[664: 332. 012. 23] Сучасні підходи до управління доходами підприємств харчової промисловості в умовах розвитку ринкових відносинстраница1/3
Дата30.10.2016
Размер0.76 Mb.
  1   2   3

Для заказа доставки диссертации воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: http://www.mydisser.com/search.html


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙНа правах рукопису 1. Шмиголь Надія МиколаївнаУДК 658.156:[664:332.012.23]
Сучасні підходи до управління доходами підприємств харчової промисловості в умовах розвитку ринкових відносин
Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 1. Науковий консультант

Череп Алла Василівна,

д.е.н., професор

 1. Київ – 2012


ЗМІСТ


ВСТУП……………………………………………………………………….

5

РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади формування доходів в системі управління підприємствами…………………….

15

1.1. Теоретичні аспекти сутності доходу та його формування в ринковій економіці…………………………………...………………………………...

15

1.2 Класифікація і групування доходів з позиції їх управління………….

40

1.3. Принципи та методи управління доходами в діяльності підприємств

56

Висновки до розділу 1………………………………………………………

73

РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ СУчасних підходів до управління доходами підприємств та їХ оцінки……

75

2.1. Сучасні підходи до управління доходами підприємств……..……...

75

2.2. Методи управління прямими та непрямими доходами ………...…….

88

2.3. Методики визначення та оцінки впливу чинників на збільшення доходів підприємств……………………………………..………………..…

110

Висновки до розділу 2………………………………………………..……...

138

РОЗДІЛ 3. СТАН РОЗВИТКУ ТА СТРАТЕГІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ харчової ПРОМИСЛОВОСТІ…

142

3.1. Стан розвитку підприємств харчової промисловості України та їх доходів..……….………………..…………………………………….……...

142

3.2. Оцінка динаміки змін показників, які характеризують управління доходами підприємств…………………………………….………….……..

168

3.3. Стратегія ефективної діяльності підприємств харчової промисловості та її чинники ………………………………………………...

189

Висновки до розділу 3………………………………………………………

208

РОЗДІЛ 4. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО розвитку УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ…………………………………………..

211

4.1. Методичний підхід до діагностики розвитку підприємств харчової промисловості та її оцінка в системі управління доходами………..…….

211


4.2. Методичні підходи до визначення величини прямих та непрямих доходів підприємств харчової промисловості……………………………..

235

4.3. Удосконалення моделі управління прямими доходами підприємств харчової промисловості …………………………………………………….

270

Висновки до розділу 4………………………………………………………

299

РОЗДІЛ 5. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ТА У СКЛАДІ НЕПРЯМИХ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ……………………………………………………….

301

5.1. Моделі та інструменти управління непрямими доходами підприємств харчової промисловості……………..……………………….

301

5.2. Формування інформаційно-аналітичної системи управління доходами підприємств харчової промисловості ………………….………

332

5.3. Методичне забезпечення оцінки потенціалу досягнення ефективності управління доходами підприємств харчової

промисловості ………………………………………………….……..…….354

Висновки до розділу 5………………………………………….…………...

379

ВИСНОВКИ………………………………………………………………….

382

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ…………………………………………………….

389

ДОДАТКИ……………………………………………………………………

427ВСТУП
Актуальність теми. Сучасний підхід до розвитку ринкових відносин суттєво підвищує актуальність та значимість управління виробничими системами, розставляючи нові пріоритети, які безпосередньо пов’язані з підвищенням ефективності діяльності підприємств.

Сьогодні на перший план виходить не тільки забезпечення беззбиткової діяльності суб’єктів ринкових відносин, а і стійкий довгостроковий розвиток підприємств, створення реальних матеріальних передумов для цього.

В жорстких умовах ринкової конкуренції, діяльність підприємств харчової промисловості залежить від величини отриманих доходів. Пріоритетність цього показника пов’язано, перш за все, об’єктивною необхідністю отримання доходу в достатній кількості, який забезпечує покриття поточних витрат від операційної, інвестиційної, фінансової діяльності, непрямих витрат, а також отримання прибутку підприємств.

Доходи порівняно із прибутком первинні, є самостійною категорією, які потребують управління з позиції їх формування та використання. При цьому на формування доходу підприємства впливають, на нашу думку, і такі чинники, як: корпоративна соціальна відповідальність, організаційна культура, реклама, логістика, інновації тощо. Розподілення доходу підприємств харчової промисловості повинно здійснюватися з урахуванням забезпечення мотивації персоналу до творчої праці, довіри споживачів до підприємства і до його продукції, досягнення найбільш сприятливих умов для стійкого зростання ефективності виробництва, зокрема, за рахунок збільшення доходів підприємств.

Дослідження економічної природи доходів, методологічні принципи їх формування та розподілення постійно знаходилось в полі зору вітчизняних та закордонних вчених, а саме: А. Сміта, Дж. Хікса, Дж. Кларка, К. Маркса, Ф. Найта, І. Фішера, А. Маршалла, Дж. Кейнса, М. Туган-Барановського, І.О. Бланка, М.Г. Чумаченка, Ю.С. Цал-Цалка, В.Я. Плаксієнка, Н.М. Ткаченка, О.М. Ковалюка, Ф.Ф. Бутинця, О.Б. Бутнік-Сіверського, О.М. Тридіда, В.М. Яценка та ін. Зокрема, в харчовій промисловості в дослідженнях вчених Т.Л. Мостенської, М.П. Сичевського, П.П. Борщевського, А.О. Заїнчковського, Л.В. Дейнеко, П.В. Осипова, Т.А. Говорушко та ін. приділялася увага проблемам побудови організаційно-економічного механізму забезпечення зростання доходів та доходності.

Разом з тим, сучасний стан напрацювань ще недостатньо приділяє уваги дослідженням в напрямі здійснення класифікації доходів з точки зору управління підприємством, всебічного вивчення економічної категорії «доход» як джерела реалізації стратегічних фінансових цілей та на цій основі розробки нових підходів до управління доходами, які б розглядали процес їх управління з позицій системного, процесного та ситуаційного підходів. Це стає підґрунтям для розробки методології оцінки доходів в системі управління конкурентними перевагами з позиції прийняття ефективних рішень в менеджменті.

Методологія управління доходами підприємств та їх оцінки в сучасних умовах господарської діяльності спрямована на її удосконалення в напряму розгляду у сполученні з мотиваційною ідеєю, та на орієнтири, завдання, пріоритети, за допомогою яких підприємства досягатимуть ефективності – одержання максимального доходу і прибутку, зокрема і в харчовій промисловості.

Дискусійність та невизначеність в питаннях оцінки та аналізу доходів на рівні підприємств, відсутність сучасних методів та інструментів управління непрямими доходами підприємства, особливо в харчовій промисловості, обумовило потребу у наукових і прикладних розробках, вибір теми дисертаційної роботи, її логічно-структурну будову, мету, предмет, об’єкт і наукову новизну одержаних результатів.Зв‘язок дисертаційного дослідження науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане відповідно до плану науково-дослідних робіт економічного факультету Запорізького національного університету за темою: «Аналіз системи управління фінансово-економічним потенціалом підприємств і регіонів» (номер державної реєстрації 0110U003229), де особисто автором розроблено сучасні підходи до управління доходами підприємства, метод оптимізації діяльності суб’єкта господарювання та методологія управління непрямими доходами підприємства, яка включає методи планування, координації, оптимізації, оцінки ефективності формування доходів, та інструменти впливу на них.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка теоретичних та методологічних засад, практичних рекомендацій з організації та удосконалення управління доходами підприємств харчової промисловості в напрямку підвищення ефективності їх діяльності в сучасних умовах розвитку ринкових відносин.

Для досягнення сформульованої мети в ході дослідження були поставлені та вирішені такі завдання: • досліджено еволюцію трактування поняття «дохід», з позиції уточнення понятійного апарату цієї категорії;

 • узагальнено теоретичні підходи щодо визначення принципів управління доходами підприємств з позиції інноваційного підходу, з урахуванням соціальної направленості управління та націленості його на розвиток конкурентних переваг;

 • розглянуто непрямі чинники впливу на дохід та обґрунтовано доцільність використання економічної категорії «непрямі доходи» як складової доходів, сформованих під дією цих чинників, які отримують підприємства від стійких конкурентних переваг;

 • сформовано підходи до управління прямими та непрямими доходами у складі доходів підприємства як складової формування стратегії економічного розвитку

 • обґрунтовано методичний підхід до оцінки управління прямими доходами підприємств на основі маркетингової стратегії орієнтації на споживача і з використанням середньогалузевих показників діяльності, що сприятиме отриманню доходу та прибутку;

 • обґрунтовано методичний підхід до оцінки управління непрямими доходами підприємства, який спрямовано на одержання додаткового прибутку з урахуванням формування стійких конкурентних переваг;

 • розглянуто методи оцінки прямих та непрямих доходів в умовах сполучення множини одиночних процесів зі зростаючою та спадною віддачею;

 • сформовано метод формування множини стратегічних фінансових цілей, що дозволятиме пропонувати рекомендації відносно бажаних змін в структурі господарських засобів підприємства та їх джерел;

 • здійснено обґрунтування підходів до формування управлінської звітності з фінансових результатів в напрямі відтворення окремих надходжень прямих (операційних, інвестиційних, фінансових), надзвичайних та непрямих доходів;

 • сформовано методи визначення впливу корпоративної соціальної відповідальності, рекламної діяльності, інтернет-технологій, організаційної культури та аутсорсінгу на формування непрямих доходів підприємства;

 • обґрунтовано мотиваційні характеристики, що впливають на рівень задоволеності працею робітників, та їх зв'язок з продуктивністю праці;

 • досліджено методичний підхід до оптимізації діяльності підприємств з урахуванням традиційних методів, що включають можливість концентрації зусиль на основній діяльності та передачі непрофільних функцій іншим спеціалізованим компаніям з метою отримання додаткового доходу від аутсорсінгу;

 • проаналізовано вплив корпоративної соціальної відповідальності на довіру споживачів та на динаміку непрямих доходів підприємства;

 • розглянуто методичний підхід до вибору виду та об’єкту рекламного звернення;

 • обґрунтовано та розвинуто методи оцінки потенціалу реалізації стратегії розвитку підприємства з урахуванням системи незалежних та доповнюючих стратегічних цілей;

 • сформовано інформаційно-аналітичну систему аналізу й прийняття рішень щодо реалізації заходів з управління прямими та непрямими доходами підприємств харчової промисловості.

Об’єктом дослідження є процеси управління доходами підприємств в сучасних умовах розвитку економіки України.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та прикладні аспекти сучасних підходів до управління доходами підприємств харчової промисловості з урахуванням прямих та непрямих доходів в умовах розвитку ринкових відносин.

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дисертаційного дослідження є сукупність загальнонаукових і спеціальних методів наукового пізнання, методи системного аналізу, методологія економіко-математичного моделювання, експертного оцінювання, дослідження операцій і математичної статистики, методи економічного, фінансового кластерного аналізу, теорія двоїстості.

При вивченні й узагальненні теоретико-методологічних та методичних підходів, опрацюванні прикладних результатів дослідження використано: індексний метод статистики (при розрахунку впливу інфляційного фактору на формування доходів харчової промисловості протягом 2002–2010 років); методи аналізу динамічних рядів (при оцінці змін основних показників господарської діяльності підприємств харчової промисловості Запорізького регіону); метод експертного оцінювання (при визначенні пріоритетів оцінки в процесі діагностики розвитку підприємств харчової промисловості); метод регресійного аналізу (при оцінці обсягу прямих та непрямих доходів за контурами зростаючої та спадної віддачі); графічний метод (для побудови гістограм та полігонів частот при оцінці тенденцій розвитку харчової галузі); методи розпізнавання (при визначенні приналежності продукції підприємств харчової промисловості до продукції активного та пасивного попиту); метод мотиваційного профілю (при визначенні мотиваційних характеристик робітників); метод дискретного моделювання (при побудові моделі формування довіри споживачів до продукції пасивного попиту за допомогою рекламної діяльності); метод кластерного аналізу (при проведенні сегментації ринку продукції харчової промисловості з метою зниження рівня експертного суб’єктивізму); методи економічного аналізу виробництва та реалізації продукції (при проведенні оцінки рівня спеціалізації підприємства).Інформаційну базу дослідження становили законодавчі та нормативно-правові акти України, офіційна статистика Державної служби статистики, інформаційно-аналітичні матеріали Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, статистична звітність підприємств харчової промисловості Запорізької області, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, матеріали періодичних видань.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні та подальшому розвитку теоретико-методологічних положень та практичних рекомендацій, які в сукупності вирішують важливу наукову проблему. Результати дослідження, що містять наукову новизну і виносяться на захист, полягають у наступному:

вперше:

 • запропоновано сучасні підходи до управління доходами підприємств, які методологічно відтворюють планування та прогнозування, координацію, напрями організації та оптимізації, економічної мотивації, контролю та оцінки ефективності формування доходів як джерела реалізації стратегічних фінансових цілей, з використанням специфічних методів та інструментів управління прямими та непрямими доходами за рахунок поєднання процесного, системного та ситуаційного підходів, що дозволяє визначати пріоритетні напрямки їх використання з метою підвищення ефективності діяльності та забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності підприємств;

 • розроблено методи управління непрямими доходами підприємства, які враховують методи планування, координації, оптимізації та оцінки ефективності формування доходів, а також інструменти впливу (аутсорсінг, організаційну культуру, рекламу, інтернет-технології, КСВ), що забезпечує досягнення додаткового прибутку за рахунок формування стійких конкурентних переваг;

 • розроблено методи оцінки прямих та непрямих доходів з урахуванням сполучення множини одиничних процесів зі зростаючою та спадною віддачею, що дозволяє виявити центри утворення стійких конкурентних переваг в процесі здійснення операційної діяльності в умовах управління ними;

 • запропоновано інформаційно-аналітичну систему аналізу та прийняття рішень щодо реалізації заходів з управління прямими та непрямими доходами, яка заснована на сучасному підході до управління доходами підприємств і, на відміну від існуючих, забезпечує моніторинг виконання програми формування доходів за допомогою розробленого інструментарію;

удосконалено та уточнено:

 • методи управління прямими доходами підприємств з урахуванням процесного підходу, що на відміну від існуючих, враховує маркетингову стратегію орієнтації на споживача і на використанні середньогалузевих показників діяльності підприємств та сприяє отриманню ними доходу та прибутку;

 • метод формування множини стратегічних фінансових цілей, що на відміну від існуючих експертних підходів у визначенні пріоритетів фінансового планування, спирається на застосуванні методу аналізу ієрархій при діагностиці розвитку підприємства та дозволяє формувати заходи з урахуванням змін в структурі засобів підприємства та джерел їх фінансування;

 • метод оцінки рівня задоволеності працею, що на відміну від існуючих, ґрунтується на визначенні головних мотиваційних характеристик робітників, що дозволяє визначити структуру факторів впливу на зростання продуктивності праці та забезпечення підвищення ефективності діяльності;

 • методичний підхід щодо визначення доцільності передачі непрофільних операцій підприємств іншим спеціалізованим компаніям, що на відміну від існуючих, дозволяє обґрунтувати використання аутсорсінгу та здійснює перерозподіл доданої вартості між учасниками бізнес-процесів, підвищення якості продукції та обслуговування, і забезпечить конкурентні переваги як продукції, так і підприємств харчової промисловості;

 • метод розрахунку раціональних витрат на забезпечення корпоративної соціальної відповідальності з використанням динамічної моделі встановлення ринкової рівноваги, який на відміну від існуючих, відображає зміну довіри споживачів залежно від динаміки рівня корпоративної соціальної відповідальності підприємств та дозволяє збільшувати їх непрямі доходи;

 • методичний підхід до обґрунтування вибору виду та об’єкта рекламування, що на відміну від існуючих, заснований на використанні динамічної моделі визначення частки споживачів цільового сегменту, що дозволяє визначати динаміку рівня довіри споживачів до продукції підприємств харчової промисловості;

 • методи оцінки потенціалу реалізації стратегії розвитку підприємств в системі незалежних та доповнюючих стратегічних цілей, що на відміну від існуючих, дозволяє обґрунтувати доцільність досягнення відповідних показників та обґрунтовувати використання інструментів, які адекватно найбільш оптимальні на шляху реалізації стратегії розвитку;

дістали подальшого розвитку:

- економічний зміст категорії «дохід підприємства», як суми надходжень від наданих підприємством економічних благ, що отримані внаслідок використання в господарському процесі залучених для цього економічних ресурсів та конкурентних переваг в умовах прийнятного рівня підприємницького ризику, яка приводить до зростання вартості активів підприємства; • принципи управління доходами, які на відміну від існуючих, розглядають процес управління доходами з позиції інноваційного підходу, враховують соціальну направленість управління та націленість на розвиток конкурентних переваг;

 • економічний зміст категорії «непрямі доходи» як складової доходу підприємств, що сформована під дією непрямих чинників, вплив яких на ціни та обсяги виробництва продукції є опосередкованим, і які забезпечують досягнення стратегічних цілей, встановлення конкурентних переваг на ринку та зростання гудвілу підприємств;

 • підхід до формування управлінської звітності, який на відміну від існуючих, відображає надходження прямих (операційних, інвестиційних, фінансових), надзвичайних та непрямих доходів, що забезпечує здійснення аналізу та прогнозування управління доходами підприємств.

Практичне значення одержаних результатів полягає у розвитку теорії та сучасних підходів до управління доходами підприємств харчової промисловості з урахуванням специфічних методів та інструментів управління прямими та непрямими доходами за рахунок поєднання процесного, системного та ситуаційного підходів в напрямі підвищення ефективності діяльності та забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності підприємств.

Результати наукових досліджень були використані при підготовці Програми стабілізації та розвитку промисловості Запорізької області (довідка № 09-09/970 від 15.12.10 р.).

Практичні результати дослідження, висновки й пропозиції дисертаційної роботи використані в діяльності підприємств харчової промисловості Запорізької області, зокрема: ПАТ «Запорізький хлібозавод № 3» (довідка № 512 від 08.12.10 р.), Запорізьке державне комунальне підприємство «Айс» (акт № 10/01 від 19.01.2011), ПАТ «Юність» (довідка № 01 від 18.02.11 р.), ТОВ «Акватоп» (акт № 176 від 26.01.11 р.), ПАТ «Запорізька кондитерська фабрика» (довідка № 07/1349 від 16.02.11 р.), Фермерське господарство «Південь» (довідка № 1 від 01.09.11 р.), ПАТ «Оріхівський хлібокомбінат» (акт № 13 від 13.10.11 р.), ПАТ «Вільнянський маслозавод» (акт № 19/10 від 19.10.11 р.). Теоретичні розробки дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі Запорізького національного університету при викладанні дисциплін «Фінанси», «Фінансовий аналіз», «Економіка підприємств», «Методи і моделі прийняття рішень в аналізі і аудиті», «Управління фінансовою санацією та банкрутством підприємства» (довідка № 01-25/33 від 07.04.11 р.).

  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница