сацыяльна-эканамічнае жыццё БССР ў другой палове 50-х першай палове 60-х гадоў

З сярэдзіны 50-х гадоў у свеце разгарнулася навукова-тэхнічная рэвалюцыя, якая адкрыла магчымасці комплекснай аўтаматызацыі вытворчасці, выкарыстання ЭВМ. Выкарыстанне новых крыніц энергіі, матэрыялаў і інш. Гэта не магло не закрануць эканоміку СССР, а разам з тым і БССР. Адбывалася пераўзбраенне прамысловых прадпрыемстваў, укараненне сучаснай тэхнікі.

Развіццё машынабудавання і металаапрацоўкі, прыборабудавання, хімічнай і нафтавай прамысловасці, радыёэлектронікі, энергетыкі.

Было ўведзена ў строй звыш 450 буйных прадпрыемстваў:

- БелАЗ у Жодзіна, магілёўскі металургічны камбінат, Полацкі нафтаперапрацоўчы камбінат, гомельскі суперфасфатны завод, гродзенскі азотна-тукавы камбінат, салігорскі калійны камбінат.

- Пачалі выпускацца трактары “Беларусь”, аўтамабілі “МАЗ”, халадзільнікі “Мінск”.

- У Беларусі з’явіўся новы від транспарту – трубаправод

- Адбылася замена міністэрстваў Саўнаргасамі, дзе кіраванне прамысловасцю ажыццяўлялася па тэрытарыяльным прынцыпы. У 1958 годзе быў створаны Саўнаргас БССР, але ў 1965 годзе Саўнаргасы былі адменены

Развіццё сельскай гаспадаркі:

- Пераразмеркаванне дзяржаўнага бюджэту на карысць сельскай гаспадаркі

- Спробы павысіць зацікаўленасць калгаснікаў у павышэнні прадуктыўнасці працы

- Ліквідацыя машынна-трактарных станцый і перадача тэхнікі калгасам

- Авантурная палітыка ў галіне сельскай гаспадаркі (Саджалі кукурузу, засяванне лугоў), меліярацыя (Асушэнне забалочаных зямель у сувязі з гэтым павелічэнне пасяўных плошчаў

- Слабае выкарыстанне дасягненняў навукі
Крызіс у сельскай гаспадаркі быў пераадолены, пачаўся павольны рост сельска-гаспарчай вытворчасці

Паляпшэнне матэрыяльнага становішча працоўных:

- Асобныя кватэры (Хрушчоўкі), халадзільнікі, тэлевізары.

Развіццё культуры БССР у другой палове 50-х – першай палове 60-х

1954-1964 – палітычная “адліга” (Раскрыць сэнс паняцця)Лібералізацыя культуры:

- Духоўная разняволенне народа

- Пераадоленне культу асобы Сталіна

- Крытыка прынцыпу сацыялістычнага рэалізму

- Размовы аб праве на індывідуальнасць на асабісты падыход у асвятленні падзей рэчаіснасці
Але абмеркаванне праблем стаўшых перад грамадствам не з’яўлялася абсалютна свабодным. Партыйныя структуры стараліся захаваць ідэалагічны кантроль над настроямі творчай інтэлігенцыі.
Народная адукацыя


1955 – уведзена Пачатак 60-х гадоў Шырокая кампанія

абавязковая 8-мі стварэнне ПТУ якія па пераводу

гадовая адукацыя рыхтавалі рабочых беларускамоўных

школ ў рускамоўныя

Павелічэнне ролі літаратуры і мастацтваГалоўнай тэмай заставалася ваенная
Зроблены рашучы крок у пераадоленні спрошчанага, схематычнага адлюстравання падзей вайны і людскіх лёсаў у ёй. Паказ гераізму цяпер стаў непарыўна звязаны з раскрыццём псіхалогіі чалавека на вайне:

- Васіль Быкаў (“Жураўліны крык”, “Альпійская балада”, “Трэцяя ракета”)

- Творы Івана Шамякіна, Навуменка, Чагрынава

- Мастак Міхась Савіцкі пачаў працаваць над тэмай партызанскай вайны з фашыстамі, у выніку чаго з’явіўся шэраг палотнаў такіх як “Партызаны”, “Віцебскія вароты”.
Значны крок у напрамку набліжэння да праўды жыцця ў літаратуры і мастацтве

- Узнаўленне гісторыі беларускага народа

- Уладзімір Караткевіч “Каласы пад сярпом тваім” (Паўстанне 1863-1864 гадоў Каліноўскага)

- У гэты час расквітнеў талент Андрэя Макаёнка. Шырокую вядомасць набылі яго п’есы “Лявоніха на арбіце”, “Зацюканы апостал”.
Галоўныя дасягненні ў грамадска-палітычным жыцці БССР у сярэдзіне 50 – сярэдзіне 80 гадоў

1953 года – смерць СталінаПрыход да ўлады кіраўніцтва СССР на чале з Хрушчовым, а ў Беларусі першым сакратаром ЦК КПБ стаў Кірыла Трафімавіч Мазураў (1956-1965)
ХХ з’езд КПСС (1956 год) – крытыка культу асобы Сталіна Хрушчовым

Палітыка “адлігі” – дэстаналізацыя савецкага грамадства, лібералізацыя палітычнага курсу (курс ХХ з’езда):

- Спыненне масавых рэпрэсій і пачатак рэабілітацыі бязвінна асуджаных

- Паслабленне кантролю зверху, павышэнне ролі мясцовых органаў

- Спробы павысіць ролю Саветаў, прафсаюзаў

- Выхаванне моладзі адбывалася праз камсамол. Уклад камсамольцаў у развіццё краіны

Але пераўтварэнні насілі абмежаваны характар:

- К сярэдзіне 60-х гадоў рэабілітацыя зусім прыпынілася

- Камандна-адміністрацыйная сістэма заставалася непахіснай, КПСС не адмовілася ад свайго ўсеўладдзя

- Выбары ў Саветы насілі фармальны характар (безальтэрнатыўныя)

- Падпарадкаванне КПСС – камсамолу, прафсаюзаў і іншых грамадскіх арганізацый

Эпоха застою:

Кіраўніком дзяржавы быў Л.Н. Брэжнеў

- Уся ўлада фактычна была ў руках партыйнага апарату, так званай наменклатурнай эліты

- Прамое кіраўніцтва КПСС эканомікай, планы пяцігодак прымаліся на з’ездах КПСС

- Фармальны характар абвешчаны у канстытуцыі СССР 1977 года і канстытуцыі БССР 1978 года дэмакратычных свабод:

безальтэрнатыўныя выбары, існаванне цэнзуры, кантроль за сродкамі масавай інфармацыі і інш.

- Увод савецкіх войск у Афганістан, гібель 789 беларускіх хлопцаўКультурнае жыццё рэспублікі ў другой палове 60-х – першай палове 80-х

Літаратура:

Узмацненне партыйнага кіраўніцтва культурай, але разам з тым з’яўлялася па сапраўднаму цікавыя праўдзівыя творы:

- Тэма вайны (Сяргей Грахоўскі “Зона Маўчання”, Васіль Быкаў “Кар’ер”, Алесь Адамовіч “Хатынская аповесць”)

- Вяртанне да гісторыі (Уладзімір Караткевіч “Дзікае паляванне караля Стаха”, “Чорны замак Альшанскі”)

- Крытыка сучаснасці (П’еса Кандрата Крапівы “Брама неўміручасці”)

- Пашырэнне літаратурных твораў на тэму рэвалюцыі і грамадзянскай вайны

Мастацтва:Выяўленчае: Манументальнае:

Ліліяна і тэма вайны Мемарыяльны комплекс

(Міхась Савіцкі, Мадэрнісцкія творы “Хатынь”, “Курган

Марка Шагала за мяжой, Арыгінальныя творы Славы”, “Брэсцкая

Ісачова Аляксандра) крэпасць герой”, помнікі

Я.Коласу і Я.Купале ў

Мінску.

Адукацыя і навука:- Другая палова 70 гадоў – пераход да ўсеагульнай сярэдняй адукацыі

- Стварэнне ВВК (УПК), ПТУ пачалі пераходзіць на сярэднюю адукацыю

- Павялічылася колькасць ВНУ (1960 – 24; 1985 – 33)

- Вядучы цэнтр навукі - Акадэмія навук БССР

- Прыезд вучоных фізікаў і матэматыкаў за навуковых цэнтраў СССР

- Узнікненне навуковых школ, вышэйшых даследаванняў якія прызначаны як у краіне, так і за мяжой, асабліва матэматыкі і фізікі.

Уклад беларусаў у асваенні космасу:

Беларускіх лётчыкаў касманаўтаў: Петр Клімук і Уладзімір Кавалёнак

Вынік: Такім чынам культура Беларусі ў ІІ палове 60-х - першай палове 80-х зрабіла крок у сваім развіцці, адлюстравала рознабаковае духоўная жыццё беларускага народа.

Развіццё народнай гаспадаркі БССР у канцы 60-х – пачатку 80-х гадоў

Нягледзячы на высокія тэмпы развіцця вытворчасці ў 50-я – першай палове 60-х гадоў тэхнічны ўзровень прамысловасці як і раней не адпавядаў дасягненням навукі і тэхнікі. У сувязі з гэтым была зроблена адна з рашучых у пасляваенныя гады спроб радыкальных змен у эканомікі на аснове рэформы правядзенне якой пачалося ў 1965 годзе калі кіраўніком СССР стаў Л.Н. Брэжнеў, а БССР Пётр Міронавіч Машэраў.

Аўтарам рэформы з’яўляўся старшыня ўрада СССР Аляксей Мікалаевіч Касыгін (Адзін з памочнікаў – беларус К.Т. Мазураў)

Мэты рэформы:
Уключыць ў дзеянне таварна-грашовыя Пашырыць гаспадарчую самастойнасць

механізмы прадпрыемстваў

Асноўныя накірункі:

- Аднаўленне міністэрстваў замест Саўнаргасаў

- Скарачэнне планавых паказчыкаў, што даводзілася да прадпрыемстваў

- Фінансаванне прамысловага будаўніцтва праз крэдыт, а не шляхам выдачы незваротных датацый

- Увядзенне элементаў рыначнай эканомікі, перавод прадпрыемстваў на гаспадарчы разлік

- Стварэнне на прадпрыемствах фондаў матэрыяльнага стымулявання

Але распрацоўка і правядзенне ў жыццё рэформы ажыццяўлялася зверху. Таму ні якіх асаблівасцяў яна не прадугледжвала

Вынікі рэформы:

- Уздым прамысловай вытворчасці ў другой палове 60-х пачатку 70-х гадоў

- Будаўніцтва 140 буйных прадпрыемстваў:

Гродзенскі і гомельскі хімкамбінаты, магілёўскі камбінат сінтэтычнага валакна, бабруйскі шынны камбінат, мазырскі нафтаперапрацоўчы завод і інш.

- Выпуск новых прамысловых вырабаў, ЭВМ, дакладных станкоў, прыбораў.

Вынік:


Аднак развіццё прамысловасці характарызавалася пераважна колькасным ростам (экстэнсіўны шлях). Працягвалася адставанне тэмпаў навукова-тэніхчнага прагрэсу і ўкараненне ў вытворчасць дасягненняў навукі і тэхнікі пераводу прамысловасці на інтэнсіўны шлях развіцця не адбылося. Гэта было сведчаннем няўдачы эканамічнай рэформы 1965 года якая праводзілася ў жыццё па-ранейшаму каманднымі метадамі.

Змены ў эканамічным становішчы Беларусі ў другой палове 80-х-90-х гадоў

“Застой” – у эканоміцы, экстынсіўны шлях развіцця эканомікі патрабаваў карэнных пераўтварэнняў.Прыход да ўлады ў 1985 годзе М.С. Гарбачова:

Палітыка перабудовы, курс на паскарэнне сацыяльна-эканамічнага развіцця: пераход ад цэнтралізаванай каманднай сістэмы да дэмакратычнай заснаванай на эканамічных метадах кіравання. (Але плана эканамічных пераўтварэнняў не было)


Перавод прадпрыемстваў Створана рэспубліканская

На гаспадарчы разлік комплексная праграма

“Інтэнсіфікацыя”

На рубяжы 80-х-90-х гадоў пачаўся рост цэн, вырас узровень інфляцыі, намеціўся спад тэмпаў вытворчасці.

Пагаршэнне стану сельскай гаспадаркі, увядзенне таннай сістэмы забеспячэння прадуктамі.


Пагаршэнне экалагічнага становішча у сувязі з аварыяй на Чарнобыльскай АЭС

26 красавіка 1986 года


Верасень 1990 года – Вярхоўны савет Беларусі прыняў урадавую праграму перахода да рыначнай эканомікі

Распад СССР у снежні 1991 года, падрыў гаспадарчых сувязей з рэспублікаі былога СССР. Паглыбленне крызіснага стану эканомікі, інфляцыі, ускладненне умоў пераходу да рынку.

Вынік:


Кпызісныя з’явы ў эканоміцы выклікалі неабходнасць правядзення радыкальнай эканамічнай рэформы, сутнасць якой заключаецца ў пераходзе да сапраўдных рыначных адносін. Але пошукі шляхоў пераходу да рынку працягваюцца і сёння.

Змены ў грамадска-палітычным жыцці Беларусі ў другой палове 80-х-пачатку 90-х

1985 – Гарбачоў аб’явіў курс на паскарэнне сацыяльна-эканамічнага развіцця, дэмакратызацыю палітычнага жыцця (Перабудва):

- 1989 – выбары народных дэпутатаў СССР на альтэрнатыўнай аснове

- 1990 выбары дэпутатаў у Вярхоўны і мясцовыя саветы народных дэпутатаў Беларусі.

- Большасць галасоў атрымалі прыхільнікі КП(б), але з’явілася парламенцкая апазіцыя.

- 1989 год стварэнне Беларускага народнага фронта (БНФ) “Адраджэнне”.

- Фарміраванне шматпартыйнасці (1994 – 60 партый, 2000-17. КП(б), Беларуская Патрыятычная партыя, Аб’яднаная грамадзянская партыя, “Народная грамада”, Лібарельна-дэмакратычная партыя)

- Палітыка галоснасці:

Магчымасць гаворыць праўду аб сваёй гісторыі і сучаснасці


27 ліпеня 1990 года – Вярхоўны савет БССР прыняў “Дэкларацыю аб дзяржаўным сувірнітэце БССР”

Сакавік 1991 года – рэферэндум па пытанні захавання СССР (3/4 за)Жнівень 1991 года – путч накіраваны супраць палітыкі перабудовы – правал путча25 жніўня 1991 года – дэкларацыі аб дзяржаўным сувірнітэце надаецца канстытуцыйны статус
26 жніўня 1991 года – Закон “Аб забеспячэнні палітычнай і эканамічнай самастойнасці БССР

19 верасня 1991 года – Вярхоўны савет зацвярдзіў новую назву дзяржавы – Рэспубліка Беларусь і яе атрыбуты: Герб “Пагоня” і бела-чырвоны белы сцяг – спыненне існавання БССР утворанай першага студзеня 1919 года8 снежня 1991 – кіраўнікі Расіі (Ельцін), Украіны (Краўчук) і Беларусі (Шушкевіч) падпісалі Дагавор аб стварэнні СНД (СНГ) – спыненне існавання СССР

Яшчэ доўгі час адзінага погляду на гэтую падзею не будзе, тамушта на лёсе кожнага яна адбілася па-рознаму.


Утварэнне суверэннай РБ. Канстытуцыя РБ. Утварэнне Саюза Беларусі і Расіі

Пачатак шляху да дзяржаўнага сувірнітэту быў пакладзены 27 ліпеня 1990 года, калі Вярхоўны савет БССР прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным сувірнітэце РБ (гл. Падзеі жніўня, верасня, снежня 1991 года – білет № 21 пытанне 2)

У гісторыі Беларусі пачаўся новы этап – этап незалежнай дзяржавы ў замацаванні сувірнітэту нашай краіны асобае месца займае канстытуцыя РБ

15 сакавіка 1994 года была прынята новая канстытуцыя РБ. Згодная канстытуцыі кіраўніком дзяржавы з’яляецца – Прэзідэнт.

10 ліпеня 1994 года – Прэзідэнтам РБ быў абраны Аляксанд Рыгоравіч Лукашэнка

14 мая 1995 года на рэферэндуме большасць насельніцтва прагаласавала за ўвядзенне новых дзяржаўных сімвалаў РБ (герб і сцяг)

24 лістапада 1996 года – У нашай краіне па ініцыятыве Прэзідэнта і Вярхоўнага Савета адбыўся рэферэндум, важнейўым вынікам якога стала прыняцце новай рэдакцыі Канстытуцыі РБ.

Згодна канстытуцыі:

Прэзідэнт

Кіраўнік дзяржавы і гарант Канстытуцыі, мае права заканадаўчай ініцыятывы
Заканадаўчая Выканаўчая Судовая

Нацыянальны сход Савет міністраўна чале Належыць судам

Палата Савет Рэспублікі з прым’ер міністрам

прадстаўнікоў які прызначаецца прэзідэнтам

са згоды палаты прадстаўнікоўДвухпалатны парламент

Урад


Адпаведна Канстытуцыі Руспубліка Беларуст:

- Унітарная (адзіная), не мае аўтаномных утварэнняў

- Дэмакратычная (роўнасць грамадзян у фарміраванні органаў улады)

- Сацыяльная (забеспячэнне умоў жыцця)

- Прававая (абарона правоў чалавека)

Дзяржава


Характэрнымі рысамі новага асноўнага закона Беларусі з’яляецца:

- Замацаванне разнастайных форм уласнасці (дзяржаўная, прыватная, змешаная, кааператыўная)

- Устанаўленне роўнасці дзяржавы і грамадзяніна і іх узаемных абавязкаў

- Гарантыі правоў і свабод

- Падзел і ўзаемадзеянне ўлад

У гэтым дакуменце челавек абвешчаны вышэйшай каштоўнасцю дзяржавы і грамадстваСаюз Расіі і Беларусі

Вызначальным накірункам знешняй палітыкі нашай рэспублікістала інтэграцыя з РФ. Другога красавіка 1997 года быў створаны саюз Беларусі і Расіі. 8снежня 1999 года быў падпісаны дагавор аб стварэнні Саюзнай дзяржавы паміж РБ і РФ. Што павінна садзейнічаць працэсам інтэграыі паміж краінамію Зараз ідзе практычная рэалізацыя гэтых дамоўленасцей.Развіццё культуры ў РБ на сучасным этапе

Змены ў сістэме адукацыі:

- Створаны гімназіі і ліцэі

- Праводзяцца прадметныя алімпіяды

- Пераможцы рэспубліканскіх алімпіяд маюць права паступаць у ВНУ без экзаменаў па дысцыпоіне алімпіяды

- Частка тэхнікумаў пераўтвораны ў калежы, дзе ажыццяўляецца падрыхтоўка спецыялістаў сярэдняй кваліфікацыі і спецыялістаў павышанага ўзроўню. Апошнія маюць магчымасць паступаць адразу на 3 курс ВНУ.

- У ВНУ створаны новыя спецыяльнасці напрыклад робататэхніка, банкаўскія і кампьютэрныя сістэмы, новыя хімічныі тэхналогіі і інш.

- Дзейнічаюць не дзяржаўныя навучальныя ўстановы на платнай аснове

- Працягваецца рэформа школы:

Пераход на 12-ці гадовую сістэму навучання, перавод на 5-ці днеўку і 10-ую сістэму.

Вяртаньне гістарычнай спадчыны беларускага народа
даследаванні па гісторыі і культуры Аднаўлены ў памяці народа

Адама Мальдзіса, Мікалая Ермаковіча, імёны беларускіх гісторыкаў

Паўла Лойкі, Міхаіла Біча М. Доўнара-Запольскага,

Уладзіміра Ігнатоўскага,

Вацлава Ластоўскага і іх навуковыя працы.

ЛітаратураВысокай грамадзянскай пазіцыяй Гістарычная тэматыка

вылучаюцца творы Івана Чагрынава, пераважае ў творчасці

Івана Шамякіна, Васіля Быкава У.Арлова, У.Дайнекі,

Кастуся Таранава, В. Чаропкі

Тэатры (Больш за 20 у Беларусі)

У Мінску:

- Дзяржаўны Акадэмічны тэатр “Оперы и Балета”

- Нацыянальны Акадэмічны тэатр Янкі Купалы

- Рускі тэатр

- Тэатр-студыя кінаакцёра

- Маладзёжны тэатр

- Музычны тэатр

- Музычнай камедыі

- Шырокую свядомасць набыў Дзяржаўны Канцэртны Аркестр пад кіраўніцтвам Міхаіла Фінберга

- З 1992 года ў Віцебску праводзіцца фістываль “Славянскі Базар”

Музеі:

- Нацыянальны Мастацкі музей- Музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны

- Музей гісторыі і культуры РБ

- Музей экалогіі РБ

- Літаратурны музей- Музеі Янкі Купалы і Максіма Багдановіча, карцінныя галерэі і выставачныя залы.


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница